MSPH 90 INS 26729/2014-A-8
č. j. MSPH 90 INS 26729/2014-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem Mgr. Hynkem Zoubkem ve věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 7, Bubenská 577/19, k návrhu JUDr. Filipa Exnera, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem v Praze 7, Přívozní 1054/2, o nařízení předběžného opatření,

takto:

Soud omezuje nařízeným předběžným opatřením účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení následovně:

-JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, je oprávněn provést exekuci na majetek dlužníka nařízenou usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 24. 3. 2014, č. j. 148 EXE 939/2014-12, a prováděnou pověřeným soudním exekutorem pod sp. zn. 151 EX 1278/13, a to prodejem nemovitých věcí dlužníka: o bytová jednotka č. 577/21 v budově č. p. 577 postavené na pozemku č. parc. 1370, o spoluvlastnický podíl ve výši 478/12119 ke společným částem budovy č. p. 577 postavené na pozemku č. parc. 1370, o spoluvlastnický podíl ve výši 478/12119 k pozemku č. parc. 1370, vše v katastrálním území Holešovice v hl. m. Praze, na základě dražební vyhlášky ze dne 20. 8. 2014, č. j. 151 EX 1278/13-112.

-JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, je povinen zdržet se rozvržení rozdělované podstaty získané prodejem nemovitých věcí dlužníka do doby pravomocného skončení tohoto řízení sp. zn. MSPH 90 INS 26729/2014.

Odůvodnění:

Insolvenční řízení bylo zahájeno podáním insolvenčního návrhu dne 2. 10. 2014; nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení nastaly téhož dne v 10.15 hod (zveřejnění vyhlášky č. d. A-2 v insolvenčním rejstříku).

Podáním ze dne 13. 10. 2014 (č. d. A-7) požádal JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, aby dokončit nařízenou exekuci specifikovanou ve výroku usnesení s tím, že výtěžek zpeněžení bude k dispozici pro účely insolvenčního řízení.

Soudní exekutor odkázal na skutečnost, že vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna dne 2. 10. 2014 v 10.15 hod; na tento den v 10.00 hod exekutor nařídil elektronickou dražbu svou vyhláškou ze dne 20. 8. 2014. Při zahájení dražby tak byla lustrace dlužníka v insolvenčním rejstříku negativní, nemovitosti byly vydraženy v 11.26 hod za

částku 1,816.667,-Kč a vydražiteli byl udělen příklep. Exekutor hodnotí chování dlužníka jako šikanózní, neboť podaný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení sleduje za svůj jediný cíl zamezit exekučnímu prodeji majetku dlužníka. Dlužník podal svůj návrh až těsně před provedením dražby, přičemž sám navrhuje povolit oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (stejných nemovitostí). Exekutor dovozuje, že společný zájem věřitelů v insolvenčním řízení nemůže být ohrožen, neboť výtěžek zpeněžení bude podle § 46 odst. 7 e. ř. vydán insolvenčnímu správci.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) ins. zák. se spojuje se zahájením insolvenčního řízení účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168 ins. zák.) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169 ins. zák.) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 ins. zák. a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému.

Podle § 109 odst. 6 věty první ins. zák. se k rozhodnutím a opatřením přijatým při provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce v rozporu s omezením podle § 109 odst. 1 písm. c) ins. zák. v insolvenčním řízení nepřihlíží.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) ins. zák. může insolvenční soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) ins. zák., neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Insolvenční soud dovodil, že společnému zájmu věřitelů neodporuje, aby soudní exekutor dokončil prováděnou exekuci v tom smyslu, že se bude i v insolvenčním řízení přihlížet k dražbě provedené v den zahájení insolvenčního řízení (2. 10. 2014) a k udělenému příklepu. Insolvenční soud tak omezuje účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ohledně nemožnosti provést po zahájení insolvenčního řízení uvedenou dražbu nařízenou vyhláškou ze dne 20. 8. 2014 a udělit příklep vydražiteli.

Kromě časových souvislostí, kdy dlužník podal návrh až těsně před provedením dražby a lze tedy předpokládat, že tím chtěl nařízenou exekuční dražbu zmařit, insolvenční soud zohlednil i věcné okolnosti daného případu. Dlužník sám navrhuje oddlužení zpeněžením majetkové podstaty (zejména tedy uvedených nemovitostí). V současnosti není do insolvenčního řízení přihlášen žádný věřitel; dlužník však uvádí v seznamu závazků celkem 3 věřitele s pohledávkami v celkové výši 276.214,30 Kč. Vzhledem k výtěžku zpeněžení dosaženému v dražbě (1,816.667,-Kč) lze důvodně předpokládat, že budou v insolvenčním řízení plně uspokojeni všichni věřitelé, a to i při započtení nákladů exekuce a odměny a hotových výdajů insolvenčního správce. Zároveň se při porovnání dosaženého nejvyššího podání 1,816.667,-Kč, stanovené výše nejnižšího podání 1,266.667,-Kč a odhadní ceny nemovitostí 1,900.000,-Kč lze důvodně domnívat, že nemovitosti byly vydraženy za svou obvyklou cenu a nemohly by být insolvenčním správcem zpeněženy výhodněji. I z hlediska rychlosti insolvenčního řízení je výhodnější, aby byla v insolvenčním řízení rozvržena peněžitá částka získaná exekuční dražbou, než provádět dražbu novou.

Zájmy věřitelů v rámci insolvenčního řízení pak budou dostatečně chráněny tím, že výtěžek zpeněžení nebude rozvržen v rámci exekuce, ale bude uschován u soudního exekutora, který má povinnost jej na žádost insolvenčního správce vydat do majetkové podstaty (viz též § 46 odst. 7 exekučního řádu).

Nařízení předběžného opatření je rovněž v souladu s úmyslem zákonodárce, který zákonem č. 334/2012 Sb. novelizoval § 82 ins. zák.. Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu se insolvenčnímu soudu otvírá možnost při respektování základních zásad insolvenčního řízení i po zahájení insolvenčního řízení povolit dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžením majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení deponován na účtu soudního exekutora), pokud by insolvenční návrh na majetek dlužníka byl zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil.

Na základě všeho doposud uvedeného insolvenční soud návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; stejnopis usnesení se zvlášť doručuje dlužníku a navrhovateli předběžného opatření. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne doručení stejnopisu usnesení

Usnesení je účinné okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 16. října 2014

Mgr. Hynek Zoubek, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dagmar Vybíralová