MSPH 89 INS 28218/2015-A-11
Č.d. MSPH 89 INS 28218/2015-A-11

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v insolvenční věci dlužníka: STEEL Group CZ s.r.o., IČO 29148219, Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, o odvolání insolvenčního navrhovatele

takto:

Rozhodnutí zdejšího soudu č.d. MSPH 89 INS 28218/2015-A-9 ze dne 14.12.2015

se mění tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Odůvodnění :

Rozhodnutím č.d.-A-9 ze dne 14.12.2015 rozhodl zdejší soud vyšším soudním úředníkem Bc. Lenkou Szmaragowski o odmítnutí insolvenčního návrhu a to z toho důvodu, že svoji splatnou pohledávku dokládal pouze fakturou, aniž by uvedl, na čem se právní vztah s dlužníkem zakládal a dále neuvedl žádné skutečnosti, ze kterých by bylo možno dovodit, že dlužník není schopen hradit své splatné závazky. Toto rozhodnutí napadl včas podaným odvoláním insolvenční navrhovatel, který uvedl, že jeho insolvenční návrh měl všechny náležitosti, již v původním insolvenčním návrhu uváděl, že právním důvodem byla neuhrazená dodávka přesně označeného zboží, z čehož vyplývá, že právním důvodem byla kupní smlouva. Totéž se vztahuje i na dalšího navrhovatelem označeného věřitele. Navrhovatel opakovaně dlužníka vyzýval k úhradě, pohledávky jsou více jak dva roky po lhůtě splatnosti a navrhovatel uvedl i další skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dlužník není schopen hradit své splatné závazky. Proto navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí zrušil.

Po přezkoumání věci soud zjistil, že odvolání je důvodné, navrhovatel dostatečně vylíčil skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka, ke svému návrhu řádně připojil přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Protože ve věci rozhodoval vyšší soudní úředník, rozhodl o odvolání soud prvního stupně, který napadené rozhodnutí vydal prostřednictvím samosoudce, a to tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a rozhodl, že insolvenční návrh se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.) Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 8. ledna 2016

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bártová

INS 871 autoremedura-změna rozhodnutí vydaného asistentem či VSÚ