MSPH 90 INS 14310/2010
MSPH 90 INS 14310/2010 (MSPH 90 INS 14311/2010) 3 VSPH 612/2011-P10-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Kubína a soudců JUDr. Jindřicha Havlovce a Mgr. Ivany Mlejnkové ve věci dlužníků: a) Roman Reiter, bytem v Praze 9, Jivanská 647/10, b) Helena Reiterová, bytem tamtéž, pro doručování Dolany, Na Kocandě 3, o odvolání věřitele: Raiffeisenbank, a.s. se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716 s pohledávkou 30.602,64 Kč, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.května 2011, č.j. MSPH 90 INS 14310/2010-P10-4,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.května 2011, č.j. MSPH 90 INS 14310/2010-P10-4, se potvrzuje.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Městský soud v Praze (insolvenční soud) odmítl přihlášku pohledávky insolvenčního věřitele: Raiffeisenbank, a.s. se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716 (Věřitel) ve výši 30.602,64 Kč (bod I. výroku) a vyslovil, že právní mocí usnesení se účast Věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

Vyšel ze zjištění, podle něhož Věřitel přihlásil pohledávku za dlužníkem b) v celkové částce 30.602,64 Kč (z toho jistina 29.216,63 Kč a příslušenství 1.386,01 Kč) z právního důvodu úvěrové smlouvy č. 1141097 (Smlouva), již uzavřel jeho právní předchůdce Citibank Europe plc se sídlem v Dublinu, North Wall Quay 1, Irsko (Původní věřitel) prostřednictvím své organizační složky v České republice s dlužníkem b), a který postupní smlouvou z 27.4.2010 (Postupní smlouva) mu pohledávku ze Smlouvy postoupil. V přihlášce pohledávky uvedl, že její příslušenství tvoří smluvní úroky, s tím, že ohledně jeho výpočtu odkázal na Struktura dluhu-CITI úvěr . Zjistil, že insolvenční správce vyzval Věřitele výzvou z 31.3.2011, jež mu byla doručena 4.4.2011, k doplnění přihlášky o Smlouvu, Postupní smlouvu, podrobný rozpis nebo výpočet přihlášené pohledávky jak v jistině, tak v jejím příslušenství, a že mu stanovil lhůtu 15 dnů k jejímu doplnění s poučením, že k přihlášce nebude přihlíženo, nebude-li ve stanovené lhůtě doplněna. Konstatoval, že lhůta k doplnění přihlášky uplynula 19.4.2011 (úterý) a že Věřitel ji doplnil elektronickým podáním až 21.4.2011. Cituje ustanovení § 174 odst. 2, § 188 a § 185 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ), dospěl k závěru, že přihláška pohledávky nebyla doplněna ve stanovené lhůtě, a uzavřel, že ke dni marného uplynutí stanovené lhůty byla přihláška pohledávky nepřezkoumatelná, neboť postrádala uvedení výše úvěru, výše a splatnosti splátek, údaj o splatnosti úvěru a také způsob, kterým Věřitel vypočítal výše přihlášené pohledávky. Odkázal na závěry Vrchního soudu v Praze v rozhodnutí sp.zn. KSUL 45 INS 150/2008 1 VSPH 103/2008 3 VSPH 612/2011 (uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek NS pod R 37/2009) a podle § 185 InsZ přihlášku pohledávky odmítl.

Toto usnesení napadl Věřitel v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud zrušil, neboť spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Namítl, že výzva insolvenčního správce neměla zákonné náležitosti, když v části poučení nebyl specifikován způsob odstranění vady, postrádala poučení o lhůtě, v níž má být přihláška doplněna a také o následku, nebude-li výzvě ve lhůtě vyhověno. Dovozoval, že takováto výzva nemohla mít procesní právní účinky, nemohl začít běh lhůty k odstranění vad přihlášky a že ji doplnil včas. Nadto namítal, že namísto odmítnutí přihlášky pohledávky měl insolvenční soud přistoupit k jejímu přezkumu podle § 192 InsZ, neboť je třeba rozlišovat vadnost samotného právního úkonu, tj. přihlášky pohledávky, a prokázání tvrzení v ní obsažených, kdy není namístě přihlášku pohledávky odmítnout, nýbrž ji popřít pro nesplnění povinnosti důkazní, a odkázal na závěry Vrchního soudu v Praze v jeho rozhodnutí sp.zn. KSUL 45 INS 150/2008 1 VSPH 94/2008 (uveřejněné ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek NS pod R 13/2009). Shrnul, že nebyl řádně ve výzvě k odstranění vad přihlášky řádně poučen a že přihláška sama jako procesní úkon netrpěla žádnými vadami.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům :

Podle § 188 odst. 2 InsZ nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě níž se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud podle § 185 InsZ odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ustálené judikatury platí, že postup podle § 188 InsZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní). Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu § 177 InsZ, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. InsZ ji popře (blíže k tomu viz R 13/2009 Sbírky rozhodnutí a stanovisek). Pro odmítnutí přihlášky podle § 185 InsZ nepostačuje zjištění soudu, že věřitel přihlášku řádně a včas nedoplnil, nýbrž takové rozhodnutí soudu musí být založeno i na posouzení, zda přihláška je skutečně vadná či neúplná, zda insolvenční správce 3 VSPH 612/2011 řádně věřitele vyzval k jejímu doplnění či odstranění vadnosti a zda jej poučil, jak při tom postupovat. Názorem insolvenčního správce soud nikterak není vázán.

Přihláška pohledávky musí ve smyslu § 174 odst. 2 InsZ obsahovat výši a důvod vzniku přihlašované pohledávky; tímto důvodem se rozumí skutečnosti, na nichž se pohledávka zakládá, a nikoliv například právní kvalifikace vztahu, z něhož pohledávka povstala. Přihláška obsahuje důvod vzniku přihlašované pohledávky za předpokladu, že v ní jsou uvedeny či popsány skutečnosti (vylíčen skutkový děj), na základě kterých pohledávka vznikla, a to natolik podrobně, aby bylo možné jednak přihlašovanou pohledávku odlišit od jiných pohledávek věřitele a dlužníka, jednak posoudit pravost pohledávky (blíže k tomu viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.12.2009 sp.zn. KSPL 54 INS 3007/2009, 1 VSPH 701/2009-P10).

Ze spisu plyne, že insolvenční správce vyzval Věřitele k doplnění jeho přihlášky pohledávky (Výzva) s odůvodněním, že jí nelze pro vady nebo neúplnost přezkoumat; vyzval jej ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího doručení k předložení Smlouvy, Postupní smlouvy a podrobného rozpisu, resp. výpočtu, z něhož bude zřejmé, jak dospěl k výši jistiny a dlužných úroků, insolvenčnímu soudu; v poučení citoval § 174 odst. 1 až 4, § 175-177 InsZ a § 188 odst. 2 InsZ. Výzva byla Věřiteli doručena 4.4.2011 a Věřitel doplnil svou přihlášku 21.4.2011.

Odvolací soud nesdílí výhradu Věřitele, že by nebyl ve Výzvě řádně poučen, když ta obsahovala správcovo poučení, jak má věřitel opravu a doplnění provést, určovala mu k tomu zákonnou lhůtu, a přitom byla odůvodněna v ní citovaným ustanovením § 188 odst. 2 InsZ, které následek, že k přihlášce nebude přihlíženo, nebude-li ve stanovené lhůtě doplněna, stanoví. Svým obsahem však výzva směřuje nejen k doplnění důkazů k předloženým tvrzením, nýbrž i k doplnění tvrzení, jež přihláška postrádá, tj. k odstranění vad samotné přihlášky bránicích jejímu přezkumu. Tímto tvrzením jsou rozhodné skutečnosti týkající se specifikace výše pohledávky ohledně jistiny a smluvních úroků, tj. postrádá tvrzení, z nichž by vyplynulo, že jistina činí 29.2216,63 Kč a příslušenství 1.386,01 Kč. Jednalo se tak o vadu procesního úkonu, jejíž neodstranění v zákonem stanovené lhůtě mělo za následek, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží.

Veden shora uvedenými závěry odvolací soud napadené usnesení z důvodu jeho věcné správnosti podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 17.června 2011

JUDr.Michal K u b í n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová