MSPH 89 INS 23075/2014-A-12
Č.d. MSPH 89 INS 23075/2014-A-12

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovu v právní věci dlužníka: Andrea Amanda Mlejnek, dat. nar. 12.11.1974, bytem Praha 4, Antala Staška 80, PSČ 140 00, o návrhu věřitele: Ing. Jiřího Honomichla, trvale bytem Šeříková 267, 250 73 Přezletice, zastoupeného Mgr. Evou Veltrubskou, advokátkou se sídlem Pekařská 658, Kladno 272 01, na vydání předběžného opatření

takto:

I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by soud omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a to tak, že se soudnímu exekutorovi JUDr. Ing. Petru Kučerovi, exekutorský úřad v Kladně, umožní provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 150 EX 633/14 (č.j. soudu 66 EXE 1040/2014)

se z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

III. Navrhovatel je povinen zaplatit České republice-Městskému soudu v Praze soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 16.09.2014 se věřitel dlužníka Ing. Jiří Honomichl, bytem Šeříková 267, 250 73 Přezletice (dále jen navrhovatel) domáhal vydání předběžného opatření, kterým by soud umožnil provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp.zn. 150 EX 633/14 (č.j. soudu 66 EXE 1040/2014).

Řízení bylo zahájeno dne 25.08.2014 na návrh dlužnice. Usnesením č.d. MSPH 89 INS 23075/2014-A-8 ze dne 02.09.2014 soud insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení odmítl. Rozhodnutí bylo zveřejněno dne 02.09.2014 v Insolvenčním rejstříku. Tímto okamžikem v souladu s ust. § 146 odst. 2 Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Rozhodnutí není dosud v právní moci, lhůta k podání odvolání dosud neskončila.

Navrhovatel předběžného opatření uvedl, že je oprávněným v probíhajícím exekučním řízení, vedeném soudním exekutorem JUDr. Ing. Petrem Kučerou, se sídlem Nám. Starosty Pavla 5, 270 01 Kladno proti povinné Andree Amandě Mlejnek (dlužnici). Toto exekuční

řízení probíhá pod sp. zn. 150 EX 633/14 (č.j. soudu; 66 EXE 1040/2014). Ke dni podání návrhu byla exekuce nařízena, exekuční příkazy vydány a doručeny povinné v průbčhu dubna 2014. Z důvodů ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ nemůže být exekuce provedena a pohledávka vymožena. Ke dni vydání exekučních příkazů zbývalo na pohledávce uhradit 2.691.063,-Kč. Povinná (dlužnice) se opakovanými insolvenčními návrhy snaží znemožnit výkon exekuce. Navrhovatel má za to, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které blíže neupřesnil a vzhledem k tomu, že mu není známo, že by se další dužnicí označení věřitelé pokoušeli svůj nárok vymáhal soudně, je přesvědčen, že navrhované předběžné opatření není ani v rozporu se zájmem dalších věřitelů. Svá tvrzení navrhvoatel dokládal kopií Rozsudku Vrchního soudu v Praze, kopií Usneseni Nejvysšiho soudu České republiky, vyrozuměním o zahájení exekučního řízení, Exekučním příkazem sp.zn. 150 EX 633/14-34, exekučním příkazem sp.zn. 150 EX 633/14-24, exekučním příkazem sp.zn. 150 EX 633/J4-22, exekučním příkazem sp.zn. 150 EX 633/14-21, exekučním příkazem sp.zn. 150 EX 633/14-20.

Podle ust. § 82 odst. 1 Zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Dle odst. 2 cit. ust. může soud předběžným opatřením v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. Dle ust. § 113 odst. 5 předběžné opatření zanikne a) uplynutím doby, po kterou mělo trvat, b) vydáním rozhodnutí podle § 142, neurčí-li insolvenční soud v takovém rozhodnutí, že předběžné opatření zanikne až právní mocí rozhodnutí, c) účinností moratoria, ledaže insolvenční soud určil v rozhodnutí o vyhlášení moratoria jinak, d) vydáním rozhodnutí, kterým se předběžné opatření zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo nařízeno. Dle ust. § 146 odst. 1 IZ účinností rozhodnutí podle § 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí.

Z výše uvedené úpravy je zřejmé, že předběžné opatření, kterým by soud omezil z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c) je výslovně vázáno na fázi insolvenčního řízení od jeho zahájení do rozhodnutí o návrhu dle ust. § 142 (odmítnutím návrhu, zastavením řízení, zamítnutím insolvenčního návrhu). Takové předběžné opatření je možné vydat pouze do doby zveřejnění rozhodnutí o insolvenčním návrhu dle ust. § 142 IZ, kterým zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, pokud jejich zánik v konkrétním případě soud svým rozhodnutím neodloží v souladu s ust. § 146 odst. 2 ke dni právní moci rozhodnutí. Smyslem této úpravy je poskytnout soudu možnost zasáhnout ve prospěch ochrany oprávněných zájmů věřitelů tam, kde by omezení dlužníka zakotvená v insolvenčním zákoně byla nedostatečná nebo tam, kde by byla důvodná obava, že dlužník tato zákonná omezení nebude respektovat.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) se se zahájením insolvenčního řízení pojí mimo jiné i ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

V daném případě bylo rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 02.09.2014, tímto okamžikem zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, včetně omezení možnosti provést exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka. Návrh na vydání navrhovaného předběžného opatření je proto nedůvodný a nadbytečný, když se domáhá vyloučení omezení, které se již na exekuci dlužníkova majetku nevztahuje. Skutečnost, že rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu není dosud v právní moci, nemá v této souvislosti žádný význam.

V návaznosti na výše uvedené závěry soud proto rozhodl jak ve výroku uvedeno a návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

Výrok II. tohoto usnesení se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Dlužníkovi žádné náklady v souvislosti s řízením nevznikly.

Výrok III. tohoto usnesení je odůvodněn ustanovením § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s položkou 5 Sazebníku soudních poplatků.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího; osobou oprávněnou k podání odvolání je navrhovatel předběžného opatření.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 17. září 2014

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kantová