MSPH 90 INS 17774/2015-A-8
č. j. MSPH 90 INS 17774/2015-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl asistentkou soudce Mgr. Jitkou Pokornou ve věci insolvenčního dlužníků: a) Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , b) Anna anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Praze 3, Koněvova 1819/133, k odvolání dlužníků proti usnesení ze dne 13. 7. 2015, č. j. MSPH 90 INS 17774/2015-A-6,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 7. 2015, č. j. MSPH 90 INS 17774/2015-A-6, se mění tak, že insolvenčním dlužníkům se zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 13. 7. 2015, č. j.-A-6, insolvenční soud uložil dlužníkům povinnost zaplatit zálohu 50 tis. Kč ve lhůtě 10 dnů ode dne právní moci usnesení.

Dlužníci proti usnesení podali dne 20. 7. 2015 včasné odvolání (č. d. A-7), v němž předložili smlouvu o důchodu, přičemž dle této smlouvy dlužníci obdrží od plátce důchodu 3.700,-Kč na plnění oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Podle § 95 ins. zák. rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání je třeba v plném rozsahu vyhovět.

Napadené usnesení dlužníku ukládá zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50. tis., neboť jeho úpadek bude možné řešit pouze prohlášením konkursu na jeho majetek, když jeho příjmy nepostačují na úhradu splátkového kalendáře.

V rámci odvolacího řízení insolvenční soud shledal, že při propočtech, kdy dlužníci doložili nové příjmy v podobě smlouvy o důchodu ve výši 3.700,-Kč, je pravděpodobné, že jejich úpadek bude řešen plněním splátkového kalendáře [(3.700 + 954)-1633,50] = 3.020,50 x 60 = 181.230,-Kč, což činí 82,01% uváděných pohledávek (220.961,81 Kč) za 5 let.

Insolvenční soud proto za použití § 95 ins. zák. odvolání dlužníků vyhověl a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; stejnopis usnesení se zvlášť doručuje dlužníku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne doručení stejnopisu usnesení.

V Praze dne 23. července 2015

Mgr. Jitka Pokorná, v. r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Janotová