MSPH 89 INS 9988/2012-P6-4
Č.d.: MSPH 89 INS 9988/2012-P6-4

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v insolvenční věci dlužníka: Ondřej anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Cerekev, Náměstí T.G.Masaryka 41, o pohledávce věřitele č.6: Tessile ditta a.s., IČ: 278 22 117 se sídlem Praha 4, Ve Studeném 117/5a, zastoupeného JUDr. Pavlem Truxou, advokátem se sídlem Rokycany 1, Josefa knihy 177, o odvolání věřitele proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášené pohledávky

takto :

Rozhodnutí zdejšího soudu č.d. MSPH 89 INS 9988/2012-P6-2 ze dne 2. prosince

2013 se mění tak, že přihlášená pohledávka ve výši 31.523,07 Kč s e neodmítá a

účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění :

Rozhodnutím č.d.-P6-2 ze dne 2.prosince 2013 rozhodl zdejší soud o odmítnutí přihlášené pohledávky ve výši 31.523,07 Kč, věřitele č. 6: Tessile ditta a.s., IČ: 278 22 117 se sídlem Praha 4, Ve Studeném 117/5a z důvodu, že rozsudkem ze dne 21.10.2013 89 ICm 3393/2012-31 byla zamítnuta žaloba věřitele na určení pravosti jeho pohledávky. Toto rozhodnutí napadl včas podaným odvoláním věřitel, který uvedl, že soud nesprávně interpretoval předmětné soudní rozhodnutí, neboť vzhledem k tomu, že se jednalo o vykonatelnou pohledávku, byla žaloba na popření pravosti pohledávky podána insolvenčním správcem. Tato žaloba byla soudem zamítnuta, věřitel byl ve sporu zcela úspěšný a soud tento právní stav nesprávně vyhodnotil. Věřitel navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí o odmítnutí přihlášené pohledávky zrušil.

Po přezkoumání věci soud zjistil, že odvolání je důvodné. Soud zjevně pochybil, když v důsledku nesprávného administrativního postupu dospěl k závěru, že jsou dány důvody pro odmítnutí přihlášené pohledávky, ač takový závěr z předmětného rozsudku nevyplývá.

Dle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 95 Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Protože rozhodnutí o odmítnutí přihlášky nemá povahu rozhodnutí o věci samé, ve věci rozhodoval vyšší soudní úředník, rozhodl o odvolání soud prvního stupně, který napadené rozhodnutí vydal a to tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a rozhodl, že přihlášená pohledávka ve výši 31.523,07 Kč věřitele Tessile ditta a.s se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 16. ledna 2014

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kantová