MSPH 89 INS 5515/2011-C1-2
MSPH 89 INS 5515/2011-C1-2

Č.j. MSPH 89 ICm 1767/2011-21

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v právní věci žalobce: Luděk Walter, IČ 164 63 951, dat. nar. 04.08.1958, s místem podnikání Praha 4 -Krč, Hurbanova 1172/7, PSČ 142 00 proti žalovanému: Ing. Romana Nováková, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 807/64, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka Ing. Václava Housky, IČ 457 45 412, místem podnikání Praha 9, Vybíralova 972/9, PSČ 198 00, o určení pravosti popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení pravosti a výše pohledávek žalobce z titulu nároku na vydání daňových dokladů, oceněná na 1.000,-Kč a z titulu nároku na vydání manuálů, záručních listů, dodacích listů a technické dokumentace, oceněná na 1.000,-Kč,

se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Pokračování-2-MSPH 89 ICm 1767/2011

O d ů v o d ě n í:

Žalobce se svou žalobou domáhal určení pravosti a výše jeho pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn.na majetek dlužníka Ing. Václav Housky, IČ 457 45 412, s místem podnikání Praha 9, Vybíralova 972/9, PSČ 198 00 (dále jen dlužník ) v celkové výši 2.000,-Kč a požadoval přiznání náhrady nákladů řízení.

Žalobce je věřitelem, evidovaným v insolvenčním řízení, vedeném na majetek dlužníka pod č. 5.

Žalovaná Ing. Romana Nováková byla ustanovena insolvenčním správcem v předmětném insolvenčním řízení (dále jen insolvenční správce ).

Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení tři pohledávky, a to peněžitou pohledávku P 5-1 ve výši 5.537,-Kč, nepeněžitou pohledávku P 5-2, spočívající v nároku na vydání daňových dokladů ke službám a dodávkám uskutečněným dlužníkem v souvislosti s opravou lodi Moby Dick, která je ve vlastnictví žalobce, a dále nepeněžitou pohledávku P 5-3, spočívající v nároku na vydání manuálů, záručních listů, dodacích listů a technické dokumentace, které žalobce předal dlužníkovi v souvislosti s opravou lodi Moby Dick, která je ve vlastnictví žalobce. Žalobce každou z těchto pohledávek ocenil částkou 1.000,-Kč. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 08.06.2011 popřela insolvenční správkyně pohledávky žalobce zcela, pro pravost a výši. O této skutečnosti byl žalobce vyrozuměn výzvou, doručenou dne 10.06.2011. Žalobce v zákonné lhůtě podal žalobu, kterou se domáhal určení pravosti pohledávek P 5-2 a P 5-3.

Žalobce tvrdil, že na základě ústní smlouvy o dílo, uzavřené mezi žalobcem jako objednatelem a dlužníkem jako zhotovitelem, zahájil dlužník na podzim roku 2008 opravu žalobcovy lodi Moby Dick. Žalobce mu poskytl zálohu ve výši 5,000.000,-Kč. Na straně dlužníka došlo k prodlení s řádným a včasným plněním závazku. Dne 16.10.2009 vyzval žalobce dlužníka k dokončení díla a určil mu dodatečnou lhůtu do dne 16.11.2009. Ve stanovené lhůtě dlužník své povinnosti nesplnil, dílo provedl jen částečně. Dlužník nevydal žalobci k zaplacené záloze daňový doklad a ten si jej proto nemohl uplatnit jako uznatelný náklad v účetnictví. Ke dni podání žaloby k předání daňových dokladů nedošlo, přestože k jejich vydání byl dlužník povinen podle účetních a daňových předpisů. Vzhledem k tomu, že nárok žalobce na vydání daňových dokladů je nepeněžitý, byl oceněn symbolickou částkou 1.000,-Kč, přičemž jeho skutečná hodnota pro žalobce je mnohem vyšší. Žalobce dále poskytl dlužníkovi řadu dokumentů potřebných k řádnému provedení oprav, zejména manuálů, záručních listů, dodacích listů a technické dokumentace, které mu měl dlužník předat po řádném provedení díla. Ke dni podání žaloby k vrácení těchto listinných materiálů nedošlo. Žalobci tak vznikl nárok na jejich vydání. Vzhledem k tomu, že se jedná o nárok nepeněžitý, byl žalobcem oceněn symbolicky na 1.000,-Kč, přičemž jeho skutečná hodnota pro žalobce je mnohem vyšší.

Žalovaná uvedla, že dlužník je fyzickou osobou, která nevede účetnictví. Dlužník nepopírá, že mu byla poskytnuta záloha ve výši 5,000.000,-Kč, avšak ke konečné úhradě díla, jeho předání a uskutečnění zdanitelného plnění dosud nedošlo. Dlužník proto nebyl povinen vystavit žalobci daňový doklad, neboť tato povinnost je vázána na den zdanitelného plnění. Žalovaná dále uvedla, že dnem zdanitelného plnění a konečnou úhradou smluvní ceny Pokračování-3-MSPH 89 ICm 1767/2011 přechází právo k provedenému dílu na objednatele. Součástí právního nároku na dílo je i smluvní technická dokumentace. Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k předání díla, nevznikla dosud dlužníkovi povinnost vystavit daňový doklad na přijatou částku 5,000.000,-Kč ani povinnost vydat technickou dokumentaci k dílu. Žalovaná jedná se zástupcem žalobce o dokončení díla a předání technické dokumentace a vystavení daňových dokladů oproti doplacení sjednané ceny za dílo. Žalovaná dále uvedla, že má za to, že věřitel přihlásil své pohledávky účelově, za účelem založení svého účastenství v insolvenčním řízení s úmyslem toto řízení ovlivňovat.

Soud v rámci přípravy jednání vyzval účastníky, aby sdělili, zda souhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání v souladu s ust. § 115 a o.s.ř., a připojil doložku, že pokud se účastníci v určené lhůtě nevyjádří, bude mít soud za to, že proti rozhodnutí bez nařízení jednání nemají námitek. Vzhledem k tomu, že účastníci na výzvu soudu nereagovali, má soud za to, že s rozhodnutím bez jednání na základě listinných důkazů předložených účastníky, souhlasí.

Z listinných důkazů předložených účastníky, ze souhlasných tvrzení obou účastníků a na základě poznatků z vlastní činnosti soudu, dospěl soud ke skutkovému závěru, že žalobce a dlužník uzavřeli ústní dohodu o provedení díla, spočívajícího v opravách a úpravách lodi Moby Dick ve vlastnictví žalobce. Žalobce poskytl dlužníkovi zálohu ve výši 5,000.000,-Kč. Dlužník dílo nedokončil, ke dni podání žaloby dílo žalobci nepředal. Rovněž nepředal technickou dokumentaci ani daňový doklad na obdrženou částku zálohy. Žalobce doplatek sjednané ceny nezaplatil. Žalobce uplatnil nárok na vydání daňového dokladu a technické dokumentace přihláškou podanou do insolvenčního řízení vedeného na dlužníka a ocenil je částkou celkem 2.000,-Kč.

Dle ust. § 109 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), se zahájením insolvenčního řízení spojuje mimo jiné ten účinek, že pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou (a). Dle ust. § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Dle ust. § 175 IZ je nutno pohledávku vždy vyčíslit v penězích, i když jde o pohledávku nepeněžitou. Jde-li o pohledávku nepeněžitou nebo o pohledávku neurčité výše, musí být vyjádřena v penězích na základě odhadu její hodnoty. Vyhovět žalobě o určení pravosti, výše či pořadí popřené pohledávky lze dle ustálené judikatury při splnění následujících předpokladů: 1. pohledávka byla v rámci insolvenčního řízení řádně a včas přihlášena a přezkoumána, 2. při přezkoumání pohledávky byla tato účinně popřena správcem, 3. incidenční žaloba byla podána včas proti zákonem předpokládaným osobám (popírajícímu správci, případně věřiteli vykonatelné pohledávky), 4. v době rozhodování soudu trvají účinky insolvenčního řízení, 5. osoba žalobce prokáže, že důvod, výše a pořadí pohledávky, popřípadě nárok mají či nemají (podle charakteru incidenční žaloby) oporu v právu. V daném případě považuje soud za splněné první až čtvrtou ze shora jmenovaných podmínek, neboť žalobce přihlásil pohledávky za dlužníkem ve stanovené lhůtě, přičemž jeho pohledávky byly účinně popřeny správcem při přezkumném jednání, konaném v rámci příslušného insolvenčního řízení, incidenční žaloba byla podána včas, insolvenční řízení dosud trvá. Soud se tedy zabýval tím, zda tvrzená pohledávka žalobce má oporu v právu a to co do pravosti a výše. Pokračování-4-MSPH 89 ICm 1767/2011

V daném případě věřitel přihláškou uplatnil nároky, které nejsou penězi ocenitelné. Jak sám uvedl, přihlásil jejich symbolickou hodnotu . Takový způsob ocenění však insolvenční zákon nepřipouští. Ust. § 175 IZ je třeba vykládat tak, že sice lze přihlásit pohledávku nepeněžitou, avšak pouze pohledávku penězi ocenitelnou, která může být uspokojena poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Odhadem hodnoty pohledávky je pak třeba rozumět uvedení konkrétní sumy způsobilé kompenzovat nárok věřitele, nikoliv uvedení částky symbolické. Nárok na vydání účetního dokladu či individuálně určeného souboru listin není nárokem penězi ocenitelným, a nemůže být proto reparován poskytnutím peněžité náhrady. Nejedná se proto o nároky, které lze uplatnit přihláškou. V insolvenčním řízení uplatnitelným nárokem by byl například nárok na náhradu škody vzniklé věřiteli tím, že si musel na vlastní náklady obstarat kopie nevydaných dokladů. Insolvenční správce proto postupoval správně, pokud takto přihlášené pohledávky popřel zcela pro pravost a výši.

Na základě výše uvedeného soudu nezbývá, než návrh na určení pravosti pohledávek spočívajících v nároku na vydání daňových dokladů a manuálů, záručních listů, dodacích listů a technické dokumentace zamítnout, aniž by se věcí věcně zabýval a odkázat věřitele s jeho nároky na věcně a místně příslušné orgány či soud s tím, že se nebude jednat o incidenční spor.

Výrok ad. II. je v souladu s ust. § 142 odst. 1/ o.s.ř., dle kterého přizná soud nárok na náhradu nákladů účastníku, který měl ve věci plný úspěch. Žalovaný byl ve věci úspěšný, žádné náklady mu však v souvislosti s řízením nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 14. května 2012

JUDr. Hana Homolová, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Kantová