MSPH 90 INS 15592/2013-B-43
č. j. MSPH 90 INS 15592/2013-B-43

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud insolvenční, rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou ve věci konkursu vedeném na majetek dlužníka: Jan anonymizovano , anonymizovano , IČO: 49669486, bytem v Praze 5, Zbraslavské náměstí 464, k odvolání věřitele proti usnesení ze dne 5. 11. 2015, č. j. MSPH 90 INS 15592/2013-B-37,

takto:

Usnesení č. j. MSPH 90 INS 15592/2013-B-37 ze dne 5. 11. 2015 se mění tak, že ve výroku I. usnesení má být uvedeno:

Každá zjištěná pohledávka bude z částky 137.917,-Kč určené k rozvrhu uspokojena do 6,2775903 % je jí výše, což činí u věřitele:

Zjištěná Věřitel: K rozdělení: pohledávka: Hypoteční banka, a.s., IČO: 13584324, se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150 569.650,59 Kč 35.760,33 Kč GE Money Auto, s.r.o., IČO: 60112743, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a 1,320.799,68 Kč 82.914,39 Kč Home Credit a.s., IČO: 26978636, se sídlem v Brně, Nové sady 996/25 128.320,17 Kč 8.055,41 Kč Telefónica Czech Republic, a.s., IČO: 60193336, se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2 10.605,50 Kč 665,77 Kč ČSSZ, IČO: 00006963, se sídlem v Praze 5, Křížová 1292/25 1,462,-Kč 91,78 Kč Solidní finance, uzavřený investiční fond, a.s., IČO: 29235871, se sídlem v Brně, Špitálka 49/8, Trnitá 2.562,61 Kč 160,87 Kč Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČO: 47672234, se sídlem v Ostravě, Jeremenkova 161/11 163.573,-Kč 10.268,45 Kč Celkem 2,196.973,55 Kč 137.917,-Kč

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

Proti opravovanému usnesení je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet až ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném (elektronickém) vyhotovení.

Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 26. listopadu 2015

JUDr. David Hovorka, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Alena Smáhová