MSPH 89 INS 4980/2008-P1-12
Č.d. MSPH 89 INS 4980/2008-P1-12

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Helenou Felcmanovou v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , IČO 10170201, se sídlem Praha 9, Vrchlabská 4/18, o změně v osobě věřitele

takto:

Návrh věřitele č. 1: TOMOL spol. s r.o., IČ: 49354761, se sídlem Světova 473/12, 180 00 Praha 8, na vstup Nord Point Group s.r.o., se sídlem Stračenská 752, 411 08 Štětí, IČ: 04806034, do řízení na jeho místo v rozsahu postoupené pohledávky za dlužníkem ve výši 20.900.634,15 Kč se nepřipouští a v řízení se dále pokračuje s věřitelem č. 1: TOMOL spol. s r.o., IČ: 49354761, se sídlem Světova 473/12, 180 00 Praha 8.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 7. 10. 2016 navrhl insolvenční věřitel č. 1: TOMOL spol. s r.o., IČ: 49354761, se sídlem Světova 473/12, 180 00 Praha 8, jednající Ing. Pavolem Tomaškovičem, aby do řízení na jeho místo vstoupil Nord Point Group s.r.o., se sídlem Stračenská 752, 411 08 Štětí, IČ: 04806034. Součástí návrhu byl písemný souhlas nabyvatele práv se vstupem do řízení. Přílohu návrhu tvořila smlouva o prodeji zastavené pohledávky ze dne 6.10.2016 s úředně ověřenou pravostí podpisů osob, které ji podepsaly, přičemž jako účastníci smlouvy jsou označeni za prodávajícího společnost CHANDANNE LIMITED, se sídlem P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, reg. č. 630417, jednající ředitelem Sergeiem Boiarshinovem, a za kupujícího společnost Nord Point Group s.r.o., se sídlem Stračenská 752, 411 08 Štětí, IČ: 04806034, jednající jednatelkou Terezou Komrskovou.

Podle § 18 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (dále jen IZ") nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízením, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsali. Podle § 18 odst. 2 IZ o návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do 3 dnů ode dne, kdy mu takový návrh došel; nestane-li se tak, má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl.

Podle § 18 odst. 3 IZ Rozhodnutí podle odstavce 1 vydá insolvenční soud také tehdy, učiní-li věřitel a nabyvatel jeho pohledávky do protokolu u tohoto soudu společné prohlášení o tom, že nastala skutečnost uvedená v odstavci 1; odstavec 2 platí obdobně. isir.justi ce.cz Podle § 18 odst. 4 IZ Rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 se doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán.

Skutečnost, že insolvenční soud není rozhodnutím vázán, se může projevit v situaci, kdy insolvenční soud v rámci své úřední činnosti zjistí, že ke vstupu nabyvatele pohledávky do řízení nedošlo; i bez návrhu pak může insolvenční soud rozhodnout o návratu původního věřitele do insolvenčního řízení (k tomu srovnej např. rozhodnutí VS Olomouc 2 VSOL 308/2009-P1-12 ve věci KSOS 13 INS 267/2009). V daném případě bylo zjištěno, že návrh na vstup nového účastníka do řízení namísto věřitele č. 1: TOMOL spol. s r.o., IČ: 49354761, se sídlem Světova 473/12, 180 00 Praha 8,, podepsala osoba, která není oprávněná za uvedeného věřitele jednat, neboť této osobě (Ing. Pavolu Tomaškoviči) zanikla ke dni 28.7.2015 funkce statutárního orgánu. Dále smlouva prodeji pohledávky ze dne 6.10.2016, která byla soudu předložena nijak neprokazuje postoupení pohledávky z původního věřitele č. 1: TOMOL spol. s r.o., IČ: 49354761, se sídlem Světova 473/12, 180 00 Praha 8, na společnost Nord Point Group s.r.o., se sídlem Stračenská 752, 411 08 Štětí, IČ: 04806034, když společnost TOMOL spol. s r.o. vůbec není účastníkem předložené smlouvy a nebylo ničím doloženo, že by tato společnost vůbec někdy svou pohledávku společnosti CHANDANNE LIMITED, se sídlem P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, reg. č. 630417, řádně postoupila. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční společnost, nelze ani ověřit, zda jejím jménem jedná oprávněná osoba, neboť k návrhu na vstup nového účastníka do řízení, nebyly přiloženy listiny, které by tuto skutečnost dokládaly. Společnost CHANDANNE LIMITED tak ani není účastníkem tohoto řízení. A konečně ze sdělení insolvenčního správce úpadce Stanislava anonymizovano , nar. 23.10.1955, IČ0 10170201, se sídlem Praha 9, Vrchlabská 4/18, ze dne 30.8.2016 soud zjistil, že společnost TOMOL spol. s r.o. není ani oprávněna disponovat se svým majetkem, když je proti ní u Exekutorského řadu Zlín, exekutorem Mgr. Markem Jenerálem, vedena exekuce pod sp.zn. 177 EX 1485/2014, v jejímž rámci bylo společnosti TOMOL spol. s r.o. zakázáno jakkoli disponovat se shora uvedenou pohledávkou. I kdyby tedy společnost TOMOL spol. s r.o. doložila řádně podepsaný návrh a smlouvu o postoupení pohledávky, na jejímž základě mělo dojít k převodu pohledávky na společnost CHANDANNE LIMITED, která měla následně tutéž pohledávku postoupit společnosti Nord Point Group s.r.o., jednalo by se o neplatnou smlouvu, která nemá účinky řádné smlouvy.

Z uvedeného je zřejmé, že v daném případě nebyly předpoklady pro vstup nabyvatele pohledávky do řízení splněny, neboť soudu nebyla předložena řádná smlouva o postoupení pohledávek, neboť ani nemohla být platně uzavřena. Soud proto návrhu na vstup nového účastníka do řízení nemohl vyhovět.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 29. listopadu 2016 JUDr. Helena Felcmanová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Štayrová

INS 641 nepřipuštění vstupu nového věřitele do řízení