MSPH 89 INS 36628/2013-C-143
MSPH 89 INS 36628/2013-C-143

Č. j. MSPH 198 ICm 3600/2014-75 (MSPH 98 INS 36628/2013)

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce JUDr. Kateřinou Takácsovou v právní věci žalobce: TORIRADAN a.s., IČO 24681580, se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: JUDr. Kateřina Martínková, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská tř. 22/966, insolvenční správkyně dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, IČO 255 71 150, se sídlem Praha 8, Sokolovská 17, zast. Mgr. Ing. Josefem Davidem, advokátem se sídlem Praha 1, Zlatnická 1582/10,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20.1.2016 č.j. MSPH 198 ICm 3600/2014-72 se v souladu s ust. § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, z r u š u j e s ohledem na dodatečné zaplacení soudního poplatku za návrh ve lhůtě k podání odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Toto usnesení nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř. ).

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

V Praze dne 8. února 2016

JUDr. Kateřina Takácsová, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Bártová