MSPH 89 INS 25373/2014-A-11
Č.d. MSPH 89 INS 25373/2014-A-11

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v právní věci dlužníka: Andrea Amanda anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Antala Staška 2059/80, 140 00 Praha 4, o návrhu JUDr. Ing. Petra Kučery, soudního exekutora, Exekutorský úřad Kladno, náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, na nařízení předběžného opatření takto:

I. Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by bylo JUDr. Ing. Petru Kučerovi, soudnímu exekutorovi, Exekutorský úřad Kladno, náměstí starosty Pavla 5, 272 01 Kladno umožněno provést již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 150 EX 633/14 s eventuálním omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného Městským soudem v Praze pod sp.zn. k dispozici v tomto řízení, s e zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 26.09.2014 se JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, náměstí Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno domáhal vydání předběžného opatření, kterým by soud umožnil provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 150 EX 633/14 jímž by bylo exekutorovi umožněno provést již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 147 EX 633/14 s případným omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitosti povinného (dlužníka) byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení.

Vyhláškou č.d.-A-2 ze dne 18.09.2014 bylo u zdejšího soudu k návrhu dlužníka Andrea Amanda anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Antala Staška 2059/80, 140 00 Praha 4 (dále jen dlužník ) zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením č.d.-A-10 ze dne 29.09.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho oddlužení, zároveň byl ustanoven insolvenční správce.

Exekutor ve svém návrhu uvedl, že proti insolvenčnímu dlužníku vede exekuci na základě vykonatelného směnečného platebního rozkazu č.j. 50 Cm 41/2012-14 ze dne 21.3.2012, který vydal Městský soud v Praze, ve spojení se směnečným platebním rozkazem č.j. 50 Cm 41/2012-39 ze dne 12.9.2012, který vydal Městský soud v Praze, dále rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 11.11.2013 č.j. 6 Cmo 258/2013-107 a pověřením č.j. 66 EXE 1040/2014-15, které vydal Obvodní soud pro Prahu 4, dne 2.4.2014, k vymožení pohledávky oprávněného Jiřího anonymizovano , anonymizovano , Osadní 46/41, 170 00 Praha proti povinné Andree Amandě anonymizovano , r.č. 46112/0183, Antala Staška 2059/80, 140 00 Praha, pro částku ve výši 1.700.000,-Kč s příslušenstvím, náklady předcházejícího řízení, náklady exekuce a náklady oprávněného v exekučním řízení. V rámci shora uvedeného exekučního řízení soudní exekutor vydal exekuční příkaz č.j. 150 EX 633/14-34, který postihl peněžitou pohledávku u dlužníka povinné Terezy Pastyříkové, se sídlem Tulešická 469/3, Praha 5, PSČ 155 21, IČO; 75376822, ve výši 1.964.847,-Kč. Povinná prodala svoji nemovitou věc-bytovou jednotku, pomocí realitní makléřky Terezy Pastyříkové. Kupní cena byla složena na účet paní Terezy Pastyříkové a nebyla povinné vyplacena. Soudní exekutor postihl tuto pohledávku. Tereze Pastyříkové bylo doručeno vyrozumění o právní moci v mezidobí, kdy pominuly účinky zahájení insolvenčního řízení. Tereza Pastyříková do dnešního dne nevyplatila plnění exekutorovi. Dlužnice opakovaně podávala insovlenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení řízení bylo vedeno pod sp.zn. MSPH 89 INS 12257/2014, MSPH 89 INS 21792/2014, MSPH 89 INS 23075/2014. Řízení bylo vždy zastaveno či byl návrh odmítnut pro vady. Dne 18.9.2014 povinná podala v pořadí čtvrtý insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. S ohledem na ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ a účinky zahájení insolvenčního řízení, nemůže soudní exekutor v provedení exekuce pokračovat a exekuci provést. Soudní exekutor však má za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha povinné sabotovat exekuční řízení a zamezit uspokojení oprávněného v exekučním řízení.

Podle ust. § 82 odst. 1 Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Dle odst. 2 cit. ust. může soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu.

Z výše uvedené úpravy je zřejmé, že předběžné opatření, kterým by soud omezil z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) je výslovně vázáno na fázi insolvenčního řízení od jeho zahájení do rozhodnutí o insolvenčním návrhu a to buď rozhodnutím o zjištění úpadku dle ust. § 136 IZ nebo jiným rozhodnutím dle ust. § 142 (odmítnutím návrhu, zastavením řízení, zamítnutím insolvenčního návrhu). Takové předběžné opatření je možné vydat pouze do doby zveřejnění rozhodnutí o insolvenčním návrhu, kdy v případě zjištění úpadku dlužníka nastupují účinky spojené se zjištěním úpadku dle ust. § 140 a následujících, přičemž dle ust. § 140e IZ nelze po zjištění úpadku exekuci či výkon rozhodnutí ani nařídit.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ se se zahájením insolvenčního řízení pojí mimo jiné i ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Se zjištěním úpadku dlužníka se mimo jiné pojí dle ust. § 140 e IZ ten účinek, že v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5.

Vzhledem k tomu, že v dané věci byl již úpadek dlužníka zjištěn, pominuly důvody, pro které bylo požadované předběžné opatření navrhováno. Jeho vydání v době po zjištění úpadku je vyloučeno. Dlužník je i nadále povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoliv zanedbatelné zmenšení (ust. § 111 odst. 1 IZ).

Výrok II. tohoto usnesení se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Dlužníkovi žádné náklady v souvislosti s řízením nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 1. října 2014

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kantová