MSPH 89 INS 19729/2014-P28-10
Č.d. MSPH 89 INS 19729/2014-P28-10

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v insolvenční věci dlužníka: Deal Info, s.r.o., IČ 242 06 288, se sídlem Praha 8-Troja, U Pentlovky 465/9, PSČ 181 00, o odvolání věřitele

takto:

Rozhodnutí zdejšího soudu č.d. MSPH 89 INS 19729/2014-P28-6 ze dne 2. července 2015 se mění tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 27: Ing. Dušek anonymizovano , anonymizovano , bytem Fričova 2500/5, 120 00 Praha 2, s e ve výši 75.000,00 Kč n e o d m í t á , a účast věřitele na insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění :

Rozhodnutím č.d.-P28-6 ze dne 02.07.2015 rozhodl zdejší soud asistentem soudce Mgr. Danuší Ranochovou o odmítnutí přihlášky věřitele č. 27: Ing. Dušek anonymizovano , anonymizovano , bytem Fričova 2500/5, 120 00 Praha 2 a ukončení jeho účasti na insolvenčním řízení a to z toho důvodu, že řízení o určení pravosti pohledávky bylo pravomocně zastaveno. Toto rozhodnutí napadl včas podaným odvoláním věřitel, který uvedl, že insolvenční správce vzal svým podáním ze dne 20.03.2015 popření věřitelovy pohledávky zpět. Právě v návaznosti na to, že správce již pohledávku věřitele nepopírá, vzal věřitel svoji žalobu na určení pravosti pohledávky zpět a řízení bylo zastaveno. Věřitel proto navrhl, aby odvolací soud rozhodnutí Městského soudu v Praze zrušil, potvrdil pravost jeho přihlášené pohledávky a jeho účast na řízení.

Po přezkoumání věci soud zjistil, že odvolání je důvodné, rozhodnutí o odmítnutí přihlášky je věcně nesprávné. Soud zjistil, že dne 04.11.2014 si věřitel č. 2 do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 75.000,-Kč. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 17.12.2014 byla jeho pohledávka popřena správcem co do pravosti. Věřitel byl o této skutečnosti vyrozuměn a dne 21.01.2015 si podal žalobu na určení její pravosti. Řízení bylo vedeno pod sp. zn. 189 ICm 251/2015. Podáním ze dne 20.03.2015, došlým soudu dne 26.03.2015 vzal insolvenční správkyně své popření věřitelovy pohledávky zpět, svůj úkon však adresovala chybně pouze do spisu vedeného pod sp. zn. 189 ICm 251/2015 a nikoliv do insolvenčního spisu. Pochybením asistenta pak nebyla tato skutečnost zjištěna, řízení o incidenční žalobě na určení pravosti věřitelovy pohledávky bylo zastaveno, aniž by v insolvenčním spisu byla vyznačena změna stavu věřitelovy pohledávky ze sporné na zjištěnou . Následně pak bylo vydáno rozhodnutí, kterým byla přihláška věřitele odmítnuta a ukončena jeho účast na řízení.

Dle ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Protože ve věci rozhodoval asistent soudce, rozhodl o odvolání soud prvního stupně, který napadené rozhodnutí vydal, a to tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl. Okamžikem, kdy soudu došlo zpětvzetí popření věřitelovy přihlášky ze strany správce, je třeba na pohledávku věřitele pohlížet jako na zjištěnou. Rozhodnutí o odmítnutí přihlášky tak bylo zcela zjevně nesprávné a soud je proto změnil tak, že přihláška věřitele se neodmítá a jeho účast na řízení nekončí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o.s.ř.)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 6. srpna 2015

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Ziková

INS 871 autoremedura-změna rozhodnutí vydaného asistentem či VSÚ