MSPH 90 INS 29062/2012-C1-5
MSPH 90 INS 29062/2012-C1-5

č. j. 190 ICm 1947/2015-21 (sp. zn. MSPH 90 INS 29062/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem Mgr. Hynkem Zoubkem ve věci žalobce: ss7IPCom s.r.o., IČO: 24134945, se sídlem v Praze 9, Drahobejlova 1452/54, zastoupeného JUDr. Annou Márovou, LL.M., advokátkou se sídlem v Praze 2, Myslíkova 1998/30, proti žalovanému: JUDr. Štěpán Kratěna, Ph.D., se sídlem v Praze 1, Lazarská 1719/5, insolvenční správce dlužníka: ProTel engineering, spol. s r.o., IČO: 60468378, se sídlem v Praze 10, U Seřadiště 65/7, v incidenčním sporu o určení pořadí pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce uplatněná v insolvenčním řízení vedeném vůči dlužníku u zdejšího insolvenčního soudu pod sp. zn. přihláškou pohledávky P 4 ve výši 809.776,-Kč je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení incidenčního sporu.

Odůvodnění:

Předmětem řízení je určení pořadí pohledávky žalobce uplatněné v insolvenčním řízení vedeném vůči dlužníku u zdejšího insolvenčního soudu pod sp. zn. MSPH 90 INS 29062/2012 přihláškou pohledávky P 4 ve výši 809.776,-Kč.

Insolvenční soud učinil závěr o skutkovém stavu, že žalobce coby insolvenční věřitel č. 4 uplatnil dne 17. 12. 2012 přihláškou P 4 své pohledávky v celkové výši 809.776,-Kč, přičemž věřitelem těchto pohledávek se stal na základě smluv o postoupení pohledávek ze dne 15. 7. 2011 uzavřených se zaměstnanci dlužníka Václavem Bambulou, Jaroslavem Holubem, pokračování-2-sp. zn. 190 ICm 1947/2015 (sp. zn.)

Jindřichem Holubem, Rudolfem Voříškem, Martinem Staříkem a Davidem Bazalou. Dlužník mzdové nároky těchto zaměstnanců uznal a nesporuje je ani insolvenční správce.

Po právní stránce insolvenční soud především uvádí, že incidenční spor vyvolaný podle § 159 odst. 1 písm. a), § 203a odst. 1, 2 ins. zák. má za úkol autoritativně postavit najisto, zda je uplatňovaná pohledávka žalobce pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a odstranit tak pochybnosti vzniklé zejména tím, že žalobce uplatnil své právo formou přihlášky pohledávky, nikoliv postupem podle § 203 odst. 1 ins. zák.

Není pochyb, že mzdové nároky zaměstnanců dlužníka jsou co do své povahy pohledávkami pracovněprávními (dlužná mzda podle § 109 a násl. zák. práce, popřípadě odstupné podle § 67 zák. práce). Tento svůj charakter uvedené pohledávky neztrácejí ani svým postoupením a mají tak v insolvenčním řízení postavení pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 odst. 1 písm. a/ ins. zák.).

Na základě výše uvedeného insolvenční soud rozhodl, jak se podává z výroku I. rozsudku.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 163 a § 202 odst. 1 ins. zák., když procesně úspěšný žalobce nemá nárok na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému insolvenčnímu správci.

Úkolem insolvenčního správce v pokračujícím insolvenčním řízení nyní bude podat podle finančního výsledku pravomocně schválené konečné zprávy (viz usnesení č. d. B-42) návrh na vydání usnesení podle § 297 odst. 2, § 305 odst. 2 ins. zák. za účelem rozdělení výtěžku zpeněžení mezi věřitele s pohledávkami za majetkovou podstatou a s pohledávkami postavenými jim na roveň.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího; v řízení však není osoba oprávněná podat odvolání, neboť oba účastníci se práva odvolání vzdali.

Rozsudek se považuje za doručený zveřejněním v insolvenčním rejstříku; stejnopis rozsudku se doručuje zvlášť účastníkům. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne doručení stejnopisu rozsudku.

Písemné vyhotovení rozsudku neobsahuje další odůvodnění, neboť účastníci se vzdali práva odvolání (§ 157 odst. 4 o. s. ř.).

Pravomocný rozsudek je závazný pro všechny procesní subjekty (§ 164 ins. zák.).

V Praze dne 17. září 2015 Mgr. Hynek Zoubek, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Krykorková