MSPH 89 INS 24361/2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 89 INS 24361/2012 29 NSČR 22/2013-A-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka PRAŽSKÝ FINAP s. r. o., se sídlem v Praze 4-Modřanech, Modřanská 1387/11, PSČ 143 00, identifikační číslo osoby 45243221, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS 24361/2012, o insolvenčním návrhu dlužníka, o záloze na náklady insolvenčního řízení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. ledna 2013, č. j. MSPH 89 INS 24361/2012, 1 VSPH 1662/2012-A-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 13. listopadu 2012, č. j.-A-6, uložil Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) dlužníku (jako insolvenčnímu navrhovateli), aby do 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil (ve výroku uvedeným způsobem) zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že dlužníku uložil uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,-Kč do 15 dnů od právní moci rozhodnutí. Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (č. l. A-15). Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 18. února 2013, č. j.-A-16, doručeným dovolateli zvlášť dne 18. února 2013 (srov. doručenku u č. l. A-16), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. března 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová