MSPH 90 INS 3059/2008-C13-2
MSPH 90 INS 3059/2008-C13-2 (sp. zn. 190 Cm 13/2009)

190 Cm 13/2009-31

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Liškou v právní věci žalobce: D.S. Leasing, a.s., se sídlem Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00, IČ: 489 09 238, zastoupeného JUDr. Radimem Chalupou, Ph.D., advokátem se sídlem Kuzina 169, 679 76 Drnovice, proti žalovanému: JUDr. Tomáš Pelikán , se sídlem Praha 1, Dušní 22, insolvenční správce dlužníka: SPEKTRUM CZ a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 11209, IČ 252 58 575, zastoupenému JUDr. Jiřinou Lužovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Dušní 22, o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka SPEKTRUM CZ a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 112 09, IČ: 252 58 575, u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 90 INS 3059/2008, z titulu směnek vlastních: ze dne 14.6.2005 na částku 3.292.515,-Kč, ze dne 14.6.2005 na částku 2.408.528,-Kč, ze dne 18.5.2006 na částku 4.736.018,-Kč, ze dne 12.9.2006 na částku 4.814.203,-Kč, ze dne 3.1.2007 na částku 3.358.703,-Kč, ze dne 17.4.2007 na částku 9.585.659,-Kč, ze dne 1.9.2007 na částku 9.559.590,-Kč a ze dne 19.12.2007 na částku 13.588.433,-Kč, jsou jako pohledávky nezajištěné a podmíněné v celkové výši 51.546.210,24 Kč včetně příslušenství po právu.

II. Žádnému z účastníků řízení se náhradu nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal incidenční žalobou určení, že jeho pohledávka ve výši 51.546.210,24 Kč z titulu vystavených směnek vlastních bez protestu přihlášená do insolvenčního řízení vedeného (sp. zn. 190 Cm 13/2009) pokračování 2 190 Cm 13/2009 ve věci shora označeného dlužníka je po právu. Uvedl, že předmětná pohledávka byla na přezkumném jednání správcem popřena, a to s odůvodněním, že pohledávky vznikly z titulu směnečného rukojemství (ručitelského závazku) mezi osobami v koncernu, přičemž nebyl k převzetí ručitelského závazku dán souhlas valné hromady dlužníka a nebyl vypracován znalecký posudek hodnoty ručitelského závazku; na základě § 196a odst. 1, 3 a 5 obch. zák. je proto ručitelský závazek neplatný. Žalobce dále vylíčil skutkové okolnosti vzniku pohledávek, poukázal na nejasnost důvodů popření a rozdílnost důvodu popření uvedeného při přezkumném jednání a ve vyrozumění o popření pohledávky, osvětlil akcionářskou strukturu výstavce směnek a dlužníka a uzavřel, že dlužník s výstavcem směnky v koncernu není. K požadavkům stanoveným v § 196a obch. zák. žalobce uvedl, že odst. 1 tohoto ustanovení nelze použít, neboť dlužník jako aval není ani jednou z osob tam uvedených a okruh osob rozšířit nelze, v době podpisu směnek měly společnosti výstavce a avala odlišné členy představenstva, a proto není dán ani důvod pro nutný souhlas valné hromady dle § 196a odst. 1, 3 a 5 obch. zák. Směnečné rukojemství vznikalo více než tři roky od vzniku společnosti, proto nelze požadovat ani dodatečné schválení valnou hromadou. Nelze požadovat ani ocenění znalcem, neboť zde není nic, co by mohlo být znalcem oceněno. Závěrem pak žalobce uvedl, že dle jeho názoru se ustanovení § 196a obch. zák. na problematiku směnečného rukojemství vůbec nevztahuje.

Žalovaný ve vyjádření k věci uvedl, že v průběhu let 2005 až 2007 vystavila společnost Papírny Vltavský mlýn, a.s., osm směnek vlastních na řad žalobce na celkovou částku 51,343.649,-Kč a dlužník všechny směnky avaloval. Poukázal na jednání společností Papírny Vltavský mlýn a.s., CEREPA a.s. a dlužníka ve shodě a na propojenou akcionářskou strukturu dlužníka a výstavce směnek. Uzavřel, že ustanovení § 196a obch. zák. lze vztáhnout i na problematiku směnečného rukojemství a argumentoval závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 996/2004 ze dne 30.8.2005 a 29 Odo 414/2003 ze dne 27.4.2004, z nichž pro souzenou věc vyplývá, že bez souhlasu valné hromady dlužníka s převzetím směnečného rukojemství je takový úkon neúčinný. Navrhnul proto, aby soud žalobu zamítl.

Při svém rozhodování ve věci soud vycházel ze skutkových zjištění učiněných jednak na základě shodných tvrzení účastníků o skutkových okolnostech sporu, jednak na základě provedených důkazů.

Z usnesení Městského soudu v Praze č.j.-A-20 ze dne 3.9.2008, z přihlášky pohledávky žalobce ze dne 2.10.2008 a z jejího doplnění ze dne 15.12.2008, z protokolu o přezkumném jednání č.j.-B-39 ze dne 17.12.2008, z listu přihlášené pohledávky žalobce v seznamu pohledávek, z vyrozumění o popření pohledávky určeného žalobci ze dne 8.1.2009, z poštovní dodejky od vyrozumění žalobce o popření jeho pohledávky a z prezenčního razítky podatelny zdejšího soudu soud zjistil, že dne 3.9.2008 byl zdejším soudem zjištěn úpadek dlužníka, na jeho majetek byl prohlášen konkurs a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný, žalobce přihláškou podanou k poštovní přepravě dne 2.10.2008 přihlásil svoji pohledávku z titulu směnečného rukojemství dlužníka v celkové výši 51,546.210,24 Kč, a to jako pohledávku nepodmíněnou, podáním ze dne 15.12.2008 pak opravil přihlášku tak, že je pohledávka vázána na podmínku. Na přezkumném jednání konaném dne 17.12.2008 byla přihlášená pohledávka žalobce jako věřitele č. 44 v celkové výši 51,546.210,24 Kč (jistina 51,343.649,-Kč, příslušenství 202.561,24 Kč) popřena insolvenčním správcem (žalovaným) zcela co do pravosti s tím, že pohledávka z titulu směnečného rukojemství nebyla přihlášena jako podmíněná, dle § 196a odst. 1, 3 a 5 obch. zák. chybí souhlas valné hromady k ručení za závazky třetí osoby v rámci koncernu, chybí znalecký posudek týkající se ocenění ručitelského závazku ; platnost směnek ani výše závazků ze směnek vyplývajících důvodem popření nebyla. Žalobce na přezkumném jednání nebyl přítomen. Dne 8.1.2009 žalovaný (sp. zn. 190 Cm 13/2009) pokračování 3 190 Cm 13/2009 písemně vyrozuměl žalobce o popření jeho pohledávky, o důvodu popření a vyzval jej k podání incidenční žaloby; vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 9.1.2009. Dne 23.1.2009 byla incidenční žaloba žalobcem podána k soudu.

Z provedených listinných důkazů, jimiž jsou: -směnka vlastní ze dne 14.6.2005 výstavce Papírny Vltavský mlýn a.s. na částku 3,292.515,-Kč, -směnka vlastní ze dne 14.6.2005 výstavce Papírny Vltavský mlýn a.s. na částku 2,408.528,-Kč, -směnka vlastní ze dne 18.5.2006 výstavce Papírny Vltavský mlýn a.s. na částku 4,736.018,-Kč, -směnka vlastní ze dne 12.9.2006 výstavce Papírny Vltavský mlýn a.s. na částku 4,814.203,-Kč, -směnka vlastní ze dne 3.1.2007 výstavce Papírny Vltavský mlýn a.s. na částku 3,358.703,-Kč, -směnka vlastní ze dne 17.4.2007 výstavce Papírny Vltavský mlýn a.s. na částku 9,585.659,-Kč, -směnka vlastní ze dne 1.9.2007 výstavce Papírny Vltavský mlýn a.s. na částku 9,559.590,-Kč, a směnka vlastní ze dne 19.12.2007 výstavce Papírny Vltavský mlýn a.s. na 13,588.433,-Kč, soud zjistil, že v období od 14.6.2005 do 19.12.2007 podepsal všechny směnky v den jejich vystavení Ing. Petr Dušek jako předseda představenstva výstavce Papírny Vltavský mlýn, a.s., za dlužníka jako avalistu podepsal všechny směnky Ing. Josef Ondrišek, předseda představenstva.

Z úplného výpisu z Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložky 14241, soud zjistil, že společnost Papírny Vltavský mlýn, a.s., vznikla dne 1. února 1992, v průběhu rozhodného období (14.6.2005-19.12.2007) byl předsedou představenstva Ing. Petr Dušek, místopředsedy představenstva byli Petr Špaček a Ing. Jiří Hloužek a členem byl Jiří Žák, za společnost byl oprávněn jednat mj. předseda představenstva, a to samostatně. Členy dozorčí rady byli v uvedeném období Ing. Ivana Švadlenová, Bronislav Stejskal a Roman Vybíral. Z úplného výpisu z Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddílu B, vložky 14113, soud zjistil, že společnost SPEKTRUM CZ, a.s., vznikla dne 17. října 1996, v průběhu rozhodného období byl předsedou představenstva Ing. Josef Ondrišek, místopředsedou představenstva byl Jiří Klement a členem byla Milena Ondrišková, za společnost byl oprávněn jednat předseda a místopředseda představenstva, a to samostatně. Prokuristou byl v uvedeném období Mgr. Jiří Purket, členy dozorčí rady byli Josef Ondrišek, Luděk Blažeňak a Tomáš Boruch.

Skutečnostmi rozhodnými pro spor z popření pohledávky jsou (i) moment zjištění dlužníkova úpadku a přihlášení pohledávek, (ii) okamžik přezkoumání pohledávek, vyrozumění věřitele o popření jeho nevykonatelné pohledávky za dlužníkem správcem, dodržení zákonem stanovené lhůty pro podání incidenční žaloby a (iii) spornost přezkoumaných pohledávek daná účinností jejich popření oprávněnými osobami. Vyhovět žalobě o určení existence či neexistence (co do pravosti, výše či pořadí) popřené pohledávky (incidenční žalobě) lze při splnění následujících předpokladů: 1. pohledávka byla v rámci insolvenčního řízení řádně a včas přihlášena a přezkoumána, 2. při přezkoumání byla pohledávka účinně popřena správcem, 3. incidenční žaloba byla podána včas proti zákonem předpokládaným osobám (popírajícímu správci, případně věřiteli vykonatelné pohledávky), 4. v době rozhodování soudu trvají účinky insolvenčního řízení, 5. osoba žalobce prokáže, že důvod, výše a pořadí pohledávky mají či nemají (podle charakteru incidenční žaloby) oporu v právu.

V daném případě považuje soud za splněné první až čtvrtou ze shora jmenovaných podmínek, neboť žalobce přihlásil pohledávky za dlužníkem ve stanovené lhůtě, jeho nevykonatelná pohledávka byla žalovaným při přezkumném jednání konaném v rámci příslušného insolvenčního řízení účinně popřena, incidenční žaloba byla podána dne 23.1.2009 k výzvě správce doručené žalobci dne 9.1.2009, a tedy včas, žaloba byla podána proti správci a insolvenční řízení (i konkurs (sp. zn. 190 Cm 13/2009) pokračování 4 190 Cm 13/2009 prohlášený na majetek dlužníka) trvá. Soud se tedy zabýval důvodem popření žalobcovy pohledávky a otázkou její existence (zkoumání, zda má oporu v právu). Jak vyplývá z protokolu o přezkumném jednání ze dne 17.12.2008, popřel žalovaný žalobcovu pohledávku co do pravosti, přičemž důvodem popření byly skutečnosti, že (i) pohledávka z titulu směnečného rukojemství nebyla přihlášena jako podmíněná a že (ii) chybí souhlas valné hromady dlužníka k ručení za závazky třetí osoby v rámci koncernu a znalecký posudek týkající se ocenění ručitelského závazku dle § 196a odst. 1, 3 a 5 obch. zák. Neplatnost směnek či neexistence pohledávek, k jejichž zajištění byly směnky vystaveny, nebyla žalovaným namítána ani při přezkumném jednání, ani v rámci tohoto řízení.

První popěrný důvod, a to přihlášení pohledávky jako nepodmíněné, neshledal soud opodstatněným, neboť opravou přihlášky doručenou soudu dne 16.12.2008 změnil žalobce v souladu s ust. § 192 odst. 2 věty prvé IZ přihlášku své pohledávky před konáním přezkumného jednání tak, že v poli 10 označil všechny své přihlašované nároky jako podmíněné a v poli 11 přihlášky podmínku u všech dílčích nároků specifikoval. Soud se tak dále zabýval pouze otázkou, zda může ve sporu o pravost pohledávky uspět insolvenční správce s druhou námitkou jím uplatněnou, tj. s námitkou nedostatku souhlasu valné hromady a absence znaleckého posudku týkajícího se ocenění ručitelského závazku.

Jako první řešil soud otázku, zda lze dle ust. § 196a odst. 5 obch. zák. posuzovat z hlediska podmínek stanovených v § 196a odst. 1 až 3 obch. zák. též institut směnečného rukojemství, když abstraktní směnečné rukojemství nelze podřadit pod případy zajištění podle § 196a obch. zák., neboť směnečný rukojmí negarantuje zaplacení směnky určitým dlužníkem, ale garantuje zaplacení směnky vůbec. Nejvyšší soud ČR na téma, zda je vlastní směnka, jejímž právním důvodem je zajištění závazku výstavce, neplatná, jestliže směnečný rukojmí za výstavce z této směnky neměl, při splnění podmínek ustanovení § 196a odst. 1 a 2 obch. zák., ve znění zákona č. 142/1996 Sb., předchozí souhlas valné hromady k převzetí rukojemství, v rozsudku sp. zn. 29 Odo 430/2002 uzavřel, že smlouvou, kterou se rukojmí ze směnky zavazuje k zajištění závazků výstavce, není směnka, resp. převzetí směnečného rukojemství podpisem na směnce, ale smlouva (dohoda) mezi výstavcem směnky nebo osobou oprávněnou ze směnky a budoucím rukojmím, že směnečné rukojemství převezme. Samotný podpis avalisty na směnce je pak již jen realizací závazku, převzatého v dohodě o převzetí směnečného rukojemství. Jestliže je k uzavření smlouvy o převzetí směnečného rukojemství nutný předchozí souhlas valné hromady a tento souhlas nebyl udělen, je dohoda o převzetí rukojemství absolutně neplatná. Tato neplatnost však nezpůsobuje neplatnost samotné směnky ani neplatnost podpisu osoby, která převzala rukojemství, ale může pouze (případně) založit kauzální námitku avalisty ve vztahu ke konkrétní osobě oprávněné ze směnky. V souladu s uvedeným závěrem, od něhož nemá důvodu se odchylovat, dospěl soud k závěru, že smlouvu (resp. smlouvy), kterou se dlužník jako rukojmí ze směnky zavazuje k zajištění závazků výstavce, je nutno zkoumat z hledisek uvedených v § 196a obch. zák., neboť důvodem popření pohledávky žalobce byla skutečnost, že chybí souhlas valné hromady dlužníka k ručení za závazky třetí osoby v rámci koncernu a chybí též znalecký posudek týkající se ocenění ručitelského závazku; námitky tak směřovaly proti dohodě mezi výstavcem směnky nebo osobou oprávněnou ze směnky a rukojmím, že směnečné rukojemství převezme.

Ustanovení § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném od 1.1.2001 do 30.6.2008, tedy v rozhodné době, v odstavcích 1-5 určovalo, že (1) Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto (sp. zn. 190 Cm 13/2009) pokračování 5 190 Cm 13/2009 osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. (2) Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě anebo zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou. (3) Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada. (4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na burze či obdobném regulovaném trhu. Ustanovení odstavce 1 o souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře. (5) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují i na převzetí ručení.

V dané věci, s ohledem na skutková zjištění popsaná výše, souhlas valné hromady dlužníka s převzetím směnečného rukojemství dle § 196a odst. 1 požadovat nelze, neboť omezení plynoucí z uvedeného ustanovení nedopadá na zajištění závazků či za použití § 196a odst. 5 obch. zák. na převzetí ručení za závazky jakýchkoli osob, ale toliko na zajištění závazků či převzetí ručení za závazky osob v označeném ustanovení vypočtených (srovnej rozsudek NS ČR sp.zn. 29 Cdo 3203/2009 ze dne 19.5.2010). V daném případě však není směnečným rukojemstvím vyplývajícím z výše uvedených směnek zajišťován závazek člena představenstva, dozorčí rady, prokuristy ani jiné osoby, která je oprávněna jménem dlužníka smlouvu uzavřít, ani osob jim blízkých, ale právnické osoby Papírny Vltavský mlýn a.s.

Nelze požadovat ani souhlas valné hromady dlužníka s převzetím směnečného rukojemství dle § 196a odst. 2, neboť v inkriminovaném období, tj. od 14.6.2005 do 19.12.2007 (a ani před tím, ani poté), zde nebyla žádná osoba, jež by byla oprávněna jednat jménem dlužníka jako avalisty a zároveň jménem výstavce směnky (člen představenstva, člen dozorčí rady, prokurista); za výstavce podepsal všechny směnky Ing. Petr Dušek, za dlužníka jako avalistu Ing. Josef Ondrišek, tedy osoby různé.

Souhlas valné hromady dlužníka s převzetím směnečného rukojemství pak nelze požadovat ani dle § 196a odst. 3 obch. zák., neboť společnost výstavce vznikla dne 1.2.1992 a společnost dlužníka dne 17.10.1996; k převzetí rukojemství v době mezi 14.6.2005 a 19.12.2007 tedy došlo více než tři roky od vzniku obou společností.

Důvodností požadavku na stanovení hodnoty majetku na základě posudku znalce jmenovaného soudem zakotveného v ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. v případě převzetí ručení se již Nejvyšší soud zabýval opakovaně (např. rozsudek sp. zn. 29 Odo 996/2004 ze dne 30.8.2005, usnesení sp. zn. 3276/2008 ze dne 22.4.2009) a dospěl k závěru, že účelem ustanovení § 196a obch. zák. je ochránit společnost před nepoctivým jednáním osob, které jsou oprávněny činit za společnost právní úkony. V případech, kdy společnost úplatně nabývá majetek v rozsahu dle ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. od osob v tomto ustanovení uvedených nebo na tyto osoby takový majetek převádí, tak činí (mimo nutnosti souhlasu valné hromady) požadavkem, podle něhož lze zmíněné majetkové dispozice realizovat pouze za cenu určenou posudkem znalce. Tím sleduje, aby výše ceny převáděného majetku nebyla závislá jen na "vůli" smluvních (sp. zn. 190 Cm 13/2009) pokračování 6 190 Cm 13/2009 stran (jež může být deformována právě postavením osoby, se kterou společnost příslušnou smlouvu uzavírá), nýbrž aby byla stanovena způsobem, jenž v dostatečné míře zaručuje, že bude odpovídat jeho reálné hodnotě. Je-li ručitelským prohlášením převzato ručení za splnění peněžitého závazku, je zmíněný požadavek (rozuměj požadavek na určení "ceny" posudkem znalce) neaplikovatelný již proto, že výše takto založeného závazku je určena samotným ručitelským prohlášením, pročež zde není ničeho, co by mohlo být posudkem znalce oceňováno. Absence určení "ceny" převzetí ručitelského závazku za splnění peněžitého dluhu ve smyslu ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. tak prohlášení podle ustanovení § 303 obch. zák. neplatným nečiní. Ani od tohoto závěru-aplikovaného na souzenou věc-nemá soud prvního stupně důvodu se odchylovat.

Rovněž námitka neúčinnosti převzetí ručení dlužníkem vznesená žalovaným při současné argumentaci závěry vyslovenými v rozsudku NS ČR sp. zn. 29 Odo 996/2004 ze dne 30.8.2005 neobstojí, neboť v uvedeném rozhodnutí bylo posuzováno ručitelské prohlášení ze dne 28.1.1998, a tedy za účinnosti předchozího znění ustanovení § 196a obch. zák., dle kterého lhůta k nabytí majetku, jež podléhalo souhlasu valné hromady, nebyla omezena třemi lety od vzniku společnosti.

Protože dle závěrů výše uvedených není v dané věci třeba ocenění ručitelského prohlášení znaleckým posudkem ani souhlasu valné hromady dlužníka dle § 196a odst. 3, nezabýval se soud akcionářskou strukturou dlužníka a výstavce směnky a neprovedl důkazy žalovaným s tomto směru navržené, neboť vztah obou subjektů je již pro posouzení věci irelevantní.

Vzhledem ke shora řečenému tak soud uzavírá, že v daném případě námitka žalovaného akcentující neúčinnost převzetí směnečného rukojemství dlužníkem, a spočívající v absenci souhlasu valné hromady dlužníka s takovým úkonem a absenci znaleckého posudku týkajícího se ocenění ručitelského závazku, z důvodů výše uvedených neobstojí. Žalobce prokázal oprávněnost své pohledávky za dlužníkem, resp. vyvrátil důvodnost popěrného úkonu uplatněného žalovaným při popírání žalobcovy pohledávky při přezkumném jednání. Soud proto určil pravost žalobcovy pohledávky za dlužníkem tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ustanovením § 202 odst. 1 IZ; přes žalobcův úspěch ve věci nemá ve sporu o pravost, výši nebo pořadí popřených pohledávek žádný z účastníků proti správci právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 22. listopadu 2011

Mgr. Martin Liška, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dagmar Vlková