MSPH 89 INS 27186/2013-A-18
Č.d. MSPH 89 INS 27186/2013-A-18

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v insolvenčním řízení dlužníka: Lazur Venture s.r.o., IČO: 263 20 215, se sídlem Praha 3 -Žižkova, Olšanská 55/5, 130 00 (dříve STASIS-ZBA servis s.r.o.), zahájeném k návrhu věřitelů: a) Lukáš Němec, dat.nar. 17.01.1981, bytem Školní 845/8, PSČ 357 31 Horní Slavkov, okres Sokolov, b) Ing. Jiří Jun, dat.nar. 22.09.1956, bytem Horní Slavkov, Spojovací 951, PSČ 357 31, c) Václav Pejsar, dat.nar. 10.08.1948, bytem Horní Slavkov, Spojovací 949, PSČ 357 31, d) Tomáš Straka, dat.nar. 23.02.1974, bytem Horní Slavkov, U Lesoparku 740, PSČ 357 31, navrhovatelé b)-d) právně zastoupeni JUDr. Pavlem Zálišem, advokátem se sídlem Mariánské Lázně, Nádražní náměstí 299/8, PSČ 353 01, o předběžném opatření

takto:

Soud nařizuje toto předběžné opatření:

a) Lazur Venture s.r.o., IČ 263 20 215, se sídlem Praha 3-Žižkova, Olšanská 55/5, PSČ 130 00 (dříve STASIS-ZBA servis s.r.o.) se ustanovuje předběžný insolvenční správce: společnost INSOL.UTION, v.o.s., IČ 248 47 381, se sídlem Praha 3, Na Jarově 2425/4, PSČ 130 00.

b) Dlužníkovi se ukládá, aby s věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, které má ve vlastnictví, nakládal p o u ze se s o u h l a s e m předběžného insolvenčního správce.

c) Dlužníkovi se ukládá, aby peněžité závazky vůči třetím osobám plnil pouze s e s o u h l a s e m předběžného insolvenčního správce.

d) Osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi se ukládá, aby plnění n e p o s k y t o v a l i dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Odůvodnění:

Navrhovatelé se insolvenčním návrhem ze dne 01.10.2013 a ze dne 03.10.2013 domáhali zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Navrhovatelé b)-d) zároveň prostřednictvím svého právního zástupce podali návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud omezil dlužníka v nakládání s majetkem souhlasem předběžného správce a ustanovil dlužníkovi předběžného správce.

Navrhovatelé uvedli, že dlužník měl do dne 03.09.2013 sídlo podnikání a provozovnu v Horním Slavkově na adrese Hasičská 870 (průmyslový areál), kde měl pronajaty nebytové prostory od společnosti PENTAR IMMO a.s.. Součástí pronajatých nebytových prostor byly i skladovací prostory. V současnosti jsou ve skladovacích prostorách dosud uloženy skladové zásoby v hodnotě cca 4,000.000,-Kč. Tato skutečnost je navrhovatelům známa, neboť navrhovatel b) byl do dne 31.08.2013 ředitelem podniku dlužníka a navrhovatel c) byl vedoucím obchodu a služeb. Vzhledem k tomu, že dlužník neplatil své závazky z pronájmu nebytových prostor, pronajímatel přistoupil k uplatnění zádržného práva na movitý majetek sloužící k provozu podniku (vybavení kanceláří, vozidla, počítačové servery apod.) a i na skladové zásoby. Nyní jsou pronajaté nebytové prostory zajištěny pronajímatelem a dlužník s tímto majetkem nemůže disponovat. O tomto byl vyhotoven soudním vykonavatelem Okresního soudu v Sokolově protokol o soupisu movitých věcí, sp. zn. 29 Nc 301/2013, ve kterém je obsažen soupis movitého majetku vyjma skladových zásob, které nebylo z důvodu nemožnosti přístupu k datům na serveru možné přesně zrevidovat. V současné době probíhají mezi účastníky nájemního vztahu jednání o vydání zadrženého majetku. Navrhovatelé mají v této souvislosti důvodnou obavu, že v případě uvolnění zadržovaného majetku, by dlužník mohl porušovat ustanovení § 111 insolvenčního zákona tím, že by mohl manipulovat se skladovými zásobami. Tím by mohlo dojít ke zmenšování majetku dlužníka v neprospěch majetkové podstaty, což by mohlo vést ke znemožnění uspokojení věřitelů v průběhu insolvenčního řízení. Navrhovatelé zároveň upozornili soud na to, že průběhu posledních tří měsíců došlo k přesunutí sídla z Horního Slavkova do Prahy, zrušení provozovny a veškerého provozu podniku v Horním Slavkově, propuštění všech zaměstnanců, bez toho aniž by jim uhradil mzdové nároky apod.. Navrhovatelé mají za to, že dlužník se snaží o zpeněžení veškerého majetku, což by mohlo mít negativní dopad na navrhovatele a další věřitele.

Dle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (Insolvenční zákon, dále jen IZ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Dle odst. 2 cit. ust. předběžným opatřením může insolvenční soud také ustanovit předběžného správce.

Dle ust. § 113 IZ, je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, může insolvenční soud i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do majetkové podstaty nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

V předmětné věci soud dospěl k závěru, že se vyskytly důležité důvody, pro které je třeba omezit dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou. Soud z úplného výpisu z Obchodního rejstříku zjistil, že dlužník ke dni 03.09.2013, tedy v době, kdy již u něj uplatnila řada zaměstnanců své pohledávky z dlužné mzdy a bezprostředně poté, co ukončil dohodou pracovní poměr se svými zaměstnanci změnil obchodní firmu, přenesl své sídlo do Prahy, jednatel odstoupil ze své funkce a jako jednatel byla zaspána jiná osoba, všichni společníci převedli své podíly na jiný subjekt-společnost Convergent s.r.o. se sídlem Plzeň-Východní Předměstí, Anglické nábřeží 301 00, IČO: 272 26 263. Soud má v této souvislosti za to, že dlužník učinil kroky, kterými záměrně ztížil průběh insolvenčního řízení, když přenesl místní příslušnost insolvenčního soudu do Prahy, tedy zcela mimo sídlo a bydliště převážné většiny svých věřitelů, změnil osobu jednatele a všichni společníci převedli své obchodní podíly. Soud se proto ztotožnil s obavami navrhovatelů, že uspokojení dlužníkových věřitelů je ohroženo. Vzhledem k tomu, že dle kvalifikovaného sdělení navrhovatelů dlužník ke dni podání návrhu měl majetek, který by v případě prohlášení konkursu mohl sloužit k uspokojení jeho věřitelů a to v podobě vybavení původní provozovny a zásob, a přistoupil k ustanovení předběžného správce, který by měl garantovat, že jednotlivé kroky dlužníka v rámci insolvenčního řízení při nakládání s majetkem nevybočí z mezí stanovených zákonem, aby nedošlo k nevratným krokům v neprospěch věřitelů. Zároveň soud omezil dlužníka v nakládání s majetkovými hodnotami. Dlužník je nadále povinen si při nakládání s majetkovými hodnotami vyžádat souhlas předběžného správce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného. Odvolat se může pouze dlužník. V odvolání proti výroku ad. I. lze však namítat pouze to, že ustanovený předběžný insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý (ust. § 26 IZ). Do výroku ad. II. se může odvolat pouze dlužník.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (ust. § 74 odst. 1 IZ). Dlužníku, insolvenčnímu správci a osobě, o jejímž podání se rozhoduje, se však doručuje zvlášť (ust. § 75 odst. 2 IZ). Lhůta k podání opravného prostředku začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ).

Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (ust. § 57 odst. 3 OSŘ).

Osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, a bude plnit tento závazek dlužníkovi, ačkoliv má plnění poskytnout předběžnému správci, a plnění se nedostane do majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže, že o předběžném opatření nemohla vědět.

Předběžné opatření je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 14. listopadu 2013

JUDr. Hana Homolová ,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kantová