MSPH 90 INS 11649/2015-A-41
č. j. MSPH 90 INS 11649/2015-A-41

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl samosoudcem JUDr. Davidem Hovorkou ve věci insolvenčního dlužníka: Vojislav anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 1, Dušní 7/13, zastoupeného JUDr. Jiřím Tvrdkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Semická 3292/6, k insolvenčnímu návrhu věřitele: ZONERON CONSULTING s.r.o., IČO: 03957578, se sídlem v Brně, Lidická 1005/23b, zastoupeným JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopech 15, o odvolání proti usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu ze dne 26. 10. 2015, č.j. MSPH 90 INS 11649/2015-B-35,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2015, č. j. MSPH 90 INS 11649/2015-A-38, se mění tak, že insolvenčnímu navrhovateli se zaplacení soudního poplatku za odvolání ve výši 2.000,-Kč n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. 12. 2015, č. j.-A-38, insolvenční soud uložil navrhovateli povinnost zaplatit soudní poplatek za odvolání ve výši 2 tis. Kč ve lhůtě 10 dnů ode dne právní moci usnesení.

Podle § 95 ins. zák. rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Napadené usnesení dlužníku ukládá zaplatit soudní poplatek za odvolání ve výši 2 tis. Kč ve lhůtě 10 dnů ode dne právní moci usnesení, avšak insolvenční soud přehlédl, že navrhovatel se odvolává pouze a jenom do výroku II. usnesení, proti kterému odvolání směřuje, což je výrok o náhradě nákladů řízení.

Insolvenční navrhovatel podal včasné námitky do usnesení o uložení soudního poplatku za odvolání, č.d. A-40.

Insolvenční soud tedy přehodnotil věc a usnesení o uložení SOP změnil, tak že se navrhovateli úhrada SOP za odvolání neukládá, neboť dle položky 22. bodu 14. Sazebníku soudních poplatků, se za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně proti rozhodnutí soudu o nákladech řízení SOP nevybere.

Insolvenční soud proto za použití § 95 ins. zák. odvolání navrhovatele vyhověl a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; stejnopis usnesení se zvlášť doručuje dlužníku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne doručení stejnopisu usnesení.

V Praze dne 11. prosince 2015

JUDr. David Hovorka, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Alena Smáhová