MSPH 90 INS 10853/2015-P5-4
č. j. MSPH 90 INS 10853/2015-P5-4

USNESENÍ

Městský soud v Praze jako soud insolvenční rozhodl asistentkou soudce Mgr. Jitkou Pokornou ve věci insolvenčního dlužníka: Nikola Ze anonymizovano , anonymizovano , bytem v Praze 5, Bašteckého 2546/8, k odvolání věřitele proti usnesení ze dne 16. 12. 2015, č. j. MSPH 90 INS 10853/2015-P5-2,

takto :

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2015, č. j. MSPH 90 INS 16853/2015-P5-2, se mění tak, že s e p ř i h l á š k a p o h l e d á v k y č . 5 n e o d m í t á , a účast věřitele č. 5 v insolvenčním řízení n e k o n č í .

Od ůvo d ně n í :

Usnesením ze dne 16. 12. 2015, č. j.-P5-2, byla odmítnuta přihláška č. 5 věřitele č. 4, dle § 185 ins. zák..

Věřitel proti usnesení podal dne 18. 12. 2015 včasné odvolání (č. d. P5-3), v němž uvedl, že insolvenční správce vzal zcela zpět své popření poté, co věřitel doložil přílohy k přihlášce. Usnesení o odmítnutí tedy není důvodné.

Podle § 95 ins. zák. rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud dospěl k závěru, že odvolání je třeba v plném rozsahu vyhovět.

Napadené usnesení odmítá přihlášku a ukončuje účast věřitele v insolvenčním řízení.

V rámci odvolacího řízení insolvenční soud shledal, že pohledávka se považuje za řádně přihlášenou, neboť věřitel, jakožto insolvenční navrhovatel, řádně doložil příhlášku pohledávky a insolvenční správce vzal zpět své popření, a tedy v řízení pokračuje, avšak pohledávka není zjištěna a bude se muset konat zvláštní přezkumné jednání k přezkumu pohledávky č. 5.

Insolvenční soud proto za použití § 95 ins. zák. odvolání věřitele vyhověl a napadené usnesení změnil.

Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; stejnopis usnesení se zvlášť doručuje dlužníku, věřiteli, insolvenčnímu správci. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne doručení stejnopisu usnesení.

V Praze dne 22. prosince 2015

Mgr. Jitka Pokorná, v. r. asistentka soudce

Za správnost vyhotovení: Janotová