MSPH 89 INS 24001/2012-B-28
Č.d. MSPH 89 INS 24001/2012-B-28

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Helenou Felcmanovou v insolvenční věci dlužníka: manželé Pavel anonymizovano , anonymizovano a Jana anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Milánská 615, 109 00 Praha 10-Horní Měcholupy, oba práv. zast. Milanem Bláhou, advokátem, se sídlem Lánská 65, 1980 00 Praha 9-Kyje, o odvolání autoremedurou t a k t o:

I. Výrok I. usnesení zdejšího soudu č.d. MSPH 89 INS 24001/2012-B-26 ze dne 20. června 2016 se zrušuje a nahrazuje se v tímto zněním: Soud uděluje insolvenčnímu správci souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 9: Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 ve výši 1.082.877,82 Kč a zajištěnému věřiteli č. 16: Macková anonymizovano , anonymizovano , Adresa: Feřtekova 17, 180 00 Praha 8 ve výši 108.000,--Kč, ze zpeněžení bytové jednotky č. 382/17 zapsaná na listu vlastnictví č. 2057, vymezená v budově č.p. 382, 383, 384 (Horní Měcholupy), zapsané na LV č.838, stojící na parcele č. 523/51, 523/52, 523/53, zapsané na LV č. 838, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 645/60892 na společných částech bytového domu č.p. 382, 383, 384, zapsaného na LV č. 838, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 645/60892 na parcele č. 523/51 o výměře 365 m2, parcele č. 523/52 o výměře 373 m2 a parcele č. 523/53 o výměře 365 m2, vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 838, to vše v k.ú. Horní Měcholupy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha., zajištěného původně ve prospěch insolvenčního věřitele č. 9.

II. Výrok III. usnesení zdejšího soudu č.d.-B-26 ze dne 20. června 2016 se zrušuje a nahrazuje se v tímto zněním: Insolvenčnímu správci se ukládá: a) vyplatit výtěžek zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 9 a 16 do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí, isir.justi ce.cz

b) zapsat do upraveného seznamu přihlášek k pohledávce zajištěného věřitele č. 9 a 16, jaké částky na ně byly vyplaceny, c) podat soudu písemnou zprávu o vydání výtěžku zpeněžení do 20 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Insolvenční správce podáním ze dne 22.1.2016 a 9.5.2016 požádal o soud o souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli č. 9: Česká spořitelna, a.s., jehož pohledávka byla na přezkumném jednání zjištěna ve výši 1,219.677,82 Kč jako pohledávka zajištěná nemovitým majetkem dlužníka, uvedeným ve výroku I. Správce uvedl, že zajištěné věci zpeněžil za 2,140.000,-Kč, náklady spojené se správou vyčíslil na 7.974,-Kč a za zpeněžení dražbou na 90.629,-Kč. Odměnu správce za zpeněžení stanovil na 119.532,40 Kč (včetně DPH) s ohledem na to, že zajištěnému věřiteli bude vydána část výtěžku odpovídající jeho zjištěné zajištěné pohledávce ve výši 1,219.677,82 Kč.

Soud postupem podle § 298 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) uvědomil o návrhu insolvenční správkyně dlužníka a insolvenční věřitele. Návrh správce byl řádně zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 12.5.2016, věřitelé a dlužník byli poučeni, že proti návrhu mohou podat námitky. Proti návrhu nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné námitky. Usnesením zdejšího soudu č.d.-B-26 ze dne 20. června 2016 soud návrhu vyhověl a ve výroku č. I. uložil insolvenčnímu správci vyplatit věřiteli č. 9 Česká spořitelna, a.s. výtěžek zpeněžení ve výši zjištěné zajištěné pohledávky tohoto věřitele 1,219.677,82 Kč. Proti výroku I. tohoto usnesení podal věřitel č. 9 Česká spořitelna, a.s. včas odvolání, ve kterém zároveň vzal svoji pohledávku z části 28.800,-Kč zpět, s ohledem na její částečnou úhradu, a zároveň soudu sdělil, že do jeho nároku v rozsahu 108.000,-Kč vstoupila věřitelka č.16 paní anonymizovano Macková. Proto navrhl, aby soud odvoláním napadený výrok I. usnesení postupem podle § 210a o.s.ř. změnil tak, že věřiteli č. 9 České spořitelně, a.s. bude vydána z výtěžku zpeněžení částka odpovídající omezené zajištěné pohledávce, tedy částka 1 082 877,82 Kč a částka ve výši 108 000 Kč bude vydána Haně Mackové.

Podle § 7 zák. 182/2006 Sb. , insolvenčního zákona ( dále jen IZ) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu4) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 210a zák. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ( dále jen o.s.ř.) usnesení o povinnosti zaplatit soudní poplatek nebo usnesení, z něhož nenabyla dosud práva osoba jiná než odvolatel, nebo usnesení, kterým bylo uloženo pořádkové opatření (§ 53), nebo usnesení o odmítnutí žaloby, popřípadě jiného návrhu na zahájení řízení (§ 43 odst. 2, § 75a, § 75b odst. 2, § 78d odst. 2), nebo usnesení o odmítnutí odvolání (§ 208), nebo rozhodnutí vydané podle části šesté může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Podle § 298 IZ zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2).

Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

V daném případě byl zpeněžovanou hodnotou nemovitosti uvedené ve výroku I., zajištěné ve prospěch věřitele č. 9 České spořitelny a.s. Soud jeho odvolání zcela vyhověl, zrušil původní znění výroku I. a změnil je tak, že zajištěnému věřiteli č. 9 České spořitelně, a.s., s ohledem na částečné zpětvzetí pohledávky a jejímu částečnému přechodu na věřitele č. 16 paní Hanu Mackovou, z výtěžku náleží částka odpovídající jeho zjištěné pohledávce 1.082.877,82 Kč a věřiteli č. 16 paní Haně Mackové částka 108.000,-Kč.

Výrok II. tohoto usnesení se opírá o ustanovení § 11 IZ a jeho opravené znění reaguje na situaci, že výtěžek bude rozdělen mezi dva zajištěné věřitele. Soud proto podle § 164 o.s.ř. uvedl výrok III. do souladu s výrokem I. a opravil tak zjevnou nesprávnost jeho původního znění.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí mohou podat odvolání pouze věřitelé, kteří proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podali námitky, dlužník, insolvenční správce a zajištění věřitelé, kterým má být výtěžek vydán, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 298 odst. 7 IZ).

V Praze dne 13. října 2016

JUDr. Helena Felcmanová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Štayrová