MSPH 90 INS 20878/2016-A-204
č. j. MSPH 90 INS 20878/2016-A-204

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Davidem Hovorkou jako samosoudcem v insolvenční věci dlužníka Door Financial a.s., IČO 29016126 se sídlem v Ústí nad Labem, Kořenského 905/4, zastoupeného: Mgr. Petrem Opletalem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Lazarská11/6, o insolvenčním návrhu věřitelů 1) Alpensee, s.r.o., IČO 03538681, se sídlem v Praze 7, V přístavu 1585/12, zastoupeného: Mgr. Ladislavem Rychtářem, advokátem, se sídlem v Praze 6, U Hadovky 564/3, 2) Our House, s.r.o., IČO 27394042 se sídlem v Praze 1, V jámě 699/1, 3) Ibericos, s.r.o., IČO 02437465 se sídlem v Praze 7, V přístavu 1588/12, zastoupeného: Mgr. Petrem Račko, advokátem se sídlem v Praze, Anny Letenské 34/7, 4) Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem ve Vysokém Mýtě, Kpt. Poplera 363, o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření-uložení povinnosti navrhovateli složit jistotu na náhradu škody

takto:

Návrh dlužníka na uložení věřiteli č. 1) Alpensee s.r.o., IČO 03538681, se sídlem v Praze 7, V přístavu 1585/12 povinnosti složit na účet Městského soudu v Praze jistotu k zajištění náhrady škody, nebo jiné újmy způsobené dlužníkovi ve výši 3.570.000,-Kč do 15 dnů od doručení tohoto usnesení s e z a m í t á .

Odůvodnění :

Podáním ze dne 12. 9. 2016 dlužník Door Financial a.s.,(dále jen dlužník) navrhl vydání předběžného opatření uložení povinnosti věřiteli 1) Alpensee, s.r.o., složit jistotu za náhradu škody. Návrh dlužník zdůvodnil tím, že skutečnou škodu představují náklady dlužníka vynaložené na obranu proti bezdůvodnému insolvenčnímu návrhu a škoda z titulu odstoupení od podnájemní smlouvy se společností ROSSY service a.s., IČO: 01880802, se sídlem v Praze 4, Vídeňská 342/152 (dále jen ROSSY ). S touto společností uzavřel dne 29. 4. 2016 dlužník podnájemní smlouvu (dále jen Podnájemní smlouva ), na jejímž základě si pronajal kancelářské prostory nacházející se v 5. patře domu čp. 917 na adrese Praha 2, Mánesova 917/28. Nájem byl sjednán na dobu určitou do dne 31. 3. 2019, přičemž se dlužník zavázal za užívání prostor hradit měsíčně částku 170.000,-Kč bez DPH. Současně byla sjednána povinnost dlužníka, jakožto podnájemce, k úhradě smluvní pokuty ve výši sjednané ceny nájemného za zbývající dobu trvání nájmu, čímž měl být kompenzován ušlý zisk a podnikatelské riziko na straně společnosti ROSSY, jakožto pronajímatele.

V návaznosti na podání Insolvenčního návrhu ze strany navrhovatele přistoupila společnost ROSSY dne 12. 9. 2016 v souladu s čl. 6. 3. písm. e) Podnájemní smlouvy k výpovědi Podnájemní smlouvy, čímž podnájemní smlouva ke dni 31. 9. 2016 zanikla. V této souvislosti vzniklo společnosti ROSSY právo na úhradu smluvní pokuty ze strany dlužníka ve výši 70 % ceny sjednaného nájemného a služeb ve výši 170.000,-Kč (tj. 119.000,-Kč) za každý započatý měsíc nedodržení sjednané doby podnájmu. Smluvní pokuta v celkové výši 3.570.000,-Kč (za období od 1. 10. 2016 do 1. 4. 2019, tj. za období 30 měsíců) pak byla ze strany společnosti

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. isir.justi ce.cz

ROSSY vyúčtována dne 12. 9. 2016, přičemž dlužník byl k její úhradě vyzván ve lhůtě 30 kalendářních dnů.

Tyto skutečnosti má soud za osvědčené podnájemní smlouvou ze dne 29. 4. 2016, výpovědí z podnájemní smlouvy ze dne 12. 9. 2016 a výzvou k úhradě smluvní pokuty z 12. 9. 2016.

Soud však nesouhlasí s tvrzením dlužníka, že mu tak byla podáním Insolvenčního návrhu způsobena skutečná škoda ve výši zvláště proto, že tuto škodu doposud neuhradil, navíc zde je jako zřejmá moderace smluvní pokuty i vzhledem k důvodům proč byl podaný insolvenční návrh. Když nad rámec tohoto řízení se jeví soudu smluvní pokuta za této situace značně nepřiměřená. Svá tvrzení ohledně navýšení skutečné škody v důsledku ukončení smluvních vztahů ze strany dalších smluvních partnerů a s tím spojených sankčních ujednání v neprospěch dlužníka, (i přes doplnění vyjádření) tento nijak nekonkretizoval a soudu ani neosvědčil.

Dlužník uvádí, že se jakmile to bude možné, bude se domáhat dle § 147 IZ náhrady škody, nebo jiné újmy vůči insolvenčnímu navrhovateli. K tomu má soud za to, že pokud bylo insolvenčnímu návrhu usnesením zdejšího soudu č. j.A-200 z 25. 7. 2018 vyhověno, nejsou zde dány předpoklady pro postup dle § 147 IZ. Navíc, i pokud by byl (tak jako původním zrušeným usnesení č. d. A-9 insolvenční návrh zamítnut) nebylo by postupováno dle § 147 odst. 2 IZ. Dle něhož sice lze právo na náhradu škody, nebo jiné újmy podle odst. 1 lze uplatnit také tehdy, byl-li insolvenční návrh zamítnut; to však neplatí jestliže insolvenční návrh byl zamítnut proto, že dlužník po jeho podání splnil závazky, které osvědčovaly jeho úpadek, nebo proto, že se s věřitelem dohodl na jiném způsobu plnění těchto závazků, nebo z důvodu uvedeného v § 147 odst. 3. Právě pro splnění byť bagatelního závazku vůči navrhovateli dlužníkem, byl původně insolvenční návrh zamítnut.

Soud tak nemá za osvědčené skutkové okolnosti umožňující mu dlužníkem navrhovaný postup dle § 82 odst. 1 písm. c) a 82 odst. 4 IZ, aby nařídil vůči navrhovateli předběžné opatření uložení povinnosti složit jistotu ve výši 3.570.000,-Kč k zajištění náhrady škody, nebo jiné újmy, která dlužníkovi nedůvodným podáním insolvenčního návrhu ze strany navrhovatele vznikne, neboť tato škoda ještě nevznikla. Je otázkou, zda vznikne a podmínky pro takovýto postup soudu dány nejsou.

Neboť dle § 82 odst. 2 písm. c) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovně právních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody, nebo jiné újmy, která by dlužníkovi vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatření přijatých v jeho průběhu. V daném případě, kdy o insolvenčním návrhu bylo již rozhodnuto tak, že tomuto, návrhu bylo vyhověno nejsou dány skutkové okolnosti pro nařízení tohoto předběžného opatření dle § 82 odst. 2 písm. c) IZ a to ani pro postup dle ustanovení § 82 odst. 4 IZ dle něhož předběžné opatření uložení povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody, nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatření přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody, nebo vznik jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však podle dosavadního výsledku insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud návrh na předběžné opatření zamítne. Přiměřeně se použije ustanovení § 202 odst. 5 a 6 o.s.ř. o jistotě u předběžného opatření, předběžné opatření podle odst. 3 lze nařídit jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce věřitele jehož se započtení týká, nebo osoby která má na tom právní zájem. V daném případě však soud

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. neshledal, že by zjevně hrozila dlužníkovi škoda v plné výši 3.570.000,-Kč už vzhledem k úvaze soudu ohledně možné moderace této smluvní pokuty. Pokud dlužník odkazuje na usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 7. 2015 č. j. KSHK 35 INS 17610/2015-A-9, kterým byla ve věci dlužníka BAK stavební společnost, a. s. odmítnut zjevně šikanózní insolvenční návrh, kterým byla společnosti DN STAVBY, spol. s r. o. jako navrhovateli, současně uložena povinnost ke složení jistoty na náhradu škody ve výši 10.000.000,-Kč. Soud nemá za to, že by okolnosti projednávaných případů v předmětných věcech byly prakticky shodné a uvedené rozhodnutí by bylo v rámci rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření nutno přiměřeně aplikovat. Zejména zde byl návrh na prohlášení úpadku původně zamítnut nikoliv odmítnut pro šikanóznost. Nyní bylo usnesením zdejšího soudu č. j.A-200 z 25. 7. 2018 insolvenčnímu návrhu vyhověno. Soud souhlasí s tím, že podle § 82 IZ jde předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu. Na dlužníka se sice povinnost složit jistotu nevztahuje, ovšem podmínky pro vydání předběžného opatření i přesto v daném případě dány nejsou.

Soud zde odkazuje plně na odůvodnění tohoto rozhodnutí o insolvenčním návrhu dle něhož:

Dne 8. 9. 2016 podal navrhovatel 1) vůči dlužníkovi insolvenční návrh v němž zejména uvedl, že má za dlužníkem pohledávku minimálně ve výši 24.279,62 Kč, tato vznikla na základě smlouvy o zápůjčce z 21. 1. 2014, kterou Nadace TERCAS poskytla dlužníkovi zápůjčku 498.000,-Kč. Výzvou ze dne 14. července 2016 byl dlužník Nadací opakovaně vyzýván k úhradě dlužné částky, půjčky včetně úroků v souhrnné výši 817.898,62 Kč. Na tuto částku dlužník dne 31. 8. 2016 uhradil Nadaci částku 793.619,-Kč, z čeho byly uhrazeny úroky a část jistiny, na níž zbývalo uhradit 24.279,62 Kč. Nadace postoupila zbylou část půjčky smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 7. září 2016 na věřitele č. 1). Dále navrhovatel uvedl, že dlužník má další věřitele se splatnými pohledávkami, a to společnost Ibericos, s.r.o. (nynější věřitel č. 3), který má vůči dlužníku pohledávku ve výši 201.417.264,50 Kč bez příslušenství, vzniklou na základě toho, že dlužník dne 31. 12. 2013 uzavřel společností BMH spol. s.r.o., IČO 42869668 se sídlem Olomouc, Ondřejova 592/11a a se společností Scalapindra a.s., IČO 24227498 se sídlem v Praze 10, Výtoňská 6 (s ohledem na fúzi společností BMH spol. s.r.o. a společností Scalapindra a.s. dále jen BMH) smlouvy o půjčce. Společnost BMH jakožto postupitel postoupila své pohledávky na vrácení půjčky, včetně příslušenství a smluvních pokut na společnost věřitele č. 3) Ibericos, a to smlouvou o postoupení pohledávek z 22. 12. 2014. Dále má věřitel č. 3) pohledávku za dlužníkem ve výši 11.977.387,75 Kč bez příslušenství a smluvních pokut vzniklou tím, že dlužník dne 31. 12. 2013 uzavřel se společností HOLISTIC holding a.s., IČO 28222733 se sídlem v Praze 10, Vlašimská 1876/13 (dále jen HOLISTIC) smlouvu o půjčce, a to společnosti HOLISTIC jako postupitel postoupila své pohledávky na vrácení půjčky, včetně příslušenství a smluvních pokut na věřitele č. 3) smlouvou o postoupení pohledávek z 31. 12. 2014. Výzvou z 2. 3. 2016 věřitel č. 3) vyzval dlužníka k vrácení obou půjček splatných pohledávek na úhradu všech peněžitých závazků, včetně příslušenství a smluvních pokud. Existenci obou pohledávek dlužník nesporoval a uznal je notářským zápisem ze 7. 6. 2016. Dalším věřitelem je věřitel č. 4) Petr anonymizovano s pohledávkou ve výši minimálně 3.547.050,57 Kč s příslušenstvím z titulu půjčky, kterou dlužník uznal dohodou o splácení dluhu z 20. 5. 2016.

Dalším věřitelem dlužníka je společnost BHX Czech, a.s., IČO 28423895 se sídlem Praha 1, Na Příkopě 21 pohledávkou k 31. 12. 2015 ve výši minimálně 500.400.727,57 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o úvěru poskytnutého dlužníkem. Tato pohledávka je splatná.

Ohledně majetku dlužníka navrhovatel 1) uvedl, že dle účetní závěrky z a rok 2014 ze sbírky listin obchodního rejstříku vykazoval k 31. 12. 2014 záporný vlastní kapitál ve výši 259.933.000,-Kč a dle předběžných účetních výkazů za rok 2015 k 31. 12. 2015 záporný vlastní kapitál ve výši

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.

578.457.435,78 Kč. Dlužník úpadkovou finanční situaci konstatoval v pozvánce valnou hromadu z 5. května 2016 a na valné hromadě ze 7. června 2016 v notářském zápise vyzval akcionáře k poskytnutí dalších finančních prostředků dlužníků k odvrácení úpadku.

Skutečnosti uvedené v původním insolvenčním návrhu má soud za osvědčené při jednání soudu konaném dne 20. 4. 2018 provedenými důkazy, a to výpisy z obchodního rejstříku dlužníka a navrhovatele-věřitele č 1) smlouvou o zápůjčce z 21. 4. 2014 výzvou k plnění 14. 7. 2016, výpisem z účtu Nadace TERCAS a oznámení o postoupení pohledávky ze 7. 9. 2016. Soud má nárok na zaplacení této pohledávky za osvědčené i z vyjádření dlužníka ze dne 12. 9. 2016 pod č. d. A-6 spisu z výpisu z účtu dlužníka ze dne 8. 9. 2016, dle něhož ve prospěch bankovního účtu věřitele č. 1) uhradil částku 26.000,-Kč.

Z notářského zápisu NZ 273/2016, N 282/2016 notářky JUDr. Adély Matějkové o průběhu řádné valné hromady dlužníka má za z bodu V. zápisu za osvědčené, že závazek dlužníka vůči navrhovateli č. 3) činil ke dni 7. 6. 2016 částku 207.914.571,78 Kč a že akcionáři dlužníka s ohledem na záporný vlastní kapitál deklarovali ochotu finančně podpořit společnost dlužníka.

Z dohody o splátkách dluhu ze dne 20. 5. 2016 má soud za osvědčené, že věřitel č. 4) Petr anonymizovano uzavřel s dlužníkem dohodu o splátkách dluhu, který z titulu 5 smluv o půjčce z let 2010-2013 činil k 30. 4. 2016 částku 3.547.050,57 Kč, v této výši jej dlužník vůči tomuto věřiteli písemně uznal. Z e-mailů dlužníka ze dne 17. března 2016, 14. prosince 2015 členům představenstva dlužníka má za osvědčené, že k 31. 12. 2015 má společnost BHX Czech a.s. vůči dlužníku pohledávku ve výši 500,400.727,57 Kč. Z účetní závěrky dlužníka za rok 2014, z rozvahy výkazu zisku a ztrát a přílohy k účetní závěrce má soud za osvědčené, že vykazoval k 31. 12. 2014 záporný vlastní kapitál ve výši 259.933.000,-Kč. Dle předběžných účetních výkazů za rok 2015 výkazů zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2015 dlužníka má soud za osvědčené, že výsledek hospodaření dlužníka v roce 2015 činil další ztrátu mínus 354.161.198,48 Kč.

Podáním ze dne 12. 9. 2016 se dlužník vyjádřil k insolvenčnímu návrhu věřitele 1) tak, že jeho pohledávku zaplatil platbou 26.000,-Kč. Tuto úhradu provedl, přestože měl pochybnosti o správnosti výpočtu výše úroků, z výpisu účtu dlužníka ze dne 8. 9. 2016 má soud za osvědčené, že uhradil částku 26.000,-Kč na účet věřitele č1) s označením splátky pohledávky Nadace TERCAS. S tím, že dle e-mailu dlužníka navrhovateli 1) byla platba avizována s tím, že aby byly vráceny přeplatky po vyúčtování sankčních úroků a úroků.

Z auditované účetní závěrky dlužníka za rok 2014 má soud za osvědčené, že sice aktiva dlužníka dosahují částky 1.022.077.000,-Kč, obrat dlužníka v roce 2014 dosáhl částky 239.063.000,-Kč, bylo tak jak shora uvedeno dosaženo záporného vlastního kapitálu ve výši 259.296.000,-Kč s tím, že dlužník je společností s obratem řádu stovek miliónů korun, který se zabývá poskytováním krátkodobých hotovostních půjček fyzickým osobám a osobám samostatně výdělečně činným do 50.000,-Kč s dobou splatnosti 45-60 týdnů. Z příloh dlužníka zůstatku na bankovním účtu dlužníka č. 3768577329/0800 ke dni 12. 9. 2016 má soud za osvědčené, že se zde nacházela částka 8.177.824,86 Kč, dlužník tak měl prostředky k výplatě navrhovatele 1). Soud má za osvědčené z rozvahy a výkazu zisku a ztrát navrhovatele 1) za rok 2015, že v tomto roce nepodnikal a dosáhl nulových tržeb. Ohledně pohledávek navrhovatele 3) a 4) a společnost BHX Czech a.s. namítal dlužník, že u věřitele č. 3) považuje ze značné části za sporné, ostatní že nejsou splatné. Dlužník poukázal na to, že dle dohody o splátkách ze dne 25. května 2016 věřiteli č. 4) Petru anonymizovano dluh splácí, popírá, že by byl v úpadku a tak ve formě platební neschopnosti tak předlužení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.

Ve vyjádření k podání dlužníka z 15. 9. 2016 uvedl věřitel 1), že má za dlužníkem další pohledávku ve výši 1.000.000,-Kč jako část pohledávky na vrácení dosud nesplacené půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi dlužníkem a společností BMH dne 31. 12. 2013 s tím, že tuto pohledávku postoupil na navrhovatele věřitel 3) Ibericos s.r.o. a to smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 7. 9. 2016, který nabyl od společnosti BMH na základě smlouvy o postoupení pohledávek z 22. 12. 2014. Postoupení pohledávky ze smlouvy o půjčce dlužník výslovně potvrdil v dohodě uzavřené mezi Ibericos věřitelem č. 3) a dlužníkem z 22. 1. 2015. Věřitel č. 3) vyzval dlužníka dne 2. 3. 2016 dle čl. IV smlouvy o půjčce k vrácení půjčky a úhradě souvisejících o příslušenství a smluvních pokut.

Z dohody ze dne 22. 1. 2015 mezi věřitelem č. 3) a dlužníkem má soud za osvědčené, že dlužník byl vyzván dne 8. 12. 2014 společností BMH k vrácení půjčky uzavřené dne 31. 12. 2013 mezi BMH a dlužníkem. Dne 8. 12. 2014 byl dle čl. IV smlouvy o půjčce uzavřené mezi HOLISTIC holding a.s. a dlužníkem dne 31. 12. 2013 dlužník vyzván k vrácení půjčky. Bylo konstatováno, že na základě smlouvy o postoupení pohledávek z 22. 12. 2014 věřitele č. 3) se stala věřitelem všech pohledávek BMH za dlužníkem. Dle smlouvy o postoupení pohledávek z 31. 12. 2014 uzavřené mezi společností HOLISTIC holding a.s., jako postupitelem a věřitelem č. 3) se společností Ibericos s.r.o. stala věřitelem všech pohledávek HOLISTIC holding za dlužníkem. Bylo konstatováno, že ohledně BMH a HOLISTIC nastala splatnost půjček. Z oznámení věřitele č. 3) Ibericos s.r.o. dlužníku z 14. 12. 2016 tato společnost, která nabyla pohledávky vůči dlužníku společností BMH, Scalapindra a HOLISTIC v celkové výši na jistině k 31. 8. 2016-213.394.652,28 Kč postoupila část pohledávky na vrácení dosud nesplacené půjčky ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi dlužníkem a společností BMH konkrétně na vrácení jistiny půjčky 1.000.000,-Kč na věřitele č. 1) Alpensee, s.r.o. K postoupení tak došlo až po podání insolvenčního návrhu věřitele č. 1), který tuto svou pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení na dlužníka, jako přihlášku č. P-2 toto má soud za osvědčené z přihlášek věřitele P-1 ve výši 24.279,60 Kč a P-2 1.000.000,-Kč.

Z výzvy věřitele č. 3) dlužníku z 10. 9. 2016 má soud za osvědčené, že jej vyzval k poskytnutí dostatečné jistoty za splacení půjček dle smluv o půjčkách, které byly postoupeny věřitele č.3), tedy půjčky BMH, Schalapindra, HOLISTIC vyčísluje věřitel č. 3) k 31. 8. 2016 dlužné částky 213.394.650,28 Kč bez smluvních pokut. Dle soudu toto odpovídá částce 207.914.571,75 Kč, kterou jak je shora uvedeno má osvědčenou z čl. V. notářského zápisu JUDr. Matějkové, NZ 273/2016, N 282/2016 ze 7. 6. 2016, kde ji dlužník konstatoval na své valné hromadě. Splatnost pohledávek Petra anonymizovano vůči dlužníku, tedy navrhovatele č. 4) má soud jak shora osvědčeno z dohody o splácení dluhu ze dne 20. |5. 2016. Splatnost pohledávky společnosti BHX Czech a.s. vůči dlužníku má soud za osvědčenou oznámením věřitele s výzvou k okamžitému splacení úvěru ze smlouvy o úvěru ze dne 4. července 2012 datované dne 18. 11. 2014 s tím, že pro neplacení řádných úroků v celkové výši 24.842.133.90 Kč se stal splatným celý dluh, který k 18. 11. 2014 představoval 457.800.000,-Kč a přirostlé úroky ve výši 24.842.133.90 Kč. Dlužník byl vyzván k okamžitému zaplacení. Tato společnost ze dne 19. 11. 2014 přistoupila k předchozímu insolvenčnímu návrhu na dlužníka 90 INS 31090/2014, a to s pohledávkou v tehdejší výši 457.800.000,-Kč. Věřitel č. 1) doložil smlouvu o postoupení pohledávek mezi dlužníkem jako postupníkem a společností Broke Trust, a.s. ze dne 24. 11. 2015, když byla postoupena pohledávka v ceně 312.620,70 Kč, kterou měl dlužník v čl. III-2 v 24 měsíčních splátkách splatných počínaje listopadem 2015 splácet po 13.000,-Kč. Věřitel č. 1) pak dále výpisem z obchodního rejstříku společnosti ROSSY service a.s., IČO 01880802 a printscreenem webové stránky dlužníka a výpisem z obchodního rejstříku dlužníka osvědčil, že dlužník a společnost ROSSY jsou personálně propojeny osobou Martina Kloudy, který je členem představenstva společnosti ROSSY a generálním ředitelem dlužníka od

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.

31. 8. 2016. Věřitel č. 1) tvrdí, že podnájemní smlouvu, kterou měla společnost ROSSY s dlužníkem uzavřít a vázat na sebe v případě podání insolvenčního návrhu povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.570.000,-Kč je uměle vytvořenou fiktivní pohledávkou mající za cíl vytvořit nátlak na soud k vyhovění předběžného opatření složení jistoty s tím, že dlužníku hrozí vysoké škody. Věřitel č. 1) se ohledně zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření-limitaci účinku insolvenčního řízení, který podal dlužník, uvedl, že cílem dlužníka je ve spolupráci se společností BHX pokračovat v nezákonné realizaci zástavního práva k pohledávkám, které dlužník ve prospěch BHX zřídil. Takto provedeným dokazováním má soud pohledávku věřitele č. 1), kterou na něj postoupil věřitel 3) Ibericos s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 7. 9. 2016 za osvědčenou, avšak podle § 143 odst. 2 IZ není věřitel č. 1) další osobou, dalším věřitelem, neboť na něj byla převedena část pohledávky insolvenčního věřitele č. 3) Ibericos proti dlužníkovi v době 6 měsíců před podání insolvenčního návrhu.

Soud má přes námitky dlužníka při jednání dne 20. 4. 2018 z předložených smluv o půjčce č. 479029 ze dne 21. 12. 2012 mezi dlužníkem a společností Scalapindra obou na částky 24.890.000,-Kč, které se liší podpisem, kdy za dlužníka v jednom případě podepsala Milada Krkavcová smlouvu o půjčku z 18% úrokem a druhou z téhož dne navýšenou o 10.000.000,-Kč jak co do částky půjčené tak co do částky vrácené podepsal prokurista dlužníka JUDr. Adam Vaněk za osvědčené, že půjčka poskytnuta byla. Přestože existují tyto dvě varianty smlouvy o půjčce, soud nemá za to, že by plnění nebylo poskytnuto věřitelem dlužníku, o čem svědčí i shora uvedený notářský zápis, kde dlužník potvrzuje existenci dluhu. Proto pro osvědčení existence dluhu není nezbytný ani dlužníkem navržený výslech Milady Krkavcové a JUDr. Vaňka, kteří měli podepisovat smlouvy o půjčce z roku 2012.

Existenci této pohledávky nevyvracejí ani oznámení o jednostranném započtení pohledávek ze dne 10. dubna 2018 ve výši 12.000.000,-Kč, ze dne 11. dubna 2018 ve výši 12.000.000,-Kč, ze dne 12. dubna 2018 ve výši 12.000.000,-Kč, ze dne 16. dubna 2018 ve výši 12.000.000,-Kč a ze dne 18. dubna 2018 ve výši 16.000.000,-Kč, které dlužník obdržel od Romana Straky s tím, že se jedná o pohledávky ze smlouvy o půjčce z 31. prosince 2013 mezi dlužníkem a společností BMH, které byly následně dne 22. prosince 2014 postoupeny ze společnosti BMH na společnost věřitele 3) Ibericos .s.r.o. a z ní měly být postoupeny na Romana Straku.

Z oznámení o jednostranném započtení pohledávek Kamily Bočkové vůči dlužníku ze 17. dubna 2018 soud zjistil, že započítaná pohledávka ve výši 16.000.000,-Kč, kterou dle smlouvy o půjčce z 31. prosince 2013 měla vůči dlužníkovi společnost BMH tyto dne 22. prosince 2014 postoupila pohledávky na společnost Ibericos tyto měly být postoupeny na Adama Daňka a ten je postoupil na Kamilu Bočkovou dne 3. dubna 2018. Adam Daněk je nabyl postupní smlouvu z 2. ledna 2017. Z oznámení postoupení pohledávky z 18. dubna 2018 soud zjistil, že Kamila Bočková pohledávku ve výši 16.000.000,-Kč od původního vlastníka společnost Ibericos věřitele č. 4 a předtím vzniklou z půjčky mezi BMH nabyla od Adama Daňka.

Třeba že věřitel č. 3) nevzal přihlášku z části zpět, přesto že pohledávky postoupil na další osoby, je zřejmé, že jeho pohledávky ve výši 207.000.000,-Kč z větší části existují. Toto prokazuje i odsouhlasení závazku z 10. 10. 2016 dlužníkem, dle něhož dlužník částečně splatil věřiteli č. 3) Ibericos 2.760.000,-Kč v roce 2015 právě na úhradu dluhu z půjček postoupených od společností BMH a Scalapindra. Tímto částečných plněním dlužník svůj závazek uznal, nesplácel by jej, pokud by půjčku neobdržel, tak jak dlužník nyní tvrdí. Poskytnutí půjčky prokazuje potvrzení auditora BDO dlužníka z 15. 6. 2015 a zápis z valné hromady dlužníka ze 7. 6. 2016.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky mezi věřitelem č. 4) a společností DRAKES advokáti s.r.o. ze dne 20. 9. 2016 má soud za prokázané, že mělo dojít k postoupení pohledávek původně BMH, Scalapindra a společností HOLISTIC vůči dlužníku dle postoupení pohledávek z 22. 12. 2014 a 31. 12. 2014 na věřitele č. 4) Ibericos, ten postoupil pohledávku ve výši 25.000.000,-Kč z těchto smluv na společnost DRAKES advokáti. I přesto má soud za to, že nadále je věřitel č. 3) věřitelem dlužníka, neboť se nezbavil všech svých pohledávek postoupených na další osoby. Soud zde odkazuje i na usnesení Vrchního soudu v Praze ve věci MSPH 78 INS 13811/2017 ve věci dlužníka DRAKES advokáti s.r.o. zahájen na návrh DOOR Financial a.s. ze dne 18. prosince 2017 dle něhož pokud navrhovatel-DOOR Financial a.s. vznášel námitky proti platnosti smlouvy o postoupení pohledávky na DRAKES advokáti s.r.o. odkázal odvolací soud na ustálenou judikaturu reprezentovanou rozsudkem velkého senátu Nejvyššího soudu sp. zn. N 31 Cdo 1328/2007 ze dne 9. 12. 2009 Dle něhož dlužník nemá v soudním řízení v němž je proti němu postupníkem uplatněn požadavek na zaplacení postoupené pohledávky obecně k dispozici námitku, že je postupní smlouva neplatná. Navíc v roce 2016 na tuto pohledávku, o níž tvrdí dlužník, že je promlčená či neexistující dle oznámení o započtení navrhovatel postoupil pohledávky za dlužníkem Olze Vladykové. Toto vyplývá z oznámení o postoupení 29. 9. 2016 v zápočtu z 22. 9. 2016 rozhodnutí OS Praha-východ 5C 202/2016-64 a 17Co 308/2017 Krajského soudu v Praze. Soud tak má i nadále pohledávku věřitele 1) proti dlužníku za osvědčenou. Soud má přes provedení důkazu přílohami dlužníka k jeho vyjádření k insolvenčnímu návrhu č. d. A-6, ze zprávy auditora BDO CA s.r.o. ověření účetní závěrky za rok 2014 za osvědčené, že měl k 11. 9. 2015 záporný vlastní kapitál 259.296.000,-Kč s pozn. že při zesplatnění úvěru mu hrozí platební neschopnost. Ačkoli z výpisu účtu dlužníka č. 3768577329/0800 k 12. 9. 2016 vyplývá, že má zůstatek ve výši 8.177.824,-Kč, soud má za to, že tyto prostředky byly zřejmě získány prodejem pohledávek dlužníka maďarské společnosti. Soud má za to, že vzhledem k podání insolvenčního návrhu věřitelem 1) dne 8. 9. 2016 dle čl. II bod 1 zákona č. 64/2017Sb. právní účinky úkonu, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány, přestože se insolvenční zákon ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona tedy od 1. 7. 2017 použije i pro insolvenční zahájena před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Věřitelé tak neměli povinnost dokládat své splatné pohledávky uznáním dluhu dlužníka, třebaže v notářském zápise NZ 273/2016, N 282/2016 ze dne 7. 6. 2016 v bodě V. je konstatován závazek dlužníka vůči Ibericos k 7. 6. 2016 ve výši 207.914.571,78 Kč a není zde uveden příslib dlužníka dluh společnosti věřiteli č. 3) Ibericos zaplatit a nedošlo tak dle § 2053 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen o. z.) k řádnému uznání, dluhu má soud za to, že shora uvedené původní dluh dluhy společnosti BMH, Scalapindra, HOLISTIC za osvědčené.

Z insolvenčního návrhu věřitele č. 2) Our House, s.r.o. z 19. 9. 2016 č. A-10 má soud z výpisu z obchodního rejstříku navrhovatele za osvědčenou jeho právní subjektivitu. Ze smlouvy o půjčce ze dne 16. 10. 2013 má soud za osvědčené, že věřitel č. 2 půjčil dlužníku částku 18.000.000,-Kč s tím, že dle bodu III. měla být půjčka vrácena nejpozději do 4 měsíců od doručení oznámení věřitele dlužníku. K půjčce byl sjednán 18% úrok. Věřitel v návrhu uvedl, že půjčka byla splacena pouze částečně dlužníkem k 12. 9. 2016, představoval nedoplatek půjčky 2.455.350,-Kč. Tento věřitel neuvedl splatnost svých pohledávek ani přes výzvu soudu nepřipojil přihlášku své pohledávky, toto tento věřitel přes výzvu neučinil. Avšak z příloh věřitele č. 3) z oznámení věřitele výzvou k vrácení půjčky z 30. 4. 2014 včetně dodejky dlužníku jemuž bylo doručeno dne 7. 5. 2014 má soud za osvědčené, že dlužník byl vyzván k zaplacení půjčky v plné výši 18.000.000,-Kč do 4 měsíců od doručení tohoto oznámení, tedy do 7. 9. 2014. Soud tak má splatnost půjčky tohoto věřitele v aktuální výši dle návrhu věřitele č. 2) 2.455.350,-Kč za osvědčenou.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.

Existenci splatné pohledávky věřitele č. 2) má soud za osvědčené především přílohou A-163 navrhovatele c), a to insolvenčním návrhem dlužníka DOOR Financial a.s. jako navrhovatele na dlužníkem Mgr. Romana Straku ze dne 6. června 2017 ke Krajskému soudu v Praze vedeném pod sp. zn. KSPH 65 INS 11995/2017, které k tomuto soudu došlo dne 8. 6. 2017. V jehož bodě 45 na str. 10-11 samotný dlužník uvádí, že mu věřitel č. 2 dne 16. 10. 2013 na základě smlouvy o půjčce poskytl 18.000.000,-Kč, dlužník na ní uhradil 16.200.000,-Kč, závazek dlužníka vůči věřiteli č. 2) byl zajištěn ručením Mgr. Romana Straky za závazek dlužníka, tento dle dlužníka činí 2.455.150,-Kč a jedná se o splatnou pohledávku. Existenci tohoto dalšího věřitele, přestože sám nepodal doposud přihlášku proti dlužníku splatnosti o pohledávky vůči dlužníku v této výši má tak soud za osvědčenou. Dlužník doložil výpisem z účtu 9. 4. 2018, že má prostředky ve výši 9.918.396,-Kč, které by stačily na úhradu pohledávek věřitele č. 2) i 4). Avšak v případě věřitele č. 3) tak doposud neučinil.

Ohledně insolvenčním návrhu věřitele č. 3) Ibericos s.r.o. má soud za osvědčené, že ten přistoupil do insolvenčního řízení dne 22. 12. 2016 pod č. d. A-32. Existenci pohledávky tohoto věřitele vůči dlužníku má soud osvědčenou ze smlouvy o půjčce ze dne 31. 12. 2013 mezi dlužníkem a společností BMH, jejíž jistina činila 125.007.064,70 Kč, ze smlouvy o půjčce ze dne 31. 12. 2013 uzavřená mezi dlužníkem a společností Scalapindra a.s., má soud za osvědčené, že jistina této pohledávky k 31. 12. 2013 činila 17.201.320,96 Kč. Z výpisu z obchodního rejstříku těchto společností má soud za osvědčené, že došlo k jejich fúzi a nadále proto budou tyto smlouvy o půjčce označované jako smlouva o půjčce BMH. Ze smlouvy o postoupení pohledávek z 22. 12. 2014 má soud za osvědčené, že tyto pohledávky byly postoupeny na věřitele č. 3) Ibericos existenci, těchto půjček potvrzuje i dohoda o změně podmínek půjček mezi věřitelem č. 3) a dlužník z 22. 1. 2015.

Pohledávku věřitele č. 3) za dlužník má soud za osvědčenou dle smlouvy o půjčce z 31. 12. 2013 mezi dlužníkem a společností HOLISTIC holding a.s., jejíž jistina byla ke dni 31. 12. 2013 ve výši 11.858.078,21 Kč dle smlouvy o postoupení pohledávek z 31. 12. 2014. Z oznámení o postoupení pohledávek z této půjčky má soud za osvědčené, že smlouva o půjčce HOLISTIC byla postoupena na věřitele č. 3), toto bylo oznámeno dlužníkovi, což vyplývá i z dohody o změně podmínek půjček mezi věřitelem č. 3) Ibericos a dlužník z 22. 1. 2015. Tak je potvrzeno, že dne 8. 12. 2014 u obou půjček jak BMH tak HOLISTIC byla uskutečněna výzva dlužníku k vrácení půjčky. Došlo k dohodě o tom, že nebude brát zřetel předchozí výzvy k vrácení půjček z 8. 12. 2014. Z výzvy k vrácení půjček z 2. března 2016 věřitele č. 3) Ibericos dlužníku včetně podacího lístku má soud za osvědčené, že dlužník byl věřitelem č. 3) vyzván k vrácení půjček ze smlouvy o půjček s BMH i HOLISTIC a tyto pohledávky se staly splatnými nově po doručení výzvy dlužníku, nejpozději 7. 6. 2016. Tak jak shora uvedeno dlužník tyto pohledávky uznal v notářském zápise sp. zn. NZ 273/2016, N 282/2016 v bodě V. jako závazek vůči věřiteli č. 3 k 7. 6. 2016 ve výši 207.914.571,78 Kč z titulu shora uvedených půjček. Uznal existenci tohoto závazku bez ohledu na to, že zde není uveden závazek půjčku zaplatit. Existenci dluhu dlužníka vůči věřiteli č. 3 Ibericos s.r.o. osvědčuje i odsouhlasení závazku dlužníka s datem 8. 6. 2016 kde dlužník uvedl tehdejší výši závazku 239.089.602,40 Kč.

Soud má za osvědčené, že dle výpisu z obchodního rejstříku v důsledku schváleného projektu fúze sloučením s nástupnickou společností BMH ze dne 22. 9. 2013 rozhodnutím jediného akcionáře formou notářského zápisu z 8. 11. 2013 zanikla společnost Scalapindra a.s. Na rozdíl od dlužníka má soud za to, že pohledávky ze smlouvy o půjčce měly být na věřitele č. 3) postoupeny jak to do půjčky BMH tak co do půjčky HOLISTIC. Oznámení o postoupení

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. pohledávek z 10. 1. 2014 hovoří o veškerých pohledávkách HOLISTIC za dlužníkem, které byly postoupeny na věřitele č. 3).

Pokud dlužník namítal neurčité postoupení pohledávek věřitele č. 3) na další spřízněné subjekty, a to na věřitele č. 1)Alpensee, s.r.o. dne 14. 9. 2016 ve výši 1.000.000,-Kč, dne 20. 9. 2016 dle oznámení postoupení pohledávky ve výši 50.000,-Kč na Olgu Vladykovou dne 20. 9. 2016 na společnost DRAKEX advokáti s.r.o. ve výši 25.000.000,-Kč, dle oznámení o započtení postoupené pohledávky z titulu půjčky s Romanem Strakou ze dne 14. 11. 2016 postoupeno dne 10. 11. 2016, dle oznámení o postoupení pohledávky z titulu půjčky DRAKES acounting s.r.o. ve výši 450.000,-Kč, dle oznámení o postoupení pohledávky z titulu postoupení pohledávky JUDr. Adamu Daňkovi ze dne 30. 3. 2017 z níž by postoupena pohledávka měla být 2. 1. 2017. Pokud má dlužník za to, že věřitel č. 3) Ibericos je dle opakovaných vyjádření již od roku 2015 úpadku ve stavu předlužení a od roku 2017 je v platební neschopnosti a má za to, že tak není oprávněn postupovat pohledávky dle § 203 a násl. insolvenčního zákona se jedná o neúčinný právní úkon. Soud tak má za to, že při tomto výkladu, pokud se přiklonil k názoru dlužníka, byl by navrhovatel nadále vlastníkem těchto pohledávek, ovšem až poté co o neúčinnosti těchto smluv o postoupení rozhodne insolvenční soud. Soud tak má pohledávku věřitele č. 3) za osvědčenou.

Z insolvenčního návrhu věřitele č. 4) Petra anonymizovano z 26. 9. 2017 doručeného zdejšímu soudu dne 5. 10. 2017 č. d. A-85 má soud za osvědčené, že přistoupil do insolvenčního řízení a přihlášky pohledávky P-4, V-3 přihláškou pohledávky ve výši 2.392.545,-Kč. Existenci této pohledávky má soud za osvědčenou smlouvou o půjčce věřitele č. 4) s dlužníkem ze dne 28. 6. 2010 na částku 500.000,-Kč, ze dne 25. 8. 2010 na 700.000,-Kč, ze dne 30. 1. 2012 na 800.000,-Kč, ze dne 21. 3. 2013 na 700.000,-Kč, ze dne 1. 10. 2013 na 300.000,-Kč. Z výpovědí ze smlouvy o půjčce ze dne 15. 10. 2015, které došly dlužníku dne 24. 11. 2015, dle obálky pošty má soud za osvědčené, že s výpovědní 3 měsíční dobou, která skončila dne 24. února 2016, měl dlužník vrátit věřiteli č. 4) tyto půjčky, z toho jde splátka z dluhu ze dne 25. 6. 2016 má soud za osvědčené, že k 30. 4. 2016 činil celkový dluh včetně 10% úroků částku 3.547.050.57,-Kč, který měl dlužník splácet ve splátkách 400.000,-Kč. Dle čl. II v případě prodlení dlužník s úhradou dvou po sobě jdoucích splátek okamžitě ztrácí výhody plnění ve splátkách a je povinen uhradit dluh ve zbývající výši jednorázově do 1 měsíce od marného uplynutí lhůty. Z výpisu účtu věřitele č. 4) má soud za osvědčené že dlužník věřiteli č. 4) nezaplatil včas splátku pohledávek za měsíc srpen 2016, kterou uhradil až dne 7. 9. 2016 následující splátky počínaje splátkou za měsíc září 2016 dlužník věřiteli č. 4 neuhradil. Ač měl zbylou část pohledávek uplynutí 25. října 2016 po ztrátě výhody splátek ve výši 1.947.050,57 Kč dlužník zaplatit věřiteli č. 4 nejpozději do 25. 11. 2016.

Z dodatku k jednotlivým smlouvám o půjčkách č. 1 uzavření vždy 31. 12. 2013 mezi dlužníkem a věřitelem č. 4) a z ručitelských prohlášení Adama Daňka a Romana Straky ze dne 3. 10. 2013 ke smlouvě o půjčce z 1. 10. 2013, ručitelských prohlášení Adama Daňka a Romana Straky z 25. 8. 2010 ke smlouvě o půjčce z 25. 8. 2010, z ručitelských prohlášení Adama Daňka a Romana Straky z 28. 6. 2010 ke smlouvě o půjčce z 28. 6. 2010 má soud za to, že tyto osoby přijaly závazek ručením za dluhy dlužníka vůči věřiteli č. 4). Proto z potvrzení Petra anonymizovano z 12. 9. 2017 Romanu Strakovi ohledně toho, že nemá vůči němu splatnou pohledávku, nemá soud za osvědčený zánik primárního dluhu mezi dlužníkem a věřitelem č. 4) pouze zánik ručení. Z potvrzení o zaplacení částky 2.647.702,54 Kč má soud za to, že dne 15. 6. 2018 bezhotovostním převodem uhradil vlastník účtu FINMANAC CONSULTING, KOLRÁT TOOLT FelelössgüTársasa částku 2.647.702,50 Kč se zprávou pro příjemce platba dluhu dlužníka vůči Petru anonymizovano . Z výpisu z účtu věřitele č. 4) Petra anonymizovano u Fio banky č. 2600056699/0210 vyplývá, že věřitel č. 4) mělo toto číslo účtu, na něž měla jít platba od osoby

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. jednající za dlužníka. Soud má za osvědčené, že pohledávka již byla uhrazena, třebaže, že v mezidobí nedošlo ke zpětvzetí přihlášky pohledávky tohoto věřitele na insolvenčního návrhu

Ze sdělení generálního ředitele dlužníka Martina Kloudy z 8. 8. 2016 přílohy k insolvenčnímu návrhu věřitele č. 3) pod A-32 má soud za osvědčené, že od 9. 8. 2016 zastavil dlužník všechny výběry splátek z poskytnutých půjček vzhledem k uplatnění zástavy na zákaznické půjčky. Vzhledem k tomu dlužník zastavil poskytování půjček a výběr plateb od zákazníků. Soud má za to, že tak došlo k ukončení podnikatelské činnosti dlužníka ještě před podáním prvního insolvenčního návrhu dne 8. 9. 2016.

Skutečnost, že dlužník není schopen plnit své závazky, vyplývá i z poslední účetní závěrky zpracované k 31. 12. 2015 a ověřené auditorem společností BDO dle něhož má dlužník záporný vlastní kapitál ve výši 637,117.000,-Kč. Za situace, kdy věřitel společnost BHX od srpna 2016 realizuje zástavní právo pohledávkám za klienty dlužníky, k tomu mu dlužník poskytuje součinnost, takže poddlužníci tedy spotřebitelé splácí spotřebitelský úvěr nikoliv dlužníku ale společnosti BHX, vzhledem k tomu dochází k snižování majetkové podstaty dlužníka ve prospěch společnosti BHX.

Z přihlášek navrhovatelů věřitelů č. 1), 3) a 4) má soud za osvědčené, že byly podány přihlášky pohledávek v celkové výši 196.549.193,29 Kč, přičemž dlužník osvědčoval, že uhradil pouze pohledávku věřitele č. 1) ve výši 24.279,62 Kč a pohledávku věřitele Petra anonymizovano 2.390.545,56 Kč.

Co do mnohosti věřitelů se sdělení věřitele InkWaterCapitalManagement s.r.o. IČO 02734737 se sídlem Praha 5, Nádražní 23 z 19. 12. 2017 č. d. A-105 má soud i bez překladu smlouvy o úvěru z 12. 6. 2014 záručních listin z 12. 6 2014 za to , že se dlužník zavázal ručit se za pohledávku polské obchodní společnosti Door Financial Polska sp. z. o. o. I po částečné úhradě 16,740.367,68Kč, z výzvy k úhradě dlužné částky z 21. 9. 2015 má soud za osvědčené, že by dluh dlužníka z titulu ručení dosahoval částky přesahující 20,000.000,-Kč.

Ze sdělení Finančního úřadu pro Hl. m. Prahu ze dne 26. 4. 2018 má soud za prokázané, že vůči dlužníkovi tento finanční úřad neeviduje žádné pohledávky. Dle sdělení Okresní správy sociálního zabezpečení Ústí nad Labem ze dne 25. 4. 2018 A-172 má soud za osvědčené, že ani tato okresní správa neeviduje za dlužníkem splatné pohledávky.

Ze seznamu majetku dlužníka, který k 31. 3. 2018 podepsal člen představenstva dlužníka Zdeněk Švamberk s prohlášení úplnosti správnosti seznamu, má soud za osvědčené, že dlužník ocenil svůj software na 3.492.316,-Kč a tvrdí, že v hotovosti má částku přesahující 22.000,-Kč a na bankovních účtech částku přesahující 11.600.000,-Kč. Celkově tak včetně přepočtu z účtu na EUR ocenil svůj majetek dlužníka 15.300.000,-Kč. Se seznamem pohledávek dlužníka z 31. 5. 2018 s prohlášením dlužníka o jeho úplnosti a správnosti má soud za osvědčené, že celkem vyčíslil pohledávky ve výši 307.308.046,48 Kč. Jejich dobytnost je však z větší části velmi problematická vzhledem k tomu, že největší položky 12.186.240,-Kč představuje pohledávka vůči společnosti DRAKES s.r.o. která je v insolvenčním řízení a co do pohledávky 117.237.022,-Kč vůči společnosti DOOR GROUP SE ze smlouvy o půjčce tato je rovněž v insolvenčním řízení. Další pohledávka ve výši 28.568.604,-Kč vůči Romanu Strakovi je rovněž vymáhána v insolvenčním řízení. Soud tak má za to, že z větší části jsou pohledávky dlužníka vůči těmto osobám obtížně vymahatelné. Ze seznamu závazků dlužníka z 31. 5. 2018 s prohlášením správnosti o úplnosti má soud za osvědčené, že dlužník z celkové hodnoty závazku popírá 196.587.718,-Kč a uznává 258.143.000,-Kč. O všech uznaných pohledávkách tvrdí, že jsou nesplatné.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.

Soud má však za to, že zejména u pohledávky Brooker Trust se jedná o pohledávku splatnou, neboť ze smlouvy o postoupení pohledávek mezi dlužníkem a Brooker Trust a.s. ze dne 24. 11. 2015 příloh č. d. A-7 spisu vyplývá, že dlužník měl zaplatit částku 312.620,70 Kč v 24 splátkách splatných do 15 dne příslušného kalendářního měsíce počínaje listopadem 2015. Dle emailu věřitele Brooker Trust z 19. 10. 2016 v příloha k č. d. A-85 nebyla zaplacena částka za měsíc září a říjen 2016, čímž se stal splatný celý dluh. Dlužník má tedy minimálně tohoto dalšího věřitele se splatnou pohledávkou, ač v seznamu závazků tvrdí jiné skutečnosti. Toto zpochybňuje i tvrzení dlužníka a neexistenci dalších splatných pohledávek

Soud má osvědčenu pohledávku věřitele č. 3) Ibericos ve výši 193.132.368,-Kč i s přihlédnutím k situaci, že sám dlužník zpochybňuje postoupení části této pohledávky další subjekty jako shora uvedeno. Ohledně předlužení dlužníka soud přihlédl i k tomu, že přes 150.000.000,-Kč z uvedených 323.000.000,-Kč pohledávek dlužníka jsou přihlášeny v insolvenčním řízení s obtížnou vymahatelností. Naopak do insolvenčního řízení dlužníka přihlášené pohledávky ve výši 196.549.000,-Kč dlužník popírá, ale uznává pohledávky 258.143.000,-Kč. Soud má za to, že nejsou kryty majetkem dlužníka. Zejména z výše citovaného notářského zápisu NZ 273/2016, N 282/2016 ze 7. 6. 2016 bodu V. má soud za osvědčenou pohledávku věřitele č. 3) Ibericos ve výši 207.914.571,78 Kč za dlužníkem, kterou i dlužník 8. 6. 2016 evidenčně odsouhlasil ve výši 239.089.602,44 Kč. Dlužník tak má minimálně tyto dva věřitele se splatnými pohledávkami z titulu půjček dle ustanovení § 657 a násl. zákona č. 40/64 Sbírky občanského zákoníku mezi společnosti Scalapindra a.s., BMH spol. s.r.o. a dlužníkem, které byly stejně jako pohledávky společnosti HOLISTIC postoupeny na věřitele č. 3 Ibericos s.r.o. ve smlouvě o postoupení pohledávek, dle § 1879 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen o.z.) dle ustanovení § 1882 společnost BMH uzavřela s věřitelem č. 3 Ibericos smlouvu o postoupení pohledávek, což bylo oznámeno i dlužníku dle ustanovení § 1882 odst. 1 o.z.

Podle ustanovení § 2053 o.z. uznal-li svůj dluh co do důvodu i výše dlužník prohlášení učiní v písemné formě, má se za to, že v rozsahu uznání v době uznání trvá. Soud má na rozdíl od dlužníka za to, že dlužník notářským zápisem předsedou valné hromady uznal svůj závazek vůči věřiteli č. 3 výslovně k 7. 6. 2016 v konkrétní částce 207.914.571,78 Kč, třeba že zde nebyl uveden závazek zaplatit jej věřiteli č. 3 má soud za to, že tento závazek dlužníka trvá. Z pozvánky na mimořádnou valnou hromadu, v níž je uveden důvod vzniku závazku dlužníka vůči věřiteli č. 3 Ibericos skutečnost, že na ní byly postoupeny pohledávky společnosti BMH včetně původní pohledávky Scalapindra a.s., která s BMH fúzovala a pohledávka HOLISTIC má soud za to, že dlužníkovi muselo být známo, jaké konkrétní závazky věřiteli č. 3 uznává. Soud má osvědčenou část pohledávky byla mimo jiné věřitelem č. 3 postoupena věřiteli č. 1 Alpensee s.r.o. smlouvou o postoupení pohledávek ze 7. 9. 2016.

Vzhledem k tomu, že k tomu došlo těsně před podáním insolvenčního návrhu dne 8. 9. 2016 se dle § 143 odst. 2 IZ věřitel č. 1 nepovažuje za další osobu, která má proti dlužníku splatnou pohledávku. Neboť na ní byla převedena část pohledávky věřiteli č. 3 v době kratší než 6 měsíců před podání insolvenčního návrhu.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, c) tyto závazky není schopen plnit. Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil plnění podstatné části svých peněžitých závazků nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekuce nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104, kterou mu uložit insolvenční soud.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.

Soud má za to, že dlužník je v úpadku došlo k naplnění znaků, kterým je úpadek definován insolvenčním zákonem. Dlužník má více věřitelů minimálně věřitele č. 3), věřitele Brooker Trust a.s., kteří mají vůči němu splatnou pohledávku po dobu po splatnosti delší než 30 dnů a zároveň ji není schopen plnit, když tyto pohledávky jsou splatné již více než 3 měsíce. Je zřejmé, že samotným dlužníkem uvedená hodnota závazků, kterou sám dlužník uznal ve výši 258,143.000,-Kč i s poukazem na správu nezávislého auditora z 10. 10. společnost BDO CA .s.r.o., že má k 31. 12. 2015 záporný vlastní kapitál ve výši 637.117.000,-Kč vyplývá, že má krom věřitele č. 3) a č. 1) a společnosti Brooker Trust další věřitel jejichž peněžité závazky jsou splatné, které není objektivně schopen plnit.

Věřitelé č. 3) i 1) jsou rovněž osobou aktivně legitimované k podání návrhu ve smyslu § 97 IZ, když insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh věřitele a věřitel č. 1 jsou věřitelem dlužníka se splatnou pohledávkou ve výši věřitele č. 1) 1.000,000,-Kč a u věřitele č. 3) ve výši 193,132.368,11 Kč, na to přihlásil pohledávku i věřitel č. 4) Petr anonymizovano . Dlužník dokládá její zaplacení až v průběhu insolvenčního řízení, navrhovatel č. 2 Our House s.r.o. svou pohledávku nepřihlásil a přesto její existenci má jako shora uvedeno za osvědčenou.

Na základě výše uvedených skutečností má soud za to, že jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby soud vydal podle ustanovení § 136 IZ rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka DOOOR Financial a.s. IČ 29016126 se sídlem v Ústí nad Labem, Kořenského 905/4.

Soud o insolvenčním návrhu navrhovatelů jednal dne 20. dubna 2018 a při tomto jednání tak jak shora uvedeno věřitele č. 1-4 svůj insolvenční návrh na dlužníka osvědčili. Dlužník se k tomuto jednání osobně nedostavil, byl však právně zastoupen a podrobně se vyjadřoval k jednotlivým společnostem uvedeným navrhovateli. Dlužník se bránil zjištění úpadku svými podáními ze dne 15. června 2018 a 11. července 2018. V nich uvedené skutečnosti však nevedly k tomu, že by bylo vyvráceno osvědčení o úpadku dlužníka, tak jak shora uvedeno.

A to, i přestože dlužník předložil seznam majetku, seznam závazků, seznam zaměstnanců dle § 104 IZ.

Podle ustanovení § 43 odst. 2 IZ musí k řízení o zjištění úpadku osvědčeno, že insolvenční navrhovatel a alespoň jedna další osoba má proti dlužníku splatnou pohledávku. Tento předpoklad podle závěru soudu v řízení naplněn byl, když bylo osvědčeno, že navrhovatel věřitel č. 3) Ibericos s.r.o., nepřihlášený věřitel č. 2) navrhovatel Our House s.r.o. a společnost Brooker Trust a.s. mají proti dlužníku splatnou pohledávku. Podle § 143 odst. 2 věta druhá IZ se za další osobu nepovažuje osoba věřitele č. 1, na niž byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele věřitele č. 3) proti dlužníku nebo její část po dobu 6 měsíců před podání insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení. Soud má za danou okolností osvědčené a v řízení bylo zjištěno, že dlužník dlouhodobě dluží insolvenčnímu navrhovateli věřiteli č. 1, 2, 3) peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě jejich splatnosti a není schopen tyto závazky plnit, protože je neplní ani ve lhůtě 3 měsíců po lhůtě splatnosti těchto závazků. V řízení je na straně dlužníka dána situace podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a odst. 2 písm. d) IZ a dlužník je v úpadku. Přitom navrhovatel věřitel č. 3) pohledávky vůči dlužníku přihlásil za dlužníkem do insolvenčního řízení a přihlášky pohledávek připojil ke svému insolvenčnímu návrhu.

Proto soud rozhodl (poté co zjistil úpadek dlužníka), tak že návrh na vydání předběžného opatření, na složení jistoty k zajištění náhrady škody, která by dlužníku vznikla nedůvodným

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš. zahájením insolvenčního řízení zamítl. Neboť se nejedná o šikanózní insolvenční návrh věřitele 1).

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15. dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo doručeno písemné vyhotovení usnesení.

V Praze dne 10. srpna 2018

JUDr. David Hovorka, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Kamil Jakeš.