MSPH 89 INS 18837/2015-A-11
Č. d. MSPH 89 INS 18837/2015-A-11

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v insolvenční věci dlužníka: Jana anonymizovano , anonymizovano , U Lipové Aleje 719/28, 107 00 Praha 10, o odvolání dlužníka, takto:

Rozhodnutí zdejšího soudu č. d. MSPH 89 INS 18837/2015-A-9 ze dne 1. září 2015 se mění tak, že se dlužníkovi neukládá, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč.

Odůvodnění:

Rozhodnutím č. d. MSPH 89 INS 18837/2015-A-9 ze dne 1. září 2015 rozhodl zdejší soud asistentem soudce Mgr. Danuší Ranochovou o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč. Toto rozhodnutí napadl včas podaným odvoláním dlužník, který uvedl, že soudu nebyla doručena darovací smlouva s úředně ověřenými podpisy, a to nedopatřením a stresovou situací. Dlužník dále soudu doložil novou darovací smlouvu opatřenou úředně ověřenými podpisy.

Po přezkoumání věci soud zjistil, že odvolání je důvodné, když na základě nově doložené darovací smlouvy má dlužník dostatečné příjmy pro povolení oddlužení.

Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Vzhledem k tomu, že ve věci rozhodoval asistent soudce, rozhodl o odvolání soud prvního stupně, který napadené rozhodnutí vydal prostřednictvím samosoudce, a to tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl a rozhodl, že se dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 17. září 2015 JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kantová