MSPH 89 INS 33685/2014-B-75
"" T UJI. 1.1. .lLU-Jlf HULI- _JJ

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Markéty Hudečkové a soudců JUDr. lng. ]aroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Věry Modlitbové ve věci dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , IČO 18856004, bytem Vršovická 1429/63, 100 00 Praha 10, zastoupeného Mgr. jiřírn Slencem, advokátem, sídlem Velké náměstí 148, 500 03 Hradec Králové, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č. j MSPH 89 INS 33685/2014-B-75 ze dne 15. května 2017 takto:

Usnesení Městského soudu vPraze č. j MSPH 89 INS 33685/2014 B-75 ze dne 15. května 2017 se mění tak, že se oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře nezrušuje a konkurs na majetek dlužníka se neprohlašuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze shora označeného usnesení zrušil schválené oddlužení Martina anonymizovano (dále jen dlužník) plněním splátkového kalendáře schválené usnesením č. d. MSPI I 89 INS 33685/ 2014 13 19 ze dne 15, 9. 2015 (bod 1. výroku), na jeho majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku) a vyslovil, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastanou zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení shrnul soud I. stupně dosavadní průběh řízení tak, že usnesením ze dne 15. 9. 2015 (B-19) schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, přičemž splátky nezajištěným věřitelům měly být hrazeny ze smlouvy o důchodu s tím, že míra uspokojení nezajištěných věřitelů za celou dobu oddlužení dosáhne 33 %. Dlužník neplnil svou povinnost k úhradám podle splátkového kalendáře a byl nekontaktní, na výzvy insolvenčního správce ]UDr. Filipa Pundy (dále jen správce) k plnění splátkového kalendáře nereagoval. již ze zprávy insolvenčního správce ze dne 10. 3. 2016 vyplývá, že správce navrhl přeměnu oddlužení na konkurs, protože za prvních šest měsíců bylo oddlužení plněno pouze na 1,05 %. Dušan Neuman, jenž se zavázal ve smlouvě o důchodu platit dlužníkovi částku 14 000 Kč měsíčně, sdělil, že není schopen svůj závazek plnit. Další návrhy na přeměnu oddlužení na konkurs správce podal 1. 6, 2016 a 1. 9. 2016, k nařízeným slyšením se dlužník opakovaně nedostavil a svou nepřítonost omlouval. V poslední zprávě z 31, 1. 2017 správce uvedl, že s ním dlužník nespolupracuje, žádné platby od září 2016 ve prospěch majetkové podstaty neprovedl a upozornil, že již od 10. 3. 2016 navrhoval zrušení oddlužení a řešení dlužníkova úpadku konkursem. Za dané situace je podle soudu 1. stupně zřejmé, že dlužník podmínky oddlužení splátkovým kalendářem dlouhodobě nepm, se správcem nespolupracuje a jednání u soudu se vyhýbá, ze čtyř pokusů o svolání jednání za účelem slyšení dlužníka se k žádnému nedostavil, omlouval se z nich těsně před termínem jednání a pouze vjednom případě osvědčil důvod nethomnosti (dne 10. 11. 2016). Přitom je s podivem, že své zdravotní potíže řešil dlužník v Broumově, ačkoliv jeho trvalé bydliště je v Praze 10. Dlužník se přes výzvu soudu I. stupně písemně k návrhu správce nevyjádřil a nesdělil žádné skutečnosti, z nichž by soud mohl dospět k závěru, že majetkové poměry dlužníka

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

::FUAMILLJUY GFJ l..!-á-l LTJ Ul.. ..li .L LE.-f .LJ. ll J JJUU Jlf HUA I'

4 VSPH1103/2017 se nadcházejícím období zlepší a že lze očekávat, že by nezajištění věřitelé mohli být uspokojení ve výši alespoň 30 % svých pohledávek. Přestože dlužník déle než rok neplní splátkový kalendář a je mu známo, že jediný zdroj pro placení splátek (ijmy ze smlouvy o důchodu) ztratil, nesnažil se tento výpadek nijak nahradit, '

Soud I. stupně uzavřel, že dlužník dlouhodobě neplní splátkový kalendář a je zřejmé, že nebude schopen podstatnou část splátkového kalendáře splnit, a proto postupoval podle (3 418 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ), zrušil schválené oddlužení a současně prohlásil na majetek dlužníka konkurs.

Proti tomuto usnesení Městského soudu vPraze podal dlužník včasné odvolání (Bo-76), v němž namítal, že se pan Dušan Neuman projevil jako nespolehlivá osoba, když svůj závazek ze smlouvy o důchodu neplnil. Dlužník nebyl nekontaktní, správce dvakrát navštívil, ten s ním však odmítl o věci konkrétně hovořit a ani dlužníku nesdělil, že ze smlouvy o důchodu není plněno, do řízení se negativně promítl i nepříznivý zdravotní stav dlužníka. Podáním ze dne 10. 7. 2017 dlužník do spisu založil smlouvu o důchodu ze dne 4. 7. 2017 uzavřenou se společnosti AKTUSORT, s.r.o. na částku 17 000 Kč měsíčně a pracovní smlouvu uzavřenou s touž společností ze dne 1. 7. 2017 na dobu neurčitou, podle níž by mu měl zaměstnavatel vyplácet mzdu ve výši nejméně 18 000 Kč mesrcne.

V dílčí zprávě ze dne 3. 7. 2017 správce konstatoval, že dlužník v průběhu trvání oddlužení poskytl dar v říjnu 2015 ve výši 15 000 Kč a v prosinci 2015 ve výši 10 000 Kč, na odměně správce bylo uhrazeno 4 356 Kč. Aby mohl být splátkový kalendář řádně splněn, musel by dlužník hradit od července 2017 částku 17 000 Kč měsíčně.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle Š 418 IZ (ve znění účinném do 30. 6. 2017) zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník nepM podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo ci) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odst. 1 písm. c), byl li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo ezekuce (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 3). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 3 (odst. 4).

K výše uvedené právní úpravě Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí pod sen. zn. 29 NSČR 12/2013 dovodil, že lhůta 5 let stanovená insolvenčním zákonem dlužníku ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou, přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení. jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoliv řádně plní povinnosti uvedené v 5 412 odst. 1 a ?) IZ, není to důvodem k postupu podle 5 418 odst. 1 písm. a) IZ; postup podle Š 418 odst. 1 písm. b) IZ tím však není vyloučen. Důvodem pro zrušení oddlužení podle Š 418 odst. 1 písm. b) IZ nemůže být bez dalšího momentální zhoršení příjmové

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

10.

11.

I TULLLLLUJI ::.-UL! situace dlužníka, jež mu v daném okamžiku neumožňuje poskytovat věřitelům pojatým do splátkového kalendáře plnění v rozsahu potřebném pro jeho celkové řádné splnění. Aby bylo možno uzavřít, že úspěšné završení oddlužení objektivně vzato nelze předpokládat, musí jít o situaci, kde je zcela zřejmé, že dlužník včasovém prostoru splátkového kalendáře nebude schopen současný nepříznivý vývoj procesu oddlužení zvrátit, anebo kdy se mu ani v rozumném časovém horizontu nepodařilo dosáhnout potřebných lepších výdělků či dalších příjmů, jež předpokládal, a není reálná naděje na změnu.

Z dosavadního průběhu oddlužení tak, jak se podává z dílčí zprávy ze dne 3. 7. 2017 je zřejmé, že dlužník do rozhodnutí soudu I. stupně o zrušení oddlužení na nezajištěné pohledávky ve výši 1 957 980,26 Kč uhradil částku 20 664 Kč, což představuje 1,05 % jejich výše. Na výzvu odvolacího soudu ze dne 21. 6. 2017 (P:-80) dlužník podáním ze dne 10. 7. 2017 (5 82) předložil smlouvu o důchodu ze dne 4. 7. 2017 uzavřenou se společností AKTUSORT, s.r.o., jenž se pro účely oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře zavázala dlužníkovi poskytovat měsíčně částku 17 000 Kč a současně pracovní smlouvu uzavřenou mezi dlužníkem a AKTUSORT, s.r.o. ze dne 1. 7. 2017, podle níž má dlužník dostávat mzdu vminimální měsíční výši 18 000 Kč, jako den nástupu práce byl sjednán 1. 8. 2018. Při jednání odvolacího soudu konaném dne 25. 9. 2017 (8-88) dlužník vysvětlil, že se nástup do práce asi o tři týdny opozdil, takže dosud od zaměstnavatele mzdu neobdržel, výplatní termín podle pracovní smlouvy do doby jednání odvolacího soudu nenastal. Doplnil, že podnikal jako OSVČ, podnikání přerušil z důvodu vleklého sporu s ňnančním úřadem ohledně nadměrného odpočtu DPH (proti dlužníku bylo v této souvislosti vedeno trestní řízení, jež skončilo v listopadu 2016 zproštěním obžaloby), neměl ijmy a žil z prostředků své manželky. Proti Ministerstvu spravedlnosti ČR dlužník uplatnil finanční nárok ve výši přes 1 mil. Kč, v této věci bude pravděpodobně nutno podat žalobu a vést vleklý soudní spor. Správce k podanému odvolání konstatoval, že příjem dlužníka ze smlouvy o důchodu postačuje k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v alespoň minimálním rozsahu.

Dlužník dále předložil potvrzení AKTUSORT, s.r.o. ze dne 12. 12. 2017, podle něhož byla na základě smlouvy o důchodu ze dne 4. 7. 2017 vyplacena částka 17 000 Kč za jednotlivé měsíce (8, 9, 10 a 11 /2017) a na základě pracovní smlouvy z 1. 8. 2017částka čisté mzdy ve výši 18 000 Kč měsíčně za totéž období. Při jednání před odvolacím soudem konaném dne 18. 12. 2017 dlužník doplnil, že výplatní pásky od zaměstnavatele neobdržel, ijmy z pracovního poměru a ze smlouvy o důchodu mu byly vyplaceny v hotovosti oproti výdajovýrn pokladním dokladům a z účtu svého syna je odeslal správci. Jednatel dlužníkova zaměstnavatele je v současnosti v zahraničí, účetní mu vystavila částečně chybné doklady, jež byly zveřejněny v insolvenčním rejstříku.

Správce v dílčí zprávě ze dne 8. 12. 2017 (1395) sdělil, že na účet majetkové podstaty vyplatila Ceská pojišťovna, a.s. dne 31. 10. 2017 přeplatky ze zaniklých pojistných smluv ve výši 1 341 Kč, 1442 Kč a 716 Kč; dne 21. 11. 2017 Ministerstvo spravedlnosti ČR ve prospěch majetkové podstaty vyplatilo částku 186 605 Kč jako náhradu škody přiznanou dlužníku. Z účtu Daniela anonymizovano pak ve prospěch majetkové podstaty bylo vyplaceno: dne 2. 11. 2017 částka 4 000 Kč, dne 8. 11. 2017 částka 3 000 Kč, dne 4. 12. 2017 částka 27 000 Kč, dne 6. 12. 2017 částka 17 000 Kč a dne 8. 12. 2017 částka 17.000 Kč. Na účtu majetkové podstaty je tak ke dni podání této zprávy deponována částka ve výši 258 104,45 Kč. Pokud by tato částka byla rozpočtena mezi nezajištěné věřitele, byli by věřitelé (po úhradě dlužných odměn správce a po nadeponování částky ve výši 6 534Kč jako zálohy na odměnu správce) uspokojení v rozsahu 12,5 %, přičemž očekávaná míra uspokojení věřitelů by se zvýšila na 26,5 %. K uspokojení věřitelů aspoň v 30 % rozsahu by bylo nutné, aby dlužník nadále zasílal měsíční plnění ve výši alespoň 11 600 Kč; dlužník předložil smlouvu o důchodu na částku 17 000Kč a současně má ijem z pracovního poměru.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

12.

13.

14.

Jirvl-J-Ww'lur! Wil-ilin.. l .LTLLJJ. l-l-U..; J....L'ÍU JJUU-l Jf LlUJ-T

4 VSPH1103/2017

Odvolací soud se v zásadě ztotožňuje s úvahou soudu I. stupně, jenž za situace, která byla dána v době vydání napadeného usnesení, rozhodl o zrušení schváleného oddlužení z důvodů uvedených v Š 418 odst. 1 písm. b) IZ. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však dle odvolacího soudu rozhodující skutečnost, že dlužník až v odvolacím řízení předložil listiny, z nichž odvolací soud shledal, že aktuální mzdové příjmy dlužníka a příjmy z nově uzavřené smlouvy o důchodu mu stále zachovávají šanci na to, aby oddlužení plněním splátkového kalendáře mohlo být ještě splněno. Za této situace nemá odvolací soud důvod nevěřit upřímně míněné snaze dlužníka dostát všem podmínkám oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Lze tedy očekávat, že i pro věřitele bude oddlužení i nadále výhodnějším řešením úpadku, než konkurs, řešit úpadek dlužníka za změněného skutkového stavu již nyní konkursem by též odporovalo zásadám insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (5 5 písm. a) IZ). Nelze totiž přehlédnout, že řešení úpadku dlužníka splátkovým kalendářem může být stále ještě reálné a nezajištění věřitelé by z něho mohli obdržet více než při konkursu a nároky insolvenčního správce by byly zcela zapraveny. Veden těmito úvahami dospěl odvolací soud k závěru, že je namístě umožnit dlužníku, aby v budoucnu svým zodpovědným a seriózním přístupem přesvědčil insolvenční soud a zejména své věřitele o tom, že jeho snaha dostát v maximální možné míře svým závazkům je nuhěna skutečně upřímně, poctivě a se vší vážností. Ostatně, i kdyby se v průběhu dalšího řízení ukázalo, že odvolací soud se v tomto svém úsudku zmýlil a že není možno podstatnou část splátkového kalendáře splnit, může kdykoliv později dojít ke změně způsobu řešení jejího úpadku a úpadek by pak byl již deňnitivně řešen konkursem, resp. by insolvenční řízení mohlo být zastaveno, resp. by dlužníku v budoucnu soud nemusel přiznat osvobození od placení pohledávek podle 5 414 či 5 415 IZ.

Pro tuto chvíli však ještě není zrušení schváleného oddlužení dlužníka namístě. Proto odvolací soud postupoval podle 5 220 odst. 1 písm. a) o.s.ř. a napadené usnesení změnil shora uvedeným způsobem.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo máuli být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímú soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 18. prosince 2017

Mgr. Markéta Hudečková v. r. předsedkyně senátuShodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojtí.