MSPH 89 INS 34495/2014-P6-6
Č.d. MSPH 89 INS 34495/2014-P6-6

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v insolvenční věci dlužníka: Tomáš anonymizovano , anonymizovano , Starodubečská 401/36, 107 00, Praha 10-Dubeč, o odvolání věřitele

takto:

Rozhodnutí zdejšího soudu č.d. MSPH 89 INS 34495/2014-P6-2 ze dne 1. července 2015 se mění tak, že přihláška pohledávky č. 6: EC Financial Services, a.s., IČ: 24243744, Adresa: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3-Žižkov, ze dne 23.02.2015 se n e o d m í t á , a účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění :

Rozhodnutím č.d.-P6-2 ze dne 01.07.2015 rozhodl zdejší soud vyšším soudním úředníkem Bc. Lenkou Černoškovou o odmítnutí přihlášky věřitele č. 6: EC Financial Services, a.s., IČ: 24243744, Adresa: Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3-Žižkov, a ukončení jeho účasti na insolvenčním řízení, a to z toho důvodu, že žaloba na určení pravosti jeho popřené pohledávky nebyla v zákonné lhůtě podána u soudu. Toto rozhodnutí napadl včas podaným odvoláním věřitel, který uvedl, že insolvenční správce vyzval věřitele k podání incidenční žaloby výzvou, ve které jej nepoučil řádně o konkrétní lhůtě, v níž je možno žalobu proti dlužníkovi podat. Proto má věřitel za to, že mu lhůta k podání žaloby dosud neuplynula a navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí Městského soudu v Praze zrušil.

Po přezkoumání věci soud zjistil, že odvolání je důvodné, rozhodnutí o odmítnutí přihlášky je předčasné. Soud zjistil, že dne 23.02.2015 si věřitel č. 6 do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 11.076,96 Kč. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 06.05.2015 byla jeho pohledávka popřena dlužníkem co do pravosti. Věřitel byl o této skutečnosti vyrozuměn správcem dne 12.05.2015 a zároveň byl poučen, že nepodá-li věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena žalobu včas, nebude v insolvenčním řízení k pohledávce popřené co do pravosti a výše nadále přihlíženo a pohledávka popřená co do pravosti a výše bude pokládána za zajištěnou ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření insolvenčním správcem, popření pohledávky dlužníkem má za trvání účinků schváleného oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky správcem. Dále byl poučen, že lhůta k podání žaloby je dodržena, je-li poslední den lhůty žaloba doručena insolvenčnímu soudu, aniž by v této výzvě byla tato lhůta výslovně uvedena a aniž by byl dlužník poučen, proti komu má svoji případnou žalobu směřovat.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle ust. § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Dle rozhodnutí VS v Praze ze dne 25.2. 2010, sp.zn. KSUL 45 INS 857/2008, 1 VSPH 544/2009-P6 jestliže insolvenční správce ve vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ neinformoval věřitele ve smyslu § 410 odst. 2 IZ o účincích popření jeho pohledávky dlužníkem pro případ, že bude schváleno jeho oddlužení, a věřitele neupozornil, že žalobu má podat i proti popírajícímu dlužníku, pak věřiteli doručením tohoto neúplného správcova vyrozumění nepočala běžet patnáctidenní lhůta k podání žaloby vůči dlužníku (§ 198 odst. 2 IZ).

Dle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Protože ve věci rozhodoval vyšší soudní úředník, rozhodl o odvolání soud prvního stupně, který napadené rozhodnutí vydal, a to tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl. Vzhledem k tomu, že výzva správce, doručená věřiteli neobsahovala náležité odůvodnění, není s jejím doručením věřiteli spojen počátek běhu lhůty k podání incidenční žaloby. Odmítnutí přihlášky bylo tudíž předčasné, věřitel má lhůtu nadále zachovánu s tím, že počátek jejího běhu bude spojen až s doručením perfektní výzvy ze strany insolvenčního správce. Soud proto rozhodnutí vyššího soudního úředníka změnil tak, že přihláška věřitele se neodmítá a jeho účast na řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 7. srpna 2015

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Ziková

INS 871 autoremedura-změna rozhodnutí vydaného asistentem či VSÚ