MSPH 89 INS 5754/2013-C2-3
MSPH 89 INS 5754/2013-C2-3

Č.j. MSPH 189 ICm 4363/2013-27

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v právní věci žalobce: STAV-INVEST střešní systémy s.r.o., IČ: 63986361, se sídlem Polaneckého 931/12, 197 03 Praha 9, právně zastoupen JUDr. Vratislavem Vlčkem, advokátem se sídlem Běluňská 258/68, 193 00 Praha 9, proti žalovanému JUDr. Martinu Litvanovi, LL.M, Ph.D., Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2, insolvenčnímu správci dlužníka Ing. Novici anonymizovano , anonymizovano , bytem Doubravčická 2126/11, 100 00 Praha 10, Strašnice, právně zastoupen Mgr. Ing. Vladimírem Mrázem, advokátem se sídlem Konviktská 12, 110 00 Praha 1, o určení pravosti popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že u pohledávky žalobce ve výši 936.780,81 Kč za dlužníkem IZOTERM, spol. s r.o., IČ: 60490497, sídlem Praha 10, Korytná 47 má žalobce právo na uspokojení ze zajištění na základě zástavní smlouvy ze dne 20.10.2009 nemovitostmi ve vlastnictví dlužníka: rodinný dům č. p. 290 v obci Mukařov, který je součástí pozemku parc. č. St. 754 v k. ú. Mukařov u Říčan, a pozemku parc. č. St. 754 v k. ú. Mukařov u Říčan.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pokračování-2-189 ICm 4363/2013

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou ze dne 27.12.2014 změněnou dne 03.11.2014 se žalobce domáhal rozhodnutí, kterým by soud určil, že pohledávka žalobce ve výši 936.780,81 Kč za dlužníkem IZOTERM, spol. s r.o., IČ: 60490497, sídlem Praha 10, Korytná 47 je pohledávkou, u níž má žalobce právo na uspokojení ze zajištění nemovitostmi ve vlastnictví dlužníka, a to: rodinný dům č. p. 290 v obci Mukařov, který je součástí pozemku parc. č. St. 754 v k. ú. Mukařov u Říčan, a pozemku parc. č. St. 754 v k. ú. Mukařov u Říčan. Žalobce je řádně přihlášeným věřitelem evidovaným pod č. 3 v insolvenčním řízení vedeném pod spisovou značkouna dlužníka Novicu anonymizovano anonymizovano , bytem Doubravčická 2126/11, 100 00 Praha 10, Strašnice (dále jen dlužník ). Žalobce si v řízení přihlásil pohledávku P3 ve výši 936.780,81 Kč jako pohledávku zajištěnou a vykonatelnou, která může být uspokojena pouze z majetku poskytnutého k zajištění. Žalovaný byl ustanoven insolvenčním správcem dlužníka rozhodnutím o zjištění úpadku č.d.-A 21 ze dne 02.08.2013. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 03.11.2014 žalovaný popřel pohledávku žalobce zcela pro pravost a co do práva na uspokojení ze zajištění. Jako důvod popření uvedl, že pohledávka žalobce není pohledávkou za dlužníkem, ale za společností IZOTERM, spol. s r.o., IČ: 604 90 497, se sídlem Praha 10, Korytná 47 (dále jen IZOTERM ), na tuto společnost je vedeno rovněž insolvenční řízení pod sp.zn. MSPH 59 INS 6915/2013, věřitel si v řízení pohledávku přihlásil a byla mu zcela zjištěna. Žalobce tvrdil, že svoji pohledávku přihlásil řádně v souladu s ust. § 166 zákona 182/2006 Sb. O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ). Platný insolvenční zákon ukládá zajištěnému věřiteli, aby uplatnil svou pohledávku přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění i tehdy, má-li pohledávku za osobou odlišnou od dlužníka a může-li tuto pohledávku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění. S nečinností věřitele spojuje zákon zánik zajištění zpeněžením předmětu zajištění v konkursu. Žalovaný tvrdil, že pohledávka byla popřena oprávněně, neboť není pohledávkou za dlužníkem, nýbrž za společností IZOTERM, uvedená pohledávka nemá nic společného s dlužníkem. Pohledávka měla být uplatněna proti jinému subjektu v jiném řízení. Žalovaný navrhoval, aby soud žalobu zamítl a přiznal mu právo na náhradu nákladů řízení. Dle ust. § 120 odst. 4 o.s.ř. soud může vzít za svá skutková zjištění shodná tvrzení účastníků. Účastníci označili za nesporné, že pohledávka byla řádně přihlášena, přezkoumána, na přezkumném jednání správcem popřena co do práva na uspokojení ze zajištění majetkem dlužníka, dále že pohledávka je pohledávkou věřitele za společností IZOTERM spol. s r.o., a že byla zjištěna v insolvenčním řízení 59 INS 6915/2013 ve výši 1,007.935,81 Kč, a dále i skutečnost, že ve prospěch žalobce je v katastru nemovitostí na LV 868 zapsáno zástavní právo.

Sporným mezi účastníky zůstalo, zda může tato pohledávka být uspokojena v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka Novicu anonymizovano (zástavního dlužníka). Pokračování-3-189 ICm 4363/2013

K prokázání této skutečnosti soud provedl důkaz následujícími listinami:

-Zástavní smlouvou ze dne 14.10.2009. Z této listiny soud zjistil, že dne 14.10.2009 uzavřeli společnost STAV-INVEST střešní systémy (žalobce) a Novica Durovič (dlužník) zástavní smlouvu k zajištění pohledávek věřitele za společností IZOTERM spol. s.r.o. ve výši 2.5000.000,-Kč vzniklých za neuhrazené dodávky zboží a služeb. Předmětem zástavy byl nemovitý majetek dlužníka v Mukařově, ul. Lipová 290 v k.ú Mukařov, okres Praha-západ, zapsaný na LV 868 u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. -Rozhodčím nálezem ze dne 12.10.2010 č.j. RD /199/10/ST-23 ze dne 12.10.2010. Z této listiny soud zjistil, že dne 27.10.2010 nabylo právní moci rozhodnutí, podle kterého byla společnost IZOTERM, sol. S.r.o. povinna zaplatit společnosti STAV-INVEST střešní systémy částku 427.867,41 Kč s úrokem z prodlení a náklady řízení ve výši 55.752,-Kč. -Výpisem z katastru nemovitostí ke dni 22.02.2013. Z této listiny soud zjistil, že s účinností ke dni 21.12.2009 bylo zapsáno ve prospěch STAV -INVEST střešní systémy zástavní právo smluvní pro pohledávku ve výši 2,500.000,-Kč.

Na základě výše uvedených zjištění dospěl soud ke skutkovému závěru, že věřitel má pohledávku za dlužníkem IZOTERM s.r.o. za neuhrazené dodávky zboží a služeb, která mu byla pravomocně přiznána rozhodčím nálezem ze dne 12.10.2010. K zajištění této pohledávky uzavřel věřitel dne 14.10.2009 zástavní smlouvu s dlužníkem, na základě které dlužník zajistil splnění pohledávky nemovitým majetkem ve svém vlastnictví.

Na základě takto zjištěného skutkového stavu dospěl soud k následujícím právním závěrům:

Vyhovět žalobě o určení pravosti, výše či pořadí popřené pohledávky lze dle ustálené judikatury při splnění následujících předpokladů: 1. pohledávka byla v rámci insolvenčního řízení řádně a včas přihlášena a přezkoumána, 2. při přezkoumání pohledávky byla tato účinně popřena správcem, 3. incidenční žaloba byla podána včas proti zákonem předpokládaným osobám (popírajícímu správci, případně věřiteli vykonatelné pohledávky), 4. v době rozhodování soudu trvají účinky insolvenčního řízení, 5. osoba žalobce prokáže, že důvod, výše a pořadí pohledávky, popřípadě nárok mají či nemají (podle charakteru incidenční žaloby) oporu v právu. V daném případě považuje soud za splněné první až čtvrtou ze shora jmenovaných podmínek, a zabýval se tím, zda tvrzené právo na uspokojení ze zajištění majetkem dlužníka má oporu v právu.

Dle ust. § 166 IZ zajištění věřitelé uplatňují své pohledávky přihláškou pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění, uvést okolnosti, které je osvědčují, a připojit listiny, které se toho týkají. To platí i tehdy, jde-li o zajištěné věřitele, kteří mohou pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění. Dle ust. § 2 písm. g) IZ zajištěným věřitelem je věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy, Dle ust. § 196 odst. 2 IZ popření práva na uspokojení pohledávky ze zajištění má u zajištěného věřitele, který může tuto pohledávku vůči dlužníku uspokojit pouze z majetku poskytnutého k zajištění, tytéž účinky jako popření pravosti pohledávky, a bylo-li toto právo Pokračování-4-189 ICm 4363/2013 popřeno jen zčásti, tytéž účinky jako popření výše pohledávky. Dle ust § 167 odst. 4 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. V návaznosti na výše uvedené má soud za to, že žalobce přihlásil svoji pohledávku řádně v souladu s ust. § 166 IZ, neboť jedině tímto způsobem mohl za dobu trvání účinků insolvenčního řízení realizovat zajištění své pohledávky. Skutečnost, že pohledávka žalobce byla zjištěna v insolvenčním řízení vedeném na jiný subjekt (osobního dlužníka) je v této souvislosti bez právního významu, neboť platná právní úprava neumožňuje věřiteli realizovat právo na uspokojení ze zajištění majetkem třetí osoby v insolvenčním řízení vedeném na majetek osobního dlužníka. Pokud by věřitel právo na uspokojení ze zajištění přihláškou pohledávky neuplatnil, vystavil by se nebezpečí, že zajištění jeho pohledávky zanikne zpeněžením předmětu zajištění. Platnost sjednaného zajištění nebyla mezi účastníky sporná, v řízení bylo prokázáno, že předmět je evidován v katastru nemovitostí jako vlastnictví dlužníka a je součástí majetkové podstaty, pohledávka věřitele nezanikla a věřiteli proto svědčí právo na uspokojení ze zajištění majetkem dlužníka. Soud proto žalobě věřitele v celém rozsahu vyhověl. Rozhodnutí o náhradě nákladů řízení je odůvodněno ust. § 142 o.s.ř. ve spojení s ust. § 202 IZ. Dle ust. § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Žalobce, ač měl ve věci plný úspěch, se náhrady nákladů řízení výslovně vzdal. Soud proto nárok na náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků nepřiznal. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 3. listopadu 2014

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kantová