MSPH 90 INS 8298/2013-P7-5
č. j. MSPH 90 INS 8298/2013-P7-5

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem Mgr. Hynkem Zoubkem ve věci konkursu prohlášeného na majetek dlužníka: AGROFROST s.r.o., IČO: 26154854, se sídlem v Praze 5, Moulíkova 2238/1, o odvolání věřitele proti usnesení ze dne 23. 7. 2014, č. j. MSPH 90 INS 8298/2013-P7-2, o odmítnutí přihlášky pohledávky,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 7. 2014, č. j. MSPH 90 INS 8298/2013-P7-2, se mění tak, že přihláška pohledávky P 7 věřitele: Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Věřitel č. 7: Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33/969, přihlásil do řízení přihláškou pohledávky P 7 ze dne 8. 1. 2014, doručenou zdejšímu soudu téhož dne, dvě pohledávky v celkové výši 639.334,80 Kč vzniklé z titulu smlouvy o úvěru reg. č. 0099002463695 ze dne 16. 12. 2011 (dílčí pohledávka č. 1 ve výši 639.034,80 Kč a dílčí pohledávka č. 2 ve výši 300,-Kč), a to jako pohledávky podmíněné (popis podmínky-rozhodnutí příslušných soudů o neúčinnosti splacení úvěru ze strany dlužníka), s tím, že přihláška pohledávek byla podána z důvodu podání odpůrčí žaloby JUDr. Martinem Šípem, insolvenčním správcem dlužníka, která je projednávána před Městským soudem v Praze pod sp. zn. 190 ICm 3835/2013.

Usnesením ze dne 23. 7. 2014, č. j.-P7-2, odmítla vyšší soudní úřednice Městského soudu v Praze přihlášku P 7 podle § 173 odst. 1 a § 185 ins. zák. s odůvodněním, že přihláška byla podána opožděně, čímž nastala skutečnost, na základě které se k přihlášce pohledávky nepřihlíží. Druhým výrokem usnesení byl věřitel č. 7 vyrozuměn, že právní mocí usnesení jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Věřitel č. 7 podal dne 7. 8. 2014 proti usnesení včasné odvolání a domáhal se změny napadeného usnesení tak, že se přihláška neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení pokračuje. Argumentoval zejména, že se v jeho případě nemůže použít lhůta pro přihlášení pohledávek jako u ostatních věřitelů, a to již z toho důvodu, že v době, kdy uplynula lhůta pro přihlášení pohledávek, ještě nebyla ani podána odpůrčí žaloba. Odkazoval v tomto směru též na právní názor obsažený v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2012, č. j. VSPH 712/2012-P45-10.

Podle § 36 odst. 1 věty první o. s. ř. v řízení před soudem jedná a rozhoduje senát nebo jediný soudce (samosoudce). Podle § 36a odst. 3 o. s. ř. v řízení před krajským soudem jako soudem prvého stupně jedná a rozhoduje samosoudce; senát jedná a rozhoduje v řízení v prvním stupni, stanoví-li tak zákon, a v odvolacím řízení. Podle § 36d odst. 2 o. s. ř. v případech, kdy podle zákona jedná a rozhoduje samosoudce, příslušejí mu jak práva a povinnosti předsedy senátu, tak i práva, která jsou jinak vyhrazena pouze senátu.

Podle § 38a věty první o. s. ř. zvláštní zákon stanoví, ve kterých jednoduchých věcech mohou samostatně rozhodovat a ve kterých dalších věcech mohou samostatně provádět jednotlivé úkony vyšší soudní úředníci.

Podle § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, může vyšší soudní úředník provádět úkony soudu prvního stupně v občanském soudním řízení mimo jiné v řízení o vydání platebního rozkazu, a v tomto případě i rozhodovat o opožděně podaných odporech. Podle § 9 odst. 1 uvedeného zákona lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Samosoudce soudu prvního stupně má za to, že se podanému odvolání má zcela vyhovět, neboť se ztotožňuje s právním posouzením ohledně včasnosti podané přihlášky předestřeným odvolatelem. S odkazem na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2012, č. j. VSPH 712/2012-P45-10, lze dovodit, že věřiteli nemohla vzniknout pohledávka vůči dlužníku dříve než v návaznosti na pravomocné rozhodnutí zdejšího insolvenčního soudu o odpůrčí žalobě insolvenčního správce projednávané pod sp. zn. 190 ICm 3835/2013. Podle výsledku tohoto incidenčního sporu (pokud bude žalobě pravomocně vyhověno) bude věřitel povinen vydat zpět do majetkové podstaty plnění, které přijal od dlužníka na základě neúčinného právního úkonu. V souladu s prezentovaným právním názorem Vrchního soudu v Praze lze uzavřít, že věřiteli vydáním plnění do majetkové podstaty vznikne za přiměřeného použití § 237 odst. 4 ins. zák. pohledávka, která se považuje za přihlášenou a uspokojí se stejně jako přihlášené pohledávky.

Z výše uvedeného je zřejmé, že věřiteli vznikne v okamžiku, kdy vydá zpět do majetkové podstaty plnění přijaté od dlužníka, pohledávka, která se pro účely insolvenčního řízení považuje za přihlášenou. Nemusí-li věřitel svou pohledávku vůbec přihlašovat, neběží mu ani žádná lhůta pro přihlášení pohledávky. Uplatní-li přesto věřitel (nadbytečně) svou pohledávku přihláškou, nemůže tak učinit opožděně.

Insolvenční soud proto postupoval podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., v platném znění, odvolání plně vyhověl a napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky se neodmítá a účast věřitele v řízení nekončí.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; stejnopis usnesení se doručuje zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřiteli

(odvolateli). Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne doručení stejnopisu usnesení.

V Praze dne 22. srpna 2014

Mgr. Hynek Zoubek, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Janotová