MSPH 89 INS 31733/2012-A-8
Č.d. MSPH 89 INS 31733/2012-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Editou Arnold v insolvenční věci dlužníka: Antonín Kolář, dat. nar. 02.05.1946, bytem Praha 9-Běchovice, V Okálech 528, PSČ 190 11 o insolvenčním návrhu věřitele: ENERGY OIL INVEST GROUP SE, IČ 248 11 114, se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00

t a k t o:

I. Insolvenční řízení s e z a s t a v u j e.

II. Rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu ze dne 18.12.2012 se zrušuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Navrhovatel se svým podáním ze dne 16.12.2012, které bylo insolvenčnímu soudu doručeno dne 17.12.2012, domáhal vydání usnesení o zjištění úpadku dlužníka.

Insolvenční navrhovatel podáním ze dne 21.12.2012, které bylo doručeno insolvenčnímu soudu dne 27.12.2012, vzal insolvenční návrh v celém rozsahu zpět.

Insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci rozhodnutí o insolvenčním návrhu /ust. § 129 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ)/.

Insolvenční soud postupoval dle ust. § 130 odst. 1 IZ a insolvenční řízení výrokem I. tohoto rozhodnutí z a s t a v i l.

Soud poté výrokem II. tohoto rozhodnutí postupoval dle ust. § 130 odst. 1 IZ a rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu věřitele ze dne 18.12.2012, č.d. MSPH 89 INS 31733/2012-A-6 zrušil.

Soud poté výrokem III. tohoto rozhodnutí postupoval dle ust. § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 7. ledna 2013

Mgr. Edita Arnold, v.r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Ziková