MSPH 89 INS 29490/2013-C5-18
MSPH 89 INS 29490/2013-C5-18

Č.j. MSPH 189 ICm 2833/2014-119 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014 (MSPH 89 INS 29490/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Helenou Felcmanovou ve věci žalobce: JUDr. Břetislav Koman, se sídlem Praha 7, Bubenská 25, insolvenční správce dlužníka VEMITRANS LG s.r.o., IČ: 25867172 se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1019/27, proti žalovanému: VEMITRANS s.r.o., IČ: 28438124, se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1019/27, zastoupenému Mgr. Radovanem Hrubým, advokátem, se sídlem Petrská 1136/12, Praha 1, o neúčinnosti právních úkonů dlužníka takto:

I. Smlouva o postoupení pohledávek uzavřená dne 30.9.2013 mezi dlužníkem VEMITRANS LG s.r.o., IČ: 25867172, se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1019/27 jako postupitelem a žalovanou jako postupníkem, jejímž předmětem jsou pohledávky za EUROPE Cargo Trans s.r.o., IČ: 28586212 za cenu 36.673,50 EUR, je vůči žalobci neúčinná.

II. Smlouva o postoupení pohledávek uzavřená dne 31.8.2013 mezi dlužníkem VEMITRANS LG s.r.o., IČ: 25867172, se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1019/27 jako postupitelem a žalovanou jako postupníkem, jejímž předmětem jsou pohledávky za EUROPE Cargo Trans s.r.o., IČ: 28586212 za cenu 23.111,-EUR, je vůči žalobci neúčinná.

III. Smlouva o postoupení pohledávek uzavřená dne 2.11.2013 mezi dlužníkem VEMITRANS LG s.r.o., IČ: 25867172, se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1019/27 jako isir.justi ce.cz pokračování-2-sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014 postupitelem a žalovanou jako postupníkem, jejímž předmětem jsou pohledávky za EUROPE Cargo Trans s.r.o., IČ: 28586212 za cenu 22.264,-EUR, je vůči žalobci neúčinná.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V. Žalovaná je povinna zaplatit soudní poplatek 2.000,-Kč ve věci sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 na účet zdejšího soudu nebo v kolcích do tří dnů od právní moci rozsudku.

VI. Žalovaná je povinna zaplatit soudní poplatek 2.000,-Kč ve věci sp.zn. MSPH 189 ICm 2836/2014 na účet zdejšího soudu nebo v kolcích do tří dnů od právní moci rozsudku.

VII. Žalovaná je povinna zaplatit soudní poplatek 2.000,-Kč ve věci sp.zn. MSPH 189 ICm 2837/2014 na účet zdejšího soudu nebo v kolcích do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobami doručenými soudu dne 25. 8. 2014 se žalobce domáhal určení neúčinnosti tří smluv o postoupení pohledávek uzavřených mezi VEMITRANS LG s.r.o. (dále jen dlužníkem) jako postupitelem a žalovanou jako postupníkem, jejichž předmětem byly pohledávky dlužníka za společností EUROPE Cargo Trans s.r.o., IČ: 28586212. Důvodem vzniku postoupených pohledávek byly ceny za realizované přepravy prováděné v období 1.9.-30.9.2013, které byly postoupeny smlouvou z 30.9.2013 (sp.zn. 189 ICm 2833/2014), u smlouvy o postoupení pohledávky z 31.8.2013 se jednalo o postoupení pohledávek z přepravních smluv, kde k realizaci přepravy došlo od 1.8.-31.8.2013 (sp.zn. 189 ICm 2836/2014) a smlouva o postoupení pohledávek ze dne 2.11.2013 se týkala cen za přepravy v období od 1.10. do 30.10.2013. Žalobce zdůraznil, že ve fakturách týkajících se předmětných přeprav za měsíce srpen, září a říjen 2013 uvedl dlužník místo svého bankovního spojení přímo číslo účtu žalované. Jednalo se o jeho běžnou praxi, protože obě společnosti-účastníci postupních smluv, byly propojeny osobou jednatelky Dagmar anonymizovano , a teprve, když EUROPE Cargo Trans s.r.o. zjistila, že neplatí přepravu svému obchodnímu partnerovi-dlužníkovi, a bránila se tak činit i nadále, došlo účelově k uzavření předmětných postupních smluv. Tvrzení žalované, že předmětné přepravy sama realizovala, není pravdivé, ve skutečnosti EUROPE Cargo Trans s.r.o. poskytl plnění jeho objednávek na přepravu dlužník, a tvrzení, že k tomu použil služeb žalované, nebylo prokázáno. V provedených důkazech-listech CMR je většinou uvedena jako dopravce společnost VELTRANS s.r.o., na některých z nich byli pak uvedeni jiní dopravci. V případě, že byla skutečně žalovaná subdodavatelem dlužníka, bylo na ní, aby tvrdila rozsah, termíny a cenu služeb, které měla pro dlužníka vykonat, to se ale nestalo a existence talových dohod nebyla nikdy prokázána. Žalobce tvrdil, že k uzavření předmětných smluv došlo v době, kdy byl dlužník v úpadku, resp. že tyto smlouvy k jeho úpadku přispěly, neboť insolvenční řízení proti němu bylo zahájeno 22.10.2013 a jednatelka dlužníka Dagmar anonymizovano o této skutečnosti věděla. Důvodem neúčinnosti předmětných smluv vůči majetkové podstatě dlužníka bylo podle žalob původně i to, že se mělo jednat o úmyslně zkracující úkony vůči věřitelům dlužníka, ale v průběhu řízení nakonec žalobce setrval pouze na tom, že důvodem neúčinnosti pokračování-3-sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014 je skutečnost, že se dlužníkovi nedostalo za postoupené pohledávky přiměřeného protiplnění. Podle postupních smluv měla být dohodnutá cena postupovaných pohledávek vypořádána tak, že z větší části vůči ní žalovaná započetla své splatné pohledávky za dlužníkem a v menší části mělo dojít k doplacení rozdílu hodnoty postupovaných pohledávek dlužníkovi v hotovosti. Žalobce však tvrdil, že žalovaná žádné splatné pohledávky za dlužníkem k započtení neměla a k doplacení ceny v hotovosti nedošlo.

Žalovaná navrhla zamítnutí žaloby v plném rozsahu a tvrdila, že všechny žaloby jsou neprojednatelné. Žalobce podle ní nesplnil zákonné podmínky k podání žalob stanovené v § 240 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona, v žalobách chybí skutková tvrzení včetně absence argumentace o přiměřeném protiplnění. Pokud žalobce tvrdil, že plnění nebylo přiměřené, musí tvrdit, jaké plnění by přiměřené bylo a žalobce měl poukazovat na přiměřené plnění v obdobných případech. Dále zákonná domněnka podle § 240 odst. 2 insolvenčního zákona nebyla prokázána, a protože předpoklady domněnky nebyly prokázány, není platná ani domněnka sama. Dále důkazní břemeno, že žalovaná plnění poskytla, je podle žalob na žalované, to však podle žalované popírá důkazní břemeno, které nese v tomto případě žalobce. Není pravda, že žalovaná jednala k tíži dlužníka a mohla zkrátit jiné věřitele, o tom svědčí to, že faktury žalované za dlužníkem, uvedené v dohodách o postoupení pohledávky, byly splatné dříve, než v postupních smlouvách uvedené faktury dlužníka za EUROPE Cargo Trans s.r.o.. Postoupením pohledávek došlo k optimalizaci cash flow dlužníka, proto jednání nebyla k jeho tíži. Dále tvrdila, že dlužník a žalovaná uzavřeli dohodu, že si poskytnou bezúročnou půjčku, proto se žalovaná domnívá, že dlužník nebyl v rozhodné době v úpadku, ačkoliv se jí nepodařilo prokázat tvrzení, že dlužník měl v hotovosti a zůstatek na účtu přes 1,500.000,-Kč a proto v rozhodné době dlužník nebyl v úpadku. V souvislosti s předmětnými smlouvami o postoupení pohledávek mezi dlužníkem a žalovanou proběhlo přiměřené protiplnění. Žalovaná prováděla pro dlužníka přepravu jako jeho subdodavatel a to, že k plnění ze strany žalované došlo je evidentní, protože EUROPE Cargo Trans s.r.o. za přepravu zaplatila. Dlužník za úhradu postoupil žalované postupními smlouvami své pohledávky za EUROPE Cargo Trans s.r.o. a následně došlo k započtení nároků žalované vůči dlužníkovi za realizovanou přepravu pro EUROPE Cargo Trans s.r.o. O tom svědčí i tři druhy oznámení o započtení vzájemných pohledávek a závazků, uzavřených později, jejichž účelem bylo vypořádání nároku na úhradu za postoupení pohledávek, a pokud by tyto listiny tuto skutečnost neprokazovaly, pak je to podle žalované z důvodů formálních závad, pokud tyto listiny vůbec formální závady mají . Žalovaná dále navrhla jako důkaz toho, že mezi žalovanou a dlužníkem existoval obchodně-právní vztah, provedení faktur, které vystavila k tíži dlužníka, ale které byly odlišné od faktur uvedených k započtení v předmětných postupních smlouvách. Pokud žalobce tvrdil, že poskytnuté plnění za postoupené pohledávky nebylo přiměřené, musí to prokázat. Dále uvedla, že Dagmar anonymizovano má zájem na výsledku sporu, který jde k újmě obou smluvních stran předmětných smluv, resp. dlužníka i žalované, ve kterých je v současné době jednatelkou a společnicí.

Účastníci shodně tvrdili, že EUROPE Cargo Trans s.r.o. složila peněžité plnění na úhradu faktur, vystavených dlužníkem a postoupených dlužníkem žalované předmětnými smlouvami, do soudní úschovy Obvodního soudu pro Prahu 9. Z toho oba účastníci uzavřeli, že těmito přeprava, jejíž cena byla těmito fakturami vyúčtována, byla skutečně realizována. Tato shodná tvrzení účastníků vzal soud za svá zjištění v souladu s § 120 odst. 3 o.s.ř.

Na základě provedeného dokazování má soud za prokázaný následující závěr o skutkovém stavu věci: Insolvenční řízení na dlužníka bylo zahájeno 22.10.2013, o jeho konkursu bylo rozhodnuto usnesením sp. zn.-A-77, které nabylo právní moci pokračování-4-sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014

27.2.2014. Žalobce je insolvenčním správcem dlužníka. Tyto skutečnosti byly zjištěny z úplného výpisu dlužníka z obchodního rejstříku, který zdejší soudu vede. Z tohoto výpisu bylo dále zjištěno, že původní obchodní firma dlužníka byla VEMITRANS s.r.o., společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 17.6.2002 a obchodní firmu VEMITRANS LG s.r.o. má od 29.3.2010. Její IČ je 25867172 a statutárním orgánem, tedy jednatelkou, byla od 18.3.2002 do 25.6.2012 a dále od 27.3.2013 do současnosti Dagmar anonymizovano , anonymizovano . Způsob jednání společnosti je zapsán, jednatel jedná jménem společnosti ve všech věcech. Dagmar anonymizovano byla rovněž společníkem společnosti od 19.1.2005 do 7.12.2010 a dále se jí stala od 2.4.2013 a je jí do současnosti, a to ve výši podílu 100 %. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku žalované společnosti VEMITRANS s.r.o. bylo zjištěno, že původní firma společnosti byla VEMITRANS LOGI s.r.o. do 6.2.2009 a dále VEMITRANS LG s.r.o. od 6.2.2009 do 17.3.2010, od kdy platí současná firma VEMITRANS s.r.o. Společnost byla založena 30.7.2008, IČ je 28438124 a Dagmar anonymizovano , anonymizovano byla její jednatelkou od 30.7.2008 do současnosti, způsob jednání je, že jednatel jedná za společnost v plném rozsahu samostatně ve všech věcech. Společníkem byla Dagmar anonymizovano od 30.7.2008 do 2.2.2009 ve 100 %, dále ve 40 % do 8.3.2010; v současnosti je společníkem ve 100 % od 21.10.2014. Ze spisu zdejšího soudu sp.zn., ve kterém je řešen konkurs na dlužníka VEMITRANS LG s.r.o., bylo z přehledu věřitelů, jejichž pohledávky byly zjištěny, zjištěno, že se jedná o 26 věřitelů o celkové výši nezajištěných pohledávek 12,988.202,86 Kč. Z téhož spisu z poslední zprávy insolvenčního správce z 21.10.2016 bylo zjištěno, že probíhají soudní spory a že správce vede s Finančním úřadem pro hl.m. Prahu spor o vydání vratky DPH ve výši 22,340.124,-Kč. Dále ze spisového přehledu spisu MSPH 89 INS 29490/2013 bylo zjištěno, že insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkursu byl soudu doručen 22.10.2013. Z prvních listů žalob podaných ve věci sp.zn. 189 ICm 2833/2014 sp.zn. 189 ICm 2837/2014 a sp.zn. 189 ICm 2836/2014 bylo zjištěno, že všechny žaloby byly soudu doručeny 25.8.2014. Ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovanou jako postupníkem ze dne 30.9.2013, bylo zjištěno, že účastníci uzavřeli 1.8.2011 rámcovou smlouvu o postoupení pohledávek a že postupitel má vůči EUROPE Cargo Trans s.r.o. pohledávky za provedení přeprav v období od 1.9.-30.9.2013 na částku 30.673,50 EUR, které mu vyúčtoval fakturami 131200669, 131200670, 131200671, 131200672, 131200673, 131200741, 131200742, 131200743, 131200744, 131200747, 131200749, 131200750, 131200753, 131200754, 131200755. Podle článku III. cena za postoupení pohledávek je stanovena v nominální hodnotě pohledávek, kterou je postupník povinen uhradit, tak, že částka 30.042,-EUR bude uhrazena započtením proti nároku postupníka vůči postupiteli na zaplacení ceny provedené dílčí přepravy vyúčtované fakturami 131100945, 131100943, 131100944, 131100946, 131100948, 131100949, 131100947, 131100950, 131100953, 131100952, 131100954, 131100957, 131100958, 131100959 s tím, že rozdílovou částku 631,50 EUR postupník zaplatí do 10 dnů od zaplacení objednatelem přepravy postupiteli v hotovosti. Ze Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovanou jako postupníkem ze dne 31.8.2013, která odkazuje na rámcovou smlouvu o postoupení pohledávek z 1.8.2011, podle které postupitel má za společností EUROPE Cargo Trans s.r.o. pohledávky za uskutečněné přepravy za období od 1.8.-31.8.2013 v celkové hodnotě 23.111,-EUR, vyúčtované této společnosti fakturami 131200576, 131200579, 131200580, 131200581, 131200582, 131200662, 131200663, 131200664, 131200666, 131200667, bylo zjištěno, že podle článku III. cena za postoupení pohledávek tvoří nominální hodnotu těchto pohledávek s tím, že její část ve výši 22.993,-EUR bude uhrazena zápočtem, a to proti vyúčtované přepravě fakturami 131100625, 131100652, 131100667, 131100670, 131100687, 131100689, 131100688, 131100717, pokračování-5-sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014

131100718, 131100730 s tím, že rozdíl ve výši 118,-EUR bude uhrazen postupníkem v hotovosti do 10 dnů od přijetí plnění EUROPE Cargo Trans s.r.o. postupiteli. Ze Smlouvy o postoupení pohledávky z 2.11.2013 uzavřené mezi dlužníkem jako postupitelem a žalovanou jako postupníkem, odkazující na rámcovou smlouvu o postoupení pohledávek z 1.8.2011, podle které má postupitel pohledávky za společností EUROPE Cargo Trans s.r.o. za provedenou přepravu za období od 1.10.-31.10.2013 ve výši 22.264,-EUR bylo zjištěno, že odkazuje na faktury vystavené dlužníkem č. 131200756, 131200757, 131200758, 131200759, 131200845, 131200846, 131200849, 131200851, 131200931, 131200856 s tím, že pohledávka je postupována za svoji nominální hodnotu a její část ve výši 22.155,-EUR bude uhrazena započtením oproti nároku postupníka vůči postupiteli vyúčtovanému fakturami 131100960, 131100963, 131101021, 131101023, 131101026, 131101022, 131101028, 131101029, 131101035, 131101175 s tím, že částka 109,-EUR bude zaplacena postupníkem v hotovosti do 10 dnů od přijetí plnění od EUROPE Cargo Trans s.r.o. postupiteli. Dále bylo ze žalovanou zkompletovaných listin tak, že k faktuře vystavené dlužníkem k tíži EUROPE Cargo Trans s.r.o. byla připojena objednávka EUROPE Cargo Trans s.r.o. a list CMR, zjištěno, že-s fakturou-daňovým dokladem č. 131200662 na 2.420,-EUR za přepravu uskutečněnou 7.8.2013 souvisí objednávka č. 605/2013 z 6.8.2013, kterou EUROPE Cargo Trans s.r.o. objednává u dlužníka jako dopravce přepravu, která má proběhnout 7.8.2013 a s tím souvisí list CMR 6120763, kde je jako dopravce uvedeno razítko VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200663 na 2.420,-EUR za přepravu uskutečněnou 6.8.2013 souvisí objednávka č. 604/2013 z 6.8.2013, kterou EUROPE Cargo Trans s.r.o. objednává u dlužníka jako dopravce přepravu, která má proběhnout 6.8.2013, s tím souvisí kopie listu CMR s nečitelným číslem, kde lze přečíst pouze první číslo -6 a poslední číslo-5 a kde je jako dopravce uveden VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200664 na 1.815,-EUR za přepravu uskutečněnou 16.8.2013 souvisí objednávka č. 616/2013 z 13.8.2013, kterou EUROPE Cargo Trans s.r.o. objednává u dlužníka jako dopravce přepravu, která má proběhnout 16.8.2013 a s tím souvisí kopie listu CMR 1177776, kde je jako dopravce uvedena firma VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200666 na 2.480,50 EUR za přepravu uskutečněnou 19.8.2013 souvisí objednávka č. 617/2013 z 14.8.2013, kterou EUROPE Cargo Trans s.r.o. objednává u dlužníka jako dopravce přepravu, která má proběhnout 19.8.2013, a s tím souvisí kopie listu CMR 6120764, kde je jako dopravce uveden VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200667 na 2.904,-EUR za přepravu uskutečněnou 20.8.2013 souvisí objednávka č. 615/2013 z 16.8.2013, kterou EUROPE Cargo Trans s.r.o. objednává u dlužníka jako dopravce přepravu, která má proběhnout 20.8.2013 a s tím souvisí kopie listu CMR s nečitelným číslem, kde je jako dopravce uveden VELTRANS s.r.o. s fakturou-daňovým dokladem č. 131200669 za přepravu konanou 27.8.2013 na 2.722,50 EUR souvisí objednávka přepravy č. 636/2013 pro dopravce-dlužníka a s tím souvisí kopie listu CMR 2036019, kde je jako přepravce uvedená firma VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200670 za přepravu z 27.8.2013 na 2.480,50 EUR souvisí objednávka přepravy č. 630/2013 z 22.8.2013 na přepravu s nakládkou 27.8.2013 a s tím souvisí kopie listu CMR 0040054, kde jako další dopravce je uveden VELTRANS s.r.o. s fakturou-daňovým dokladem č. 131200671 na 2.057,-EUR za přepravu z 26.8.2013souvisí objednávka přepravy č. 632/2013 pro dopravce-dlužníka s datem nakládky 26.8.2013 a s tím souvisí kopie listu CMR 13704172, kde jako dopravce je uvedena firma VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200742 na 2.057,-EUR za přepravu z 28.8.2013 souvisí objednávka přepravy č. 640/2013, adresovaná dlužníkovi jako dopravci, s časem nakládky 28.8.2013 a související kopie listu CMR 9161284, kde je jako skutečný dopravce uvedena společnost VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200741 za přepravu pokračování-6-sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014 konanou 30.8.2013 na 2.057,-EUR souvisí objednávka EUROPE Cargo Trans s.r.o. na přepravu č. 645/2013 z 27.8.2013 adresovaná dopravci VLADIMÍR DOSTÁL s.r.o. a s tím souvisí kopie listu CMR 6120734, kde jako skutečný dopravce uvedena firma VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200673 za přepravu uskutečněnou 3.9.2013 na 2.178,-EUR souvisí objednávka přepravy č. 661/2013 adresovaná dopravci-dlužníkovi s časem nakládky 3.9.2013 a s tím souvisí kopie listu CMR 6120756, kde jako dopravce je uvedena společnost VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200672 za přepravu z 3.9.2013 na 1.815,-EUR souvisí objednávka EUROPE Cargo Trans s.r.o. adresovaná dopravci-dlužníkovi č. 679/2013 s datem nakládky 3.9.2013 a k tomu připojená kopie listu CMR 165669/360, kde jako přepravce je uvedena nejprve firma dlužníka a dále firma VELTRANS s.r.o. a jako přepravce je uvedena firma VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200744 na 2.057,-EUR za přepravu konanou 4.9.2013 souvisí kopie objednávky přepravy č. 660/2013 z 2.9.2013 a připojená kopie mezinárodního listu č. 572326, kde je jako dopravce uvedena firma VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200749 za přepravu z 3.9.2013 na 2.480,50 EUR souvisí objednávka přepravy č. 656/2013 adresovaná jako dopravci dlužníkovi, čas nakládky 3.9.2013 a k tomu kopie listu CMR 6120720, kde je jako dopravce uvedena společnost VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200743 za přepravu z 10.9.2013 na 1.815,-EUR souvisí objednávka přepravy č. 690/2013 adresovaná jako dopravci dlužníkovi s časem nakládky 10.9.2013 a s tím spojený list CMR 37.492, kde je jako dopravce uvedena společnost VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200747 na 2.057,-EUR za přepravu z 9.9.2013 souvisí objednávka č. 680/2013 na přepravu 9.9.2013 a k tomu připojená kopie přepravního listu č. 572959, kde jako dopravce je uvedena společnost VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200750 na 2.299,-EUR za přepravu z 16.9.2013 souvisí připojená objednávka přepravy 702/2013 adresovaná dlužníkovi jako dopravci na přepravu z 16.9.2013 a k tomu připojená kopie listu CMR 0005793, kde je jako dopravce uvedena společnost VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200845 na 1.815,-EUR za přepravu konanou 30.9.2013 souvisí připojená objednávka přepravy č. 737/2013 adresovaná jako dopravci dlužníkovi s datem nakládky 30.9.2013 a k tomu připojená kopie listu CMR 7199339, kde jako dopravce je uvedena firma VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200758 na 2.662,-EUR za přepravu konanou 20.9.2013 souvisí připojená kopie objednávky přepravy č. 722/2013 adresovaná jako dopravci dlužníkovi s datem nakládky 20.9.2013 a k tomu připojená kopie listu CMR nečitelného čísla, kde jako dopravce je uvedena společnost VELTTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200753 na 2.057,-EUR za přepravu konanou 18.9.2013 souvisí připojená objednávka přepravy č. 716/2013 adresovaná dlužníkovi jako dopravci s datem nakládky 18.9.2013 a k tomu připojená kopie listu CMR 6120790, kde jako dopravce je uveden VELTRANS s.r.o., datum vystavení 18.9.2013. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200754 na 2.057,-EUR za přepravu ze 17.9.2013 souvisí objednávka přepravy EUROPE Cargo Trans s.r.o. č. 706/2013 na nakládku 17.9.2013 a k tomu připojená kopie listu CMR 0353311, kde jako skutečný dopravce je uvedena firma VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200756 na 2.420,-EUR s datem přepravy 25.9.2013 souvisí k tomu připojená objednávka přepravy 730/2013 s datem nakládky 25.9.2013, jako dopravce je označen dlužník, a k tomu připojená kopie listu CMR 6120739, vystavená 25.9.2013, kde je jako dopravce uveden VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200757 za přepravu z 30.9.2013 na 2.722,50 EUR souvisí připojená objednávka EUROPE Cargo Trans s.r.o. na přepravu č. 749/2013, adresovaná jako dopravci dlužníkovi s časem nakládky 30.9.2013 a s tím související kopie listu CMR 066089, kde jako skutečný dopravce je uvedena společnost VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200846 na 2.057,-EUR za přepravu z 26.9.2013 souvisí připojená objednávka přepravy 735/2013 pokračování-7-sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014 adresovaná dlužníkovi jako dopravci s datem nakládky 26.9.2013, kopie listu CMR 6120757 datovaná 27.9.2013. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200759 na 1.936,-EUR za přepravu z 24.9.2013, souvisí připojená objednávka přepravy č. 731/2013 adresovaná jako dopravci dlužníkovi s datem nakládky 24.9.2013 a s tím související kopie listu CMR 6120799, kde jako dopravce je uvedena společnost VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200849 na 2.480,50 EUR za přepravu konanou 2.10.2013 souvisí připojená objednávka přepravy 743/2013 pro dopravce-dlužníka s datem nakládky 2.10.2013 a k tomu připojená kopie listu CMR 6120800 a s datem nakládky 2.10.2013, jako dopravce je uvedena společnost VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200851 na 2.057,-EUR za přepravu z 10.10.2013 souvisí připojená kopie objednávky přepravy č. 778/2013, kde jako dopravce je uveden dlužník, s časem nakládky 10.10.2013 a k tomu připojená kopie listu CMR 6120791, kde jako dopravce je uveden VELTRANS s.r.o. s fakturou-daňovým dokladem č. 131200856 na 2.057,-EUR za přepravu ze 17.10.2013 souvisí připojená objednávka přepravy č. 797/2013 z 15.10.2013, s nakládkou 17.10.2013, kde jako dopravce je uveden dlužník a k tomu připojená kopie listu CMR 6120796, kde jako dopravce je uvedena společnost VELTRANS s.r.o. S fakturou-daňovým dokladem č. 131200931 za přepravu z 11.10.2013 na 2.057,-EUR souvisí připojená objednávka přepravy č. 779/2013 z 10.10.2013 s datem nakládky 11.10.2013, kde jako dopravce je označen dlužník a k tomu připojena kopie listu CMR 9161841, kde jako přepravce je uvedena společnost VELTRANS s.r.o. Dále z listin předložených žalobcem, k prokázání existence zbývajících faktur souvisejících se smlouvou o postoupení pohledávky z 31.8.2013 bylo zjištěno, že VEMITRANS LG s.r.o. k tíži EUROPE Cargo Trans s.r.o. vystavila daňový doklad č. 131200576 za přepravu na částku 2.420,-EUR; fakturu č. 131200579 za přepravu ve výši 1.996,50 EUR; fakturu č. 131200580 za přepravu na částku 2.420,-EUR; fakturu č. 131200581 za přepravu na 2.178,-EUR a fakturu č. 131200582 za přepravu na 2.057,-EUR. Z výše uvedených listinných důkazů tak byla zjištěna existence všech v předmětných postupních smlouvách uvedených daňových dokladů vystavených dlužníkem, na základě kterých byly vyúčtovány všechny dlužníkem postoupené pohledávky. T těchto důkazů má soud za zjištěné, že mezi dlužníkem a EUROPE Cargo Trans s.r.o. byly uzavřeny podle provedených objednávek smlouvy o přepravách, za jejichž realizaci dlužník vystavil k tíži EUROPE Cargo Trans s.r.o. faktury následně postoupené předmětnými postupními smlouvami. Z návrhů EUROPE Cargo Trans s.r.o. na přijetí peněžní částky do soudní úschovy adresovaných Obvodnímu soudu pro Prahu 9 bylo zjištěno, že návrhem ze 13.11.2013 navrhla tato společnost složení částky 12.039,50 EUR s odůvodněním, že si není jista osobou oprávněného k přijetí této částky za přepravu poskytnutou na základě objednávek, které adresovala dlužníkovi-VEMITRANS LG s.r.o., dále návrhem ze dne 9.12.2013 navrhla složení částky 25.591,50 EUR a návrhem ze 7.1.2014 navrhla složení částky 13.673,-EUR, ze stejného důvodu. Pouze posledně uvedený návrh na přijetí peněžní částky do soudní úschovy obsahuje přímo výčet faktur, kterých se složená částka týká, a to faktur VEMITRANS LG s.r.o. č. 131200755, 131200757, 131200845, 131200849, 131200851, 131200931 a 131200856, všech ze září a října r. 2013, totožných s postoupenými pohledávkami dlužníka (smlouvami z 2.11. a 30.9.2013). Z dopisu Dagmar anonymizovano pro Policii Nový Jičín, podle kterého jí zasílá doklady uvedené v podání z 21.1.2016, tj. přiznání k dani právnických osob za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 a dokládá tím, že stav pokladní hotovosti za měsíce duben, květen, červen 2011, slouží k prokázání příznivé finanční situace a dlouhotrvající kladné platební morálky, když v případě insolvence a konkursu dosahovala hotovost insolvenčního správce přibližně 1,500.000,-Kč, nezjistil soud ničeho, neboť se jedná o listinu v kopii, na které chybí podpis i razítko. Daňové přiznání dlužníka za rok 2011 pak nic nemůže prokazovat o stavu majetkové pokračování-8-sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014 podstaty v době prohlášení konkursu 27.2.2014 nebo ke dni zahájení insolvenčního řízení na dlužníka 22.10.2013. Navíc z dopisu dlužníka adresovaného žalobci z 9.7.2014 bylo zjištěno, že sám uvádí, že inventura pokladny dlužníka se stavem k 1.1.2014 zjistila hotovost ve výši 0,-Kč. Těmito důkazy mělo být prokázáno, že v rozhodné době nebyl dlužník v úpadku. Z listinných důkazů předložených žalovanou: z Oznámení o započtení vzájemných pohledávek a závazků, datovaného pravděpodobně 29.11.2013, bylo zjištěno, že jím žalovaná potvrzuje, že jsou vyrovnány vzájemné pohledávky dle vystavených faktur žalované a pohledávka přijatého plnění VEMITRANS LG s.r.o. ( dlužníka) s tím, že vzniklý rozdíl ve prospěch žalované je hrazen v hotovosti do pokladny. Listina obsahuje potvrzení: převzal dne potvrzeno VEMITRANS LG s.r.o. (dlužníkem) s razítkem a podpisem; podle listiny se vyrovnávají pohledávky žalovaného na základě daňových dokladů č. 130100606, 130100633, 130100642, 130100646, 130100663, 130100665, 130100664, 130100693, 130100694 a 130100706 proti fakturám, které započítává žalovaná do částky 597.818,-Kč proti pohledávce dlužníka ve výši 600.886,-Kč z přijatého plnění dle faktur č. 131200576, 131200579, 131200580, 131200581, 131200582, 131200662, 131200663, 131200664, 131200666 a 131200667. Z Oznámení o započtení vzájemných pohledávek a závazků datovaného 18.12.2013 bylo zjištěno, že pohledávky žalované z faktur č. 130100828, 130100829, 130101091, 130100751, 130100742, 130100733, 130100732, 130100771, 130100752, 130100772, 130100762, 130100750, 130100801, 130100800, (vedle tužkou dopsáno 130100799) do částky 780.116,-Kč započítává žalovaná proti pohledávce dlužníka ve výši 784.927,-Kč z přijatého plnění z faktur č. 131200669, 131200670, 131200671, 131200672, 131200673, 131200741, 131200742, 131200743, 131200744, 131200747, 131200749, 131200750, 131200753 a 131200754 s tím, že jsou tímto vyrovnány vzájemné pohledávky dle vystavených faktur žalované a pohledávka přijatého plnění dlužníka a vzniklý rozdíl ve prospěch dlužníka je hrazen v hotovosti do pokladny. Z Oznámení o započtení vzájemných pohledávek a závazků ze dne 13.1.2014 bylo zjištěno, že pohledávky žalované z dokladů č. 130100826, 130100871, 130100823, 130100869, 130100872, 130100870, 130100876, 130100877, 130101056 , 130100917, (vedle tužkou dopsáno 13010156) započítává žalovaná do částky 576.030,-Kč proti pohledávce dlužníka ve výši 578.864,-Kč z přijatého plnění dle níže uvedených faktur č. 131200756, 131200757, 131200758, 131200759, 131200845, 131200846, 131200849, 131200851, 131200931 a 131200856, tímto způsobem jsou vyrovnány vzájemné pohledávky vystavených faktur žalované a pohledávka přijatého plnění pro dlužníka, a vzniklý rozdíl ve prospěch dlužníka je hrazen v hotovosti do pokladny. Soud porovnáním s předmětnými postupními smlouvami zjistil, že tučně uvedené faktury byly podle oznámení dlužníkem údajně opětovně započítávané proti nárokům žalované, bez ohledu na to, že byly předmětem postoupení žalované podle dříve uzavřených předmětných smluv o postoupení pohledávek. To by znamenalo, že žalovaná by započítávala své nároky vůči dlužníkovi s nároky z faktur vystavených původně dlužníkem, které jí byly ještě před oznámeními postoupeny. To činí obsah těchto listin značně nevěrohodným a může to svědčit pro podezření žalobce, že listinné důkazy byly vyhotovovány dlužníkem a žalovanou účelově a byly případně antedatovány. Této skutečnosti si je zřejmě žalovaná vědoma, jak odpovídá jejímu tvrzení o listinných důkazech, které podle ní mají formální závady. O pochybnostech žalobce svědčí Výzva insolvenčního správce z 16.4.2014 adresovaná dlužníkovi, ve které požaduje od jednatelky dlužníka předložení originální dokumentace týkající se smluv o postoupení pohledávek dlužníka z 31.8.2013, 30.9.2013 a 2.11.2013, zaslaná e-mailem. Tuto originální dokumentaci, podle vlastního prohlášení, žalobce nikdy neobdržel.

Soud neprovedl jako důkaz žádné z faktur připojených žalovanou k podání z 20.1.2017, které byly navrženy pro ilustraci toho, že existoval obchodně-právní vztah mezi žalovanou pokračování-9-sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014 a dlužníkem, protože mezi účastníky nebylo sporu o tom, že mezi nimi existovala úzká obchodní spolupráce. Dále soud zjistil, že žádná z těchto faktur neodpovídá číselným označením fakturám žalované, uvedeným v předmětných smlouvách o postoupení pohledávek k započtení, takže s těmito postupními smlouvami nesouvisí. Soud neprovedl důkaz listinou označenou Vydané faktury s uvedením roku 2013 a zřejmě s datem vyhotovení 1.4.2015, která se má týkat vydaných faktur dlužníka, protože soudu nebylo známo, k prokázání jaké skutečnosti byl tento důkaz navržen. Listina, která je zřejmě výstupem z interního systému dlužníka, navíc není potvrzená, podepsaná a důvod jejího vyhotovení není soudu znám.

Soudu bylo doručeno podání žalované ze 4.1.2017, ve kterém požadovala, aby ke spisu byla připojena dokumentace, která se nachází v trestních spisech, a to pro účely zjištění a doložení skutečností, pro které žalobce požadoval předložení originálů listin. Ty se podle žalované nacházejí v trestním spise Policie ČR, Územní odbor Nový Jičín, č. KRPT8380/TČ-2016-070481 a KRPT114402/TČ-2014-070481, který se nachází na Okresním soudu v Novém Jičíně pod sp.zn. 32 T 25/2016. K tomuto návrhu soud uložil žalované, aby specifikovala a řádně označila důkazní listiny, které by měly být soudem ve výše uvedených řízeních vyžádány, a to nejen označení konkrétní listiny, ale také uvedení spisové značky příslušného spisu, ve kterém je originál této listiny uložen s tím, že soud může provést důkazy listinou pouze v případě, že tato listina je řádně identifikována. Za nedostatečnou identifikaci pak soud považuje pouze odkaz na nějaký spis. Na to reagovala žalovaná podáním z 26.1.2017, ve kterém uvedla, že má soud z uvedených spisů vyžádat, pokud je nepředložil žalobce, objednávky, faktury, CRM listy, účetní závěrky, výsledovky, účetnictví a další listiny s tím, že odkázala na šanony a složky v příloze (na 6 listech). Takový způsob návrhu na doplnění dokazování považuje soud za nepřípustný. Soud provede listinný důkaz, pouze je-li dostatečně zřejmé, k prokázání jaké konkrétní skutečnosti je určen a vyžádá listinný důkaz od jiného orgánu pouze tehdy, pokud bude tato listina řádně identifikována, což se v uvedeném případě nestalo. Žalovaná konkrétní skutková tvrzení, která měla být prokazována konkrétní listinou, neuvedla. Navíc bylo z podání zřejmé, že žalované byla existence listin a jejich obsahu známa a nic jí tedy nebránilo v tom, aby v koncentrační lhůtě řádně uvedla jak potřebná skutková tvrzení, tak i specifikovala listiny, které by je prokazovaly. Soud proto žádosti žalované nevyhověl.

Žalobce uvedl, že na provedení dalších důkazů, připojených k podání z 20.1.2017, ani k provedení originálů listin předložených žalovanou netrvá, a že listiny předložil pouze pro ilustraci svého zamítavého stanoviska k tvrzení žalované, že nedocházelo k vyvádění majetku z podstaty dlužníka.

Po právní stránce posoudil projednávanou věc soud podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen ins. zák.). Podle ustanovení § 239 ins. zák. odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty; jde o incidenční spor (odst. 1 věta prvá). Insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne (odst. 3). Dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění. Vylučovací žaloba není přípustná (odst. 4). Podle § 240 ins. zák. právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, pokračování-10-sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014 jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník (odst. 1). Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku (odst. 2). Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby (odst. 3). Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není: a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostný dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka (odst. 4). Protože účastníci postupních smluv byli podnikatelé a v době uzavření všech tří postupních smluv platný obchodní zákoník neměl obecnou úpravu postoupení pohledávky, uplatnila se do 31.12.2013 právní úprava občanskoprávní i v obchodních vztazích. Proto soud po stránce právní postupní smlouvy posoudil podle § 524 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 (dále jen obč. zák.), podle kterého věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Smlouva postupní, jako každý jiný právní úkon, musela splňovat mimo jiné pod sankcí neplatnosti i podmínky § 37 odst. 1 a 2 obč. zák., musela být učiněna svobodně a vážně, určitě a srozumitelně a její předmětem nemohlo být plnění nemožné.

Protože soud zjistil, že Dagmar anonymizovano byla v rozhodné době uzavření předmětných postupních smluv jak jednatelkou žalované, tak i dlužníka, vyšel z ustálené judikatury, kterou Nejvyšší soud ČR zaujal k otázce osob blízkých vůči právnickým osobám, a uzavřel, že žalovaná a dlužník jsou osoby blízké, protože v rozhodné době měly shodného jednatele. V souvislosti s tím soud připomíná zejména právní větu rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. července 2014 sp.zn. 29 Cdo 3301/2012, podle kterého Převod majetku podléhajícího režimu § 196a odst. 3 obch. zák. ze společnosti s ručením omezeným (prodávající) na jinou společnost s ručením omezeným (kupující) je v případě, že jednatelem obou společností je v době převodu stejná osoba, převodem, kterým prodávající převádí majetek na osobu blízkou svému jednateli, jakož i převodem, kterým kupující nabývá majetek od osoby blízké svému jednateli. Dále pak právní větu rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 1. 2010 sp.zn. 29 Cdo 4822/2008, podle kterého Fyzická osoba, která činí (může činit) jménem právnické osoby právní úkony, je-i z hlediska ustanovení § 196a obch. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2000 -osobou blízkou této právnické osobě. Z toho vycházel při posouzení břemene tvrzení a břemene důkazního ohledně skutečnosti, zda v rozhodné době uzavírání předmětných postupních smluv byl dlužník v úpadku, jak uvedeno dále.

V projednávané věci žalobce podal žalobu, v souladu s ustanovením § 239 odst. 1 a 3 ins. zák., na určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka spočívajících v uzavření tří smluv o postoupení pohledávek za společností EUROPE Cargo Trans s.r.o., proto se soud především zabýval otázkou, zda žaloby byly podány včas a zda tedy nedošlo k prekluzi žalovaného nároku. Protože všechny tři žaloby byly podány 25.8.2014 a insolvenční řízení na dlužníka bylo zahájeno 22.10.2013, dospěl k názoru, že žaloby byly podány včas ( a že by se tak stalo i pokračování-11-sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014 v případě, že by dlužník a žalovaná nebyly osoby blízké). Protože dospěl k názoru, že žalovaná i dlužník, zastoupení toutéž jednatelkou, jsou osobami blízkými, zabýval se dále tím, zda se žalované podaří vyvrátit zákonnou domněnku o tom, že k uzavření předmětných smluv o postoupení pohledávky došlo v době, kdy byl dlužník v úpadku. Žalovaná tvrdila, že měla dostatek finančních prostředků, což dokládala neprůkaznou listinou, která měla osvědčit její finanční situaci v roce 2011. Pro posouzení věci však bylo rozhodné, jaká byla její ekonomická situace v roce 2013. Žalovaná tak důkazní břemeno k vyvrácení zákonné domněnky neunesla, navíc soud zjistil, že předmětné smlouvy o postoupení pohledávek byly uzavřeny tak, že dvě z nich (31.8. a 30.9. 2013) byly uzavřeny bezprostředně před podáním insolvenčního návrhu (22.10.2013) a třetí dokonce po něm (2.11.2013). O tom, že podmínky úpadku dlužníka byly splněny, svědčí listiny provedené ze spisu sp.zn. MSPH 89 INS 29490/2013 o konkursu dlužníka (mnohost zjištěných věřitelů).

Protože soud ani účastníci neshledali žádný důvod neplatnosti předmětných postupních smluv, zabýval se soud tím, zda se dlužníkovi dostalo v důsledku uzavření předmětných smluv přiměřeného protiplnění. K tomu musel posoudit, zda dlužníkem postoupené pohledávky vyplývaly ze smluv o přepravě nebo ze smluv zprostředkovatelských, jak tvrdila v určité fázi řízení žalovaná, neboť odměna za zprostředkování je obecně vždy nižší než cena za přepravu. Z provedených důkazů zjistil, že EUROPE Cargo Trans s.r.o. podle žalovanou předložených objednávek adresovaných dlužníkovi vždy u dlužníka objednával přepravu, nikoliv její zprostředkování. Tomu rovněž odpovídal obsah souvisejících faktur, vystavených dlužníkem. Podle § 240 odst. 1 věta prvá ins. zák. právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník, a podle § 240 odst. 2 ins. zák. lze za právní úkon bez přiměřeného protiplnění považovat pouze takový úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku nebo který vedl k jeho úpadku. Zatímco je mezi účastníky nesporné, že dlužník postoupil předmětnými smlouvami pohledávky za cenu přeprav v nominální hodnotě 76.048,50 EUR, žalované se nepodařilo prokázat, že by poskytla dlužníkovi jakékoliv protiplnění. I když cena postoupených pohledávek dohodnutá v předmětných smlouvách byla přiměřená hodnotě postupovaných pohledávek za solventním dlužníkem-EUROPE Cargo Trans s.r.o., žalovaná nepředložila žádný důkaz o realizaci doplatku v hotovosti, na kterém se účastníci postupních smluv dohodli, a neprokázala, že vůbec a oprávněně vystavila k tíži dlužníka faktury, které měly být předmětem zápočtu. Ani po doplnění žaloby z 20.1.2017 žalovaná netvrdila, tím méně prokazovala, že by jí vůči dlužnici vznikly nároky, které vyfakturovala fakturami uvedenými v článcích III předmětných smluv o postoupení pohledávek a které se měly stát předmětem započtení proti podstatné hodnotě postupovaných pohledávek dlužníka. Soudu nebyly předloženy žádné z těchto faktur ani žalobcem, ani žalovanou. Skutková tvrzení uvedená žalovanou v podání z 20.1.2017 a důkazy zde navržené k prokázání existence nároku žalované vůči dlužníkovi se netýkají jejích faktur uvedených v předmětných smlouvách o postoupení pohledávek, a to z toho důvodu, že všechny faktury zde uvedené, které měla žalovaná vystavit k tíži dlužnice, začínají trojčíslím 130, zatímco všechny faktury, které se měly stát předmětem započtení podle předmětných postupních smluv a které jsou uvedeny v článcích III všech postupních smluv, začínají trojčíslím 131. Žalovaná bez ohledu na procení poučení, kterého se jí dostalo, nebyla schopna tvrdit, tím méně prokázat, jaký byl obsah jejího smluvního vztahu na realizaci přepravy s dlužníkem, které měly souviset s fakturami uvedenými v postupních smlouvách, ani to, že oprávněně vyfakturovala přepravy, jejichž cena měla být předmětem započtení podle článků III. všech postupních smluv. Žalovaná netvrdila ani neprokázala, že vznikla minimálně dohoda o předmětu, ceně přepravy a tvrzené splatnosti, která se pak odrazila v předmětných fakturách vystavených žalovanou pokračování-12-sp.zn. MSPH 189 ICm 2833/2014 MSPH 189 ICm 2836/2014; MSPH 189 ICm 2837/2014 k tíži dlužnice. Žalovaná proto neprokázala, že v rozhodné době měla za dlužníkem pohledávky z faktur uvedených v článcích III předmětných smluv o postoupení pohledávky ani věrohodně nevysvětlila, jak bylo mezi účastníky těchto smluv dohodnuto, že bude přepočítáván kurz EUR na Kč s ohledem na to, že postupované pohledávky dlužníka zněly na EURa a z podání žalované z 20.1.2017 vyplývalo, že žalovaná sama vystavovala k tíži dlužníka faktury v Kč, když postupní smlouvy samy tuto otázku neřeší. Dále z listů CMR má pak soud za prokázané, že dlužník u většiny přeprav vyúčtovaných svému smluvnímu partnerovi EUROPE Cargo Trans s.r.o., které byly předmětem postoupení, využil jako subdodavatele přepravy nikoliv žalovanou, ale společnost VELTRANS s.r.o. Ze skutečnosti, že obchodní partner dlužníka EUROPE Cargo Trans s.r.o. složil do soudní úschovy úhradu za mezinárodní přepravy, má soud za to, že jeho objednávky byly řádně splněny. Ačkoliv žalovaná tvrdila, že rozdíl ve prospěch společnosti VEMITRANS LG s.r.o. byl uhrazen v hotovosti do pokladny, dle dohody smluvních stran, k prokázání této skutečnosti nenavrhla žádný důkaz.

Proto soud uzavřel, že proti dlužníkem postoupeným pohledávkám za solventním EUROPE Cargo Trans s.r.o. (což bylo prokázáno složením soudní úschovy), neposkytla žalovaná dlužníkovi ničeho. S ohledem na to jsou předmětné smlouvy o postoupení pohledávek právními úkony bez přiměřeného protiplnění, které dlužník učinil v úpadku. Soud proto všem třem žalobám vyhověl a určil, že všechny tři smlouvy o postoupení pohledávek jsou vůči majetkové podstatě dlužníka, a tedy i vůči žalobci, který s ní jako jediný může oprávněně nakládat, neúčinnými právními úkony.

Výrok o náhradě nákladů řízení úspěšnému žalobci se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Protože žalobce žádné náklady neúčtoval, bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, uložil soud neúspěšnému žalovanému povinnost k zaplacení soudního poplatku, protože žalobce je od placení soudních poplatků osvobozen podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích. Výše poplatku byla stanovena podle položky 13 odst. 1 písm. d) Sazebníku poplatků. Protože původně bylo zahájeno řízení ve třech věcech, které byly až následně spojeny ke společnému projednání a rozhodnutí podle § 112 odst. 1 o.s.ř., je žalovaný povinen zaplatit za každou věc, celkem 3x po 2.000,-Kč. Poplatek může být zaplacen v kolcích nebo na účet soudu č. 3703-2928021/0710, každý samostatně pod VS 8942283314, 8942283614 a 8942283714.

Poučení: Proti rozsudku l z e podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu. Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá pravomocný rozsudek, mají oprávnění právo podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. Nebude-li zaplacen soudní poplatek, bude vymáhán.

V Praze dne 28. února 2017 JUDr. Helena Felcmanová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kantová