MSPH 90 INS 35178/2013-A-9
č. j. MSPH 90 INS 35178/2013-A-9

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem Mgr. Hynkem Zoubkem ve věci dlužníka: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 9, Bílinská 509/18, k návrhu JUDr. Filipa Exnera, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem v Praze 7, Přívozní 1054/2, o nařízení předběžného opatření,

takto:

Soud omezuje nařízeným předběžným opatřením účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení následovně:

-JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, je oprávněn provést exekuci na majetek povinné: Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 9, Bílinská 509/18, nařízenou usnesením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 9. 11. 2012, č. j. 73 EXE 5755/2012-12, a prováděnou pověřeným soudním exekutorem pod sp. zn. 151 EX 1855/12, a to prodejem nemovitých věcí povinné: o bytová jednotka č. 509/14 v budově č. p. 509 postavené na pozemku č. parc. 628/24, o spoluvlastnický podíl ve výši 61/1177 k budově č. p. 509 postavené na pozemku č. parc. 628/24, o spoluvlastnický podíl ve výši 61/1177 k pozemku č. parc. 628/24, vše v katastrálním území Prosek v hl. m. Praze, na základě dražební vyhlášky ze dne 11. 11. 2013, č. j. 151 EX 1855/12-185.

-JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, je povinen zdržet se rozvržení rozdělované podstaty získané prodejem nemovitých věcí povinné do doby pravomocného skončení tohoto řízení sp. zn. MSPH 90 INS 35178/2013.

Odůvodnění:

Insolvenční řízení bylo zahájeno podáním insolvenčního návrhu dne 6. 12. 2013; téhož dne nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (zveřejnění vyhlášky č. d. A-2 v insolvenčním rejstříku).

Podáním ze dne 9. 12. 2013 (č. d. A-6) požádal JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, aby mohl provést nařízenou exekuci specifikovanou ve výroku usnesení s tím, že výtěžek zpeněžení bude k dispozici pro účely insolvenčního řízení.

Soudní exekutor odkázal na skutečnost, že poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nemůže dále pokračovat v provádění exekuce. Insolvenční návrh dlužníka soudní exekutor hodnotí jako šikanózní jednak s ohledem na časové souvislosti vydání dražební vyhlášky (11. 11. 2013), podání insolvenčního návrhu a nařízení dražby (12. 12. 2013), jednak s ohledem na skutečnost, že insolvenční návrh dlužník podal bezprostředně poté, co zdejší soud v řízení vedeném pod sp. zn. MSPH 93 INS 33453/2013 předběžným opatřením nařízeným dne 5. 12. 2013 pokračování exekuce umožnil.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ se spojuje se zahájením insolvenčního řízení účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Insolvenčnímu soudu je z úřední činnosti známo, že bývalá manželka dlužníka Ivana anonymizovano podala u zdejšího soudu insolvenční návrh dne 25. 11. 2013; řízení se vede pod sp. zn. MSPH 93 INS 33453/2013. V odkazovaném řízení bylo k obsahově zcela shodnému návrhu soudního exekutora nařízeno předběžné opatření usnesením ze dne 5. 12. 2013, č. j. MSPH 93 INS 33453/2013-A-8, kterým bylo umožněno soudnímu exekutorovi provést zmiňovanou exekuci s tím, aby výtěžek zpeněžení byl deponován na účtu soudního exekutora.

V rámci jednotnosti soudního rozhodování insolvenční soud nařídil obsahově shodné předběžné opatření i v této věci. Insolvenční soud se tak přihlašuje a odkazuje na odůvodnění usnesení zdejšího soudu o nařízení předběžného opatření ze dne 5. 12. 2013, č. j. MSPH 93 INS 33453/2013-A-8. Pro poměry projednávané věci dodává, že nemovitý majetek postižený exekucí je z pohledu věřitelů stále ve společném jmění manželů bývalých anonymizovano , neboť tvrzená dohoda o vypořádání společného jmění manželů se nemůže práv věřitelů dotknout a zhoršit jejich postavení (§ 150 odst. 2 obč. zák.). Byť je tedy exekuce nařízena proti povinné Ivaně anonymizovano , dotýká se majetku, jenž je rovněž v majetkové podstatě dlužníka Michala Kuchty a jehož zpeněžení dlužník v tomto řízení v rámci oddlužení zpeněžením majetkové podstaty navrhuje.

Lze dále odkázat na časové souvislosti podání obou insolvenčních návrhů, ze kterých jasně vyplývá snaha zmařit nařízenou dražbu nemovitostí. Dražební vyhlášku soudní exekutor vydal dne 11. 11. 2013, dražba byla nařízena na den 12. 12. 2013; dlužnice Ivana anonymizovano podala insolvenční návrh dne 25. 11. 2013, soud rozhodl v odkazované věci předběžným opatřením dne 5. 12. 2013 a ve zřejmé reakci na tuto skutečnost ihned dne 6. 12. 2013 podává insolvenční návrh v této věci bývalý manžel dlužnice a povinné; v návrhu přitom tvrdí, že má problémy se splácením svých závazků u všech věřitelů po dobu několika měsíců a že byl věřiteli k úhradě upomínán (bod 06 návrhu).

Nařízení předběžného opatření je v souladu s úmyslem zákonodárce, který zákonem č. 334/2012 Sb. novelizoval § 82 IZ. Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu se insolvenčnímu soudu otvírá možnost při respektování základních zásad insolvenčního řízení i po zahájení insolvenčního řízení povolit dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžením majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení deponován na účtu soudního exekutora), pokud by insolvenční návrh na majetek dlužníka byl zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil.

Nařízení předběžného opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů. Pokud by byl prohlášen úpadek dlužníka, který by byl řešen dlužníkem preferovaným způsobem oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, došlo by rovněž ke zpeněžení majetku nyní postiženého exekucí. Stejně tak by byl majetek zpeněžen i při případném nařízení konkursu na majetek dlužníka. Zájmy věřitelů v rámci insolvenčního řízení jsou dostatečně chráněny tím, že výtěžek zpeněžení nebude rozvržen v rámci exekuce, ale bude uschován u soudního exekutora, který má povinnost jej na žádost insolvenčního správce vydat do majetkové podstaty (viz též § 46 odst. 7 exekučního řádu).

Na základě všeho doposud uvedeného insolvenční soud návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; zvlášť se doručuje dlužníku a navrhovateli předběžného opatření. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo doručeno písemné vyhotovení usnesení.

Usnesení je účinné okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 11. prosince 2013

Mgr. Hynek Zoubek, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dagmar Vybíralová