MSPH 89 INS 28031/2013-B-50
Kancelář: usnesení č.d. MSPH 89 INS 28031/2013-B-50

-zveřejní V IR -doruč-dlužnüçovi do DS, není-li poštou na doručovaeí adresu-ob. I. -zproštěnému IS do DS, není-li poštou na doručovaeí adresu-ob. III lhůta: dor.+15 dníPředáno kanceláři dne

30.5.2016

Vypraveno dne

30.5.2016V Praze dne 30. května 2016

J UDr. Helena Felemanová samosoudee

Il . lauw I'lilllll .a --~- mm T... mm " IIIIHIIIIIIIMIEII '5--" Eülůi-Słłůlüvl ,f H39 [NS 2803112013360 usnesení lh. x . H ł u.: JEN ADHEüTA Dmmmtpw~ h 'Ždeněk Šťástka dm.............__...u.... __ nar. 1963 ăwdmmu .. Šonüv IU? mrdnhhhimmm 549 71 Šunmr Mumme -' 'HI-Hmmm WMMMIW tr Magma. * " _ HmmM'. mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--vvvvvvv vvlv v. v lv vvlvvvvlvvlvlvvlv

89INS 2803112013 -B-50 usnesení ASISTENT

|h. 20/6, tisková skupina 66805-512016 Lhůta:

28031 2013 B 50.rtf 2016/05/30 09:07:55 lng. Krejčiřík anonymizovano , anonymizovano , IČ: 41138163, ins. správce, ID: KREJČIŘJIŘÍ550517 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Krejčiřík-lng. anonymizovano Krejčiřík, Papírenská 63/4, 16000 Praha 6, CZ

ID DS: i4zx59h

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 30.05.201611:16:55

Kateřina Kantová 30.05.201616:16:06

Zprávu vypravil: Doručeno:

30.05.201611:16:55

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

30.05.2016 16:16:06 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 13.06.2016 10:33 Kontrolu provedl:

31.05.2016 01:25

Ziková MarieSpisová značkaz89INS 28031/2013 Identifikace dotazu:66805-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:30.05.2016 09:09 Kontrolu proved JIKantová Kateřina

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresátzľng. Krejčiřík anonymizovano , nar. Typľins. IDzKREJČIŘJIŘÍ5505 anonymizovano , IČ: 41138163, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:i4zx59h Stav DS Přístupná

Název DS anonymizovano Krejčiřík, firma: anonymizovano Krejčiřík-Insolvenční správce

IČ: 41138163

Adresa: Hrdličkova 5/2206, 14800 Praha 4, CZ anonymizovano

nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzštástka anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc ID:šTÁSTKAZDENO70263 1 IČ: 40807789, podnikající FO 1 FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Šťástka, Zde anonymizovano , 40807789 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R