MSPH 89 INS 36273/2013-B-40
Č.d.: MSPH 89 INS 36273/2013-B-40

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Helenou Felcmanovou v insolvenční věci dlužníka: Martin anonymizovano , anonymizovano , byte m Jaromírova 67, Praha 2, o návrhu: Anita anonymizovano , nar. 1.6.1944, Lounky 76, Roudnice nad Labe m, o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou

takto:

Soud p o v o l u j e Anitě anonymizovano , nar. 1.6.1944, bytem Lounky 76, Roudnice nad Labem, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka podle ustanovení § 295 insolvenčního zákona, a to ohledně nemovitosti: -pozemek parc.č. st. 80/1, o výměře 190 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 76-rodinný dům, -pozemek parc. č. st. 80/2 o výměře 35 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 129-rodinný dům vše zapsáno na LV 70, obec Chodouny, kat.úz. Lounky, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litomě řice (položka č. 1 soupisu majetkové podstaty ze dne 23.5.2014).

O důvo dně ní :

Podáním ze dne 17.6.2016, ve znění podání ze dne 20.7.2016 požádala matka dlužníka- Anita anonymizovano , nar. 1.6.1944, bytem Lounky 76, Roudnice nad Labem (dále jen matka dlužníka), aby jí byla udělena výjimka ze zákazu nabývání majetku specifikovaného ve výroku tohoto usnesení z majetkové podstaty dlužníka. Uvedla, že v nemovitosti žije od roku 2007 a toto je jediná možnost, jak nepřijít o střechu nad hlavou.

K výše uvedeným nemovitostem uplatňuje právo zajištěný věřitel č. 4: Městská část Praha 8, IČO 00063797, se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 /dále jen zajištěný věřitel č. 4/.

Podáním ze dne 14.8.2016 insolvenční správce s návrhem matky dlužníka na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku osobami blízkými vyslovil souhlas, jednak z důvodu uvedených v žádosti matky dlužníka a rovněž vzhledem k neatraktivnosti předmětných nemovitostí a tudíž obtížnému zpeněžování třetí osobě. Svůj souhlas správce podmínil zaplacením kupní ceny minimálně ve výši 441.730,-Kč, stanovené dle znaleckého posudku a isir.justi ce.cz dále s úhradou nákladů spojených se zpeněžením nemovitostí /cena za vypracování posudku + ověření podpisů správkyně na kupní smlouvě, návrhu na výmaz poznámek a na potvrzení o zániku zajišťovacích práv + poštovné/ jmenovanou.

Zajištěný věřitel č. 4 se k žádosti matky dlužníka vyjádřil podáním ze dne 19.9.2016 s tím, že souhlasí s udělením požadované výjimky a svůj souhlas rovněž podmínil zaplacením kupní ceny minimálně ve výši 441.730,-Kč, stanovené dle znaleckého posudku a dále s úhradou všech nákladů spojených se zpeněžením nemovitostí dle vyčíslení insolvenčního správce.

Dle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo.

Dle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen partner ); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Dle § 295 odst. 3 IZ může na návrh osob uvedených v odstavci 1 a po vyjádření věřitelského výboru insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Vzhledem k důvodům, které uvedla matka dlužníka a vzhledem k tomu, že s tím souhlasil insolvenční správce i zajištěný věřitel, soud podle § 295 odst. 3 IZ výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužníkovi povolil.

Pouče ní: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 15. listopadu 2016 JUDr. Helena Felcmanová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kantová