MSPH 90 INS 16976/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

MČstskému soudu v Praze

ke sp. zn. 190 ICm 3281/2015 (MSPH 90 INS 16976/2014)

V BrnČ dne 31. srpna 2017 sen. zn. 29 ICdo 123/2017

Dovolání-vrácení p edloženého spisu

V p íloze vracím zpČt bez vČcného rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn. 190 ICm 3281/2015 (), který byl Nejvyššímu soudu p edložen k rozhodnutí o dovolání žalovaného ýeské republice-ýeské správČ sociálního zabezpeení proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. února 2017, . j. 190 ICm 3281/2015, 102 VSPH 853/2016-72 (). D vodem je skutenost, že se MČstský soud v Praze (dále jen insolvenní soud ) náležitČ nezabýval otázkou povinného zastoupení dovolatele. Podle § 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, v úinném znČní (dále jen o. s. . ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notá em (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územnČ samosprávný celek, jedná-li za nČ osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdČlání (odstavec 2 písm. b/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou p ípadu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem, notá em nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdČlání (odstavec 4). Podle § 241b odst. 2 o. s. . není-li splnČna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobnČ podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opoždČnČ, nČkým, kdo k dovolání není oprávnČn, nebo smČ uje-li proti rozhodnutí, proti nČmuž není dovolání podle § 238 p ípustné. Podle § 21a o. s. . za stát p ed soudem vystupuje Ú ad pro zastupování státu ve vČcech majetkových v p ípadech stanovených podle zvláštního právního p edpisu (odstavec 1 písm. a/), organizaní složka státu p íslušná podle zvláštního právního p edpisu v ostatních p ípadech (odstavec 1 písm. b/). Vystupuje-li p ed soudem za stát organizaní složka státu p íslušná podle zvláštního právního p edpisu, jedná p ed soudem jménem státu vedoucí organizaní složky státu nebo jím povČ ený zamČstnanec p sobící u této nebo jiné organizaní složky státu. (odstavec 3) Z obsahu spisu vyplývá, že dovolatel nijak nedoložil, že osoba (JUDr. Ji í Biskup), jež za nČj dovolání podala, má oprávnČní jednat jménem státu dle § 21a odst. 3 o. s. . a že má právnické vzdČlání dle § 241 odst. 4 o. s. . Z p edkládací zprávy navíc plyne, že insolvenní soud p ehlédl, že dovolání za žalovaného podepsala jiná osoba (JUDr. Ji í Biskup) než jaká v ízení za žalovaného jednala (JUDr. Václav Novotný). isir.justi ce.cz

Z uvedeného tak vyplývá, že k p edložení spisu došlo p edasnČ a na insolvenním soudu nyní bude, aby se ádnČ zabýval splnČním podmínky podle § 241 o. s. . Teprve poté m že být spis znovu p edložen Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o podaném dovolání.

Mgr. Milan P o l á š e k , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Je ábková

P íloha: spis sp. zn. 190 ICm 3281/2015