MSPH 90 INS 6670/2012-A-13
č.j.: MSPH 90 INS 6670/2012-A-13

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Liškou v právní věci dlužníka: Miloš anonymizovano , anonymizovano , bytem U Kamýku 870/2, Praha 4, PSČ 142 00, o insolvenčním návrhu dlužníka spojeném s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 90 INS 6670/2012-A-10 ze dne 14. května 2012 se mění tak, že se řízení nezastavuje.

Odůvodnění :

Dlužník se domáhal rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení. Protože v určené lhůtě nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, soud rozhodnutím označeným ve výroku shora řízení podle ust. § 108 odst.3 IZ zastavil.

Proti uvedenému rozhodnutí podal dlužník včas odvolání s tím, že dne 15.5.2012 zálohu na náklady insolvenčního řízení v požadované výši zaplatil.

Ze záznamu o složení ze dne 18.5.2012 se podává, že ke dni 15.5.2012 byla na účet soudu dlužníkem složena záloha ve výši 10.000,-Kč.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

V tomto případě dlužník jako insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení dodatečně zaplatil, takže v době rozhodování o odvolání již důvod pro zastavení řízení pominul. Soud proto postupoval podle ust. § 95 IZ, odvolání dlužníka v celém rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 28. května 2012 Mgr. Martin L i š k a, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Dagmar Vlková