MSPH 90 INS 7533/2015-C1-31
MSPH 90 INS 7533/2015-C1-31 (sp. zn. 190 ICm 1556/2016)

č. j. 190 ICm 1556/2016-111 (sp. zn. MSPH 90 INS 7533/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou v právní věci žalobce: Mgr. Jan Urban, IČO: 71467092, se sídlem Pivovarské náměstí 557, Lanškroun, insolvenčního správce Optipan investment s.r.o., IČO: 24119318, se sídlem Teslova 1129/2b, Ostrava, proti žalovanému: JUDr. Břetislavu Komanovi, IČO : 11200138, se sídlem Bubenská 328/25, Praha 7, insolvenční správce dlužníka EUROSTAVBY CZ s.r.o., IČO: 27808513, se sídlem Šimůnkova 1685/22, Praha 8, o vyloučení majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba s návrhem na vyloučení níže uvedeného majetku z majetkové podstaty dlužníka EUROSTAVBY CZ s.r.o., IČ 27808513, se sídlem Praha 8, Šimůnkova 1685/22, PSČ 182 00: -Vodovodní řad z materiálu PE 100 RC, profilu DN 80, o délce 217m, na pozemcích parc. č. v k. ú. provedená podle stavebního povolení č. j. OŽP/46028/2012-9 ze dne 23. 8. 2012, sp. zn. OŽP/46028/V-STP/Wal/2012; Kolaudační souhlas Magistrátu města Havířov č. j. OŽP/76758/2014-6 ze dne 7. 10. 2014, sp. zn. OŽP/76758/V-KO/Wal/2014, -Splašková kanalizace z potrubí PVC DN 250 ULTRA-RIB 4, o délce 129m, včetně čerpací stanice typu AS-Pump 2250-3000 EO/PB-SV, průtok Qp=4m3/h, výtlačná výška H=8m, na pozemcích parc. č. v k. ú. provedená podle stavebního povolení Magistrátu města Havířov č. j. OŽP/46029/2012-8 ze dne 10. 9. 2012, sp. zn. OŽP/46029/V-STP/Pš/2012,

se zamítá.

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková isir.justi ce.cz (sp. zn. 190 ICm 1556/2016) -2-sp. zn. 190 ICm 1556/2016 (sp. zn.) II. Ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobce je povinen zaplatit České republice na náhradě nákladů řízení částku 5.554 Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku na účet Městského soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobou došlou soudu dne 5. 5. 2016 se původní žalobce Optipan investment s.r.o., IČO: 24119318, se sídlem Teslova 1129/2b, Ostrava (dříve Sirios investment s.r.o.; dále jen původní žalobce ) domáhal vyloučení vodovodního řadu a splaškové kanalizace-inženýrských sítí (dále jen IS) uvedených ve výroku I. tohoto rozsudku z majetkové podstaty dlužníka. Žalobu zdůvodnil tím, že dne 7. 4. 2016 obdržel původní žalobce od žalovaného vyrozumění podle § 224 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ) o tom, že jak vodovodní řad, tak splaškovou kanalizaci zahrnul žalovaný do majetkové podstaty dlužníka.

Původní žalobce však dne 1. 12. 2014 uzavřel s dlužníkem smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka č. 1/2014 k vlastnictví inženýrských sítí, oprávnění z titulu stavebních povolení ke zbudování a provozování inženýrských sítí a nakládání s pozemky zapsanými na LV a LV na k. ú. adresa ulice: (dále jen smlouva ).

V jejím čl. 5.1 bylo sjednáno, že se původní žalobce stane vlastníkem rozestavěných inženýrských sítí ke dni stanovenému ve smlouvě o výstavbě, kterou uzavře původní žalobce s dlužníkem po uzavření této smlouvy. Téhož dne 1. 12. 2014 byla uzavřena smlouva o výstavbě, jejíž čl. VI, odst. 7 a 8 stanovil, že na původního žalobce jako zhotovitele přešlo vlastnické právo k IS spolu s veškerými součástmi a příslušenstvími za dohodnutou cenu 2,5 mil. Kč dle smlouvy. S tím, že po celou dobu dokončování IS, až do doby úplného uhrazení konečné faktury ze strany objednatele, jsou IS, podle čl. III, ve výlučném vlastnictví zhotovitele-původního žalobce. Došlo tak k postižení věcí, které nejsou majetkem dlužníka.

V doplnění žaloby ze dne 27. 10. 2016 původní žalobce uvedl, že kolaudační souhlas s využíváním stavby, rozhodnutí Magistrátu města Havířova o vydání stavebního povolení dlužníkovi, jsou z doby před datem převodu inženýrských sítí ke dni 1. 12. 2014.

Žalobce má za to, že z jím doložených listin a výpovědí navržených svědků, kteří je sepisovali, vyplývá, že právní předchůdce žalobce je vlastníkem předmětných inženýrských sítí uvedených ve výroku I. tohoto rozsudku.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že žalobcem předložené doklady považuje za neplatné, neboť nebylo prokázáno, že smlouva o převodu práv a povinností a dohoda o zápočtu, byly platně uzavřeny dne 1. 12. 2014. Zmocněnec dlužníka, Vlastimil Adámek, který je uzavíral za dlužníka, je nebyl oprávněn za něj uzavřít.

Žalobce neprokázal existenci pohledávek původního žalobce za dlužníkem, ani hodnotu údajně převáděných práv a povinností. Z dopisu Magistrátu města Havířova ze dne 17. 2. 2016 vyplývá, že původní žalobce nebyl účastníkem předmětného stavebního řízení. Z textu dohody o převodu práv a povinností ze dne 1. 12. 2014 vyplývá, že jejím předmětem byl pouze převod práv a povinností ze stavebního povolení č. j. OŽP 46028/2012-9 ze dne 14. 9. 2012, týkající se vodovodního řadu, položka n1 soupisu majetkové podstaty, ačkoliv stavba byla již dne

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková (sp. zn. 190 ICm 1556/2016) -3-sp. zn. 190 ICm 1556/2016 (sp. zn.) 7. 10. 2014 zkolaudována. Druhé stavební povolení ze dne 10. 11. 2012, týkající se splaškové kanalizace, položka n2 soupisu majetkové podstaty, a kolaudaci ze 7. 10. 2014. Původní žalobce s dlužníkem byli personálně propojeni

Z provedeného dokazování má soud za prokázané tyto skutečnosti.

Z vyrozumění ze dne 7. 4. 2016 má soud za prokázané, že původní žalobce obdržel od žalovaného vyrozumění dle § 224 IZ o tom, že inženýrské sítě uvedené ve výroku I. tohoto rozsudku byly zapsány do majetkové podstaty dlužník v insolvenčním řízení 90 INS 7533/2015-329.

Z úplného výpisu obchodního rejstříku dlužníka má soud za prokázané, že jeho původní jednatel Zdeněk Adámek, byl zapsán co do vzniku funkce dne 20. 8. 2014, co do zániku funkce dne 20. 11. 2014. Zapsán byl jako jednatel dne 2. 9. 2014 do obchodního rejstříku, vymazán dne 28. 4. 2015.

Ze zápisu rozhodnutí jediného společníka dlužníka ze dne 10. 11. 2014 má soud za prokázané, že jediný společník Zdeněk Adámek odvolal sám sebe z funkce jednatele s platností ode dne 10. 11. 2014. Jmenoval do funkce jednatele společnosti pana Miroslava Vejra a současně vyslovil souhlas s převodem obchodního podílu ze své osoby na Miroslava Vejra.

Z protokolu o prohlášení majetku dlužníka ze spisu sp. zn.-B-4 ze dne 11. 5. 2016 má soud za prokázané, že Miroslav Vejr nepřevzal žádné údaje o nemovitostech dlužníka, spoluvlastnickém podílu k nim, nijak se k inženýrským sítím nevyjádřil. Stejně tak jako u pohledávek dlužníka, tak i pohledávek proti dlužníkovi.

Z výpisu z obchodního rejstříku původního žalobce má soud za prokázané, že pod obchodní firmou Optipan investment s.r.o. působila společnost původně Sirios investment s.r.o., když původní obchodní jméno bylo vymazáno dne 27. 8. 2015. Sídlo firmy bylo v Praze 8, Pobřežní 46 až do 27. 8. 2015. Jednatelem dlužníka byl v letech 2013 až 2015 Patrik Svoboda, od 20. 7. 2015 je jednatelem Pavel Svoboda.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 5. 2017 č. j. KSOS 22 INS 25620/2016-B-18, které nabylo právní moci dne 7. 6. 2017, byl na majetek původního žalobce prohlášen konkurz. V průběhu řízení byl insolvenčním správcem převolen Mgr. Jan Urban, současný žalobce. Tento učinil dne 8. 8. 2017 návrh na pokračování v řízení, takže na místo původního žalobce bylo pokračováno s Mgr. Janem Urbanem dle § 264 odt.1 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního zákona (dále jen IZ).

Z dopisu původního žalobce žalovanému ze dne 11. 1. 2016 má soud za prokázané, že požádal o vynětí předmětných inženýrských sítí z majetkové podstaty dlužníka s odkazem na smlouvu ze dne 1. 12. 2014 o převodu práv a povinností stavebníka k vlastnictví inženýrských sítí (dále jen smlouva , tak jak je shora uvedeno).

Ze sdělení Magistrátu města Havířova ze dne 17. 2. 2016 má soud za prokázané, že dlužníkovi vydal na žádost v roce 2012 dvě stavební povolení. Obě stavby byly zkolaudovány a uvedeny do provozu v roce 2014. Tehdejšího řízení nebyl účastníkem původní žalobce.

Z dopisu žalovaného původnímu žalobci ze dne 28. 1. 2016 má soud za prokázané, že jej vyzval k doložení smluv ze dne 1. 12. 2014; rozhodnutí stavebního úřadu, na jehož základě se stal původní žalobce stavebníkem; originál dokladu ohledně toho, že má původní žalobce za

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková (sp. zn. 190 ICm 1556/2016) -4-sp. zn. 190 ICm 1556/2016 (sp. zn.) dlužníkem pohledávku ve výši 2,5 mil. Kč a doklady prokazující hodnotu převáděných práv a povinností k inženýrským sítím v k. ú. Prostřední Suchá.

Ze smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka č. 1/2014 má soud za prokázané, že byla dle dat uzavřena v Havířově dne 1. 12. 2014 za dlužníka zplnomocněným zástupcem jednatelem Vlastimilem Adámkem a dne 1. 12. 2014 za původního žalobce jednatelem Patrikem Svobodou. V čl. 5.1 smlouvy bylo uvedeno, že vlastníkem rozestavěných inženýrských sítí je ke dni uzavření této smlouvy dlužník. Původní žalobce se stane vlastníkem rozestavěných IS ke dni stanoveném ve Smlouvě o výstavbě, kterou uzavře s dlužníkem po uzavření této smlouvy.

Z rozhodnutí Magistrátu města Havířova č. j. OŽP 46028/2012-9 ze dne 23. 8. 2012 má soud za prokázané, že bylo vydáno dlužníkovi stavební povolení na prodloužení stávajícího vodovodního řadu DN PVC.

Z kolaudačního souhlasu Magistrátu města Havířova č. j. OŽP/76758/2014-6 ze dne 7. 10. 2014 má soud za prokázané, že byl dán dlužníkovi kolaudační souhlas s výstavbou rodinných domů, přípojek IS (vodovodu, kanalizace, komunikace, vsakovací jímky), napojení na pozemní komunikaci, prodloužení vodovodního řadu.

Z kolaudačního souhlasu Magistrátu města Havířova č. j. OŽP/76757/2014-6 ze dne 7. 1. 2014 má soud za prokázané, že byl dlužníkovi udělen kolaudační souhlas se stavbou kanalizačních stok a kanalizačních objektů splaškové kanalizace, a to na základě rozhodnutí Magistrátu města Havířova č. j. OŽP/46029/2012-8 ze dne 10. 9. 2012, které nabylo právní moci dne 9. 10. 2012.

Z dopisu Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 8. 9. 2015 žalovanému má za prokázané, že dlužník je veden jako vlastník vodovodního řadu z materiálu PE 100 RC, který provozuje na základě smlouvy o provozování se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.

Z dopisu ze dne 13. 1. 2016 Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. žalovanému má soud za prokázané, že je zaslána smlouva o pachtu a provozování a vyúčtování za rok 2015. Pro tuto společnost tak je vlastníkem předmětných nemovitostí, i dle smlouvy o pachtu a provozování vodního díla č. 27808513/SONPKA/2014, která byla dlužníkem doložena.

Z plné moci ze dne 18. 11. 2014 má soud za prokázané, že dlužník, jednající Zdeňkem Adámkem, jednatelem, zmocnil Vlastimila Adámka, svědka, k tomu, aby podepisoval všechny smlouvy týkající se budování a provozování přípojek, inženýrských sítí, vodovodů a kanalizací, komunikací, vsakovací jímky a napojení na pozemní komunikace v místě Havířov, Prostřední Suchá na parcelách č. V Ostravě-Ludgeřovicích byl dne 1. 12. 2014 ověřen podpis zmocnitele Zdeňka Adámka na České poště s. p. a dne 1. 12. 2014 Vlastimil Adámek tuto plnou moc přijal. Z této plné moci však nemá soud za prokázané, že by umožňovala převod vlastnictví předmětných inženýrských sítí zmocněnci Vlastimilu Adámkovi.

Ze smlouvy o výstavbě ze dne 1. 12. 2014 má soud za prokázané, že v čl. VI, odst. 7 a 8 bylo stanoveno, že k datu 1. 12. 2014 přechází vlastnictví k rozestavěnému dílu-inženýrským sítím-na zhotovitele za dohodnutou cenu 2,5 mil. Kč smlouvou o převodu práv a povinností stavebníka ze dne 1. 12. 2014 a zhotovitel-původní žalobce přebírá od objednatele ke dni uzavření této smlouvy vlastnické právo k inženýrským sítím. Po celou dobu dokončování

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková (sp. zn. 190 ICm 1556/2016) -5-sp. zn. 190 ICm 1556/2016 (sp. zn.) inženýrských sítí až do doby plného uhrazení konečné faktury ze strany objednatele, jsou inženýrské sítě, dle čl. III smlouvy, ve výlučném vlastnictví zhotovitele, tedy původního žalobce.

Z dohody o započtení pohledávek ze dne 1. 12. 2014 má soud za prokázané, že byla započtena pohledávka původního žalobce z titulu převodu práv a závazků vyplývající ze smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka ze dne 1. 12. 2014 ve výši 2,5 mil. Kč proti pohledávce původního žalobce vůči dlužníkovi z titulu nevyúčtovaných poskytnutých záloh na projekt výstavby 17 rodinných domů na ulici Vlnitá, k. ú. Stalá Plesná ve výši 2,5 mil. Kč. Soud však nemá za prokázané, že by tyto platby v takovéto výši byly prokázány, resp. byly prokázány pouze ve výši 1,5 mil. Kč z výpisu z účtu původního žalobce u Artesa, spořitelní družstvo č. 1017120003/2220 z roku 2013 bylo na účet dlužníka původním žalobcem zaplaceno 487.000,-Kč, ovšem s variabilním symbolem č. 112013, který neodpovídá číslu faktury dlužníka.

Z výpisu z účtu původního žalobce z data platby ze dne 21. 1. 2013 má soud za prokázané, že z účtu právního předchůdce žalobce bylo zaplaceno 1,5 mil. Kč na účet dlužníka s variabilním symbolem č. 201302, jako eurastavby záloha.

Z dalšího výpisu z účtu ze dne 28. 6. 2013 má soud za prokázané, že došlo k prioritnímu klientskému převodu z právního předchůdce žalobce na dlužníka s variabilním symbolem 9 v částce 1 mil. Kč. Soud tak nemá za prokázané, že by se jednalo, vzhledem k běžnému styku právního předchůdce žalobce a dlužníka, o to, že by byla zaplacena jiná záloha než 1,5 mil. Kč. Navíc dohromady by součet těchto převodů převyšoval částku 2,5 mil. Kč zmíněnou v dohodě o zápočtu.

Z výpisu z obchodního rejstříku původního žalobce Optipan investment s.r.o. má soud za prokázané, že v období od roku 2011 do roku 2013 byl dlužník-společnost EURASTAVBY CZ s.r.o. společníkem původního žalobce. Společník a jednatel původního žalobce Karel Hořínek byl jednatelem dlužníka. Sídlem dlužníka je Šimůnkova 22, Praha 8, což je adresou společníka původního žalobce Optipan Patrika Svobody, syna jednatele původního žalobce Pavla Svobody. Tito byli účastni i v další firmě, a to Optipan cz, kde jsou doposud společníci Patrik Svoboda a Vlastimil Adámek a jednatelem této společnosti je Pavel Svoboda, což se dokládá výpisem z obchodního rejstříku společnosti Optipan cz s.r.o., IČO: 28581407.

Tímto výpisem má soud za prokázanou účast těchto osob při společném podnikání. Soud tak nemá za to, že by osoby jednající za původního žalobce mohly být v dobré víře jak co do nevědomosti o tom, že Zdeněk Adámek nebyl již ke dni 10. 11. 2014, na základě svého rozhodnutí, jednatelem firmy dlužníka a jeho společníkem. A zejména, že co do rozsahu plné moci, kterou udělil Vlastimilu Adámkovi k podpisu smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka, smlouvy o výstavbě i zápočtu.

Z výslechu svědka Pavla Svobody, jednatele původního žalobce, má soud za prokázané, že jak on, tak jeho syn Patrik Svoboda, tak Zdeněk Adámek a jeho bratranec Vlastimil Adámek, spolupracovali, a to i ve firmě Optipan cz s.r.o. řádově několik let. I vzhledem k tomu se nejeví jeho pravděpodobné jeho tvrzení o tom, že nevěděl, že Zdeněk Adámek v období od podpisu plné moci, udělené Vlastimilu Adámkovi dne 18. 11. 2014, již jednatelem dlužníka nebyl. Jednatel původního žalobce uvedl, že dlužník budoval sítě v Prostřední Suché, nedokončil však komunikace, proto je dokončil původní žalobce z vlastních prostředků. Poté došlo k dohodě o zápočtu pohledávky původního žalobce vůči dlužníkovi ve výši 2,5 mil. Kč, na vrácení nevyúčtovaných záloh vůči hodnotě stavby v Prostřední Suché, tedy na předmětné nemovitosti.

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková (sp. zn. 190 ICm 1556/2016) -6-sp. zn. 190 ICm 1556/2016 (sp. zn.) Jednatel původního dlužníka sice doložil, tak jak soudu přislíbil při jednání výpisy z účtu, z nichž však vyplývá pouze zaplacení záloh 1,5 mil. Kč. Ohledně dalších plateb toto, jak shora uvedeno, nemá soud za prokázané.

Zejména však Pavel Svoboda uvedl, že plnou moc Zdeňka Adámka pro Vlastimila Adámka ze dne 18. 11. 2014, s ověřeným podpisem ze dne 1. 12. 2014, nepovažoval za dostatečnou pro převod nemovitostí s tím, že by ji katastr nemovitostí neuznal. Dle jeho názoru však šlo o převod movitých věcí, vzhledem k tomu, že sítě nemají parcelní číslo a pro převod sítí plná moc dostačovala.

Zejména však Pavel Svoboda, jednatel původního žalobce, krom nedostačujících výpisů z účtu, nedoložil žádné další doklady, kterými by bylo možno prokázat nárok žalobce na vrácení nevyúčtovaných záloh na výstavbu projektu 17 rodinných domů na ulici Vlnitá, k. ú. Stará Plesná, ve výši 2,5 mil. Kč. Tuto započtenou pohledávku původního žalobce vůči dlužníkovi, tak nemohl současný žalobce doložit. Navíc jednatel původního žalobce nedoložil oznámení Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava (dále jen SMVK ), že je původní dlužník vlastníkem inženýrských sítí v rámci výstavby rodinných domů, přípojek inženýrských sítí na vodovody, kanalizace, komunikace a vsakovací jímky v k. ú. Prostřední Suchá na základě smlouvě o převodu práv a povinností stavebníka ze dne 1. 12. 2014.

Původní žalobce tak nedoložil, že se choval jako vlastník sítí na základě shora uvedené smlouvy. Jednatel původního žalobce potvrdil, že dlužník má sídlo v jeho bydlišti Šimůnkova 22, Praha 8. Nikdy však zde neměl žádný majetek. Potvrdil, že vzhledem k dlouhodobé spolupráci s Vlastimilem Adámkem věděl o problémech dlužníka. Tato dlouhodobá spolupráce zpochybňuje dobrou víru původního žalobce v oprávnění Vlastimila Adámka podepsat jak smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka, tak smlouvu o výstavbě, tak dohodu o započtení pohledávek. Přičemž však Pavel Svoboda podepisoval pouze dohodu o započtení pohledávek původního žalobce. Toto údajně v Praze dne 1. 12. 2014.

Z výslechu Patrika Svobody, společníka původního žalobce a dřívějšího jednatele z let 2013 až 2015, má soud za prokázané, že potvrzuje svůj podpis na smlouvě o převodu práv a povinností i na dohodě o výstavbě. To, že zápočet podepisoval jeho otec Pavel Svoboda, který řešil většinu věcí ohledně Prostřední Suché, tedy výstavby rodinných domů a případech inženýrských sítí. Svědek uvedl, že si nepamatuje důvody převodu práv a povinností stavebníka k rodinným domům v k. ú. Prostřední Suchá. Neví, na základě čeho se spočítala hodnota sítí v Prostřední Suché a jak se dospělo k započítávané pohledávce. Uvedl, že nevěděl o tom, že by Zdeněk Adámek skončil funkci jednatele dlužníka. Nevysvětlil kde, a kdy byly smlouvy podepisovány, ani proč zápočet v Praze podepisoval dne 1. 12. 2014 jeho otec Pavel Svoboda a stejného dne podepisoval svědek Patrik Svoboda smlouvu o výstavbě v Ostravě a smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka v Praze za původního žalobce. Svědek potvrdil, že k 1. 12. 2014, kdy jeho otec Pavel Svoboda podepisoval zápočet v Praze, nebyl společníkem ani jednatelem původního žalobce, měl od svědka plnou moc k podpisu zápočtu. Ačkoliv byl svědek společníkem i dlužníka, a to dle obchodního rejstříku v období od 21. 5. 2012 do 2. 9. 2014, nemá informace o účetnictví dlužníka.

Z výslechu svědka Vlastimila Adámka, dle výpisu z obchodního rejstříku společníka dlužníka od 7. 4. 2011 do 2. 9. 2014, který byl jednatelem dlužníka od 1. 8. 2007 do 2. 9. 2014, má soud za prokázané, že potvrdil svůj podpis na zápočtu smlouvy o převodu práv a povinností

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková (sp. zn. 190 ICm 1556/2016) -7-sp. zn. 190 ICm 1556/2016 (sp. zn.) i smlouvy o výstavbě, vše ze dne 1. 12. 2014. A potvrdil svůj podpis i na plné moci, kterou obdržel dne 18. 11. 2014 od Zdeňka Adámka, svého bratrance. Soud nemá za prokázané jeho tvrzení, že nevěděl o tom, že v té době Zdeněk Adámek nebyl jednatelem dlužníka, a to jak vzhledem k dlouhodobému společnému podnikání, tak příbuzenským vztahům. Svědek nevysvětlil, jak došlo k zápočtu, nepamatuje se, jak byly oceněny stavby v Prostřední Suché, které převáděl dlužník na původního žalobce. Nevysvětlil ani nic bližšího k započítanému závazku dlužníka vůči Sirios investment s.r.o. ve výši 2,5 mil. Kč. K plné moci pouze uvedl, že ji od svého bratrance Zdeňka Adámka obdržel, neboť tento je ze severu Čech a svědek z Moravskoslezského kraje tak, aby nemusel jezdit toto vyřizovat.

Svědek uvedl, že měl na základě plné moci oprávnění předávat dokončené stavby inženýrských sítí. Nepamatuje se, zda mohl převádět vlastnictví těchto sítí, vlastnictví nemovitostí. Nepamatuje se ani, zda měl pouze tuto plnou moc k jednání s úřady a obchodními partnery, či zda měl jinou plnou moc. Čili nevysvětlil, zda a jaké podklady měl při ocenění vodovodního řadu a kanalizace v Prostřední Suché, a jak došel k hodnotě 2,5 mil. Kč. Neví, kde probíhaly podpisy smluv, kde a kdo byl přítomen. Pouze se domnívá, že to bylo zřejmě v kanceláři dlužníka v Ostravě-Petřkovicích.

Kontakt na svého bratrance Zdeňka Adámka údajně svědek nemá. Sdělil pouze telefonní číslo 777 825 290. Na tomto telefonním čísle soudem kontaktován pan Šohaj, prostřednictvím něhož soud opětovně předvolával bývalého jednatele dlužníka Zdeňka Adámka. Soudu se podařilo pouze zjistit, že Zdeněk Adámek pobývá dlouhodobě v cizině a nemá doručovací adresu v České republice.

Soud telefonicky předvolal za účelem zajištění výslechu bývalého společníka a jednatele dlužníka Zdeňka Adámka k okolnostem svého odvolání z funkce jednatele dlužníka a vyslovení souhlasu s převodem obchodního podílu dne 10. 11. 2014, k udělení plné moci dne 18. 11. 2014 svému bratranci Vlastimilu Adámkovi v rozporu s tím, že předtím již přestal být jednatelem dlužníka, i k uzavření smlouvy o výstavbě smlouvě o převodu práv a povinností a stavebníka, k nimž zmocnil svého bratrance Vlastimila Adámka.

Přestože žalobce na výslechu Zdeňka Adámka trval, soud tento návrh vzhledem k nemožnosti bývalého jednatele dlužníka předvolat, zamítl. Neboť podstatná je doložená plná moc podepsaná v Ostravě dne 18. 11. 2014, ověřená v Ostravě dne 1. 12. 2014, tedy v týž den, kdy měla být podepsána smlouva o výstavbě v Ostravě a smlouva o převodu práv a povinností stavebníka v Havířově zmocněnou osobou za dlužníka Vlastimilem Adámkem a v Praze Patrikem Svobodou za původního žalobce.

Soud sice nemá za to, že by tyto doklady musely být nutně vyhotoveny zpětně, tak jak uvádí žalovaný, neboť toto ze samotného faktu, že pouze plná moc má ověřený podpis ze dne 1. 12. 2014, nevyplývá. I když důvěru nevzbuzuje skutečnost, že smlouva o převodu práv a povinností stavebníka byla podepsána v Havířově zástupcem dlužníka Vlastimilem Adámkem a týž den v Praze jednatelem původního žalobce, tehdy pod názvem Sirios investment s.r.o., Patrikem Svobodou. Zejména však ani výpověď Zdeňka Adámka nemůže vyvrátit skutečnosti uvedené v plné moci, kterou podepsal dne 18. 11. 2014 a jeho podpis byl ověřen dne 1. 12. 2014 poštou v Ludgeřovicích, dle níž plná moc byla jeho bratranci Vlastimilu Adámkovi udělena pouze k podpisu smluv týkajících se budování a provozování přípojek, inženýrských sítí, vodovodů a kanalizací, komunikací, vsakovací jímky, napojení na pozemní komunikaci v místě Havířov-Prostřední Suchá na parcelách č. nikoliv k převodu těchto inženýrských sítí třetím osobám. Jiná plná moc nebyla doložena.

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková (sp. zn. 190 ICm 1556/2016) -8-sp. zn. 190 ICm 1556/2016 (sp. zn.) Nebyla prokázána ani částka 2,5 mil. Kč, kterou by původní žalobce zaplatil dlužníkovi jako zálohy za výstavbu projektu 17 rodinných domů v ulici Vlnitá v k. ú. Stará Plesná, když nikdo z vyslýchaných svědků nebyl schopen tuto pohledávku původního žalobce vůči dlužníkovi doložit ani vysvětlit. Z výpisu z účtu vyplývá pouze platba 1,5milionu Kč. Nebyla doložena ani údajná korespondence původního žalobce se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi ohledně výstavby sítí.

Z protokolu z insolvenčního spisu zdejšího spisu č. j.-B-4 z prohlášení o majetku dlužníka ze dne 11. 5. 2016 má soud za prokázané, že jeho současný jednatel Miroslav Vejr, že od Zdeňka Adámka nepřevzal žádný majetek, listiny a nemá žádné informace o aktivitách dlužníka. Není mu nic známo o nemovitostech v Prostřední Suché u Havířova.

Po takto provedeném dokazování byl žalobce poučen dle § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř. s tím, že soud nemá za prokázané, že by Vlastimil Adámek měl plnou moc k převodu vlastnictví inženýrských sítí, oprávnění z titulu stavebního povolení ke zbudování inženýrských sítí a nakládání s pozemky zapsanými na LV a v k. ú. ., což ze zmocnění z 18. 11. 2014 nevyplývá.

Současný žalobce k tomu uvedl, že Pavel Svoboda doložil pouze výpisy z účtu původního žalobce. Nedoložil další doklady, jimiž by bylo možno nárok žalobce prokázat. A to ani skutečnost, že by se po 1. 12. 2014 choval původní žalobce jako vlastník a jednal takto s SMVK, které i nadále jak vyplývá z jejich dopisu ze dne 13. 1. 2016, považují za vlastníka vodovodního díla dle smlouvy o pachtu a provozování vodního díla ze dne 18. 11. 2014 dlužníka a nikoliv původního žalobce.

Nedošlo tak k uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí o pachtu a provozování vodního díla, která byla uzavřena dne 16. 9. 2014 mezi SMVK a dlužníkem, který byl dle dopisu Magistrátu města Havířova ze dne 17. 2. 2016 účastníkem původního stavebního řízení.

Původní žalobce tak nedoložil to, že by se choval jako vlastník předmětných inženýrských sítí poté, co je údajně 1. 12. 2014 nabyl do vlastnictví. Nedoložil ani celou započítávanou pohledávku vůči pohledávce za tvrzený převod vlastnictví inženýrských sítí.

Právně byla věc posouzena takto.

Podle ustanovení § 224 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ) insolvenční správce dne 7. 4. 2016 vyrozuměl původního žalobce o soupisu předmětných vodovodních řadů a splaškové kanalizace v Prostřední Suché do majetkové podstaty dlužníka. Včas ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto vyrozumění podal původní žalobce vylučovací žalobu dle § 225 odst. 1, 2 IZ, kdy žaloba došla soudu dne 4. 5. 2016, tedy v 30 denní lhůtě.

Podle ustanovení § 231 odst. 2 IZ v průběhu insolvenčního řízení posoudí neplatnost právního úkonu týkajícího se majetku nebo závazků dlužníka insolvenční soud.

Podle ustanovení § 231 odst. 3 IZ, je-li k neplatnosti právního úkonu nutné, aby ten, kdo je takovým úkonem dotčen, se jeho neplatnosti dovolal, může tak učinit i insolvenční správce.

Vzhledem k tomu, že jak zápis z rozhodnutí jediného společníka dlužníka Zdeňka Adámka, odvolání z funkce jednatele a převodu svého obchodního podílu ze dne 10. 11. 2014, tak plná moc ze dne 18. 11. 2014, i smlouva o převodu práv a povinností stavebníka ze dne 1. 12. 2014, smlouva o výstavbě ze dne 1. 12. 2014 i dohoda o započtení pohledávek byly

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková (sp. zn. 190 ICm 1556/2016) -9-sp. zn. 190 ICm 1556/2016 (sp. zn.) uzavřeny dne 1. 12. 2014, upravuje jejich právní režim zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen oz ).

Podle ustanovení § 121 odst. 1 oz proti osobě, která právně jedná, důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož zápis se týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti. Soud má za to, že vzhledem k dlouhodobým obchodním vztahům jak Zdeňka Adámka, jako zmocnitele, tak Vlastimila Adámka, jako zástupce dlužníka, za situace, kdy i svědek Pavel Svoboda připustil, že vzhledem k dlouhodobé spolupráci s dlužníkem, věděl o problémech dlužníka, který neplatil dodavatelům, nebyl původní žalobce v dobré víře.

Původnímu žalobci mohla být známa skutečnost, že Zdeněk Adámek ještě před tím, než toto bylo zapsáno v roce 2015 do obchodního rejstříku, převedl svůj obchodní podíl v dlužníkovi a přestal být jeho jednatelem.

I pokud by měl soud výpovědi vyslýchaných svědků za prokázané, že o tom jak zmocněnec, tak osoby jednající za původního žalobce nevěděli, byli by tak v dobré víře. A že ani insolvenční správce dlužníka by nebyl oprávněn namítnout neplatnost právního úkonu za dlužníka, který sám vyvolal skutečnost, že zápis v insolvenčním rejstříku v době uzavření smluv dne 1. 12. 2014 neodpovídal skutečnosti jak co do vlastnictví, tak co do statutárních zástupců dlužníka, byl by zde dán jiný důvod neplatnosti právního úkonu dlužníka.

Soud však má zejména za to, že dle § 431 OZ překročil zástupce podnikatele zástupčí oprávnění, podnikatele právní jednání zavazuje; to neplatí, věděla-li třetí osoba o překročení nebo musela-li o něm vědět vzhledem k okolnostem případu.

Soud má za to, že z plné moci udělené dne 18. 11. 2014 Zdeňkem Adámkem svému bratranci Vlastimilu Adámkovi, kde byl podpis Zdeňka Adámka ověřen dne 1. 12. 2014, jednoznačně vyplývá, že tato plná moc byla udělena k podpisu všech smluv týkajících se budování a provozování přípojek, inženýrských sítí, vodovodů, kanalizací, komunikací a na pojení na pozemní komunikace v městě Havířov-Prostřední Suchá.

Jakýmkoliv výkladem tohoto právního úkonu dle § 555 až 558 oz nelze dospět k závěru, že by zmocňovala Vlastimila Adámka k převodu vlastnictví inženýrských sítí.

Podle ustanovení § 555 odst. 1 oz se právní jednání posuzuje podle svého obsahu.

Podle ustanovení § 556 odst. 1 oz co je vyjádřeno slovy nebo jinak, doloží se podle úmyslu jednajícího, byl-li takovýto úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět. Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam, jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je projev vůle určen.

Podle ustanovení § 556 odst. 2 oz při výkladu projevu vůle se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v právním styku k tomu, co právní jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly najevo jaký obsah a význam právnímu ujednání přikládají. V daném případě pak původní žalobce nedoložil, že by se nadále zvláště vůči SMVK choval jako vlastník, že by se snažil o změnu smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní.

Podle ustanovení § 557 oz, připouští-li použití výrazu různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první. Soud však v daném případě má za to, že pokud by plná moc zmocňovala k převodu vlastnictví, bylo by to v ní výslovně uvedeno, když termín budování a provozování přípojek inženýrských sítí jednoznačně vylučuje, že by se jednalo o převody

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková (sp. zn. 190 ICm 1556/2016) -10-sp. zn. 190 ICm 1556/2016 (sp. zn.) vlastnictví těchto inženýrských sítí třetím osobám. Což z plné moci, s ověření podpisu zmocnitele z 1. 12. 2014, kdy mělo dojít k podpisu všech smluv, nevyplývá. Jiná plná moc doložena původním žalobcem, ani dlužníkem nebyla, nevyplývá.

Soud má za to, že i při použití ustanovení § 558 odst. 1 IZ, kdy v právním styku s podnikatelem se výrazu připouštějící různý význam, přisoudí význam, jaký má v takovém styku pravidelně. Nelze budování a provozování přípojek chápat jako převod jejich vlastnictví.

Podle ustanovení § 547 oz musí právní jednání obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu.

Podle ustanovení § 579 odst. 1 oz způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe výhodu. V dané věci má však soud za prokázané, že účastníci právního úkonu, vzhledem k dlouhodobému obchodnímu styku o problémech dlužníka věděli. Není vyloučeno i to, že věděli i o změnách v jeho majetkové struktuře a co do statutárního zastoupení, zejména s ohledem k plné moci, nemohl být ani zmocněnec dlužníka Vlastimil Adámek, ani osoby jednající za původního žalobce v dobré víře, že tato plná moc zplnomocňuje Vlastimila Adámka k převodu vlastnictví inženýrských sítí.

Podle ustanovení § 588 oz soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonům a zjevně narušuje veřejný pořádek. V daném případě neplatnost právního úkonu dlužníka namítal insolvenční správce pro překročení plné moci zmocněnce dlužníka Vlastimila Adámka, která musela být právnímu předchůdci žalobce známa. Plná moc i smlouvy, na jejímž základě byly uzavřeny, byly podle názoru soudu neplatné.

Smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka soud posoudil podle ustanovení § 1746 odst. 2 oz jako smlouvu nepojmenovanou obsahující prvky smlouvy kupní dle ustanovení § 1746 oz a ustanovení § 2079 a následujících oz, když předmětné inženýrské sítě soud chápe jako věci nemovité dle ustanovení § 2128 a následující oz, které dle ustanovení § 2128 odst. 1 oz vyžadují písemnou formu.

Jako nepojmenovanou soud chápe smlouvu i o výstavbě, která již přesně specifikuje předmět plnění, tedy dostavbu přípojek inženýrských sítí pro k.ú. Prostřední Suchá, sice se smlouva jeví jako smlouva o dílo dle ustanovení § 2586 a následující oz, dle níž se dlužník jako objednatel zavázal původnímu žalobci Sirios investment s.r.o., jako zhotoviteli, zaplatit částku ve výši 1.865.000,-Kč bez DPH za dílo výstavbu inženýrských sítí pro k.ú. Prostřední Suchá na pozemcích v nich uvedených. Ale dle čl. VI.7 se jedná zároveň o zajišťovací převod vlastnictví k rozestavěnému dílu z objednatele na zhotovitele za dohodnutou cenu 2,5 mil. Kč dle smlouvy o převodu práv a povinností stavebníka ze dne 1. 12. 2014 a převzetí vlastnictví původního žalobce a zhotovitele k tomuto dílu. S tím, že dle čl. VI.8 po celou dobu dokončování inženýrských sítí až do doby úplného uhrazení konečné faktury ze strany objednatele-dlužníka, jsou tyto ve výlučném vlastnictví zhotovitele. Jak shora uvedeno, soud však nemá za to, že by k takovémuto převodu vlastnictví dlužník Vlastimila Adámka zmocnil, což nevyplývá z plné moci a proto ani původní žalobce nemohl být v dobré víře ohledně rozsahu zmocnění Vlastimila Adámka tuto smlouvu za dlužníka podepsat. Proto má soud za to, že tato smlouva byla uzavřena neplatně.

Navíc, i kdyby nebyla zjištěna neplatnost právních úkonů dlužníka, soud má za to, že by se jednalo o neúčinné právní úkony dlužníka, neboť za situace, kdy bylo původnímu žalobci známo,

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková (sp. zn. 190 ICm 1556/2016) -11-sp. zn. 190 ICm 1556/2016 (sp. zn.) že dlužník nemá peníze na splacení svých závazků, bylo zřejmé, že se jedná o úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje původního žalobce na úkor svých dalších věřitelů.

V daném případě nemá soud za prokázané, že by za rozestavěné dílo inženýrské sítě obdržel dlužníka od původního žalobce přiměřené protiplnění dle § 240 odst. 1 IZ, když nebylo prokázáno, že by dohodnuté ceně rozestavěného díla 2,5 mil. Kč odpovídaly nevyúčtované zálohy na výstavbu projektu 17 nových rodinných domů v ulici Vlnitá v k.ú. Stará Plesná, kdy bylo prokázáno poskytnutí záloh pouze ve výši 1,5 mil. Kč, ani to, zda a jak byly ze strany dlužníka vypořádány.

Soud tak má za to, že v době kratší než rok před zahájením insolvenčního řízení na dlužníka, učinil dlužník zvýhodňující úkon vůči původnímu žalobci s tím, že byl personálně i majetkově propojen. Jednalo se tak o zvýhodňující právní úkon dle § 241 odst. 4 IZ, jemuž bylo možno odporovat, neboť byl učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osob dlužníku blízkých nebo které tvoří s dlužníkem koncern.

Vzhledem k tomu, že i jednatel původního žalobce potvrdil, že mu byla známa skutečnost platební neschopnosti dlužníka, má soud za to, že by se mohlo jednat i o úmyslně zkracující právní úkon, který je neúčinný dle § 242 odst. 2 IZ, dle něhož se má za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. Soud tak má za to, že ze všech těchto důvodů je žaloba na zamítnutí.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., dle něhož by sice ve věci uspěvší žalovaný měl právo na náhradu nákladů řízení vůči žalobci. Vzhledem k tomu, že žalovaný je insolvenčním správcem, který nebyl právně zastoupen, a náklady řízení nevznikly, výslovně se nákladů řízení vzdal.

O náhradě nákladů státu bylo rozhodnuto dle ustanovení § 148 odst. 1 o.s.ř., dle něhož stát má dle výsledku řízení proti účastníkům právo na náhradu nákladů, které platil, pokud u nich nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. V daném případě soud uložil ve věci neúspěšnému žalobci uhradit státu náklady svědečného, cestovních nákladů svědka Pavla Svobody ve výši 749,-Kč za přepravné (jízdenku Českých drah a.s.), Patrika Svobody svědečné a přepravné dle jízdenky Českých drah a.s. ve výši 749,-Kč a dále svědečné svědka Vlastimila Adámka ve výši 4.056,-Kč dle vyhlášky o cestovních náhradách č. 440/2016 Sb., za cestu Vřesina -Praha a zpět osobním vozidlem. Celkem tak částku 5.554,-Kč, kterou soud na svědečném-cestovném těmto svědkům uhradil.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 22. prosince 2017

JUDr. David Hovorka, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Eva Hamšíková