MSPH 90 INS 908/2014-B-34
č. j. MSPH 90 INS 908/2014-B-34

USNES EN Í

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou ve věci konkursu vedeném na majetek dlužníka: Aleksandra anonymizovano , anonymizovano bytem v Praze 9, Černý Most, Fejfarova 920/17, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka

t a k t o:

Insolvenční soud dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, ohledně nemovité věci zapsané v soupisu majetkové podstaty, zveřejněném na č. d. B-9/3, pod položkou n1 a to pro osobu: Pavle anonymizovano , nar. 20. 4. 1990, bytem v Praze 9, Fejfarova 920/17.

O d ů vo d ně n í:

Usnesením ze dne 1. 7. 2014, č.j.-A-27 zjistil úpadek dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs, projednávaný jako nepatrný.

Dlužník jest vlastníkem nemovitosti zapsané do soupisu majetkové podstaty, zveřejněném na č.d. B-9/3. Podáním ze dne 20. 8. 2015, doručeným zdejšímu soudu dne 4. 1. 2016 podal syn dlužníka návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, pro jeho osobu.

Dle ust. § 295 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., ins. zákona, může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Insolvenční soud přezkoumal návrh na povolení výjimky a došel k závěru, že povolení výjimky je v daném případě důvodné, neboť navrhovatel za předmětný majetek uhradí vyšší částku než je odhadovaná cena soudního znalce (č. d. B-34/2). Zároveň náklady na prodej mimo dražbu budou výrazně nižší, než kdyby správce přistoupil k prodeji ve veřejné dražbě, přičemž není dáno najisto, že by se našel zájemce s vyšší nabídkou. Věřitel, jehož pohledávka je zajištěna předmětným majetkem, vyjádřil písemný souhlas s prodejem nemovitosti navrhovateli výjimky.

Insolvenční soud tedy povolil výjimku dle ust. § 295 odst. 3 ins. zák., jak se podává ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího;

osobou oprávněnou k podání odvolání je osoba, která podala návrh na povolení výjimky.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 22. ledna 2016

JUDr. David Hovorka, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Alena Smáhová