MSPH 90 INS 15830/2013-C2-11
MSPH 90 INS 15830/2013-C2-11 (sp. zn. 190 ICm 3330/2013)

č. j. 190 ICm 3327/2013-46 (sp. zn. 190 ICm 3330/2013) (sp. zn. 190 ICm 3331/2013) (sp. zn. 190 ICm 3355/2013) (sp. zn. MSPH 90 INS 15828/2013) (sp. zn. MSPH 90 INS 15830/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem Mgr. Hynkem Zoubkem ve věci žalobců: a) AB 4 B. V., b) AB 5 B. V., oba se sídlem v Amsterdamu, Strawinskylaan 933, Nizozemí, oba zastoupení Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem v Brně, Blatného 1885/36, proti žalovanému: JUDr. Lukáš Holý, se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, insolvenční správce dlužníků: Helena anonymizovano , anonymizovano , a Jaroslav anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Praze 3, Čajkovského 490/38, žalovaný zastoupený JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL. M., advokátem se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, v incidenčním sporu o pravost přihlášených pohledávek,

takto:

I. U r č u j e s e , že žalobce a) má za dlužníkem Helenou anonymizovano pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ve výši 34.244,60 Kč přihlášenou přihláškou pohledávky P 3 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího insolvenčního soudu pod sp. zn..

II. U r č u j e s e , že žalobce b) má za dlužníkem Helenou anonymizovano pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ve výši 20.583,14 Kč přihlášenou přihláškou pohledávky P 4 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího insolvenčního soudu pod sp. zn.. (sp. zn. 190 ICm 3330/2013) pokračování-2-sp. zn. 190 ICm 3327/2013 (sp. zn. 190 ICm 3330/2013) (sp. zn. 190 ICm 3331/2013) (sp. zn. 190 ICm 3355/2013) (sp. zn. MSPH 90 INS 15828/2013) (sp. zn.)

III. U r č u j e s e , že žalobce a) má za dlužníkem Jaroslavem anonymizovano pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ve výši 29.008,18 Kč přihlášenou přihláškou pohledávky P 4 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího insolvenčního soudu pod sp. zn. MSPH 90 INS 15828/2013.

IV. U r č u j e s e , že žalobce b) má za dlužníkem Jaroslavem anonymizovano pohledávku z titulu smlouvy o úvěru ve výši 45.782,87 Kč přihlášenou přihláškou pohledávky P 5 do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího insolvenčního soudu pod sp. zn. MSPH 90 INS 15828/2013.

V. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobci se podanou žalobou domáhají určení pravosti svých pohledávek, které přihlásili do insolvenčních řízení vedených vůči dlužníkům (sp. zn. MSPH 90 INS 15828/2013 a sp. zn.) a které žalovaný insolvenční správce popřel z důvodu nepředložení smluv o postoupení pohledávek.

Žalobci svou žalobu odůvodnili zejména tím, že se jedná o pohledávky vzniklé na základě smluv o úvěru uzavřených s dlužníky původním věřitelem Home Credit a.s. a postoupené žalobcům na základě smlouvy o postoupení pohledávek.

Konkrétně se jedná u věřitele a) o pohledávku:

-vůči dlužníku Heleně anonymizovano (sp. zn.) z úvěrové smlouvy ze dne 19. 10. 2011, č. 4110171132, a ze dne 26. 3. 2012, č. 4203182404 (přihláška P 3, žaloba sp. zn. 190 ICm 3327/2013, výrok I. rozsudku),

-vůči dlužníku Jaroslavu anonymizovano (sp. zn. MSPH 90 INS 15828/2013) z úvěrové smlouvy ze dne 8. 8. 2007, č. 3708047270, a ze dne 9. 3. 2012, č. 4203063325 (přihláška P 4, žaloba sp. zn. 190 ICm 3331/2013, výrok III. rozsudku).

Konkrétně se jedná u věřitele b) o pohledávku:

-vůči dlužníku Heleně anonymizovano (sp. zn.) z úvěrové smlouvy ze dne 16. 9. 2009, č. 5909016074 (přihláška P 4, žaloba sp. zn. 190 ICm 3330/2013, výrok II. rozsudku),

-vůči dlužníku Jaroslavu anonymizovano (sp. zn. MSPH 90 INS 15828/2013) z úvěrové smlouvy ze dne 8. 8. 2007, č. 5801058061 (přihláška P 5, žaloba sp. zn. 190 ICm 3355/2013, výrok IV. rozsudku).

Postoupení všech pohledávek bylo dlužníkům oznámeno původním věřitelem-postupitelem Home Credit a.s. listinou datovanou dne 13. 6. 2013. (sp. zn. 190 ICm 3330/2013) pokračování-3-sp. zn. 190 ICm 3327/2013 (sp. zn. 190 ICm 3330/2013) (sp. zn. 190 ICm 3331/2013) (sp. zn. 190 ICm 3355/2013) (sp. zn. MSPH 90 INS 15828/2013) (sp. zn.)

Žalovaný navrhl žalobu zamítnout. Na svou obranu zejména tvrdil, že žalobci nejsou aktivně věcně legitimovaní k vymáhání pohledávek, neboť nepředložili smlouvu o postoupení pohledávek. Žalovaný požadoval předložit postupní smlouvu za situace, kdy se původní věřitel Home Credit a.s. domáhal na dlužnících výzvami k plnění dalšího placení i po postoupení pohledávek.

Insolvenční soud vzal za svá skutková zjištění (§ 120 odst. 4 o. s. ř.) shodná tvrzení účastníků. Lze tak učinit závěr o skutkovém stavu, že původní věřitel Home Credit a.s. uzavřel s dlužníky výše vypočtené úvěrové smlouvy a rovněž že původní věřitel Home Credit a.s. vyhotovil a doručil dlužníkům oznámení o postoupení pohledávek.

Po právní stránce soud věc posoudil následovně:

Podle § 198 odst. 1 ins. zák. věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 ins. zák. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 198 odst. 2 ins. zák. může žalobce v žalobě podle § 198 odst. 1 ins. zák. uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Přezkumné jednání, na kterém byly přezkoumány pohledávky žalobců, proběhlo dne 3. 9. 2013 (č. d. B-7 insolvenčního spisu). Lhůta 30 dnů od přezkumného jednání skončila dne 3. 10. 2013, žaloby však byly včas podány dne 2. 10. 2013 a je třeba se jimi věcně zabývat. Žalobci v žalobách uplatnili jako důvod vzniku svých pohledávek stejné skutečnosti jako v přihláškách pohledávek (uzavření uvěrových smluv ve spojení s následným postoupením pohledávky).

Mezi stranami není pochyb a insolvenční soud rovněž nepochybuje o tom, že sjednaný závazkový vztah mezi původním věřitelem a dlužníky je co do svého právního posouzení smlouvou o úvěru podle § 497 a násl. obch. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2013. Vzhledem k tomu, že byla popřena toliko pravost (základ) pohledávek žalobců, není insolvenční soud oprávněn zabývat se v incidenčním sporu otázkou výše jednotlivých nároků.

Jedinou spornou otázkou právního posouzení zůstává, zda žalovaný může po žalobcích požadovat prokázání postoupení pohledávky a zda jsou žalobci coby postupníci v případě nepředložení smlouvy o postoupení pohledávek oprávněni požadovat na dlužnících plnění (a uplatňovat tak svá práva coby věřitelé v insolvenčním řízení).

Podle § 524 odst. 1 obč. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2013,věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. (sp. zn. 190 ICm 3330/2013) pokračování-4-sp. zn. 190 ICm 3327/2013 (sp. zn. 190 ICm 3330/2013) (sp. zn. 190 ICm 3331/2013) (sp. zn. 190 ICm 3355/2013) (sp. zn. MSPH 90 INS 15828/2013) (sp. zn.)

Podle § 526 odst. 1 obč. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2013, postoupení pohledávky je povinen postupitel bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Dokud postoupení pohledávky není oznámeno dlužníkovi nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníkovi neprokáže, zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli.

Podle § 526 odst. 2 obč. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2013, oznámí-li dlužníku postoupení pohledávky postupitel, není dlužník oprávněn se dožadovat prokázání smlouvy o postoupení.

V posuzovaném případě je na základě shodných skutkových tvrzení nesporné, že potupitel Home Credit a.s. oznámil dlužníkům postoupení pohledávek. Z citované právní úpravy tak jasně plyne, že dlužníci nejsou oprávnění dožadovat se na žalobcích prokázání smlouvy o postoupení. Žalobci přiléhavě odkázali na judikaturu Nejvyššího soudu ČR (rozsudek ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. 31 Cdo 1328/2007, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek jako Rc 61/2010), podle níž otázka uzavření a platnosti smlouvy o postoupení pohledávky je pro dlužníka nevýznamná (a to i jako obrana v případném soudním sporu), neboť dlužník je povinen postupníku plnit již na základě oznámení postupitele o postoupení pohledávky.

K argumentaci žalovaného, že insolvenční správce je subjekt odlišný od hmotněprávní zavázaného dlužníka a že pro kvalifikované přezkoumání přihlášených pohledávek potřebuje předložit dokumentaci k pohledávce včetně smlouvy o postoupení pohledávky, insolvenční soud opět odkazuje na judikaturu Nejvyššího soudu ČR (rozsudek ze dne 22. 12. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1277/2007, publikovaný v časopise Soudní judikatura jako Rc 90/2011) přiléhavě předestřenou žalobci. V uvedeném rozsudku je vysvětleno, že pozice insolvenčního správce je při popírání nevykonatelné pohledávky shodná s pozicí dlužníka. Insolvenčnímu správci tak svědčí všechny námitky, které by mohl použít vůči pohledávce dlužník (příkladmo námitka promlčení, započtení, relativní neplatnosti atd.), avšak právě a pouze jen tyto námitky. Pozice insolvenčního správce tak není silnější než pozice dlužníka a ani insolvenční správce není oprávněn požadovat na postupníku předložení smlouvy o postoupení pohledávky, pokud bylo postoupení pohledávky oznámeno dlužníkovi postupitelem.

K argumentaci žalovaného, že i po postoupení pohledávky původní věřitel-postupitel vyzýval dlužníky k plnění (a to i po zahájení insolvenčního řízen) a že je tak nutno z důvodu právní jistoty trvat na předložení smlouvy o postoupení pohledávky (popřípadě smlouvy komisionářské opravňující postupitele k dalšímu vymáhání pohledávky na účet žalobců) insolvenční soud odkazuje na právní úpravu § 530 odst. 1 obč. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2013. Postupitel by mohl pohledávku vymáhat pouze v případě, že ji nevymáhá postupník a postupitel by zároveň musel dlužníkům prokázat souhlas postupníka s vymáháním. Ani v takovém případě se tedy dlužníci nemohou domáhat předložení smlouvy o postoupení pohledávky; platí však, že dlužníci mohou bez dalšího odepřít plnění postupiteli již pouhým odkazem na skutečnost, že po nich žalobci-postupníci vymáhají pohledávky (přihláškou pohledávky) v rámci insolvenčního řízení.

Na základě výše uvedeného soud dospěl k závěru, že popření pohledávek žalobců nebylo důvodné a žalobě v plném rozsahu vyhověl. Právní mocí tohoto rozsudku jsou (sp. zn. 190 ICm 3330/2013) pokračování-5-sp. zn. 190 ICm 3327/2013 (sp. zn. 190 ICm 3330/2013) (sp. zn. 190 ICm 3331/2013) (sp. zn. 190 ICm 3355/2013) (sp. zn. MSPH 90 INS 15828/2013) (sp. zn.) pohledávky žalobců zjištěny (§ 201 odst. 1 písm. d/ ins. zák.), rozsudek je účinný vůči všem procesním subjektům (§ 201 odst. 4 ins. zák.).

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn § 163 ins. zák. ve spojení s § 142 odst. 1 o. s. ř. a § 202 odst. 1 větou první ins. zák. Žalobci byli ve věci plně úspěšní a náležela by jim plná náhrada nákladů řízení; speciální ustanovení § 202 odst. 1 věty první ins. zák. však stanoví, že ve sporu o pravost přihlášené pohledávky nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení vůči insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; stejnopis rozsudku se doručuje do vlastních rukou účastníkům řízení (jejich zástupcům). Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy byl doručen stejnopis rozsudku.

V Praze dne 28. srpna 2014

Mgr. Hynek Zoubek, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Dagmar Vybíralová