MSPH 90 INS 24527/2013-C1-9
MSPH 90 INS 24527/2013-C1-9 (sp. zn. 190 ICm 1402/2014)

č. j. 190 ICm 1402/2014-33 (sp. zn. MSPH 90 INS 24527/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou ve věci žalobkyně: Aleny Krumme anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ludvíkovicích 245, 407 13, Ludvíkovice, proti žalovaným: 1) Mgr. Radka Šimková, IČO: 66243394, se sídlem V Kolkovně 921/3, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyně úpadce: BONYBONY s.r.o., IČO: 24702544, se sídlem Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9, zastoupené advokátem Mgr. Martinem Čumpelíkem, se sídlem V Kolkovně 921/3, 110 00 Praha 1, žalovaný č. 2) BONYBONY s.r.o., IČO: 24702544, se sídlem Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9, žalovaný č. 3) Vojtěch anonymizovano , anonymizovano , bytem Franklinova 729, 460 15, Liberec, Libenec XV-Starý Harcov, žalovaný č. 4) Daniel anonymizovano , anonymizovano , Klausova 2559/11, 155 00 Praha 5 v incidenčním s poru o určení pravosti přihlášené pohledávky.

takto :

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobkyně, konkursní věřitelky č. 13, vůči žalované mu č. 2-dlužníkovi je po právu platná s e z a m í t á .

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému č. 1 na náhradu nákladů řízení částku 5.600,-Kč k rukám jeho právního zástupce, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení ve vztahu me zi žalobkyní a žalovanými č. 2, 3 a 4. (sp. zn. 190 ICm 1402/2014) pokračování-2-sp. zn. 190 ICm 1402/ 2014 (sp. zn.)

Od ůvo d ně n í :

Žalobce se domáhá určení pravosti své pohledávky, kterou jako věřitel přihlásil do insolvenčního řízení na úpadce BONYBONY s.r.o., IČO: 24702544, se sídlem Sokolovská 178/247, 190 00 Praha 9-Vysočany (dále jen úpadce). Žalovaný č. 1-insolvenční správce úpadce popřel při přezkumném jednání dne 18.3.2014 pohledávku žalobce přihlášenou jako konkursního věřitele č. 13 ve výši 1.198,-Kč, a to co do její pravosti s odůvodněním, že nárok nevznikl ze strany žalobce jako konkursního věřitele. Nárok však nemohl vzniknout u poskytovatele služeb uvedeného na kuponech pod mobilním číslem 722094849, neboť služba nebyla vyčerpána, a to proto, že dne 26.9.2013 bylo sděleno, že nedošlo k úhradě ze strany dlužníka poskytovateli služeb, ani ve druhém termínu, jak je vidno ve výpisu SMS zpráv z telefonu čísla 722094849 poskytován stylem služeb. Žalovaní č. 3 a 4 byli jednatelé a měli ze svého průkazného účetnictví uvedený portál na adrese www.bonybony.cz, sami zjistili, že tyto kupony nebyly vyčerpány k datu 3.9.2013, ještě v platnosti kuponu, ani k 31.10.2013. Žalovaní č. 3 a 4 pohledávku nepopřeli.

Žalobce tvrdí, že jeho pohledávka vznikla z uzavření kupní smlouvy dlužníkem dne 12.12.2012-úpadcem, o čemž svědčí přiložená objednávka a vystavené kupony dlužníkem-žalovaným č. 2, jako z úhrady o zaplacení služeb, tento pohledávku nepopřel, dokonce na e-mail žalobce žalovaný č. 2, poskytované služeb uvedl, že nevyčerpané služby zaplatil, a je to pohledávka, kterou žalovaný č. 1 musí vrátit a zahrnout do konkursní podstaty, žalobce p anonymizovano služeb osobně nezná a na jeho bližší dotaz, zda se jedná o Ing. Moniku Slotovou dle emailové korespondence nebo dlužník-žalovaný č. 2 neodpověděl. Smlouvu žalobkyně uzavřela s žalovaným č. 2, který plnění ze smlouvy neposkytl, ani nezajistil její poskytnutí, přesto, že byl na to upozorněn e-mailem. Dlužník-žalovaný č. 2 pohledávku nepopřel, žalobkyně shrnula, že předmětem služby nebyly p anonymizovano služeb ani dlužníkem poskytnuty v plánovaném termínu 27.9.2013 a 18.10.2013. Žalovaní č. 3 a 4 nic neříkajícně odpověděli na e-mail žalobkyně, přestože je informovala o problému s čerpáním zakoupených a zaplacených služeb. Žalobkyně má za to, že popření pohledávky ze strany žalovaného č. 1 bylo účelové, šlo by je charakterizovat jako zneužití práva či zastrašování, neboť pohledávka, kterou přihlásila, nebude uspokojena v plné výši a správní poplatek ve výši 1.000,-Kč je dalším výdajem, dlužník by měl mít přesnou evidenci čerpání kuponu z důvodu prokazatelně vedeného účetnictví, žalovaní č. 3 a 4 pohledávky sice nepopřeli a má tak za to, že pohledávka je po právu.

Žalovaná č. 1-insolvenční správkyně dlužníka uvedla, že žalobní nárok neuznává ani z části poté, co usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19.12.2013, sp. zn. MSPH 90 INS 24527/2013-A-15, byl zjištěn úpadek dlužníka, žalovaného č. 2. Na jeho majetek byl prohlášen konkurs, byla ustanoven insolvenční správkyní, na přezkumném jednání konaném dne 18.3.2014 popřela žalovaná č. 1 zcela pohledávku žalobkyně ve výši 1.198,-Kč, a to co do pravosti. Na základě tohoto pak podala žalobkyně nadepsanému soudu žalobu na určení pravosti pohledávky, důvod proč žalovaná č. 1 popřela pravost pohledávky, je skutečnost, že nárok uplatněný žalobou nevznikl, resp. nevznikl žalobkyni vůči žalovaným. Poukázala na to, že slevové portály fungují na principu zprostředkování kupní smlouvy-zboží nebo službu zájemce nekupuje od slevového portálu, ale od p anonymizovano či prodejce, stejně jako v případě žalovaného č. 2, jde o inzertní servery, nikoli přímé dodavatele, služby nebo zboží. Tomu odpovídá i bod 1.3 obchodních podmínek žalovaného č. 2, které jsou nedílnou součástí vztahu mezi ním a žalobkyní. Kde je uvedeno, že žalovaný č. 2 je výstavcem bonů (voucherů), opravňující k odběru zboží nebo služeb poskytovaných 3. osobou-poskytovatelem. (sp. zn. 190 ICm 1402/2014) pokračování-3-sp. zn. 190 ICm 1402/ 2014 (sp. zn.)

Žalovaný č. 2 neodpovídá za kvalitu ani podmínky, za které jsou zboží nebo služby poskytovány poskytovatelem a v případě nespokojenosti uživatele (žalobkyně) s poskytovanou službou či výrobcem je nutno reklamovat přímo u poskytovatele. Uplatnění Bonů poskytovateli vzniká samostatný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. Smlouva je tak uzavíraná napřímo mezi poskytovatelem služby a žalobkyní, p anonymizovano slevového portálu-žalovaný č. 2 nabídku pouze prezentuje. Mezi žalovaným č. 2 a Ing. Monikou Slotovou, IČ: 76460126, s místem podnikání Vlárská 1452/13, Praha 10 (dále jen partner), byla uzavřena rámcová smlouva o spolupráci a reklamě (dále jen rámcová smlouva).

V článku III. v bodu 3.1 rámcové smlouvy bylo ujednáno, že žalovaný č. 2 se zavazuje p anonymizovano pro partnera reklamu spočívající ve zveřejnění nabídky partnera určené třetím osobám webovém serveru žalovaného č. 2-www.bonybony.cz, tato reklama byla v souladu s článkem 3.2.1 rámcové smlouvy blíže specifikována v dílčí smlouvě o spolupráci a reklamě ze dne 20.12.2012. V článku III. v bodě 3.2.2 rámcové smlouvy byl žalovaný č. 2 partnerem, zplnomocněn, a to včetně převzetí plnění od třetích osob. Veškeré úkony ze strany žalovaného č. 2 byly v souladu s tímto bodem rámcové smlouvy činěny jménem partnera a na jeho odpovědnost. anonymizovano pak v bodě 3.4 rámcové smlouvy bylo sjednáno, že partner je povinen dodat třetím osobám, kteří uhradili cenu voucheru žalovaného č. 2 předmětné služby, či výrobky či činnosti. Vzhledem k tomuto nenese žalovaný č. 2 žádnou odpovědnost za odmítnutí poskytnutí služby ze strany partnera. Právo povinnosti v rámci sjednané smlouvy vznikly žalobci přímo vůči partne anonymizovano a tento je odpovědný pro případ neposkytnutí plnění z uzavřené smlouvy, kdy tento nárok je třeba uplatňovat přímo u něj. Partner naopak za této situace nemůže uplatnit vůči žalobci jakoukoliv námitku směřující proti žalovanému č. 2 (např., že mu ze strany žalovaného č. 2 nebylo uhrazeno ničeho). Pohledávka žalobce, tak jak vyplývá ze shora uvedeného, byla popřena zcela po právu.

Soud podle ust. § 115a o.s.ř. vyzval strany ke sdělení, zda budou trvat na účasti na projednání věci, a zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání. Vzhledem k tomu, že ve věci bylo možno rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a došlo i k splnění druhé podmínky, užití § 115a o.s.ř., tedy, že se účastníci práva účasti napadání věci vzdali a souhlasili s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, soud ve věci rozhodl na veřejném zasedání bez nařízení jednání. Při tomto rozhodnutí se zabýval i doplněním tvrzení žalobkyně k vyjádření žalovaného č. 1 s tím, že namítala, že kdyby si soud jako předběžnou otázkou měl zabývat p anonymizovano pravosti předložených smluv s Ing. Monikou Slotovou, již má za to, že hlavně ohledně bodu 3.4 rámcové smlouvy se Ing. Monika Slotová dopustila vědomého porušení tohoto článku a podvodnému jednání. A to přesto, že věděla, že má p anonymizovano službu vykonat i bez zaplacení, své jednání zaslaným e-mailem nevysvětlil a navíc uvedl žalobkyni v omyl. Žalobkyně vycházela z toho, co ji oprávněná osoba sdělila, neboť tato je k tomu kompetentní a znalá uzavřených smluv a zákonů, pokud podniká. Zakoupila si kupony s původní platností do 1.4.2013, o jejich prodloužení nikdo neinformoval, pokud by tomu tak bylo, pravděpodobně odstoupila od smlouvy, tento kupon byl vytištěn 30.1.2013 a 13.12.2012. Navíc může doložit, , že reklama nemohla být specifikována blíže dílčí smlouvy z 20.12.2012, neboť Bony kupony byly zakoupeny již 12.12.2012 a u ní v držení byly od 13.12.2012 a platily do 26.11.2012, jak je na nich vidno, a které doložila. Na kuponech není označen přesně p anonymizovano Tantricko relaxační masáže, Samovská 14, Praha 2, které měl uvedenou osobu podnikající do platnosti poukazu jiný vzhled a nabízel jiné služby, ani e-maily uvedené na adrese: masaze-tantricke@seznam.cz nesplňovali uvedení p anonymizovano služeb dle obchodního či občanského zákoníku. Nemohla tak jako kupující zjistit skutečného p anonymizovano , a proto se (sp. zn. 190 ICm 1402/2014) pokračování-4-sp. zn. 190 ICm 1402/ 2014 (sp. zn.) obrátila na e-mailovou adresu jedinou fungující, uvedenou na stránkách www.bonybony.cz, kde koupila kupony, přestože stránky již nefungovaly tak, jako před 3.9.2013, a jak pak jednatel Vojtěch anonymizovano -žalovaný č. 3, který odpověděl e-mailem přiloženým k žalobě, že výrazně omezil svou činnost, došlo k prodloužení reakční doby a snížení kvality služeb vůči zákazníkovi, anonymizovano sdělil žalobkyni, že pokud nebyla p anonymizovano služby odbavena může uplatnit pohledávku v probíhajícím insolvenčním řízení, jakmile bude vyhlášen úpadek a jmenován insolvenční správce bude Vaše přihlášená pohledávka dále řešena, takže sám jednatel tento postup žalobkyni navrhl.

Nesouhlasí proto s tím, že insolvenční správkyně popřela předmětnou pohledávku a Ing. Monika Slotová v přihlášených pohledávkách není. Pokud měla platit tak pouze zakoupené služby. Navíc u uvedeného čísla 722094849 přišla sms na jinou adresu, a to Bělohorská 131 k uplatněnému kuponu, když výpis sms přiložila k žalobě, toto bylo uvedeno v dílčí smlouvě, adresa p anonymizovano na kuponech zmíněna nebyla, protože byl dlužník dlouhodobě předlužen a jednatele o této skutečnosti věděli i za rok 2011, přesto i když pozdě, tak 24.3.2012 sestavili účetní uzávěrku za rok 2011, kde bylo vidno předlužení za rok 2011, ke schválení účetní uzávěrky za rok 2011 došlo dne 1.10.2012 a 28.1.2013 byla založena do sbírky listin na soud. Tato za rok 2012 ani další roky není ve sbírce listin uzávěrka uložena, ačkoli to porušuje zákon. Jednatelé přesto pokračovali v zadlužování nejméně jeden a půl roku a to tedy až do 3.9.2013, proto navrhla do majetkové podstaty zahrnout i majetek jednatelů.

Ze shora p anonymizovano dokazování má soud za prokázané tyto skutečnosti:

Z objednávky č. 4600008211, kopii části výpisu platby kartou ve výši 1.198,-Kč, výpisu z MOJEBONY, dle něhož kupony vyprší 30.1.2013, kuponu č. 854997609895 vystaveného na žalobkyni, který mimo jiné slouží jako potvrzení platby a uzavření smlouvy mezi žalobkyní a dlužníkem s platností do 31.10.2013, z kuponu č. 849570636029 vystaveného žalobkyní, který mimo jiné slouží jako potvrzení platby o uzavření smlouvy mezi ní a dlužníkem s platností 31.10.2013, e-mail dotazu o Vojtěchu anonymizovano -žalovaném č. 3 a jeho odpovědi, výpisu SMS korespondence s poskytování služeb uvedených na kuponech ohledně druhého termínu, má soud za prokázané, že žalobkyně zaplatila částku 1.198,-Kč dlužníku-úpadci BONYBONY s.r.o.

Ten však pouze zastupoval poskytovatele služeb, které si žalobkyně objednala, nemá za prokázané na rozdíl od žalobkyně, že ji vznikl nárok na poskytování služeb vůči dlužníkovi, jako slevovému portálu.

Naopak má soud za prokázané tvrzení prvního žalovaného, že ji vznikl dluh u poskytovatele služeb, za něhož jednal dlužník a dlužník neodpovídá za to, že služba nebyla u poskytovatele služeb vyčerpána, a to ani v náhradním termínu.

Je zcela irelevantní, byť prokázané tvrzení žalobkyně, že žalovaný č. 3, 4 jako jednatelé dlužníka věděli o tom, že je dlužník v úpadku, a přesto ještě jeden a půl roku, tzn., že v době objednávky služeb žalobkyní dlužník podnikal, není tak ani podstatné, že ze strany dlužníka nedošlo k úhradě poskytovateli služeb, což vyplývá z e-mailu a z výpisu SMS korespondence žalobkyně, ani výpisem z SMS zpráv z telefonu s dlužníkem shora uvedených.

Soud má pak za prokázané protokolem z přezkumného jednání ze dne 18.3.2014 ve věci zdejšího soudu sp. zn.-A-15 byl zjištěn úpadek dlužníka (sp. zn. 190 ICm 1402/2014) pokračování-5-sp. zn. 190 ICm 1402/ 2014 (sp. zn.)

žalovaného č. 2 dne 19.12.2013, současně byl na něj prohlášen konkurs a insolvenční správkyní byla ustanovena žalovaná č. 1. Dále má ze spisu Městského soudu v Praze shora uvedené spisové značky soud protokol z přezkumného jednání ze dne 18.3.2014, za prokázané, že žalovaná-insolvenční správkyně dlužníka č. 1, popřela zcela pohledávku žalobce ve výši 1.198,-Kč co do její pravosti.

Z obchodních podmínek dlužníka bod 1.3 žalovaný č. 2, má soud za prokázané, že tyto jsou nedílnou součástí vztahu mezi ní a žalobkyní, v nich je uvedeno, že žalovaný č. 2 je výstavcem Bonů, opravňující k odběru zboží a služeb poskytovaných třetí osobou poskytovateli a neodpovídá za kvalitativní podmínky, za níž jsou zboží poskytovány a v případě nespokojenosti jsou uživatelé-žalobkyně, je nutno je reklamovat přímo u poskytovatele, uplatnění Bonů u poskytovatele vzniká samostatný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. Smlouva je tak uzavřená přímo mezi poskytovatelem služby a žalobkyní, nikoli s žalovaným č. 2-dlužníkem

Z rámcové smlouvy o spolupráci v reklamě mezi dlužníkem a Ing. Monikou Slotovou -partnerkou v článku III. bodu 3.1, má soud za prokázané, že žalovaný č. 2 se zavázal p anonymizovano , tedy dlužník pro partnera reklamu, spočívající ve zveřejnění nabídky partnera určené třetím osobám na webovém serveru www.bonybony.cz v souladu s čl. 3.2.1 rámcové smlouvy specifikovaná v dílčí smlouvě o spolupráci v reklamě ze dne 20.12.2012.

V čl. III. bod 3.2.2 rámcové smlouvy byl žalovaný č. 2, tedy dlužník partnerem zplnomocněn, a to včetně převzetí plnění od třetích osoby s tím, že veškerou byli soudu s tímto bodem rámcové smlouvy činěny jménem partnera a na jeho odpovědnost, povinností partnera byla dodat třetím osobám, kteří uhradili cenu určenou žalovanému předmětné výrobky, služby, činnosti, pokud k tomu nedošlo, nenese žalovaný č. 2, tedy dlužník žádnou odpovědnost za odmítnutí služby ze strany partnera a právo platnosti sjednané smlouvy vznikly žalobkyni vůči přímo partne anonymizovano , který je odpovědný za neposkytnutí plnění z uvedené smlouvy a nárok je pak třeba uplatnit skutečně u něj, když partner nemůže uplatnit vůči žalobci jakoukoli námitku směřující k proti žalovanému č. 2, např., že mu žalovaný č. 2 nic nezaplatil, pohledávka žalobce tak byla podle názoru soudu popřena po právu a takový je závěr soudu o skutkovém stavu.

Podle § 198 odst. 2 IZ, může žalobce v žalobě podle § 198 odst. 1 IZ uplatnit důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnila nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující o smlouvě o prodeji podniku neboť jehož části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Soud se nejprve zabýval včasností podané žaloby, přezkumné jednání, na kterém byla přezkumná pohledávka žalobce proběhlo dne 18.3.2014. Poslední den 30 denní lhůty od přezkumného jednání tak připadl na 17.4.2014, ten den byla žaloba podána na poštu ze 17.4.2014, žalované byla podána včas.

Soud z protokolu o přezkumném jednání ze dne 18.3.2014 zjistil, že pohledávky popřela žalovaná č. 1-insolvenční správkyně dlužníka, žalovaného č. 2, předmětem incidenčního sporu tak může být pouze otázka důvodnosti pohledávky nelze zkoumat otázku výše nároku žalobkyně. (sp. zn. 190 ICm 1402/2014) pokračování-6-sp. zn. 190 ICm 1402/ 2014 (sp. zn.)

Soud má za prokázané tvrzení žalobkyně, že jde o pohledávky na anonymizovano jako pohledávku za majetkovou podstatou.

Novelou IZ § 294/2013 určenou od 1.1.2014 byl do IZ vložen § 203a ins. zák. Podle § 203a odst.1 ins. zák. v pochybnostech o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 ins. zák. je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou ji na anonymizovano , a nebo pohledávkou, která se v insolvenčním řízením neuspokojuje (§ 170 IZ) uloží insolvenční soud i bez návrhu věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí plněné pohledávky, insolvenční správce učiní vždy. Žaloba musí být vždy podána proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba určení pořadí pohledávky uplatněné jako pohledávka za majetkovou podstatou nebo jako pohledávka postavena na anonymizovano pohledávce za majetkovou podstatou ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, považuje se za podání, jímž věřitel takovouto pohledávku uplatnil, za přihlášku pohledávky uspokojení pohledávky, jako pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené ji na anonymizovano je v insolvenčním řízení vyloučeno.

Nedojde-li žaloba určení pořadí pohledávky, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, je uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno. Podle čl. II. (zákona č. 294/2013 sbírky, platí IZ ve znění účinném od 1.1.2014 pro insolvenční řízení zahájená před dnem 1.1.2014 právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly, před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstaly zachovány. V daném případě bylo insolvenční řízení zahájeno až za účinnosti zákona 294/2013.

Z obsahu insolvenčního spisu má soud za prokázané, že pohledávky žalobce byly včas přihlášeny, dále byly insolvenčním správcem pojaty do seznamu přihlášených pohledávek a byly v tomto rámci na insolvenčním soudem nařízeného přezkumného jednání též přezkoumány. Insolvenční správce ani insolvenční soud tak pochybnost o charakteru pohledávky žalobce evidentně nemají a účinky proběhlého přezkumného jednání zůstaly zachovány. Podle ust. § 168 IZ žalobkyní uplatněná pohledávka je pohledávka za podstatou, podle ust. § 253 odst. 4 IZ novelizované zákonem č. 294/2013 lhůta uplatnění popřené pohledávky končí nejpozději do 30 dnů ode dne odmítnutí plnění insolvenčním správcem. K čemuž v případě žalobkyně došlo.

Soud nemá pochyb, že smlouva o službách poskytnutých dlužníkem právně představuje nepojmenovanou iluminátní smlouvu uzavřenou dle obchodního zákoníku § 261 odst. 1 a § 269 obchodního zákoníku, a že mezi dlužníkem a přímou poskytovatelkou služeb Ing. Monikou Slotovou byly uzavřeny smlouvy o reklamě a rámcové smlouvy za spolupráci z 20.12.2012. Jinak soud plně odkazuje na procesní obranu žalované č. 1, soud nemá za prokázanou, že mezi dlužníkem, mimo jiné i společností Kolektiva s.r.o. a Megasleva, s.r.o. patrně p anonymizovano 1, 2, 3 a Ing. Monikou Slotovou bylo uzavřeno dne 20.12.2012 nepojmenovaná smlouva o reklamě a spolupráci, kdy Ing. Monika Slotová jako partner nadále zajišťovala tantricko-relaxační masáže, která odkazovala na rámcovou smlouvu o spolupráci , v jejímž čl. III. v bodu 3.1 bylo ujednáno, že žalovaný č. 2-dlužník se zavazuje p anonymizovano pro partnera reklamu, spočívající ve zveřejnění nabídky partnera určené třetím osobám na webovém serveru žalovaného č. 2-www.bonybony.cz, která byla blíže specifikována bodem 3.2.1 rámcové smlouvy v dílčí spolupráci v reklamě ze dne 20.12.2012, v čl. III. 3.2.2. rámcové smlouvy byl žalovaný č. 2-dlužník partnerem zplnomocněn, a to včetně převzetí plnění třetích osob Veškeré úkony ze strany žalovaného č. 2 byly v souladu s tímto bodem (sp. zn. 190 ICm 1402/2014) pokračování-7-sp. zn. 190 ICm 1402/ 2014 (sp. zn.) v rámci smlouvy činěny jménem partnera a na jeho odpovědnost, tedy na odpovědnost Ing. Moniky Slotové, když totéž upravovaly i obchodní podmínky dlužníka BONYBONY s.r.o., kde v bodě 3.4. rámcové smlouvy bylo sjednáno, že partner je povinen dodat třetím osobám, které uhradily cenu voucheru žalovanému č. 2, tedy dlužníkovi, konkrétně pak jako třetí osoba zde vystupuje žalobkyně předmětné výrobky, služby či činnosti.

Vzhledem k tomu nenese žalovaný č. 2 jako dlužník žádnou odpovědnost za odmítnutí poskytnutí služby ze strany partnera, neboť vztah byl mezi žalobkyní a partnerem, nikoli mezi žalobkyní a žalovaným č. 2. Předmětná smlouva odpovídá ust. § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 sbírky obchodního zákoníku, který se užije na danou situaci dle přechodných ustanovení zák. č. 89/2012 sbírky, konkrétně ust. § 3028 odst. 2 tohoto zákona, dle něhož není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož je právo a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadními právními předpisy. Vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno, že by zde bylo u jednání stran, které by podřídily vztah k účastníku zák. 89/2012 sbírky.

Podle ust. § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 sbírky, účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých závazků, smlouva uzavřena není. Tento předmět závazku byl, tak jak shora uvedeno ve smlouvě o obchodních podmínkách i rámcové smlouvy sjednán jednoznačně, tedy, že existuje smluvní vztah mezi partnerem a žalobkyní, nikoli mezi žalovaným č. 2 a žalobkyní.

Na základě výše uvedeného soud dospěl k závěru, že žalobkyně nemá za dlužnicí pohledávku, kterou žaluje, žaloba tak byla v plném rozsahu zamítnuta.

Výrok o nákladech řízení odůvodněn ust. § 163 IZ a § 142 odst. 1 o.s.ř. Žalovaný č. 1 byl v řízení plně úspěšný a náleží mu tak plná náhrada nákladů spojených s advokátním zastoupením. Advokát žalovaného učinil v řízení tyto úkony právní služby, příprava a převzetí zastoupení § 11 odst. 1 písm. a), vyhlášky č. 177/96 sbírky advokátního tarifu, vyjádření k žalobě dle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu. Tarifní hodnotou u dvou úkonů právní služby je částka dle § 9 odst. 3 písm. a) 35.000,-Kč, což dle § 7 odst. 5 vyhlášky č. 177/96 sbírky, představuje částku 2.500,-Kč, dle § 9 odst. 3 písm. a) advokátního tarifu. Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon tak představuje částku 2.500,-Kč, dohromady pak částka 5.000,-, dále pak náleží dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu za tyto dva úkony dvakrát režijní paušál á 300,-Kč, celkem 600,-Kč, dohromady pak 5.600,-Kč, kterou soud přiznal k rukám právního zástupce žalovaného č. 1.

Takto soud rozhodl ve výroku II. tohoto rozsudku

O náhradě nákladů mezi žalobkyní a žalovaným 2, 3 a 4, jimž náklady řízení nevznikly, bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení dle § 142 odst. 1 o.s.ř. dle výroku II. tohoto rozsudku

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (sp. zn. 190 ICm 1402/2014) pokračování-8-sp. zn. 190 ICm 1402/ 2014 (sp. zn.)

Rozsudek se považuje za doručený zveřejněním v insolvečním rejstříku; stejnopis rozsudku se doručuje účastníkům zvlášť do vlastních rukou a lhůta k podání odvolání běží ode dne doručení stejnopisu rozsudku.

Nebude-li povinnost stanovená výrokem II. splněna dob anonymizovano , může se žalovaný domáhat nuceného splnění této povinnosti ve vykonávacím nebo exekučním řízení.

V Praze dne 21. prosince 2015

JUDr. David Hovorka, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Janotová