MSPH 89 INS 31445/2013-C1-27
MSPH 89 INS 31445/2013-C1-27

Č.j. MSPH 189 ICm 520/2015-109 (MSPH 89 INS 31445/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Helenou Felcmanovou ve věci žalobce: Dial Telecom, a.s., IČ: 28175492, se sídlem Praha 8, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, zastoupeného: Mgr. Andreou Stachovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Valentinská 92/3, PSČ110 00 proti žalovanému: AB insolvence v.o.s., insolvenční správce dlužníka N W D C Company spol. s r.o., IČ: 25219685, se sídle m Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00, zastoupenému: Mgr. Davidem Urbancem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1046/24, PSČ 110 00, o určení pravosti nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem N W D C Company spol. s r.o., IČ: 25219685, se sídlem Prah 4, Mezi Lysinami 6, PSČ 140 00, pohledávku ve výši 497.246,39 Kč za poskytnutí služby elektronických komunikací vyúčtovaných fakturami č. 130100317, 31-00027/13, 31-00070/13, 31-00112/13, 31-00149/13, 02-00001/14, vystavenými v souladu s rámcovou smlouvou z 1.7.2009, evidovanou žalobcem pod č. 73061, a fakturami č. 21-61953/13, 21-61954/13, 21- 71835/13, 21-71836/13, 21-81367/13, 21-81366/13, 21-905583/13, 21-90584/13, 22-05137/13, 22-05138/13, 22-13766/13, 22-13767/13, 22-22107/13 a 22-isir.justi ce.cz pokračování-2-sp.zn. MSPH 189 ICm 520/2015

22108/13, vystavenými v souladu se smlouvami č. 19-09-702500 a 19-07- 7011499, evidovanými žalobcem pod č. 60379, s e za mí t á .

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému na účet jeho zástupce náklady řízení ve výši 41.140,-Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Od ůvo d ně n í:

Žalobou doručenou soudu dne 4. 2. 2015 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníkem pohledávku ve výši 497.246,39 Kč z titulu poskytnutých telekomunikačních služeb. Žalobce tvrdil, že 21. ledna 2015 obdržel od insolvenčního správce (dále jen žalovaný) výzvu k podání incidenční žaloby, protože jeho přihláška byla v plném rozsahu na přezkumném jednání popřena. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. na dlužníka N W D C Company spol. s r.o. pohledávky ze dvou smluv, které uzavřeli jeho právní předchůdci. V souvislosti s tím tvrdil, že je nástupcem společnosti STAR 21 Networks, a.s. se sídlem Praha 8, Křižíkova 237/36a, Karlín, PSČ 186 00, IČ: 26223325, která měla s dlužníkem uzavřenou rámcovou smlouvu ze dne 1. 7. 2009 a z ní vyplývající pohledávky za dlužníkem byly součástí přihlášky. V rámci přechodu práv a povinností na nového poskytovatele bylo nutné z administrativních důvodů přečíslovat uzavřené smlouvy, o čemž byli všichni zákazníci vyrozuměni. Z tohoto důvodu je na s tímto vztahem souvisejících fakturách uváděno číslo smlouvy 73061. Obdobně v souvislosti s přeměnou společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 63080150, přešla v souladu s Projektem rozdělení odštěpením ze dne 10. 9. 2012 na žalobce i část odštěpovaného jmění této společnosti, jejíž součástí byly i práva a povinnosti plynoucí ze smluv č. 19-09-702500 a 19-07-701499, které byly z administrativních důvodů žalobcem přečíslovány na smlouvu č. 60379, o čemž byl dlužník informován. Žalobce tvrdil, že na výzvu žalovaného svoji přihlášku včas a řádně doplnil a existenci předmětných přihlášených pohledávek doložil. Co se týká nároků vyplývajících z rámcové smlouvy původně uzavřené společností STAR 21 Networks, a.s. tvrdil, že plnění poskytnutá na základě této rámcové smlouvy byla poskytnuta na základě dílčích objednávek, jejichž označení vyplývá z faktury 130100317, a jako důkaz o poskytnutém plnění navrhl výslech zaměstnanců svých a dlužníka. Uzavřená rámcová smlouva o poskytování telekomunikačních služeb dlužníka se společností STAR 21 Networks, a.s., jíž je žalobce právním nástupcem, resp. na základě této smlouvy a dílčích objednávek, byly dlužníkovi poskytovány služby Datový okruh , přičemž tato smlouva byla žalobcem nově evidována pod č. 73061 a na základě poskytnutého plnění byly vystaveny faktury č. 130100317, 31-00027/13, 31-00070/13, 31-00112/13 a 31-00149/13 a faktura č. 02-00001/14, které dlužník neuhradil. Dále dlužník uzavřel se společností VOLNÝ a.s., jíž je žalobce právním nástupcem, smlouvy č. 19-09-702500 a 19-07-7011499 o poskytování služeb elektronických komunikací, nově evidovanou pod č. 60379, na základě kterých byly vystaveny faktury č. 21-61953/13, 21-61954/13, 21-71835/13, 21-71836/13, 21-81367/13, 21-81366/13, 21-905583/13, 21-90584/13, 22-05137/13, 22-05138/13, 22-13766/13, 22-13767/13, 22-22107/13 a 22-22108/13.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu s tím, že žalobce neprokázal existenci tvrzené přihlášené pohledávky. Dne 7. 2. 2014 podal žalobce přihlášku pohledávek, ve které uplatnil hromadně 20 pohledávek v celkové výši 497.246,39 Kč, z toho jako jistinu 489.409,-Kč a zákonný úrok z prodlení 7.837,39 Kč. Jako právní důvod vzniku přihlášeného nároku uvedl tři smlouvy, a to rámcovou smlouvu ze dne 26. 8. 2009 a smlouvy o poskytování služeb pokračování-3-sp.zn. MSPH 189 ICm 520/2015 elektronických komunikací č. 19-07-702500 a č. 19-07-701499 ze dne 26. 7. 2009. U dílčích pohledávek pak žalobce v přihlášce uvedl čísla faktur, aniž upřesnil, na základě jakých smluv byly jednotlivé faktury vystaveny, resp. na základě jaké smlouvy jednotlivé pohledávky žalobce měly vzniknout. Pohledávku uplatněnou pod č. 1 prokazoval žalobce fakturou č. 130100317. Z této faktury však nevyplývá, že by byla vystavena na základě jakékoliv žalobcem v textu přihlášky uvedené smlouvy. Na faktuře je uvedeno, že se jedná o fakturaci za poskytované telekomunikační služby v období 08/2013 na základě objednávek, avšak tyto objednávky stejně jako skutečné dodání služeb žalobce neprokázal. Faktury k pohledávkám č. 2-6 uvádějí odkaz na smlouvu 73061 s tím, že na základě přeměny společnosti STAR 21 Networks, a.s. přešlo na žalobce jmění této společnosti a z administrativních důvodů došlo k přečíslování rámcové smlouvy ze dne 1. 7. 2009 (v přihlášce ze dne 26. 8. 2009, v doplnění přihlášky ze dne 1.7.2009). Žalobce však toto své tvrzení o tom, že právním titulem pohledávek č. 2-6 je skutečně rámcová smlouva, tedy že by měla být smlouvou uváděnou na fakturách, tj. smlouvou č. 73061, nikterak neprokázal. Žalovaný proto nemá za prokázané, že by skutečně právním titulem pohledávek č. 2-6 bylo plnění z rámcové smlouvy. Z textu rámcové smlouvy vyplývá, předmětem závazku ze strany žalobce bude poskytnutí telekomunikačních služeb sjednané na základě jednotlivých objednávek (čl. 1.2 rámcové smlouvy), které bude předchůdce žalobce potvrzovat (čl. 2.1 rámcové smlouvy). Pohledávky žalobce (resp. společnosti STAR 21 Networks, a.s.) tak nevznikaly pouze na základě rámcové smlouvy, ale až na základě dílčích smluv uzavřených podle objednávek od dlužníka potvrzených společností STAR 21 Networks, a.s.. Žádné takové potvrzené objednávky žalobce nikdy nepředložil a jejich existenci netvrdil. U pohledávek č. 7-20 žalobce uváděl jako právní důvod jednotlivé faktury, které byly vystaveny na základě smlouvy č. 60379. Takováto smlouva nebyla žalobcem předložena a žalobce tvrdil, že se jedná o administrativní označení pro smlouvy č. 19-09-702500 a 19-07-701499 uzavřené mezi dlužníkem a společností Czech On Line, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 8, 130 00, Praha 3, IČO 630 80 150, nyní existující pod obchodní firmou VOLNÝ, a.s. V přihlášce ve znění jejího doplnění žalobce neprokázal vznik žádné z tvrzených pohledávek a ani v žalobě pak žalobce neuvedl žádné skutečnosti a ani k ní nepřiložil žádné listiny, které by prokazovaly existenci pohledávek uplatněných v přihlášce. Dále žalovaný namítal, že soud připustil prolomení zásady koncentrace řízení, která podle něho nastala již po prvním jednání konaném 21. 1. 2016, když se zabýval důkazy navrženými žalobcem po tomto datu. Dále žalovaný upozornil na to, že všeobecné obchodní podmínky připojené ke smlouvám společnosti VOLNÝ, a.s. nebyly datovány a že ceník, který byl předložen, byl vystaven až následně po uzavření předmětných smluv dlužníka se společností VOLNÝ a.s. Co se týče vztahu dlužníka ke společnosti STAR 21 Networks a.s., objednávky, které podle jeho názoru předložil žalobce až po koncentraci řízení, nebyly vystaveny na základě rámcové smlouvy, což vyplývá z příloh této smlouvy a z toho, že žádná z nich neodkazuje na rámcovou smlouvu a že naopak, zatímco rámcová smlouva měla být uzavřena 26. 8. 2009, na některých objednávkách je uvedeno, že byly uzavřeny na základě nabídky z 1.7.2011. Dále namítl, že částka uvedená na objednávce z 1. 6. 2010 ve výši 3.490,-Kč neodpovídá jakékoliv částce uvedené na související faktuře 130100317. V přihlášce uvedené faktury nemohou být právním titulem pro plnění a v průběhu celého řízení neprokázal žalobce dohodu o ceně poskytovaných služeb, neboť sjednaná cena z jím předložených důkazů není seznatelná. Co se týká přihlášených pohledávek, jedná se podle žalovaného o pohledávky třetích osob, údajných právních předchůdců žalobce, proto žalovaný nemá za prokázané ani to, že žalobce je věcně aktivně legitimován.

Shodná tvrzení účastníků vzal soud za svá skutková zjištění podle § 120 odst. 3 o.s.ř., podle nich za nesporné mezi účastníky soud považuje, že úpadek dlužníka byl zjištěn 13. 1. pokračování-4-sp.zn. MSPH 189 ICm 520/2015

2014, že na přezkumném jednání 12. 1. 2015 žalovaný popřel přihlášku žalobce pro pravost, tedy přihláška byla tedy řádně správcem přezkoumána a na přezkumném jednání účinně popřena. Dále, že žaloba doručená v této věci 4. 2. 2015 byla podána žalobcem na základě výzvy žalovaného, která mu byla doručena 21. 1. 2015.

Z provedených důkazů učinil soud tato skutková zjištění: ze spisu sp.zn. 189 ICm 520/2015, že předmětná žaloba byla soudu doručena 4. 2. 2015 tedy s ohledem na doručení výzvy žalovaného k podání incidenční žaloby, doručené dne 21. 1. 2015, včas, osobou oprávněnou. Z protokolu o přezkumném jednání-přihlášky pohledávky žalobce ve věci sp.zn., že v ní žalobce uplatňuje předmětnou pohledávku na 489.409,-Kč s tím, že uvádí, že věřitel poskytl dlužníkovi služby elektronických komunikací v souladu s rámcovou smlouvou ze dne 26.8.2009 a v souladu se zmíněnými dokumenty, mezi kterými je uvedena rámcová smlouva z 26.8.2009, Všeobecné podmínky veřejných telekomunikačních služeb poskytnutých společností STAR 21 Networks, a.s., Provozní podmínky veřejných telekomunikačních služeb téže společnosti, Specifikace poskytovaných služeb a Ceník služeb téže společnosti a dále Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací č. 19-07-702500 z 26.7.2007 a 19-07-701499 z 26.7.2009, včetně technických specifikací služeb a dále zde uvedené faktury. Dále v přihlášce žalobce tvrdil, že dlužník neuhradil služby poskytnuté žalobcem v měsících červen až prosinec 2013 a leden 2014. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku žalobce bylo zjištěno, že odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 630 80 150, přešla v souladu s projektem rozdělení odštěpením a sloučením na společnost žalobce, takže přechod tohoto jmění byl zapsán v obchodním rejstříku k 1. 10. 2010, další odštěpovaná část jmění společnosti VOLNÝ, a.s. přešla v souladu s projektem rozdělení společnosti ze dne 10. 9. 2012 na společnost žalobce s tím, že tento přechod byl zapsán do obchodního rejstříku k datu 30. 11. 2012, dále ke dni 31. 8. 2013 byla zapsána fúze sloučením tak, že jmění společnosti STAR 21 Networks, a.s., se sídlem Praha 8, Křižíkova 237/36a, IČ: 26223325 přešlo na společnost žalobce. Z toho má soud za prokázané, že žalobce je právním nástupcem společností VOLNÝ, a.s. a STAR 21 Networks, a.s. Z listiny, označené žalobcem jako jeden list delimitačního protokolu, nebylo zjištěno ničeho. Z rámcové smlouvy potvrzené dne 26. 08. 2009 společností STAR 21 Networks, a.s. a dne 1. 7. 2009 dlužníkem jako uživatelem bylo zjištěno, že STAR 21 Networks, a.s. se zavázala k poskytování velkoobchodních telekomunikačních služeb uživateli na základě jednotlivých objednávek, které jsou nedílnou součástí smlouvy (bod 1.2), s tím, že konkrétní cena bude uvedena v potvrzené objednávce, které bude STAR 21 Networks, a.s. potvrzovat v souladu s platným Ceníkem (bod 2.1). Práva a povinnosti, která nejsou určena smlouvou, vyplývají z jejích příloh, které tvoří nedílnou součást smlouvy: Všeobecné podmínky veřejných telekomunikačních služeb poskytovaných společností STAR 21 Networks, a.s., Provozní podmínky veřejných telekomunikačních služeb poskytovaných společností STAR 21 Networks, a.s., Specifikace poskytovaných služeb, Ceník služeb, Vzory formulářů a Seznam kontaktních osob (bod 6.1). Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků (bod 6.4). Příloha E-formuláře objednávek, nesou označení společnosti STAR 21 Networks, a.s. Ze smluv smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. 19-07-701499 a 19-07-702500 bylo zjištěno, že byly uzavřeny 26. 7. 2007 mezi dlužníkem a společností Volný, a.s., tehdy pod firmou Czech online a.s., která se zavázala k poskytnutí služeb VOLNÝ Voice Office, podle sjednaných podmínek, popisu služby a ceny podle Ceníku. Nedílnou součástí smlouvy byly Všeobecné obchodní podmínky, Ceník a Popis služby, které nebyly k přihlášce ani k žalobě připojeny. Tyto přílohy byly podle připojeného dokumentu ze dne 18. 6. 2007 zasílány, z dokumentu však nevyplývá, kdo je adresátem a zda a kdy mu byl dokument s přílohami doručen. Z faktury-daňového dokladu č. 130100317 bylo zjištěno, že byl vystaven společností pokračování-5-sp.zn. MSPH 189 ICm 520/2015

STAR 21 Networks, a.s. k tíži dlužníka dne 31. 8. 2013, s datem splatnosti 17. 9. 2013 na celkovou částku 140.905,-Kč vč. DPH, podle které jsou fakturovány poskytované telekomunikační služby za období srpen 2013, s rozpisem jednotlivých služeb a s odkazem na samostatné objednávky. Z faktury č. 21-90584/13 ze dne 7. 10. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v září 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 21-81367/13 ze dne 9. 9. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v srpnu 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 21-81366/13 ze dne 9. 9. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v září 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 21-71835/13 ze dne 8. 8. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby -hovorné v červenci 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 21-71836/13 ze dne 8. 8. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v červenci 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 21-61853/13 ze dne 8. 7. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v červnu 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 21-61954/13 ze dne 8. 7. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v červnu 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 22-22107/13 ze dne 8. 1. 2014 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v prosinci 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 22-22108/13 ze dne 8. 1. 2014 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v prosinci 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 22-13766/13 ze dne 6. 12. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v listopadu 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 22-13767/13 ze dne 6. 12. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v listopadu 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 22-004614/13 ze dne 7. 2. 2014 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v lednu 2014, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 22-004613/13 ze dne 7. 2. 2014 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v lednu 2014, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 22-05137/13 ze dne 11. 11. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v říjnu 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 22-05138/13 ze dne 11. 11. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v říjnu 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 21-90583/13 ze dne 7. 10. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 242,-Kč za služby-hovorné v září 2013, s odkazem na smlouvu č. 60379. Z faktury č. 31-00027/13 ze dne 1. 10. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 140.905,-Kč za služby, s odkazem na smlouvu č. 73061 s tím, že u jednotlivých vyúčtovaných služeb je uvedena identifikace datového okruhu a u ní číslo objednávky. Z faktury č. 31-00112/13 ze dne 1. 12. 2013 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 64.469,-Kč za služby, s odkazem na smlouvu č. 73061 s tím, že u jednotlivých vyúčtovaných služeb je uvedena identifikace datového okruhu a u ní číslo objednávky. Z faktury č. 31-00149/13 ze dne 1. 1. 2014 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 57.572,-Kč za služby, s odkazem na smlouvu č. 73061 s tím, že u jednotlivých vyúčtovaných služeb je uvedena identifikace datového okruhu a u ní číslo objednávky. Z faktury č. 31-00022/13 ze dne 1. 2. 2014 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 57.342,-Kč za služby, s odkazem na smlouvu č. 73061 s tím, že u jednotlivých vyúčtovaných služeb je uvedena identifikace datového okruhu a u ní číslo objednávky. Z faktury č. 02-00001/14 ze dne 1. 1. 2014 bylo zjištěno, že žalobce vyúčtoval dlužníkovi 17.701,-Kč za služby, s odkazem na smlouvu č. 73061 s tím, že u jednotlivých vyúčtovaných služeb je uvedena identifikace datového okruhu a u ní číslo objednávky. Z výpovědi služeb elektronických komunikací ze dne 27. 1. 2014 bylo zjištěno, že dlužník vypověděl žalobci služby dříve poskytované Star 21 identifikované: SA 3281, SA-3460, pokračování-6-sp.zn. MSPH 189 ICm 520/2015

SA-3547, SA3555, SA 3461, SA-3552, SA-3548, SA-3462, bez uvedení čísla smlouvy nebo jejího data. Z dohody o ukončení služby SA 3316 bylo zjištěno, že žalobce a dlužník se dohodli na ukončení poskytování této služby k 1. 12. 2013. Listina neobsahuje odkaz na žádnou smlouvu. Z elektronické komunikace mezi žalobcem a dlužníkem z listopadu a prosince 2013 bylo zjištěno, že dlužník byl vyzýván k úhradě dlužných služeb. Žádná z odpovědí dlužníka nemá charakter uznání závazku. Z dopisu žalobce ze dne 1.1.2013, bez uvedení adresáta, bylo zjištěno, že oznamuje změnu čísla zákaznické smlouvy z 19-07-702499, 19-07-701499 na 60379. Doklad o doručení nebyl předložen. Z dopisu žalobce ze dne 31.8.2013, bez uvedení adresáta, bylo zjištěno, že oznamuje změnu čísla smluvního vztahu se společností STAR 21 Networks, a.s. na 73061. Doklad o doručení nebyl předložen.

Z příloh podání žalobce z 24. 6. 2016 byly provedeny důkazy: přílohy smluv č. 19-07-701499 a 19-07-702500 uzavřených 26. 7. 2007: Ceník VOLNÝ a.s., Voice office-program ekonom platný od 10. 9. 2007, obsahující ceník národní volání se službou VOLNÝ Voice office, zahraniční volání, mobilní sítě, satelitní sítě a volání na linky se zvláštním tarifem; příloha-Voice office popis služby, který podle textu doplňuje, upravuje podmínky poskytování služby Voice office poskytované na základě smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, a který mimo jiné upravuje zprovoznění služby Voice office, minimální měsíční účtovanou částku, minimální dobu užívání služby, zákaznickou podporu a vyúčtování a příloha-Všeobecné obchodní podmínky, poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CZECH ONLINE a.s. platné a účinné od 1. 7. 2006, vše na firemním papíře VOLNÝ a.s.. Z objednávky č. OV2/11/01150 potvrzené dlužníkem ze dne 22. 8. 2011, související se službou SA3493, SA3494, SA3506 a SA3507 a z objednávky OV2/11/00102 ze dne 1. 2. 2011, potvrzené dlužníkem, související se službou SA3552, SA3555, SA3547 a SA3548, jak vyplývá ze specifikací lokality TSA, bylo zjištěno, že obě tyto objednávky jsou na formuláři dlužníka, tedy jsou odlišné od přílohy rámcové smlouvy. Z objednávek na formuláři STAR 21 potvrzené dlužníkem, a to objednávka pro okruh SA3328 ze dne 1. 6. 2010, objednávka pro okruh SA3461 z 28. 6. 2010, objednávka pro okruh SA3460 z 23. 7. 2010 a objednávky ze 13. 7. 2010 pro okruh SA3462 bylo zjištěno, že tyto objednávky nemají uvedené číslo, okruh je na nich uveden nebo se dá dovodit pouze z koncového bodu přípojky a jsou odlišné od přílohy rámcové smlouvy.

Z protokolu o výpovědi svědka Ing. Tomáše Michajloviče bylo zjištěno, že je zaměstnancem společnosti Dial Telecom, a.s. a v letech 2006-2013 byl zaměstnancem společnosti STAR 21, kde byl zaměstnán, jako servisní technik. Společnost dlužníka zná jako zákazníka společnosti STAR 21. Svědek smlouvy se zákazníky ani vyúčtování jejich služeb, které jim byly poskytnuty, jsem na starosti neměl. Byl servisním technikem a poskytoval servisní služby pro koncové zákazníky. V souvislosti s tím si pamatuje všechny pobočky dlužníka, které jsou v Praze. Věděl, že vloni žalobce prováděl výměnu hardwaru u všech TSK dlužníka. Vypověděl, že jej kontaktovala zástupkyně žalobce a požádala jej, aby dohledal podklady pro fakturu č. 130100317. Protože je asi jediný, kdo má v současnosti ještě přístup do interního systému společnosti STAR 21, na základě označení jednotlivých TSK a poskytovaných služeb, vyhledal z toho interního systému listiny, které s touto fakturou souvisely. Udělal to tak, že hledal podklady ke službám, které byly v této faktuře vyúčtovány. Co se týče poskytování služeb, z projektové dokumentace, schválené instalace a schváleného provozu antény na koncových lokalitách a z toho, že byly koncové lokality v provozu a neexistuje záznam o tom, že by tam byla porucha, vyplývá, že služba byla zákazníku poskytována. Svědek vypověděl, že objednávkový systém u společnosti STAR 21 fungoval tak, že je kontaktoval obchodník a poptával pro zákazníka služby na datovou linku. Na to se provedlo zkoumání, zda je možné zákazníka připojit. Podle objednávky se pak zrealizovalo pokračování-7-sp.zn. MSPH 189 ICm 520/2015 spojení. Objednávky byly většinou na dobu určitou, ale pokud nedošla výpověď od zákazníka, obchodní vztah pokračoval. Běžně se nová objednávka nevystavovala. Podklady pro zprovoznění služby se shromažďovaly při jejím zřízení, šlo o průzkum a instalaci. Tyto činnosti dělal subdodavatel, který byl využíván i pro instalaci spojení. Tento obchodník pracoval pro TSK, což byl letitý zákazník společnosti STAR 21, obchodní vztah byl ukončen krátce po nové instalaci hardwaru, někdy na podzim loňského roku. Svědek vypověděl, že ač pracoval jako servisní technik, věděl, jak to chodí s objednávkami, protože firma STAR 21 byla malá, takže o systému objednávek věděl, ale sám na nich nepracoval. Předmětnou rámcovou smlouvu uzavřenou mezi STAR 21 Networks, a.s. a dlužníkem svědek neznal. K dotazu, jak byly stanoveny ceny, svědek vypověděl, že existoval ceník STAR 21, že ceny byly podle kapacity poskytovaných služeb a že se ceny v průběhu času měnily.

Soud neprovedl důkaz objednávkou služby STAR 21 Acces ze 30. 7. 2009 a bez data, vystavených dlužníkem, protože ze skutkových tvrzení žalobce vyplývá, že nesouvisí s předmětnými fakturami, konkrétně s fakturou č. 130100317. Soud neprovedl další důkazy důkaz s ohledem na zásadu ekonomiky řízení, protože provedené důkazy jsou dostatečným podkladem k rozhodnutí věci. Dále odmítl opožděně navržené důkazy s tím, že lhůta k doplnění skutkových tvrzení a návrhů na doplnění dokazování s ohledem na poučení podle ust. § 118b o.s.ř. uplynula k 9. 6. 2016.

Po právní stránce posoudil projednávanou věc soud podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ). Podle ustanovení § 198 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření (odst. 1). V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil ne jpozdě ji do skončení pře zkumné ho jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku (odst. 2). Právní vztah žalobce a dlužníka soud posuzoval podle zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku (dále jen obch. zák.), protože předmětem sporu byl spor vyplývající z obchodního vztahu, který vznikl za účinnosti tohoto zákona, v souladu s § 3028 zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Podle jeho závěru byla mezi stranami uzavřena inominátní smlouva podle § 269 odst. 2 obch. zák. s prvky smlouvy o dílo (§ 536 a násl. tohoto zákona). Obě smluvní strany jsou podnikatelé a smlouvu uzavíraly v rámci své podnikatelské činnosti. Podle ust. § 269 obch. zák. ustanovení upravující v hlavě II této části zákona jednotlivé typy smluv se použijí jen na smlouvy, jejichž obsah dohodnutý stranami zahrnuje podstatné části smlouvy stanovené v základním ustanovení pro každou z těchto smluv (odst. 1). Účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých závazků, smlouva uzavřena není (odst. 2). Podle § 536 obch. zák. smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení ( odst.1). Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části (odst. 2). Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá pokračování-8-sp.zn. MSPH 189 ICm 520/2015 vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení (odst. 3). Podle ust. § 369 odst. 1 obch. zák. je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části a není smluvena sazba úroků z prodlení, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak určené předpisy práva občanského (nař. vl. č. 142/1994 Sb., ve znění nař. vl. č. 33/2010 Sb.).

Na základě skutkových zjištění učinil soud následující závěr o skutkovém stavu věci: Soud nejprve zkoumal, zda žaloba, jejímž předmětem bylo určení pravosti nevykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem, byla žalobcem podaná u soudu včas a uzavřel, že ke včasnému podání žaloby došlo osobou oprávněnou. Dále se zabýval tím, zda se žalobci podařilo prokázat vznik přihlášených pohledávek s ohledem na důvody uvedené v přihlášce a dospěl k názoru, že nikoliv. Co se týká námitky žalovaného, že se žalobci nepodařilo prokázat právní nástupnictví po společnostech VOLNÝ, a.s. a STAR 21 Networks a.s., soud má za to, že zejména z úplného výpisu žalobce z obchodního rejstříku bylo prokázáno, že je právním nástupcem jak společnosti VOLNÝ,a.s. tak společnosti STAR 21 Networks,a.s. takže námitku žalovaného, která se týkala nedostatku věcné aktivní legitimace žalobce, nemá za důvodnou. Navíc s ohledem na to, kdy se žalobce stal právním nástupcem těchto společností, k 10. 9. 2012 ve vztahu ke společnosti VOLNÝ, a.s. a ke dni 31.8.2013 ve vztahu ke společnosti STAR 21 Networks, a.s., řada předmětnými fakturami vyúčtovaných služeb byla účtována již za období, kdy je poskytoval sám žalobce. Za podstatné a zásadní soud považuje to, že žalobce ve své přihlášce ve věci sp. zn.přihlásil svoji pohledávku v celkové výši 497.246,39 Kč s odkazem na zde uvedených 20 faktur a dále v souvislosti s tím uvedl, že část těchto faktur byla vystavena na základě služby poskytnuté podle smluv č. 19-09-702500 a 19-07-7011499 ze dne 26. 7. 2009. Obě tyto smlouvy měly být uzavřeny mezi právním předchůdcem žalobce a dlužníkem jako podnikateli při jejich podnikatelské činnosti do 31. 12. 2013, takže není pochyb o tom, že se tak stalo za účinnosti dnes již zrušeného obchodního zákoníku. Podstatnými náležitostmi, na kterých se museli účastníci podle této právní úpravy vždy dohodnout, byla cena poskytovaných služeb. V obou těchto smlouvách je uvedeno, že jejich nedílnou součástí je ceník, žalobce rovněž nabídl důkaz, podle kterého ještě před uzavřením těchto smluv jeho právní předchůdce dlužníkovi jak všeobecné podmínky, tak ceník, tak i specifikaci poskytovaných služeb zaslal, nicméně se mu nepodařilo prokázat, že byly skutečně právnímu předchůdci doručeny ani to, jaké bylo jejich znění, protože jako důkaz byl předložen pouze průvodní dopis bez uvedení adresáta či potvrzení přejímajícího. K doplnění přihlášky i soudu se žalobou byly předloženy tyto smlouvy bez svých nedílných součástí, které měly specifikovat druh poskytnuté služby, jejich cenu a obchodní podmínky, a až následně, a podle názoru žalovaného až po koncentraci řízení, byly soudu předloženy tyto přílohy. Přitom předložený ceník služeb datem účinnosti 10. 9. 2007 neodpovídá době, kdy měly být smlouvy uzavřeny, ale je pozdější. S ohledem na to má soud za to, že se žalobci nepodařilo prokázat dohodu o ceně poskytovaných služeb. Na základě těchto smluv, jejichž úplné znění tak, jak měly být uzavřeny, soudu nebylo předloženo, nemohly být předmětné faktury odkazující na smlouvu č. 60379 oprávněně vystaveny, když se žalobci nepodařilo prokázat uzavření dohody o ceně služeb. S ohledem na to soud nemohl přiznat žalobci nároky, které byly vyúčtovány fakturami, které žalobce vztahoval k těmto smlouvám. Co se týká dalších nároků, které byly uplatněny z titulu rámcové smlouvy, datované 1. 7. 2009 u potvrzení dlužníkem a 26. 8. 2009 u potvrzení právním předchůdcem žalobce, jak v přihlášce, tak v doplnění přihlášky i v žalobě žalobce vždy uváděl jako důvod poskytnutí služeb samotnou rámcovou smlouvu. Přitom ze znění rámcové smlouvy samotné jednoznačně vyplývá, že na základě ní nemohlo k plnění dojít a k realizaci dodání služeb musely být uzavírány dílčí smlouvy na základě objednávek, jejichž forma byla přesně mezi účastníky dohodnuta, a to jako formulář v příloze této rámcové pokračování-9-sp.zn. MSPH 189 ICm 520/2015 smlouvy, který tvořil její nedílnou součást. Samotná rámcová smlouva nemohla založit povinnost konkrétního plnění již proto, že cena služby měla být dohodnuta v objednávce, kterou musel dlužník předložit na stanoveném formuláři k potvrzení předchůdcem žalobce. Žalobce, ačkoliv až v průběhu řízení o incidenční žalobě tvrdil, že zde tyto objednávky existovaly, nejprve uváděl, že mohly být uzavírány ústně, následně tvrdil, že se mu je nepodařilo dohledat a až po koncentraci řízení soudu předložil některé objednávky s tím, že jak vyplynulo i z výpovědi jediného svědka, který byl v této věci slyšen, mu byly poskytnuty až tímto bývalým zaměstnancem společnosti STAR 21 Networks, a.s. Soud je přesvědčen, že pokud k těmto listinám měl svědek přístup a je v současné době zaměstnancem žalobce, nebyl zde žádný důvod, aby si žalobce tyto listiny včas, tzn. v době přihlášení pohledávky, od svého zaměstnance vyžádal a aby na ně v přihlášce odkázal a soudu je včas předložil. Navíc objednávky, které byly soudu předloženy, nesplňují podmínku uzavření na formuláři, který byl nedílnou součástí rámcové smlouvy. S odkazem na ust. § 198 odst. 2 IZ soud konstatuje, že protože k plnění nemohlo dojít pouze na základě rámcové smlouvy, ale jen na základě znění rámcové smlouvy a s ní souvisejících potvrzených objednávek, jedná se o právní důvod, který přihláška ani její doplnění neobsahovaly a neobsahovala je ani původní žaloba. Až v průběhu řízení žalobce existenci objednávek tvrdil, ovšem bez toho, aby je řádně specifikoval, a to ani dílčím způsobem, např. datem uzavření, číslem objednávky, místem poskytnutí služby, vztahu k dílčí fakturované službě; to se stalo až po koncentraci řízení. Vystavení faktur odkazujících na smlouvu č. 73061 tak žalobce v průběhu řízení odůvodnil novými skutečnostmi, což je v rozporu s § 198 odst. 2 IZ. S ohledem na výše uvedené závěry má soud za nevýznamné pro rozhodnutí věci, že žalobce neprokázal, že doručil dlužníkovi oznámení o přečíslování předmětných smluv na smlouvy č. 73061 a č. 60379 a to, že až v závěrečném návrhu uvedl žalobce poprvé, že žalovanému byly faktury vystavovány a řádně doručovány, což rovněž neprokázal. Ze všech těchto důvodů soud žalobu zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení úspěšnému žalovanému se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Náklady řízení žalovaného sestávají z odměny advokáta za deset úkonů právní služby po 3.100,-Kč (převzetí zastoupení, za tři vyjádření a pětkrát účast u jednání soudu, z toho jednou delší dvou hodin) dle § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, dále desetkrát náhrada hotových výdajů po 300,-Kč dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu a náhrada 21% DPH 7.140,-Kč podle § 137 odst.3 o.s.ř., celkem činí 41.140,-Kč.

Po uče ní : Proti rozsudku l z e podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Nesplní-li žalobce, co mu ukládá pravomocný rozsudek, má žalovaný právo podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Praze dne 27. října 2016 JUDr. Helena Felcmanová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kantová