MSPH 90 INS 225/2009-A-11
č.j. MSPH 90 INS 225/2009-A-11

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Liškou v právní věci dlužníka: CZECH HOTEL, spol. s r.o., se sídlem Praha 4-Kunratice, Za Bažantnicí 998/28, IČ: 256 97 773, o odvolání dlužníka

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 90 INS 225/2009-A-7 ze dne 16.2.2009 se mění tak, že se řízení nezastavuje.

Odůvodnění :

Dlužník se domáhal rozhodnutí o svém úpadku. Protože v určené lhůtě nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, rozhodnutím č.j. MSPH 90 INS 225/2009-A-7 ze dne 16.2.2009 soud řízení podle ust. § 108 odst.3 IZ zastavil a zároveň rozhodl, že dlužník nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti uvedenému rozhodnutí podal dlužník včas odvolání a zároveň zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení v požadované výši.

Podle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

V tomto případě dlužník jako insolvenční navrhovatel zálohu na náklady insolvenčního řízení dodatečně zaplatil, takže v době rozhodování o odvolání již důvod pro zastavení řízení pominul. Soud proto postupoval podle ust. § 95 IZ, odvolání dlužníka v celém rozsahu vyhověl a napadené rozhodnutí změnil tak, že se řízení nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 10. března 2009

Mgr. Martin L i š k a, v.r. samosoudce