MSPH 89 INS 2001/2012-C3-6
MSPH 89 INS 2001/2012-C3-6

Č.j. MSPH 189 ICm 3183/2013-40

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v právní věci žalobce: G.T.I.L. ASSETS s.r.o., se sídlem Praha 1-Malá Strana, Újezd 450/40, 118 00, IČ: 28544811, proti žalovanému: JUDr. Danielu Kaplanovi, LL.M., se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, insolvenčnímu správci dlužníka EUROBETON CZ s.r.o., se sídlem Praha 1-Malá Strana, Újezd 450/40, IČ: 260 64 430, o vyloučení za majetkové podstaty

takto :

I. Žaloba na vyloučení 3 ks UNI buněk na adrese Týnec nad Sázavou, Pražská 95, z majetkové podstaty dlužníka EUROBETON CZ s.r.o., IČ: 260 64 430, se sídlem Praha 1, Úje zd 450/40, PSČ 118 01, s e za mít á.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení. Pokračování-2-sp.zn. MSPH 189 ICm 3183/2013

O d ů v o d ě n í:

Žalobce se svou žalobou domáhal vyloučení 3 kusů UNI buněk na adrese Týnec nad Sázavou, Pražská 95, v nichž jsou provozovány kanceláře, z majetkové podstaty dlužníka EUROBETON CZ s.r.o., IČ: 260 64 430, se sídlem Praha 1, Újezd 450/40, PSČ 118 01, (dále jen dlužník či EUROBETON ) s tím, že je žalobce tvrdil, že je vlastníkem uvedených věcí. Žalobce jako prodávající uzavřel dne 30.11.2011 kupní smlouvu se společností REASTAV Praha s.r.o., IČ: 27946177 se sídlem Mokropeská 2026, 252 28 Černošice, na jejímž základě prodal kupujícímu předmětný majetek. Kupní smlouva byla sjednána ve výši 962.500,-Kč bez DPH. Strany zároveň sjednaly, že kupující nabude vlastnické právo až úplným zaplacením kupní ceny. Ke dni podání žaloby nebyla kupní cena v plném rozsahu uhrazena.

Žalovaný navrhl, aby soud řízení přerušil do pravomocného skončení řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 189 ICm 1460/2013, neboť v tomto řízení se domáhá vyloučení téhož majetku žalobce REASTAV Praha s.r.o. a je zřejmé, že aktivní legitimace může svědčit jen jednomu z těchto subjektů.

Dle ust. § 121 o.s.ř. není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti.

Soudu je na základě jeho činnosti a z údajů veřejně přístupných v insolvenčním rejstříku známo, že usnesením č.d.-A-19 ze dne 03.07.2012 zjistil zdejší soud úpadek dlužníka EUROBETON CZ s.r.o., ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Daniela Kaplana, LL.M., se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1 (dále jen IS ), usnesením č.d.-B-11 ze dne 01.10.2012 soud rozhodl, že způsobem řešení úpadku dlužníka bude konkurs. Dne 22.03.2013 předložil IS zdejšímu soudu doplněný soupis majetkové podstaty, jehož součástí jsou i předmětné obytné buňky. Insolvenční řízení, v jehož rámci je dlužníkův úpadek řešen konkursem, je vedeno zdejším soudem pod spisovou značkou, účinky zahájení insolvenčního řízení a prohlášení konkursu dosud trvají. Rozsudkem MSPH 189 ICm 1460/2013-64 ze dne 29.09.2014 (PM dne 23.10.2014) rozhodl soud tak, že se dlouhodobý hmotný majetek, položka S2: 3 ks UNI buněk na adrese Týnec nad Sázavou, Pražská 95, v nichž jsou provozovány kanceláře, vylučuje z majetkové podstaty dlužníka.

Vzhledem k této skutečnosti byl žalobce opakovaně vyzván, aby se ve věci vyjádřil, případně aby zvolil odpovídající procesní postup. Tyto výzvy zůstaly bez odezvy.

Podle ustanovení § 225 odst. 1 IZ se mohou osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Dle ustanovení § 225 odst. 2 IZ musí být žaloba podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu. Pokračování-3-sp.zn. MSPH 189 ICm 3183/2013

Dle ustálené judikatury lze vyhovět žalobě na vyloučení majetku ze soupisu (excindační žalobě) při splnění následujících předpokladů: 1. správce zahrnul majetek do soupisu, 2. excindační žaloba byla podána včas, 3. excindační žaloba byla podána proti správci, 4. v době rozhodování soudu trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a majetek je stále zapsán v soupisu (nebyl ze soupisu vyňat či vyloučen), 5. žalobce prokáže, že majetek neměl být do soupisu zahrnut a zároveň že právo, pro které neměl být majetek zařazen do soupisu, svědčí jemu (např. z titulu práva vlastnického, oprávněné držby atd.). V daném případě žalobou napadený majetek již není součástí majetkové podstaty dlužníka. Není proto splněn základní předpoklad, za nějž může soud o excindační žalobě rozhodovat. Vzhledem k tomu, že majetek není součástí majetkové podstaty, není osoba, která tvrdí, že jí svědčí právo k tomuto majetku aktivně legitimována k podání žaloby. Soud proto ve věci rozhodl, aniž by prováděl dokazování. Vzhledem k tomu, že majetek, jehož vyloučení se žalobce svojí žalobou domáhal, již není součástí majetkové podstaty, nezbylo soudu než žalobu zamítnout.

Výrok ad II. je v souladu s ust. § 142 odst. 1/ o.s.ř., dle kterého přizná soud nárok na náhradu nákladů účastníku, který měl ve věci plný úspěch. V daném případě uspěl žalovaný, žádné náklady mu však účastí na řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 7. září 2015

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kantová