MSPH 90 INS 20878/2016-A-154
č. j. MSPH 90 INS 20878/2016-A-154

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Davidem Hovorkou jako samosoudcem v právní věci dlužníka Door Financial a.s., IČO: 29016126, se sídlem v Ústní nad Labem-Střekově, Kořenského 905/4, zastoupeného: Mgr. Petrem Opletalem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Lazarská 11/6, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Alpensee s.r.o., IČO: 03538681, se sídlem v Praze 7, V přístavu 1585/12, b) Our House, s.r.o., IČO: 27394042, se sídlem v Praze 1-Staré Město, Na Příkopě 1096/21, c) Ibericos s.r.o., IČO: 02437465, se sídlem v Praze 7- Holešovice, V přístavu 1585/12, d) Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Vysokém Mýtu, Kpt. Poplera 363, o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření-limitace účinku zahájení insolvenčního řízení

takto:

Návrh dlužníka na vydání předběžného opatření, jímž se ruší veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení vedeného se společností Door Financial a.s., IČO: 29016126, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1481/4, u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 90 INS 20878/2016, a to do doby případného vydání rozhodnutí o úpadku společnosti Door Financial a.s., s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Dlužník se podáním ze dne 9. 4. 2018 domáhal, aby soud ještě před nařízeným jednání k projednání insolvenčních návrhů navrhovatelů na den 20. 4. 2018, insolvenční návrhy odmítl pro zjevnou bezdůvodnost, neboť jejich podáním insolvenční navrhovatelé sledují zneužití svých práv na úkor dlužníka. Pokud soud návrhu na odmítnutí insolvenčních návrhů nevyhoví, navrhl vydání předběžného opatření, kterým do rozhodnutí o insolvenčním návrhu odklidil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (v návrhu výroku uvedl adresu odlišnou od sídla dle obchodního rejstříku)

Návrh zdůvodnil tím, že navrhovatel a) spolu s dalšími společnostmi včetně navrhovatele c) tvoří organizovanou skupinu šikanující dlužníka, personálně propojenou skrze osoby JUDr. Adama Daňka a Mgr. Romana Straky JUDr. Adam Daněk a Mgr. Roman Straka po odprodeji své majetkové účasti v dlužníku a odvolání z funkce statutárních orgánů dlužníka opakovaně napadají se snahou o zmaření vymáhání škod, které dlužníkovi způsobili při porušování péče řádného hospodáře.

Ohledně insolvenčního návrhu navrhovatele a) navrhovatel uvedl, že marginální pohledávka uplatněná insolvenčním návrhem ze dne 7. 9. 2016 ve výši 24.279,62 Kč, která byla na navrhovatele a) Alpensee s.r.o. postoupena dne 7. 9. 2016, zanikla jí uhrazením. Dne 15. 9. 2016 pak navrhovatel a) přihlášku doplnil s tím, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 1 mil. Kč představující část pohledávky na vrácení dosud nesplacené půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi dlužníkem a společností BMH spol. s r.o., se sídlem Ondřejova 592, Chvalkovice, Olomouc, IČO: 42869668 (dále jen BMH ). Tuto pohledávku na navrhovatele a) postoupila společnost Ibericos s.r.o. (navrhovatel c)) smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 7. 9. 2016.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. isir.justi ce.cz

I kdyby tuto spornou pohledávku soud považoval za osvědčenou, poukázal dlužník na § 143 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ ), dle něhož se za další osobu nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníkovi nebo části v době 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení. Z toho dlužník dovozuje, že navrhovatel a) nepodal svůj návrh důvodně.

Ohledně insolvenčního návrhu navrhovatele b) Our House, s.r.o. dlužník namítá, že navrhovatel b) v insolvenčním návrhu ze dne 19. 9. 2016 (A-10) neuvedl ani splatnost svých pohledávek, ani nepřipojil přihlášku pohledávky. (Dle zjištění soudu z obsahu insolvenčního spisu skutečně v oddíle P tento navrhovatel přihlášku pohledávky nepodal).

Ohledně insolvenčního návrhu navrhovatele c) Ibericos s.r.o.-tento navrhovatel c) přistoupil do insolvenčního řízení dne 22. 12. 2016 (pod č. d. A-32). Dlužník zpochybňuje notářský zápis průběhu valné hromady dlužníka ze dne 7. 6. 2016, dle něhož předseda valné hromady dlužníka konstatoval, že má závazek vůči společnost Ibericos s.r.o. ke dni 7. 6. 2016 ve výši 207.914.571,78 Kč a dne 8. 6. 2016 účetní dlužníka odsouhlasila závazky dlužníka vůči Ibericos s.r.o. ve výši 239.089.602,44 Kč k datu 31. 12. 2015.

Dlužník namítá dle § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ), že nedošlo k řádnému uznání dluhu co do důvodu a výše. Dlužník zdůraznil, že v tvrzených případech uznání dluhu absentuje vyjádření příslibu dlužníka dluh společnosti Ibericos s.r.o. zaplatit. Dlužník zpochybňuje určitost postoupení pohledávek mezi společností BMH a společností Ibericos s.r.o. S tím, že dle smlouvy o půjčce ze dne 31. 12. 2013 mezi dlužníkem a společností BMH činila jistina této pohledávky ke dni 31. 12. 2013 částku 125.007.064,70 Kč. Dále má navrhovatel c) za dlužníkem pohledávku z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 31. 12. 2013 mezi dlužníkem a společností Scalapindra a.s., IČO: 24227498, jejíž jistina byla ke dni 31. 12. 2013 ve výši 17.201.320,96 Kč. Tato společnost fúzovala se společností BMH a ta pak jako postupitel smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 22. 12. 2014 postoupila smlouvy o půjčce navrhovateli c), což bylo oznámeno dlužníku dne 22. 12. 2014. K tomuto oznámení dlužník namítá, že společnost Scalapindra a.s. ke dni 31. 12. 2013 již neexistovala, neboť zanikla v důsledku schváleného projektu fúze sloučením s nástupnickou společností BMH ze dne 22. 9. 2013 rozhodnutím jediného akcionáře formou notářského zápisu ze dne 8. 11. 2013. Z tohoto oznámení (A-32/90 spisu) není zřetelné, jaké pohledávky z jaké smlouvy o půjčce měly být postoupeny na navrhovatele c).

Dlužník namítá neurčitost postoupení pohledávek mezi společností HOLISTIC HOLDING a.s., IČO: 28222733 (dále jen HOLISTIC ) a navrhovatelem c) ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 31. 12. 2013 dle smlouvy o postoupení pohledávek mezi HOLISTIC a navrhovatelem c) ze dne 31. 12. 2014. Když oznámení o postoupení pohledávek ze dne 10. 1. 2014 hovoří o veškerých pohledávkách HOLISTIC za dlužníkem, zejména ze smlouvy o půjčce HOLISTIC.

Dále dlužník namítal neurčité postoupení pohledávek navrhovatele c) Ibericos s.r.o. na další spřízněné subjekty, a to na navrhovatele a) Alpensee s.r.o. dne 14. 9. 2016 ve výši 1 mil. Kč., dne 20. 9. 2016 dle oznámení o postoupení pohledávky ve výši 50.000,-Kč na Olgu Vladykovou dne 20. 9. 2016, na společnost DRAKES advokáti s.r.o. ve výši 25 mil. Kč, dle oznámení o započtení postoupené pohledávky z titulu půjčky za Romanem Strakou ze dne 14. 11. 2016 postoupeno dne 10. 11. 2016, dle oznámení o postoupení pohledávky z titulu půjčky společnosti DRAKES Accouting s.r.o. ve výši 450.000,-Kč a dle oznámení o postoupení pohledávky z titulu postoupení pohledávky JUDr. Adamu Daňkovi ze dne 30. 3. 2017. Pohledávka měla být postoupena ke dni 2. 1. 2017. Tato postoupení jsou podle dlužníka neplatná s tím, že navrhovatel

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. c) Ibericos s.r.o. je dle svých opakovaných vyjádření již od roku 2015 v úpadku, ve stavu předlužení a od roku 2017 je v platební neschopnosti. Má tak za to, že není oprávněn postupovat své pohledávky dle § 235 a následujících IZ se jedná o neúčinný právní úkon. Dlužník tak zpochybňuje, že navrhovatel c) vlastní pohledávky dle smluv o půjčkách uzavřených mezi dlužníkem a společností BMH, Scalapindra a HOLISTIC, případně jistiny těchto pohledávek rozpostupoval v rámci své organizované skupiny. Má tak za to, že jeho insolvenční návrh je zjevně bezdůvodný a měl by být odmítnut.

Dlužník zpochybňuje pohledávky uplatněné insolvenčním navrhovatelem d) Petrem anonymizovano insolvenčním návrhem ze dne 26. 9. 2017, doručený zdejšímu soudu dne 5. 10. 2017 (A-85), jímž přistoupil do insolvenčního řízení. Když tvrdí, že má za dlužníkem pohledávky ve výši 2.392.545,66 Kč z titulu několika smluv o půjčce. Dlužník má za to, že tento navrhovatel d) do insolvenčního řízení přistoupil jen proto, aby vystupoval společně s organizovanou skupinou kolem JUDr. Adama Daňka a Mgr. Romana Straky, aby šikanoval dlužníka. Toto dlužník dovozuje z toho, že navrhovatel d) vzal zpět námitku podjatosti soudců Mgr. Tomáše Brauna a Mgr. Martina Lišky z Vrchního soudu v Praze ve snaze podpořit šikanózní postup JUDr. Adama Daňka a Mgr. Romana Straky.

Dlužník se ze všech shora uvedených důvodů domáhá odmítnutí všech podaných insolvenčních návrhu bez jednání. S tím, že jsou dle § 128a odst. 1 IZ zjevně bezdůvodné.

Návrh na vydání předběžného opatření zdůvodnil tím, že v důsledku podání insolvenčních návrhů organizovanou skupinou v úmyslu dlužníka co nejvíce poškodit, je dlužník omezen ve svých právech nakládat se svým majetkem. Když zrušením rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu došlo dne 6. 3. 2018 k obnovení účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení a paralýze obchodní činnosti dlužníka, který se zabývá poskytováním krátkodobých hotovostních půjček fyzickým osobám do výše 50.000,-Kč se splatností 45 až 60 týdnů.

Dlužník poukázal na to, že vede s insolvenčními navrhovateli několik soudních sporů, v nichž se snaží dosáhnout navrácení majetku, který JUDr. Adam Daněk a Mgr. Roman Straka vyvedli spřízněným osobám, což dokládá smlouvou o půjčce ze dne 5. 9. 2013, dle níž poskytl Mgr. Roman Straka jako prokurista dlužníka půjčku ve výši 15 mil. Kč spřízněné společnosti Londinium s.r.o., jejímž statutárním orgánem byl Mgr. Roman Straka společně s JUDr. Adamem Daňkem. Což dokládá smlouvou o půjčce ze dne 5. 9. 2013 a výpisem z obchodního rejstříku společnosti Londinium s.r.o.

Věc je projednávána Městským soudem v Praze pod č. d. 73 Cm 27/2017, kde byl platební rozkaz pod č. l. 14 ze dne 15. 6. 2017 vzhledem k odporu Mgr. Romana Straky zrušen.

Dlužník se domáhal vydání předběžného opatření s tím, že vzhledem k obnoveným účinkům spojených se zahájením insolvenčního řízení, bude jeho obchodní činnost natolik ochromena, že nebude mít dostatek finančních prostředků k vymáhání svých pohledávek do majetkové podstaty vůči Mgr. Strakovi a JUDr. Adamu Daňkovi. Když těmito zjevně bezdůvodnými insolvenčními návrhy vzniká dlužníka každý den značná škoda.

Z obsahu insolvenčního spisu má soud za prokázané, že dne 8. 9. 2016 bylo k insolvenčnímu návrhu navrhovatele a), k němuž později přistoupili navrhovatelé b), c) a d), zahájeno u Městského soudu v Praze insolvenční řízení ohledně dlužníka. Usnesení Městského soudu v Praze č. j.-A-9 ze dne 19. 9. 2016, jímž soud zamítl insolvenční návrh navrhovatele a) mimo jiné zamítl i návrh dlužníka na vydání předběžného opatření, jímž se ruší veškeré účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení,

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. vedeného dlužníkem do doby vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka, bylo usnesením Vrchního soudu v Praze pod č. j. 1 VSPH 2306/2016-A-137 zrušeno. Důvodem byla skutečnost, že ve věci nebylo nařízeno jednání o úpadku. Toto jednání bylo proto nařízeno na den 20. 4. 2018. Soud v rámci nynějšího návrhu na vydání předběžného opatření dlužníka zkoumal, zda jsou zde dány podmínky pro odmítnutí insolvenčních návrhů navrhovatelů.

Ze skutečností uvedených dlužníkem má soud za osvědčenou skutečnost, že v rozporu s ustanovením § 105 odst. 1 IZ navrhovatel b) jako věřitel ke svému návrhu nepřipojil přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení.

Ohledně navrhovatele a) má soud z výpisu z účtu dlužníka ze dne 8. 9. 2016 za prokázané, že původně přihlášenou pohledávku navrhovatelem a) ve výši 24.279,62 Kč uhradil dlužníkovi zaplacením částky 26.000,-Kč.

Na rozdíl od dlužníka má však soud za osvědčené skutečnosti, že těmito smlouvami o půjčce ze dne 31. 12. 2013 dlužníka se společností Scalapindra a.s., poskytnutí finančních prostředků ve výši 17.201.320,96 Kč na jistině a ze smlouvy o půjčce mezi dlužníkem a společností HOLISTIC holdig a.s., že byla poskytnuta dlužníkovi půjčka na jistině k tomuto datu 31. 12. 2013 ve výši 11.858.078,21 Kč.

Dále má soud ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi dlužníkem a společnosti BMH ze dne 31. 12. 2013 za prokázané, že i tato společnost poskytla dlužníkovi půjčku, která ke dni 31. 12. 2013 činila na jistině 125.007.064,70 Kč s příslušenstvím. V důsledku fúze mezi společnostmi Scalapindra a BMH pak došlo k tomu, že společnost BMH postoupila pohledávky za dlužníka z původní smlouvy o půjčce Scalapindra ze dne 31. 12. 2013 a ze smlouvy o půjčce dlužníkem společnosti BMH ze dne 31. 12. 2014 mezi BMH jako postupitelem na navrhovatele c) Ibericos s.r.o. ze dne 22. 12. 2014.

Podle ustanovení § 1879 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen o.z. věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě-postupníkovi.

Podle ustanovení § 1882 odst. 1 o.z. dokud postupitel dlužníka nevyrozumí nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní postupiteli nebo se s ním jinak vyrovná. V daném případě má soud za osvědčené, že dne 22. 12. 2014 dle smlouvy o postoupení pohledávek společnost BMH uzavřela s navrhovatelem c) Ibericos smlouvu o postoupení pohledávek. Tato skutečnost byla dne 22. 12. 2014 oznámena i dlužníkovi s tím, že zde bylo výslovně uvedeno, že na společnost Ibericos přecházejí zejména peněžité pohledávky ze smlouvy o smlouvy o půjčce se společností Scalapindra a ze smlouvy o půjčce BMH. Soud má za to, že tyto smlouvy byly dostatečně určeny.

Stejně tak dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31. 12. 2014 mezi společností HOLISTIC holding a.s. a společností Ibericos, má soud za osvědčené, že veškeré pohledávky společnosti HOLISTIC za dlužníka, zejména peněžité pohledávky ze smlouvy o půjčce ze dne 31. 12. 2013 byly postoupeny na Ibericos. Soud tak má za osvědčené, že se vlastníkem těchto pohledávek vůči dlužníkovi stal navrhovatel c). Když je dostatečně zřejmé, jaké smlouvy měly být předmětem smlouvy.

Z notářského zápisu NZ 273/2016, N 282/2016 má soud za osvědčené, že na řádné valné hromadě dlužníka dne 7. 6. 2016 byl pod bodem V. konstatován závazek dlužníka vůči navrhovateli c) Ibericos ke dni 7. 6. 2016 ve výši 207.914.571,78 Kč.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.

Z odsouhlasení závazku dlužníka ze dne 8. 6. 2016 vůči navrhovateli c) má soud za osvědčené, že tento odsouhlasil závazky dlužníka vůči navrhovateli c) Ibericos ve výši 239.089.602,44 Kč.

Podle ustanovení § 2053 OZ, uznal-li svůj dluh co důvodu i výše, prohlášení učiní v písemné formě, má se za to, že v rozsahu uznání v době uznání trvá. Soud na rozdíl od dlužníka má za to, že dlužník v notářském zápise předsedou valné hromady uznal svůj závazek vůči navrhovateli c) výslovně ke dni 7. 6. 2016 v konkrétní částce 207.9124.571,78 Kč. Dle pozvánky na mimořádnou valnou hromadu dlužníka je v ní uveden důvod vzniku závazku dlužníka vůči společnosti Ibericos, tedy skutečnost, že na ni byly postoupeny pohledávky společnosti BMH, vč. původní pohledávky Scalapindra a.s., která se společností BMH fúzovala a pohledávka společnosti HOLISTIC. Dlužníkovi tak bylo známo, jaké konkrétní závazky navrhovateli c) uznává.

Skutečnost že společnost Ibericos, navrhovatel c), postupoval dále tyto pohledávky na další spřízněné subjekty, mj. na navrhovatele a) Alpensee s.r.o. má soud za osvědčenou. A z oznámení o postoupení pohledávky ze dne 14. 9. 2016 ve výši 1 mil. Kč má soud za to, že z dlužníkova návrhu ze dne 9. 4. 2018 vyplývá, že součet těchto postoupených pohledávek rozhodně nedosahuje celkové částky 207.914.571,78 Kč. Takže část pohledávek navrhovatel c) na další subjekty nepostoupil. Soud tak má za to, že dle § 105 odst. 1 IZ navrhovatel c) Ibericos osvědčil, že jako věřitel doložil, že má proti dlužníku splatnou pohledávku. Po přistoupení k insolvenčnímu návrhu připojil i její přihlášku a doložil i uznání dluhu dlužníka notářským zápisem z řádné valné hromady dlužníka.

Soud má za osvědčené, že část pohledávky ve výši 1 mil. Kč byla navrhovatelem c) postoupena navrhovateli a) dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 7. 9. 2016. Je však skutečností, že dle § 143 odst. 2 IZ se navrhovatel a) Alpensee s.r.o. nepovažuje za další osobu, která má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, vzhledem k tomu, že na ni byla převedena část pohledávky incidenčního navrhovatele c) vůči dlužníku v době kratší než 6 měsíců před podáním insolvenčního návrhu. V daném případě k tomuto došlo dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 7. 9. 2016 den přede dnem zahájení insolvenčního řízení 8. 9. 2016.

Ohledně navrhovatele d) Petra anonymizovano má soud za osvědčené insolvenčním návrhem, doručeným soud dne 5. 10. 2017 pod č. d. A-85, přistoupení do insolvenčního řízení pohledávkou za dlužníkem ve výši 2.392.545,66 Kč z titulu několika smluv o půjčce. Ze smluv o půjčce č. 05/05/2013 ze dne 1. 10. 2013 na částku 300.000,-Kč, č. 05/01/2013 ze dne 21. 3. 2013 na částku 700.000,-Kč, č. 05/02/2012 ze dne 30. 1. 2012 na částku 800.000,-Kč, č. 05/02/2010 ze dne 25. 8. 2010 na částku 700.000,-Kč a č. 05/01/2010 ze dne 28. 6. 2010 na částku 500.000,-Kč má soud za posvědčené, že navrhovatel d) poskytl dlužníkovi tyto půjčky. Z výpovědí smluv o půjčkách, z přípisů ze dne 15. 10. 2015 má soud za prokázané, že navrhovatel d) vypověděl dlužníku všech pět smluv o půjčkách, což prokázal doručenkou.

Z dohody o splátkách dluhu ze dne 20. 5. 2016 má soud za prokázané, že celková výše dluhu ke dni 30. 4. 2016 činila ze všech 5 smluv o půjčkách 3.547.050,57 Kč, které se dlužník zavázal splácet ve splátkách. Pod ztrátou výhody splátek dle čl. V. 3 dohody. Dlužník částečně splácel splátky, avšak od měsíce září 2016 přestal splácet. Uplynutím dne 25. 10. 2016 tak dle výpisu z účtu navrhovatele d) za měsíc srpen, září, říjen a listopad 2016 ztratil dlužník výhodu splátek. Dle výpočtu navrhovatele d) k tomuto datu dluží dlužník na jistině z předmětných půjček 1.947.057,57 Kč a na úrocích 305.415,01 Kč a na úrocích z prodlení 140.079,98 Kč. Celkově tak pohledávku 2.392.545,56 Kč. Ze zprávy nezávislého auditora ze dne 10. 10. 2016 společnosti BDO CA s.r.o. má soud za osvědčené, že dlužník má ke dni 31. 12. 2015 dle účetní závěrky záporný vlastní kapitál ve výši

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.

637.117.000,-Kč, z čehož je zřejmé, že závazky dlužníka vůči navrhovatelům a dalším věřitelům přesahují hodnotu majetku, který má dlužník k dispozici.

Právně byla věc posouzena takto:

Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Účelem tohoto ustanovení je, jak uvádí dlužník, eliminovat účinky vyvolané nepoctivými insolvenčními návrhy, tedy omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ a zabránit tak pokusům o zneužití insolvenčního řízení a účinku spojených s jeho zahájením, poškozování zájmů třetích osob nebo dlužníka.

Dlužník nijak neosvědčuje svá tvrzení, že vzhledem k obnoveným účinkům spojených se zahájením insolvenčního řízení bude jeho obchodní činnost natolik ochromena, že nebude mít dostatek finančních prostředků k vymáhání svých pohledávek do majetkové podstaty, zejm. vůči Mgr. Strakovi a JUDr. Daňkovi.

Dlužník nijak neosvědčil ani nerozvedl svá tvrzení, že bezdůvodnými insolvenčními návrhy mu vzniká každý den značná škoda, která se prodlužováním insolvenčního řízení bude navyšovat.

V daném případě však dlužník neosvědčil, že by měl majetek převyšující pohledávky, zejm. navrhovatele c) Ibericos. Netvrdil ani konkrétní skutečnosti, na jejichž základě mu vzniká škoda ode dne 6. 3. 2018, kdy bylo zrušeno usnesením Vrchního soudu v Praze č. d. 1 VSPH 2306/2016-A-137, usnesení zdejšího soudu-A-9 ze dne 19. 9. 2016, jímž byl mj. zamítnut insolvenční návrh navrhovatele a).

Od tohoto dne tak opětovně nastaly účinky podání insolvenčního návrhu dle § 111 odst. 1 IZ, dle něhož, nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání se majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku nebo jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Podle § 111 odst. 2 IZ se toto omezení netýká úkonů nutných ke splnění povinnosti stanovenými zvláštními právními předpisy k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření a k odvrácení jeho hrozící škody. Soud tak má za to, že vzhledem k tomu, že dlužník neprokázal zjevnou bezdůvodnost insolvenčních návrhů navrhovatelů a), b), c), d), nevyvrátil jejich tvrzení o tom, že je předlužen (celkem přihlášeny pohledávky ve výši 194,156.647,-Kč) a že má splatné závazky vůči navrhovateli c) a dalším věřitelům, zejm. navrhovateli d). Soud nemá za to, že by zde byly dány podmínky pro vydání předběžného opatření dle návrhu dlužníka.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.

Soud má za to, že dle § 3 odst. 1 písm. a) IZ má dlužník více věřitelů, tedy navrhovatele c), d), peněžité závazky po dobu 30 dnů po lhůtě splatnosti dle § 3 odst. 1 odst. b) IZ a tyto závazky není schopen plnit dle § 3 odst. 1 písm. c) IZ.

Soud zde poukazuje i na to, že dne 15. 12. 2017 dlužník uzavřel se společností FINMANAC Consulting cft., se sídlem v Maďarské republice, smlouvu o postoupení pohledávek, na základě níž došlo ke hromadnému postoupení 266 pohledávek dlužníka v celkové výši 9.633.392,08 Kč přihlášených dlužníkem do insolvenčního řízení vedených u zdejšího soudu. Soud má tak z toho za to, že je dána důvodná obava, že se bude zbavovat svých pohledávek, a proto za situace, kdy má jeho úpadek za osvědčený, nejsou zde dány podmínky pro vydání předběžného opatření, jímž by soud umožnil dlužníku volně nakládat se svým majetkem, takže by dle předběžného opatření veškeré účinky zahájení insolvenčního řízení až do doby případného vydání rozhodnutí úpadku dlužníka, zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího; usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání však začíná běžet ode dne, kdy bylo doručeno písemné vyhotovení usnesení.

V Praze dne 12. dubna 2018

JUDr. David Hovorka, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.