MSPH 89 INS 35117/2014-B-30
ĚĚEĚ __ . ...É ăi... ..-.. . 533 šiä. . .Ě .... H. _ EĚEĚĚEÉEĚ . . . . _ .snu ._ _.. ~ . .ml .. Ě :Šiääăăašüää N a __ ,.. . .::u ää: u ..EEEHĚ Hanuš:: uaäaä .. ŘS... .. .. I .. .. a tuší... ...i ...Ě EEE.. :a aaa.. .u ..2 .EEE .šaűüüřäuąăä I u .HĚĚĚĚĚEÍĚE ..E s. š .EEE ...E Ě siti* š 1.: u ..5:23:52 51:3 i.: 3:. _Ěmn. u.. Ě Ě ::s š = w ..izšäřaă Ě? Páně .5. užší §52 .a ..x . .i Ě ł m Ššääšăn .ušišhăšqaä . -. a s u mawa . __ _ ....... i. ................. :š . u-.Es Ě . ...3532223 Ěăää äwäwaüüh üä ?Na ?Emi m MĚ. . E :mămgäsn ĚĚĚĚEĚĚ Ěeiäăăă ::E EEE: ... _ __ a . . _.. . .Ě .-.JN M? Říman* EE. mini.. .......... ..,. . . .. 3325253 :awľšäšäašääř Ř .J w wc . .2.5 .. .a ._ Ěääääăűäüääm p I .i r: . n. g .mam ._ . .RN I. ...-. . ... I r .p .r ________ .535: ĚmÉĚEÉ Ž u' Emi M L HW# ::näzmm m7: mw :m ..u .. u 1 .._. ... Hmi-Ě !uš-EE a.-i 1 q ..u _ ů H 4 m q _ m m H h i ......... :E . . I . I . t . _ t... :Ě Éš Ě ĚŠŠ š ____=___==_=__=Ě_=____=_-=_____ _Ě.Ěnäăă§í Ěäašäěă A qää 2 mm ...či .................... ..š EEE EE. ._ EF Jas:: :EEmšon :samu:-_ :Enäsää ?EEE EE: _ exam äääăă Ě: k H :Hank a.: :NH ř ........ ..a ................ ::má EEE a Hawai =ĚĚ. ĚEĚ EE n. §23. HE r 3% Eang ::EEE u Šum.: .Ěämu __ _. .nižší umu-: ..Emunmz :Tméäüľ Em mě mm :ĚE uznán?? :v ,a . . _ _ .. .. Ěä ł mm :9...: _._ 3:23 ...až .n . h .. _ . ::HE ::m 25% Emmaäf Niľäühääzď.gmwm_m .umeĚ Dmmommnrłmoťť 9 :u meWEĚFu .Bia-. EE 5 Ě MĚ kw...me š Ě. Ěö. äžäš m-am ::E pa až Ěämäc N EEE 3 :Ne

WF, .-Š v .Á_\- wq. ..T .ELPIÍA aL... GE. w u 22:35: ..EEE m EEE

š.. Ě ä%ĚĚĚ= . . !u Z:: I xŠä

...Ě ...EE ...n E; EEE ĚĚĚ a . En.: En E. ::5% .ä wĚE 2.55. EĚEEE EE EEE; u

u.; :EE :m: EEEEĚ s..me si.. EEE: ...E EE: 2.3.,... u EHEH ..55. Hana #22; n-...x ..B

WA Šm mwaäăv Š

p 22%.: :ĚĚĚ EEE... E. :EEE:

:ĚE EEEHE EEĚĚ ,. EE ?3:2. szEłä 2.3 EĚEÉE Egnä ..EEBĚE 533%: a

a :ĚĚĚ .::EH .Eää _ ::5.33 ĚEÉHÉ :EEE: Em; ...Hama EEE; m :EĚ

m5. ::ĚĚE EEE... EĚřEn Šum ::35:5 ü.:me EEE . :EEE m D

.ăaäu ..53; E šäass 2.3 :EEäs ::mříž :§53.Eäăn EĚEHE EEÉĚ.-*EE Éeuă Eăřmă EE EEEHĚ EE" :až ..Eng Enigma... n.. __..._E____, _ EEE :Ě .::Ě EEE EE ..EE ĚEĚ m EEEĚ Ěăä ..š :EEĚ EĚĚE .u

:ĚÉĚĚĚĚĚEE

s ..h .a m .u .F É: a. 2 ..EE EEG... ..ššaä . ._ .EKancelář: usnesení č.d.zrediguj datum narození a adresy povinne Radky Piherove V záhlaví a textu usnesení zveřejni V IR

-doruč IS do DS l do vl.rukou s Íikeí, popř. obálka l do vl.rukou

-doruč dlužníkovi do DS l do vl.rukou s Íikeí, popř. obálka l do vl.rukou

-doruč zástupci navrhovatele do DS l do vl.rukou s Íikeí, popř. obálka l do vl.rukou -doruč povinne Radee Piherove (adresa dle záhlaví usnesení) do DS 1 do vl.rukou s

Íikeí, popř. obálka l do vl.rukou lhůta: doručenka, poté předlož soudciPředáno kanceláři dne

31.5.2016

Vypraveno dne31.5.2016V Praze dne 3 l. května 2016

J UDr. Helena Felemanová samosoudee

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v v '-le-'li--v-vulvv

'v' vlvv l 'VW' v-Ivv ...vle-

89INS 351 1 712014 -B-30 usnesení SOUDCE

K-dor., tisková skupina 71531-5/2016 Lhůta:

89 INS 35117 2014 B 30.do 2016/05/31 13:05:29 SKLOSERVIS PRAHA CZ, s.r.o., IČ: 27950310, právnická, ID: SKLOSERVI27950310 1 Typ DS: P0

SKLOSERVIS PRAHA CZ, s.r.o., Heyrovského náměstí 288/9, 16200 Praha 6, CZ ID DS: zwd2p6g

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno fikcí

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 31.05.2016 15:29:04

Kateřina Kantová 10.06.2016 15:29:04

Zprávu vypravil:

Doručeno fikcí:

31.05.2016 15:29:04 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.2016 15:29:04 10.06.2016 15:29:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV2: Uplynulo 10 dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle §17, odst. 4, zákona č.300/2008 Sb. v platném znění). Zpráva byla označena jako doručená fikcí. Byl-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci nevystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva doručena tímto okamžikem.

20.06.2016 12:59 Kontrolu provedl: Ziková Marie

11.06.2016 00:03KONEC VÝPISU mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vvuvuvvl lvvv vlv vv" lvl. Ivvv

89INS 351 1 712014 -B-30 usnesení SOUDCE

K-dor., tisková skupina 71531-5/2016 Lhůta:

89 INS 35117 2014 B 30.do 2016/05/31 13:05:29 lng. Jandurová Lenka anonymizovano , anonymizovano , IČ: 70155844, ins. správce, ID: JANDUROLENK735215 1 Typ DS: PFO_INSSPR

Lenka Jandurová-lng. Lenka Jandurová, Dlouhá 103/17, 50003 Hradec Králové, CZ ID DS: tppebu4

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 31.05.2016 15:29:03

Kateřina Kantová 31.05.201616:10:46

Zprávu vypravil: Doručeno:

31.05.2016 15:29:02 31.05.2016 15:29:03

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.2016 16:10:46 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

20.06.2016 12:59 Kontrolu provedl: Ziková Marie

01.06.2016 02:16

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

Ivvvllvlvv Ilvvv lvlv vl-v. lv' lvlvlvv

89INS 351 1 712014 -B-30 usnesení SOUDCE

K-dor., tisková skupina 71531-5/2016 Lhůta:

89 INS 35117 2014 B 30.010 2016/05/31 13:05:29 Mgr. Kubíček Jiří, IČ: 72015063, advokát, ID: KUBÍČEKJIŘÍ 2

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 9

Jiří Kubíček-Mgr. Jiří Kubíček, advokát, Revoluční 764/17, 11000 Praha 1, CZ ID DS: fnsg352

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 31.05.2016 15:29:03 31.05.2016 15:29:04

Kateřina Kantová 06.06.2016 10:03:33

Zprávu vypravil: Doručeno:

31.05.2016 15:29:03 31.05.2016 15:29:04

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

06.06.2016 10:03:33 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 20.06.2016 12:59 Kontrolu provedl:

07.06.2016 00:10

Ziková MarieSpisová značkaz89INS 35117/2014 Identifikace dotazuz71531-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:31.05.2016 13:08 Kontrolu proved JIKantová Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána prO:4 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresát:SKLOSERVIS PRAHA cz, s.r.o., IČ: Typľpmávnická ID:SKLOSERV127950310 1 27950310, právnická

Údaje o schránce: typzpo ID DS:zwd2p6g Stav DS Přístupná Název DS firma: SKLOSERVIS PRAHA CZ, s.r.o.

1Č: 27950310

Adresa: Heyrovského náměstí 9/288, 16200 Praha 6, CZ

Adresátzľng. Jandurová Lenka anonymizovano , nar. TYpľins. IDzJANDUROLENK7352 anonymizovano , IČ: 70155844, ins. správce správce Údaje o schránce: typ PFO_INSSPR ID DS:tppebu4 Stav Ds Přístupná Název DS Lenka Jandurová, rodné příjmení: Jandurová, firma: lng. Lenka Jandurová-Insolvenční správce 1Č: 70155844

Adresa: Dlouhá /103, 50003 Hradec Králové, CZ anonymizovano

Adresátszr. Kubíček Jiří, IČ: 72015063, Typľadvokát ID:KUBÍČEKJIŘÍ 2 advokát Údaje o schránce: typ PFO_ADVOK ID Ds:fnsg35z Stav Ds Přístupná

Název DS Jiří Kubíček, firma: Mgr. Jiří Kubíček, advokát, ev.č. 12594 1Č: 72015063

Adresa: Revoluční 17/764, 11000 Praha, CZnar. 11.03.1981 nepřístupná DS:0 adresátůnově zjišťbvána DS prO:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzPiherová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzPIHEROVRADKO61054 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Piherová, Ra anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R