MSPH 90 INS 7901/2013-A-8
č.j. MSPH 90 INS 7901/2013-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem Mgr. Hynkem Zoubkem ve věci dlužníka: PhDr. Martin anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 5, Slávy Horníka 207/21, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení, k odvolání dlužníka proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2013, č. j. MSPH 90 INS 7901/2013-A-6, se mění tak, že s e insolvenční návrh n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 26. 3. 2013, č. j. MSPH 90 INS 7901/2013-A-6, asistentka soudce insolvenčního soudu odmítla insolvenční návrh dlužníka. Rozhodnutí odůvodnila zejména tím, že rozhodující skutečnosti týkající se úpadku dlužníka nebyly v insolvenčním návrhu dostatečně vylíčeny, neboť dlužník neuvedl žádné konkrétní tvrzení týkající se data splatnosti jeho závazků, ani konkrétní dobu, po kterou je u jednotlivých závazků v prodlení s jejich placením.

Proti usnesení podal dlužník včasné odvolání datované dne 2. 4. 2013 a soudu doručené dne 5. 4. 2013 (č. l. A-7), v němž zejména poukázal na skutečnost, že všechny jeho závazky jsou vykonatelné a že v oddíle 20. insolvenčního návrhu ke každému svému závazku označil příslušný exekuční titul včetně data vydání, přičemž nejmladší exekuční titul byl vydaný v únoru 2013.

Pro insolvenční řízení se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), nestanoví-li insolvenční zákon (dále jen ins. zák. ) jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení (§ 7 odst. 1 ins. zák.).

Podle § 36 odst. 1 věty první o. s. ř. v řízení před soudem jedná a rozhoduje senát nebo jediný soudce (samosoudce). Podle § 36a odst. 3 věty před středníkem o. s. ř. v řízení před krajským soudem jako soudem prvého stupně jedná a rozhoduje samosoudce. Podle § 36d odst. 2 o. s. ř. v případech, kdy podle zákona jedná a rozhoduje samosoudce, příslušejí mu jak práva a povinnosti předsedy senátu, tak i práva, která jsou jinak vyhrazena pouze senátu.

Podle § 13 ins. zák. činí asistent soudce insolvenčního soudu jednotlivé úkony insolvenčního řízení z pověření soudce insolvenčního soudu.

Podle § 36a odst. 5 věty za středníkem zák. o soudech a soudcích se na postavení asistenta soudce přiměřeně použijí ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků.

Podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Samosoudce insolvenčního soudu na základě shora citovaných zákonných ustanovení rozhodl o podaném odvolání, neboť má za to, že se má odvolání zcela vyhovět.

V insolvenčním návrhu musí být vedle dalších náležitostí uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka (§ 103 odst. 2 ins. zák.). Podle § 3 odst. 1 ins. zák. je dlužník v úpadku ve formě platební neschopnosti, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, c) tyto závazky není schopen plnit. Všechny tři znaky úpadku musí být splněny zároveň a dlužník tak ve svém insolvenčním návrhu musí uvést rozhodující skutečnosti ohledně každého z těchto znaků.

Napadené usnesení vycházelo ze skutečnosti, že dlužník v insolvenčním návrhu neuvedl výslovně datum splatnosti svých závazků. Konkrétní tvrzení o splatnosti jednotlivých závazků, jakož i stručné uvedení skutečností, na jejichž základě splatnost závazku nastala (typicky tvrzení o tom, zda a jakým způsobem byla splatnost závazku sjednána ve smlouvě, popřípadě zda splatnost nastala na výzvu věřitele a kdy byl dlužník věřitelem k plnění vyzván), skutečně v insolvenčním návrhu ani v seznamu závazků obsaženo není. Závěr, že pro takový nedostatek návrhu nelze pokračovat v řízení a insolvenční návrh je nutno odmítnout, však správný není.

Dlužník v oddíle 20 formulářového insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení označil své vykonatelné závazky včetně vydaných rozhodnutí (exekučních titulů) týkajících se těchto závazků. Exekuční tituly byly přitom vydány v období od prosince 2005 do února 2013, tudíž nejpozději v tomto období byly jednotlivé dlužníkovy závazky splatné. U pěti z šesti takto vylíčených závazků dlužník rovněž označil probíhající exekuční řízení, takže je zřejmé, že po vydání exekučních titulů ke změně splatnosti závazků (například v důsledku dohody dlužníka s věřitelem) nedošlo.

Na základě uvedeného lze i bez uvedení konkrétního data splatnosti závazků dovodit, že podle tvrzení dlužníka jsou jeho peněžité závazky vesměs po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dlužník tak dostatečně splnil svou povinnost vylíčit rozhodující skutečnosti ohledně všech znaků úpadku.

Samosoudce insolvenčního soudu proto postupoval podle § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., v platném znění, odvolání plně vyhověl a napadené usnesení vydané asistentem soudce insolvenčního soudu změnil tak, že se insolvenční návrh neodmítá.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení stejnopisu usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; zvlášť se doručuje dlužníku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byl dlužníku doručen stejnopis usnesení v písemné (elektronické) podobě.

V Praze dne 12. dubna 2013

Mgr. Hynek Zoubek, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dagmar Vybíralová