MSPH 89 INS 6836/2014-C4-29
MSPH 89 INS 6836/2014-C4-29 189 ICm 3245/2014

Č.j. 189 ICm 3245/2014-132 ( MSPH 89 INS 6836/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Helenou Felcmanovou ve věci

žalobkyně: Lyudmyla Meshcheriakova, narozena 5. 6. 1969, bytem Kamelova 3260/3, PSČ 106 00, Praha 10, zastoupené advokátem: JUDr. Petrem Maiem, se sídlem Praha 3, Nám. W. Churchilla 2 proti žalovanému: TRUST IN, v.o.s., IČ 24301965, Washingtonova 1599/17, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka M-Impaex s.r.o., se sídlem Praha 1, Revoluční 1082/8, zastoupenému advokátkou: JUDr. Mgr. Romanou Sedlákovou, se sídlem Praha 1, Washingtonova 17, o určení pravosti a výše nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobkyně má za dlužníkem M-Impaex s.r.o., IČ: 27129381, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 Nové Město pohledávku za zaplacení kupní ceny podle kupní smlouvy ze dne 24. 6. 2010, později prohlášené za neplatnou, ve výši 3.500.000 Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1. Žalobou doručenou soudu dne 26. 9. 2014 se žalobkyně domáhala určení, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 3,675.000 Kč, přihlášenou ve věci z titulu vydání kupní ceny zaplacené na základě neplatné kupní smlouvy ze dne 24.6.2010, ve výši 3,500.000,-Kč, uzavřené mezi žalobkyní a dlužníkem na koupi nemovitostí v k. ú. Záběhlice, a z titulu nepravomocně přiznaných nákladů soudního řízení ve výši 175.000 Kč. Před přednesem žaloby vzala žalobkyně žalobu částečně zpět a netrvala na určení, že žalobkyně má za dlužníkem pohledávku ve výši 175.000 Kč z titulu nároku na náhradu nákladů řízení přiznaného nepravomocným platebním rozkazem č.j. 12C124/2013-19 ze dne 26. 11. 2013,

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová isir.justi ce.cz 189 ICm 3245/2014 2 MSPH 189 ICm 3245/2014 vydaným Obvodním soudem pro Prahu 1. Žalobkyně s odkazem na přihlášku předmětné pohledávky, která byla popřena při přezkumném jednání žalovaným, tvrdila, že dlužníkovi zaplatila na kupní cenu podle kupní smlouvy ze dne 24.6.2010 ve splátkách: 250.000 Kč dne 11.1.2010 a 11.2.2010 a po 200.000,-Kč ve dnech 23. 2. 2010, 11. 3. 2010, 18. 3. 2010, 24. 3. 2010, 2. 4. 2010, 8. 4. 2010, 12. 4. 1010, 16. 4. 2010, 19. 4. 2010, 27. 4. 2010, 4. 5. 2010, 12. 5. 2010, 19. 5. 2010, 24.5.2010 a 28.5.2010. Na tyto splátky v celkové výši 3,500.000,-Kč byl vystaven dobropis č. 1570510 ze dne 27.7.2010, podle kterého byly platby určeny na cenu bytu č. 3260/29 podle kupní smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a dlužníkem ze dne 24.6.2010. Žalobkyně tvrdila, že jednotlivé splátky platila druhému jednateli dlužníka, svému manželovi Ilyiovi Meshcheriakovi, který je za dlužníka přebíral. Žalobkyně uvedla, že účelem platby splátek byla ve všech případech záloha na byt č. 3260/29 na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 10.1.2010, uzavřené mezi dlužníkem jako budoucím prodávajícím a žalobkyní jako kupující, a že zaplacené zálohy byly započteny na kupní smlouvu v souladu se zněním kupní smlouvy. Dále žalobkyně tvrdila, že důkaz provedený o zúčtování záloh se týká smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 10. 1. 2010 a doplnila tvrzení o smlouvě o půjčce peněz uzavřenou 10. 3. 2007 mezi společností M-Impaex s.r.o. jako dlužníkem a věřitelkou Alexandrou Shyligatskou, ve výši 5 milionů Kč, kterou hodlala prokázat, jak sám dlužník získal prostředky na koupi předmětných nemovitostí. Věřitelka dlužníka Alexandra Shyligatská si svoji pohledávku z titulu půjčky přihlásila do insolvenčního řízení na dlužníka a její pohledávka byla zjištěna. V dalším řízení, vedeném před zdejším soudem po úspěšném odvolání žalobkyně proti zamítavému rozsudku, se žalobkyně k jednání nedostavovala a podání účastnické výpovědi prostřednictvím svého zástupce odmítla.

2. Žalovaný insolvenční správce navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu s tím, že nebylo prokázáno, že došlo skutečně k poskytnutí finančních prostředků představujících plnění na kupní smlouvu uzavřenou mezi žalobkyní a dlužníkem, později soudem prohlášenou za neplatnou. Shodně se žalobkyní tvrdil, že předmětem její dílčí pohledávky č.1 byly nároky z plnění na kupní smlouvu ze dne 24.6.2010, uzavřené na převod vlastnictví předmětných nemovitostí mezi žalobkyní a dlužníkem a to, že je při přezkumném jednání konaném ve věci sp.zn. MSPH 89 INS 6836/2014 dne 15.9.2014 popřel pro pravost a výši. Žalovaný namítal pravost pokladních dokladů vystavených údajně k prokázání žalobkyní tvrzených splátek kupní ceny v celkové výši 3.5000.000,-Kč. Tvrdil, že žalobkyně neprokázala reálné plnění podle těchto splátek, které byly placeny v hotovosti, ale na účtech dlužníka nebo v jeho pokladně se nenacházejí. Protože ve skutečnosti k žádné úhradě kupní ceny na převod nemovitostí na základě kupní smlouvy ze dne 24.6.2010 nedošlo, žalobkyně přihlášenou pohledávku za dlužníkem nemá. Ačkoliv má žalovaný účetnictví dlužníka k dispozici pouze v omezené míře, dotazem u bank, kde měl dlužník vedené účty, zjistil, že na nich žádné pohyby v souvislosti s žalobkyní předkládanými příjmovými doklady nebyly.

3. Mezi účastníky bylo nesporné, že jak dobropis č. 1570510, tak i všechny příjmové pokladní doklady vystavené dlužníkem od 10. 1. 2010 do 28. 5. 2010 byly podepsány druhým jednatelem dlužníka, kterým byl v rozhodné době manžel žalobkyně. Dále mezi nimi bylo nesporné, že předmětnou přihlášenou pohledávku žalobkyně žalovaný popřel co do pravosti a výše na přezkumném jednání konaném ve věci sp.zn.dne 15.9.2014. Dále účastníci shodně tvrdili, že žaloba byla s ohledem na výzvu IS k podání incidenční žaloby podána včas a že platební rozkaz Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 12C124/2013-19 z 26. 11. 2013, ke kterému se vztahuje částečné zpětvzetí žaloby, není dosud v právní moci. Shodná tvrzení účastníků vzal soud za svá skutková zjištění podle § 120 odst. 3 o.s.ř.

4. Usnesením Vrchního soudu v Praze sp. zn. 104 VSPH 78/2017-92 ze dne 22. 8. 2017 byl zrušen zamítavý rozsudek zdejšího soudu z 25. 8. 2016, č. j. 189ICm 3245/2014-54. Soud odvolací, jehož právním názorem je zdejší soud vázán, v odůvodnění svého rozhodnutí mimo

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 3245/2014 3 MSPH 189 ICm 3245/2014 jiné uvedl, že není pochyb o tom, že ve smlouvě o smlouvě budoucí je možné sjednat, že úhrada kupní ceny bude provedena ještě před uzavřením vlastní kupní smlouvy a že smluvní ujednání, že kupní cena bude uhrazena ke dni podpisu smlouvy, nijak nevylučuje možnost, aby byla kupní cena hrazena ve více platbách, jež budou dni podpisu kupní smlouvy předcházet a že tedy není nutné, aby byla uhrazena v jedné platbě. Dále odvolací soud uvedl, že ani skutečnost, že na pokladních dokladech bylo odkazováno na smlouvu o smlouvě budoucí, ničeho nemění na tom, že tímto způsobem mohla být platně uhrazena kupní cena podle kupní smlouvy a že je zřejmé, že byla-li na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí následně uzavřena kupní smlouva, není jiným důvodem vzniku pohledávky z titulu kupní platby za určitou věc podle této smlouvy, je-li pohledávka specifikována odkazem na kupní smlouvu nebo odkazem na smlouvu o smlouvě budoucí. Proto odvolací soud uzavřel, že žalobkyně neuplatnila jiný důvod vzniku pohledávky v žalobě v této incidenční věci než v přihlášce. Z toho nutně vyplývá, že závěr zdejšího soudu vyjádřený ve zrušeném rozsudku, že žalobkyně v rozporu s § 198 odst. 2 insolvenčního zákona uplatnila jiný důvod pohledávky než v přihlášce, neobstojí. Odvolací soud zdejšímu soudu dále uložil, aby doplnil dokazování, zejména důkaz kupní smlouvou z 24. 6. 2010, a přestože nebyl takový důkaz navržen, že má zdejší soud podle § 120 odst. 2 o. s. ř. s ohledem na námitky žalovaného, že přijaté hotovostní platby neprochází dlužníkovými bankovními účty, provést k okolnostem placení kupní ceny žalobkyní důkazy a za tím účelem vyslechnout jak manžela žalobkyně, tak žalobkyni jako účastníka řízení, pokud s účastnickou výpovědí bude souhlasit. Protože je zdejší soud názorem odvolacího soudu vázán, postupoval jak mu bylo uloženo, jak dále uvedeno.

5. Z důkazů provedených při prvním jednání před zdejším soudem učinil soud tato skutková zjištění: ze spisu sp.zn. 189 ICm 6836/2014, že předmětná žaloba byla soudu doručena 26. 9. 2014 tedy s ohledem na konání přezkumného jednání, včas. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka M-Impaex s.r.o. IČ: 27129381 bylo zjištěno, že společnost dlužníka vznikla 4. 3. 2004, žalobkyně byla jednatelkou dlužníka od 2. 6. 2005 do 18. 8. 2010, Ilja Meshcheriakov byl jednatelem od 12. 8. 2004 do 2. 11. 2010 a Radmila Zemanová se stala jednatelkou od 2. 11. 2010 do 2. 2. 2011, jiné jednatele v rozhodné době, tedy v průběhu roku 2010, společnost dlužníka neměla. V rozhodné době platilo, že jednatelé jsou oprávněni jednat jménem společnosti a společnost zastupovat a veškeré listiny podepisovat každý samostatně. Dále bylo z výpisu zjištěno, že Ilja Meshcheriakov byl 50% společníkem společnosti od 4. 3. 2004 do 23. 8. 2010 a žalobkyně byla 40% společníkem dlužníka od 12. 3. 2008 do 23. 8. 2010. Z přihlášky pohledávky ve věci sp.zn.dlužníka M-Impaex s.r.o., podané žalobkyní jako věřitelkou č. 2, bylo zjištěno, že pohledávka č. 1 přihlášená ve výši 3.500.000 Kč byla uplatněna z důvodu vrácení kupní ceny podle neplatné kupní smlouvy ze dne 24. 6. 2010 s tím, že kupní smlouva byla prohlášena za neplatnou rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 22C 262/2010-55 ze dne 6. 3. 2012. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 15. 9. 2014 ve věci sp.zn.bylo zjištěno, že stanovisko dlužníka je shodné se stanovisky insolvenčního správce (dále jen IS) a že IS, jak vyplývá ze seznamu přihlášených pohledávek, popřel pohledávku věřitelky č. 2 u její dílčí pohledávky č. 1 ve výši 3.500.000 Kč proto, že věřitel neprokázal její existenci, když neprokázal uskutečnění reálného plnění z kupní smlouvy ze dne 24. 6. 2010. Z protokolu o přezkumném jednání vyplývá, že pohledávka věřitelky č. 2 zůstala zcela ve výši 3.675.000 Kč sporná. Z dobropisu-daňového dokladu č. 1570510 ze dne 27. 7. 2010 bylo zjištěno, že se jedná o vyúčtování ceny bytu č.3260/29 ve výši 3.500.000 s odpočty záloh. Podle shodného tvrzení účastníků potvrzení vystavil manžel žalobkyně. Z příjmových pokladních dokladů č. 100/10 z 10. 1. 2010 na 250.000 Kč, 300/210 z 11. 2. 2010 na 250.000 Kč, 400/210 z 23. 2. 2010 na 200.000 Kč, 600/310 z 11. 3. 2010 na 200.000 Kč, 700/310 z 18. 3. 2010 na 200.000 Kč, 800/310 z 24. 3. 2010 na 200.000, 900/410 z 2. 4. 2010 na 200.000 Kč, 100/410 z 8. 4. 20110 na 200.000, 110/410 z 12. 4. 2010 na 200.000 Kč, 120/410 z 16. 4. 2010 na 200.000 Kč, 130/410 z 19. 4. 2010 na 200.000, 140/410 z 27. 4. 2010 na 200.000 Kč, 150/510

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 3245/2014 4 MSPH 189 ICm 3245/2014 z 4. 5. 2010 na 200.000 Kč, 160/510 z 12. 5. 2010 na 200.000 Kč, 170/510 z 19. 5. 2010 na 200.000 Kč, 180/510 z 24. 5. 2010 na 200.000 Kč a 1905/10 z 28. 5. 2010 na 200.000 Kč bylo zjištěno, že všechny byly vystaveny dlužníkem na jeho firemním papíře a u příjemce jsou potvrzeny podpisem a razítkem dlužníka. Ve všech případech je uvedeno, že plnění bylo přijato od žalobkyně a ve všech případech je účel platby označen jako záloha na byt č. 3260/29 na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě z 10. 1. 2010. Z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ve věci sp.zn. 22C 262/2010-55 o určení neplatnosti zástavní smlouvy bylo zjištěno, že určil, že žalobce M-Impaex s.r.o. je výlučným vlastníkem bytové jednotky č. 3260/29 v budově č. p. 3260 na pozemku 669/84 a spoluvlastnického podílu ve výši 917/74590 na společných částech budovy a zde uvedených pozemcích pro katastrální území Záběhlice, obec Praha a ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/10 na pozemku parcelní č. 669/97. Z odůvodnění vyplývá, že žalovaná Lyudmyla Meshcheriakova byla v době uzavřené kupní smlouvy z 24. 6. 2010 jednatelkou a společnicí žalobce, tedy dlužníka. Žalovanou nebylo ani tvrzeno, tím méně prokázáno, že kupní cena byla stanovena znalcem, popř. že by cena odpovídala v místě a čase obvyklé tržní ceně. Z platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 č. j. 12C124/2013-19, který byl přílohou přihlášky pohledávky žalobkyně, bylo zjištěno, že na něm není vyznačena doložka právní moci a podle výroku I. se ukládá žalovanému, kterým je M-Impaex s.r.o., aby zaplatil žalobkyni částku 3.500.000 Kč. Z výpisů z běžného účtu dlužníka M-Impaex s.r.o. č. 176569778 vedeného u GE Money Bank bylo zjištěno, že v lednu, únoru, březnu, dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu, září, říjnu, listopadu ani prosinci nebyla na tento účet vložena žádná částka ve výši 250.000 a 200.000 Kč. Nejvyšší vložená částka ve výši 100.000 Kč byla zaplacena společností Agroexpo CZ group dne 8. 2. 2010 a dále byla touto společností zaplacena částka 60.000 Kč dne 16. 2. 2010. K žádnému klientskému vkladu za období roku 2010 podle těchto výpisů nedošlo a konečný zůstatek za rok 2010 k 31. 12. činil mínus 395,61 Kč. Ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi dlužníkem M-Impaex s.r.o. a žalobkyní jako budoucí kupující, bylo zjištěno, že 10. 1. 2010 byla podepsána tato smlouva účastníky, jejichž podpisy nejsou ověřeny. Předmětem budoucí smlouvy kupní měl být prodej bytové jednotky č. 39 se spoluvlastnickým podílem na společných prostorách a pozemku. V bodě 3.1, který se týká kupní ceny je uvedeno, že se strany dohodly, že kupní cena bude ve výši 3,500.000 Kč, z toho částka 250.000 Kč bude uhrazena jako záloha ke dni podpisu této smlouvy, což budoucí prodávající stvrzuje příjmovým pokladním dokladem, a částka ve výši 3.250.000 Kč bude uhrazena v hotovosti ke dni podpisu kupní smlouvy, ne později než 1. 7. 2010, což bude potvrzeno budoucím prodávajícím na základně příjmových pokladních dokladů. Při druhém řízení před zdejším soudem byly doplněny důkazy, ze kterých provedl soud následující zjištěni: z kupní smlouvy ze dne 24. 6. 2010, že byla uzavřena mezi dlužníkem M Impaex s. r. o. jako prodávajícím a žalobkyní jako kupující, předmětem smlouvy byla bytová jednotka č. 3260/29 v budově čp. 3260, k. ú. Záběhlice s tím, že podle článku VI. kupní cena činí 3.500.000,-Kč (soud při zjevné chybě v psaní v číslovce vycházel z částky uvedené slovy v závorce). Bylo ujednáno, že část kupní ceny ve výši 3.500.000,-Kč byla zaplacena v hotovosti přímo prodávajícím před uzavřením této smlouvy a že strany smlouvy souhlasně prohlásily, že kupní cena byla již v plné výši uhrazena. Podpisy pod smlouvou jsou ověřeny tak, že za M Impaex s. r. o. podepisoval smlouvu pan Illya Meshcheriakov. Z protokolu o výslechu svědka podle § 96 zák. č. 280/2009 Sb. daňového řádu, že 31. 3. 2011 byl finančním úřadem vyslýchán pan Illya Meshcheriakov. Měl vypovídat o daňovém subjektu M Impaex s. r. o. a na dotaz, zda jsou mu známy skutečnosti týkající se finančních transakcí v návaznosti na obchodní činnost související se společností dlužníka v roce 2010 a vypověděl, že firma pracovala, měla velkoobchodní činnost zprostředkování obchodu a služeb a že obrat firmy v roce 2010 převýšil 11-12 milionů korun. Dále vypověděl, že co se týká roku 2010, celé účetnictví zpracovávala paní Alla Žuravlova, ale že od ní nemohl doklady vyzvednout, protože už neměl právo za společnost jednat. Dále vypověděl, že dlužník měl půjčku od paní Alexandry Shyligatské asi 5 milionů korun, která musela být v roce 2010 vrácena, což společnost dlužníka za jeho přítomnosti udělala. Dále

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 3245/2014 5 MSPH 189 ICm 3245/2014 vypověděl, že v roce 2010 došlo k prodeji bytu Kamelova 3260/3, Praha 10-Záběhlice a pozemek Dolní Lánov, k.ú Trutnov, nemovitosti byly nakoupeny v roce 2007 s použitím výše uvedené půjčky. Tyto prodeje či nákupy nemovitostí byly vždy plně hrazeny hotově ve splátkách, asi za 3-4 měsíce v menších částkách. Z protokolu o vyřazení dlouhodobého majetku dlužníka z 24. 6. 2010, že byt 3+kk v k.ú. Praha 10-Záběhlice, za pořizovací cenu 4.460.000,-Kč, byl prodán za částku 3.500.000,-Kč. Z rozvahy dlužníka M Impaex s. r. o. zpracované ke dni 17. 8. 2010, že dlouhodobý majetek za běžné účetní období činil 40.000,-Kč, cizí zdroje jsou zde uvedeny u pasiv ve výši 19.488.000,-Kč v běžném účetním období, z toho dlouhodobé závazky ve výši 200.000,-Kč. Z výpisu zisku a ztrát dlužníka za období ke dni 17. 8. 2010, že zde nejsou uvedeny žádné tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Z přílohy k účetní závěrce za období od 1. 1. 2010 do 17. 8. 2010 se u půjček úvěru a poskytnutých záruk a ostatních plnění členům statutárních orgánů a dozorčích orgánů a řídícím pracovníků, včetně společníků, objevil údaj, že v průběhu účetního období žádný takový případ nenastal. Jako doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát je uvedeno, že společnost měla pohledávky z obchodních vztahů ve výši 5.096.000,-Kč a závazky z obchodních vztahů ve výši 5.036.000,-Kč. V bodě II se uvádí, že společnost nemá pohledávky a závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než 5 let, a že nemá závazky kryté podle zástavního práva a nemá ani závazky, které by nebyly vyúčtování v účetnictví a rozvaze. Z listin, kterými byla prokazována existence a způsob umoření půjčky dlužníka M Impaex s.r.o. od paní Alexandry Shyligatské bylo zjištěno, že podle smlouvy o půjčce ze dne 10. 3. 2007 paní Alexandra Shyligatská zapůjčila dlužníkovi 5 milionů korun k nákupu nemovitosti bytu č. 3260/29, Praha 10-Záběhlice a pozemku parc. č. 1080/7 a 1080/16 v k. ú. Dolní Lánov. Podle smlouvy byl předmět půjčky okamžitě při podpisu smlouvy poskytnut a svým podpisem smlouvy dlužník potvrzuje, že předmět půjčky převzal, a že je povinen předmět plnění jednorázově vrátit nejpozději do 10. 3. 2010. Dále byl v článku 3 dohodnut úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky denně a jednorázová smluvní pokuta ve výši 200.000,-Kč. Za dlužníka M Impaex s.r.o. měl podepsat smlouvu Ing. Illya Meshcheriakov. Z rozhodnutí valné hromady dlužníka z 28. 11. 2006, že na něm byla projednána možnost půjčení částky 5 milionů korun od paní Shyligatské na dobu tří let za účelem nakoupení bytové jednotky a pozemku. Z dohody uzavřené mezi paní Alexandrou Shyligatskou jako věřitelem a dlužníkem M Impaex s.r.o. ze dne 10. 3. 2010, že k 10. 3. 2010 dlužník vrátil věřiteli pouze částku 1.200.000,-Kč, a proto na zbývající částku 3.800.000,-Kč vystavil směnku ve prospěch věřitele s tím, že dlužník zaplatí věřiteli jednorázovou smluvní pokutu a dále úrok z prodlení. Z připojené směnky z 10. 3. 2010, že byla vystavena bez protestu dlužníkem M Impaex s.r.o. na částku 3.800.000,-Kč na řad paní Alexandry Shyligatské, s datem splatnosti směnky 1. 8. 2010. Směnka byla předložena v kopii a její součástí je rubopis o postupné úhradě celé částky. Ze žaloby z 17. 1. 2011, s podacím razítkem Obvodního soudu pro Prahu 10 z 18. 1. 2011, že Alexandra Shyligatská žaluje společnost M Impaex s. r. o. o 5.050.000,-Kč z titulu nezaplacení dluhu podle smlouvy o půjčce z 10. 3. 2007, sp. zn. zřejmě 22C 7/2011 a z usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 22C 7/2011-5 ze dne 21. 3. 2011, že tento soud vyslovil svojí místní nepříslušnost a věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Z výdajových pokladních dokladů předložených Illyou Meshcheriakovem, že jsou vystavené firmou M-Impaex s. r. o., IČO: 27128391, a to výdajový doklad č. 109 z 11. 3. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 111 z 18. 3. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 114 ze dne 24. 3. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 116 z 2. 4. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 117 z 8. 4. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 119 z 12. 4. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 120 ze 16. 4. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 121 z 19. 4. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 124 z 27. 4. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 127 ze 4. 5. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 129 z 12. 5. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 131 z 19. 5. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 132 z 24. 5. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 134 z 28. 5. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 139 ze 4. 6. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 3245/2014 6 MSPH 189 ICm 3245/2014

č. 142 z 11. 6. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 145 ze 17. 6. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 150 ze 7. 7. 2010 na 200 000 Kč, výdajový doklad č. 152 ze 14. 7. 2010 na 200 000 Kč; u všech je jako účel platby uvedeno: vrácení půjčky, smlouva o půjčce z 10. 3. 2007. Z protokolu o výslechu svědka Illyi Meshcheriakova, že žalobkyně je jeho manželka, se kterou žil asi od roku 1993 a manželé jsou asi od roku 1993, v Čechách žili asi od roku 2002. Společnost M Impaex s.r.o. byla společností svědka a jeho manželky, kterou prodali v roce 2010. Manželka se rozhodla od dlužníka koupit byt v Záběhlicích, částky za byt platila postupně v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí z roku 2010, první částka byla 250.000,-Kč, potom pravidelně platila asi 200.000,-Kč, anebo po 250.000,-Kč a během několika měsíců, někdy i dvakrát měsíčně, zaplatila těmito splátkami celkovou kupní cenu za byt ještě před podpisem kupní smlouvy. Peníze byly hrazeny žalobkyní v hotovosti, ona je skládala do pokladny dlužníka, v pokladně byly asi dvě až tři hodiny a potom byly rovněž v hotovosti vyplaceny na úhradu půjčky, kterou si vzal dlužník od paní Shyligatské. O všech těchto transakcích jsou k dispozici pokladní doklady. Svědek na příjmových pokladních dokladech vystavených dlužníkem dne 10. 1. 2010, 11. 2. 2010, 23. 2. 2010, 11. 3. 2010, 18. 3. 2010, 24. 3. 2010, 2. 4. 2010, 8. 4. 2010, 12. 4. 2010, 16. 4. 2010, 19. 4. 2010, 27. 4. 2010, 4. 5. 2010, 12. 5. 2010, 19. 5. 2010, 24. 5. 2010 a 28. 5. 2010 uvedl, že tyto příjmové doklady potvrdil a podepsal za dlužníka. Dále mu byla předložena kupní smlouva mezi dlužníkem a paní Lyudmylou Meshcheriakovou z 24. 6. 2010, u které poznal svůj podpis u razítka dlužníka a podpis své manželky. Dále mu byla předložena smlouva o budoucí smlouvě kupní uzavřená mezi týmiž účastníky dne 10. 1. 2010 a na ní rovněž poznal svůj podpis u razítka M Impaex s. r. o. a podpis svojí manželky. Dále mu byla předložena smlouva o půjčce peněz mezi paní Alexandrou Shyligatskou a společností M Impaex a s ní související dohoda a směnka a u všech těchto listin poznal u firmy M Impaex s.r.o. svůj podpis a poznal podpis paní Shyligatské. U výdajových dokladů potvrdil, že u razítka dlužníka je jeho podpis, další podpis za příjemce je paní Shyligatské. Dále vypověděl, že tyto výdajové pokladní doklady vyplňoval on sám a odpovídají skutečnosti, která je zde zachycena.

S ohledem na to, že podle obsahu dosud provedených důkazů a na základě skutkových tvrzení žalobkyně měly předmětné finanční převody probíhat v korunách českých, soud neprovedl důkaz výpisy z eurového účtu dlužníka vedeného u GE Money Bank pod číslem 182536382/0600 za rok 2010. K odvolacím soudem požadované výpovědi žalobkyně nedošlo, protože žalobkyně účastnickou výpověď odmítla.

6. Na základě skutkových zjištění má soud za prokázaný následující závěr o skutkovém stavu věci: Žalobkyně přihlásila ve věci sp.zn.jako dílčí nevykonatelnou pohledávku z titulu vydání kupní ceny zaplacené ve výši 3,500.000,-Kč na základě neplatné kupní smlouvy ze dne 24.6.2010, uzavřené mezi žalobkyní a dlužníkem na koupi nemovitostí v k. ú. Záběhlice. O neplatnosti kupní smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a dlužníkem jako kupujícím dne 24.6.2010 na koupi a prodej nemovitostí bytové jednotky č. 3260/29 v budově č. p. 3260 na pozemku 669/84 a spoluvlastnického podílu ve výši 917/74590 na společných částech budovy a ideálního spoluvlastnického podílu na pozemku 669/84 a ideálního spoluvlastnického podílu na pozemku ve výši 1/10 na pozemku parcelní č. 669/97, vše v katastrálním území Záběhlice, obec Praha, nebylo mezi účastníky sporu a neplatnost smlouvy byla řešena jako předběžná otázka ve věci rozhodnuté rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 č.j. 22C 262/2010-55 ze dne 6. 3. 2012. Důvodem neplatnosti byla skutečnost, že v době uzavření předmětné kupní smlouvy byla žalobkyně jednatelkou dlužníka a že smlouva nesplňovala zákonem stanovené podmínky pro tento typ převodu majetku mezi obchodní společností a osobami uvedenými v § 196a zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Mezi účastníky bylo nesporné, že předmětnou přihlášenou dílčí pohledávku č. 1 žalobkyně žalovaný popřel co do pravosti a výše na přezkumném jednání konaném ve věci sp. zn.dne 15.9.2014 a že žaloba byla s ohledem na výzvu IS k podání incidenční žaloby podána včas. V žalobě, právě tak jako v přihlášce, bylo jako

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 3245/2014 7 MSPH 189 ICm 3245/2014 důvod vzniku pohledávky uvedeno vrácení kupní ceny podle kupní smlouvy ze dne 24.6.2010, prohlášené za neplatnou. Mezi účastníky bylo nesporné, že jak dobropis č. 1570510, tak i všechny příjmové pokladní doklady vystavené dlužníkem od 10. 1. 2010 do 28. 5. 2010 byly podepsány druhým jednatelem dlužníka, kterým byl v rozhodné době manžel žalobkyně, který to rovněž sám potvrdil. Z obsahu listin ( smlouva, dohoda, žaloba) a výpovědi Illyi Meshcheriakova vyplývá, že dlužník si půjčil od Alexandry Shyligatské 5 000 000 Kč, které nemohl vrátit bez toho, aby prodal svůj nemovitý majetek. Žalobkyně s ním proto uzavřela výše uvedenou neplatnou kupní smlouvu, na dohodnutou kupní cenu byly započteny platby, které žalobkyně provedla podle smlouvy o smlouvě budoucí. Splátky kupní ceny byly v hotovosti uloženy do pokladny dlužníka, odkud je týž den vyplatil Illya Meshcheriakov Alexandře Shyligatské, jak vyplývá z výdajových dokladů dlužníka i z rubopisu směnky. Soud uvěřil výpovědi Ilyi Mescheriakova bez ohledu na jeho vztah k žalobkyni a k dlužníkovi ( jednatel a 50% společník v rozhodné době), protože byla v souladu se zjištěními, která učinil z listinných důkazů. Tato zjištění a jednotlivé důkazy se vzájemně doplňují a nejsou spolu v rozporu.

7. Po právní stránce soud posoudil projednávanou věc soud podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( dále jen IZ). Podle ustanovení § 198 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření ( odst.1). V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku ( odst.2 ). Ohledně žalobkyní přihlášeného nároku soud posoudil věc podle zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku (dále jen obč. zák.), účinného do 31.12.2013, v souladu s § 3028 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen o.z.), účinného od 1.1.2014. Podle § 451 obč. zák. kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat ( odst.1). Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů ( odst.2) .

8. Soud nejprve zkoumal, zda žaloba, jejímž předmětem bylo určení pravosti nevykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem, byla žalobcem podaná u soudu včas a uzavřel, že ke včasnému podání žaloby došlo. Dále se zabýval tím, zda se pravost a výše popřené pohledávky podařilo žalobkyni v průběhu řízení prokázat. Soud vycházel z právního názoru odvolacího soudu, že není pochyb o tom, že ve smlouvě o smlouvě budoucí je možné sjednat, že úhrada kupní ceny bude provedena ještě před uzavřením vlastní kupní smlouvy. Současně přitom platí, že smluvní ujednání, že kupní cena bude uhrazena ke dni podpisu smlouvy, nijak nevylučuje možnost, aby byla kupní cena uhrazena ve více platbách, jež budou dni podpisu kupní smlouvy předcházet. ani skutečnost, že na pokladních dokladech bylo odkazováno na smlouvu o smlouvě budoucí, ničeho nemění na tom, že tímto způsobem mohla být platně uhrazena kupní cena podle kupní smlouvy, jež byla-následně-podle této smlouvy o smlouvě budoucí uzavřena. Avšak pro posouzení této otázky je rozhodující, co bylo ujednáno o úhradě kupní ceny ve vlastní kupní smlouvě. Současně je zřejmé, že byla-li na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí následně uzavřena (ohledně daného předmětu plnění a s totožnými podmínkami úhrady) kupní smlouva, není jiným důvodem vzniku pohledávky z titulu platby za určitou věc podle této smlouvy, je-li pohledávka specifikována odkazem na kupní smlouvu nebo odkazem na smlouvu o smlouvě budoucí, pokud mělo dojít k úhradě kupní ceny ke dni podpisu kupní smlouvy (tzn. nejpozději

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 3245/2014 8 MSPH 189 ICm 3245/2014 v den podpisu kupní smlouvy). Odvolací soud proto uzavírá, že žalobkyně v žalobě neuplatnila jiný důvod vzniku pohledávky než v přihlášce . Zdejší soud na základě doplněného dokazování v souladu s pokynem odvolacího soudu, který vysloveně uvedl, které důkazy má soud doplnit, má za to, že žalobkyni se podařilo prokázat, že došlo k reálnému zaplacení částky 3 500 000 Kč k rukám druhého jednatele, jejího manžela Ilyi Meshcheriakova. Zejména z výpovědi Illyi Meshcheriakova a příjmových dokladů od paní Shyligatské bylo prokázáno, že částky, které na základě příjmových dokladů zaplatila žalobkyně hotově do pokladny dlužníka, byly obratem vydány hotově jako splátky půjčky paní Shyligatské, kterou si vzal od ní dlužník. Tak bylo vysvětleno, že splátky na kupní cenu bytu ani splátky dluhu dlužníka neprocházely přes účty dlužníka. Soudu je z jeho rozhodovací činnosti a z průběhu insolvenčního řízení známo, že pohledávka paní Shyligatské, která se ale domáhala nikoliv zaplacení jistiny ze smlouvy o půjčce, ale pouze příslušenství, byla zjištěna, tedy nikdo neměl pochyby o tom, že zde taková její pohledávka z titulu smlouvy o půjčce byla. K námitce žalovaného, který zpochybnil výpověď Ilyi Meshcheriakova, protože ve své výpovědi z 20. 2. 2018 tvrdil, že finanční prostředky byly obratem vyplaceny z pokladny dlužníka, ale z výdajových dokladů dlužníka vyplývá, že první taková úhrada dluhu paní Shyligatské proběhla poprvé dne 11. 3. 2010, tedy nebylo vysvětleno, jak bylo naloženo s finančními prostředky, které zaplatila dlužnice před tímto datem, uvádí soud následující. Soud zejména porovnal příjmové pokladní doklady, kterými bylo prokazováno placení částky 3 500 000 Kč do pokladny dlužníka žalobkyní a výdajové pokladní doklady, které byly předloženy po výpovědi Ilyi Mescheriakova. Soud zjistil, že výdajové pokladní doklady zcela odpovídají rubopisu směnky vystavené dlužníkem ve prospěch paní Shyligatské co do data realizace platby i částkou, a že z dohody z 10. 3. 2010, která měla upravovat úhradu půjčky, kterou si vzal dlužník od paní Shyligatské, vyplynulo, že paní Shyligatská potvrdila, že k 10. 3. 2010 jí bylo zaplaceno dlužníkem 1 200 000 Kč. Protože úhrady žalobkyně ve prospěch dlužníka zaplacené jako splátky kupní ceny za den 10. 1. 2010 na 250 000 Kč, 10. 2. 2010 na 250 000 Kč a 23. 2. 2010 na 200 000 Kč dávají dohromady částku 950.000,-Kč, soud má za to, že obsah té dohody odpovídá výpovědi pana Meshcheriakova o tom, že částky, které byly od žalobkyně přijaty dlužníkem, byly obratem vyplaceny paní Shyligatské. To, že byly předloženy výdajové doklady datované až od 11. 3. 2010, soud nepovažuje s ohledem na obsah výše uvedené dohody za podstatné. S ohledem na výše uvedené soud žalobě vyhověl.

9. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 202 odst. 1 IZ, podle kterého nemá úspěšná žalobkyně vůči insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení ve sporu o pravost a výši pohledávky.

Poučení:

Proti rozsudku l z e podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Praha 22. února 2018

JUDr. Helena Felcmanová v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová