MSPH 89 INS 27975/2015-B-34
Č.d. MSPH 89 INS 27975/2015-B-34

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Helenou Felcmanovou v insolvenční věci dlužníka: Libor anonymizovano , anonymizovano , bytem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9, o zrušení schváleného oddlužení takto:

I. Oddlužení dlužníka Libora Varkočka, anonymizovano , bytem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9, plněním splátkového kalendáře, schválené usnesením zdejšího soudu ze dne 19. dubna 2016 č.d. MSPH 89 INS 27975/2015-B-10, s e z r u š u j e. II. Insolvenční řízení dlužníka Libora Varkočka, anonymizovano , bytem Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha 9, se z a s t a v u j e.

III. Určuje se odměna a náhrada nákladů insolvenčního správce JUDr. Olgy Sehnalové, IČO 73630110, se sídlem Khodlova 1297/47, 193 00 Praha 9 za dobu od zjištění úpadku v únoru 2016 do zastavení řízení v lednu 2018 ve výši odměny 18 000 Kč a 3 600 Kč.

IV. Insolvenčnímu správci JUDr. Olze Sehnalové, IČO 73630110, se sídlem Khodlova 1297/47, 193 00 Praha 9 bude doplatek schválené odměny a nákladů ve výši 9 000 Kč uhrazen z rozpočtových prostředků účtárnou zdejšího soudu po právní moci rozhodnutí.

V. Insolvenční správce JUDr. Olga Sehnalová, IČO 73630110, se sídlem Khodlova 1297/47, 193 00 Praha 9 se zprošťuje funkce.

Odůvodnění:

Dlužník se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Usnesením ze dne 10.2.2016 č.d.-A-14 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho oddlužení, následně usnesením 19. 4. 2016 č.d.-B-9 zdejší soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, přičemž splátky nezajištěným věřitelům měly být hrazeny ze mzdy a důchodu dlužníka s tím, že míra uspokojení nezajištěných věřitelů za celou dobu oddlužení dosáhne i v případě schválených nižších splátek 63,46%. Dlužník své povinnosti nejprve řádně plnil, ale podle zprávy správce ze dne 28.8.2017 přišel o zaměstnání, když pracovní poměr byl rozvázán pro hrubé porušení pracovní kázně v březnu 2017. Od dubna dlužník se správcem nekomunikuje, jeho zaměstnavatel zaslal poslední splátku ze mzdy dlužníka v dubnu 2017 a od května nebyly dlužníkem placeny ani zálohy na odměnu a náklady správce. Dlužník zůstal nekontaktní i přes výzvu soudu ze dne 20.10.2017 ( č.d. B-27), proto jej soud obeslal ke slyšení na 11. ledna 2018. K jednání se dlužník bez omluvy nedostavil. Správce při jednání uvedl, že od května 2017 nejsou hrazeny ani zálohy na jeho odměnu a náklady a protože mezi nezajištěné věřitele bylo zatím rozděleno pouze 12,3% jejich zjištěných pohledávek, nedá se předpokládat, že budou uspokojeni alespoň z 30%. V návrhu na zrušení oddlužení a zastavení insolvenčního řízení ze dne 11.1.2018 správce uvedl, že dlužník je nekontaktní a není mu známo, že by měl nové zaměstnání. Pro neplnění podmínek oddlužení a nemajetnost dlužníka správce navrhl zrušení oddlužení splátkovým kalendářem a zastavení řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová isir.justi ce.cz

Podle § 418 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení( insolvenční zákon), ( dále jen IZ), insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení , nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti , anebo d) to navrhne dlužník ( odst.1). Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující , ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3 ( odst.4). Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5 ( odst.5). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu ( odst.7). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 7. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí ( odst.8). Protože je zřejmé, že dlužník podmínky oddlužení splátkovým kalendářem dlouhodobě neplní a tedy nelze očekávat, že by nezajištění věřitelé mohli být uspokojeni ve výši alespoň 30% svých zjištěných splatných pohledávek, soud podle § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ schválené oddlužení zrušil. Pro nedostatek majetku dlužníka a protože nebyly splněny podmínky § 418 odst.4 IZ soud nerozhodoval o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, ale insolvenční řízení zastavil. Ve zprávě z 11.1.2018 provedl insolvenční správce vyúčtování , ze kterého vyplývá, že dlužník za celou dobu oddlužení zaplatil nezajištěným věřitelům 123 085 Kč a na zálohu na náhradu nákladů a odměnu správce 12 600 Kč. Podle § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce ( dále jen vyhláška) při oddlužení plněním splátkového kalendáře má správce nárok na odměnu ve výši 750 Kč a 150,-Kč jako paušální náhradu nákladů za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Již v usnesení ze dne 10.2.2016 č.d.-A-14, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho oddlužení, byla dlužníkovi uložena povinnost platit pravidelně měsíční zálohy na odměnu a náklady správce v celkové výši 900 Kč. Za 24 měsíců, od zjištění úpadku v únoru 2016 do zrušení oddlužení splátkovým kalendářem v lednu 2018, náleží správci na odměně 18 000 Kč a náhrada nákladů 3 600 Kč, celkem 21 600 Kč, když není plátcem DPH. Podle ust. § 38 odst. 2 IZ se odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000,-Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000,-Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. Podle § 8 vyhlášky, nelze-li odměnu insolvenčního správce zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí ji stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z těchto zdrojů, nejvýše však 50 000 Kč ( odst.1). Nelze-li náhradu hotových výdajů insolvenčního správce zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí ji stát v rozsahu, v jakém nemůže být

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová uhrazena z těchto zdrojů, nejvýše však 50 000 Kč ( odst.2). V případě, kdy jsou odměna insolvenčního správce a jeho hotové výdaje hrazeny státem, vyplácí tyto částky insolvenční soud ( odst.3). Protože dlužník svou povinnost k placení záloh plnil pouze částečně v rozsahu 12 600 Kč, bude nedoplatek odměny a náhrady nákladů správce zaplacen ve výši 9 000 Kč státem, prostřednictvím účtárny zdejšího soudu, po právní moci rozhodnutí.

Poučení: Proti rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolat se může jen dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor a věřitel, který zrušení oddlužení navrhl, a do výroku o zastavení řízení se mohou odvolat přihlášení věřitelé.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však osobám shora uvedeným počíná běžet ode dne, kdy jim bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

Právní mocí usnesení se insolvenční řízení končí.

V Praze dne 23. ledna 2018

JUDr. Helena Felcmanová v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová