MSPH 89 INS 18491/2013-C3-20
MSPH 89 INS 18491/2013-C3-20 189 ICm 4239/2013

Č.j. 189 ICm 4239/2013-95 ( MSPH 89 INS 18491/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Helenou Felcmanovou ve věci žalobce: T&Partners Praha, s.r.o., IČ: 45515603, se sídlem Bratislava, Kopanice 3568/4, PSČ 821 04, Slovenská republika, proti žalovanému: Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., IČ: 25589644, insolvenčního správce dlužníka PKI EUROPE, s.r.o., IČ: 28771095, se sídlem Praha 4, Doudlebská 5/1699, PSČ 140 00, o určení existence pohledávky takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem PKI EUROPE s. r. o., IČO 28771095, se sídlem Praha 8-Karlín, Pobřežní 394/12 pohledávku v celkové výši 6 544 284,43 Kč, z toho 5 283 726 Kč z titulu jistiny a 1 160 558,43 Kč z titulu úroků z prodlení, na základě plnění poskytnutého podle smlouvy o půjčce ze dne 31. 1. 2011, ve znění dodatku z 10. 2. 2012, se zamítá. II. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem PKI EUROPE s. r. o., IČO 28771095, se sídlem Praha 8-Karlín, Pobřežní 394/12 pohledávku v celkové výši 1 460 043,27 Kč, z toho 1 392 530,90 Kč z titulu jistiny a 67 504,36 Kč z titulu vyčíslených úroků z prodlení za dodávky zboží, dodané podle rámcové smlouvy o dodávkách a dopravě zboží ze dne 1. 1. 2012, které se měly uskutečnit v roce 2012, se zamítá. III. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem PKI EUROPE s. r. o., IČO: 28771095, se sídlem Praha 8-Karlín, Pobřežní 394/12 pohledávku v celkové výši 840 263,08 Kč, z toho jistinu 778 800 Kč a vyčíslený úrok z prodlení 61 463,08 Kč, a to z titulu paušální náhrady za dopravu zboží, poskytnutou v souladu s rámcovou smlouvou o dodávkách a dopravě zboží ze dne 1. 1. 2012, za dopravu poskytnutou v roce 2012, se zamítá. IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová isir.justi ce.cz 189 ICm 4239/2013 2 MSPH 189 ICm 4239/2013

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou u soudu dne 17.12.2013 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by insolvenční soud určil, že má za dlužníkem PKI EUROPE s. r. o., IČO 28771095, se sídlem Praha 8-Karlín, Pobřežní 394/12 pohledávku v celkové výši 6 544 284,43 Kč, z toho 5 283 726 Kč z titulu jistiny a 1 160 558,43 Kč z titulu úroků z prodlení, na základě plnění poskytnutého podle smlouvy o půjčce ze dne 31. 1. 2011, ve znění dodatku z 10. 2. 2012, dále další pohledávku v celkové výši 1 460 043,27 Kč, z toho 1 392 530,90 Kč z titulu jistiny a 67 504,36 Kč z titulu vyčíslených úroků z prodlení, za zboží dodané podle rámcové smlouvy o dodávkách a dopravě zboží ze dne 1. 1. 2012, které se měly uskutečnit v roce 2012 a další pohledávku v celkové výši 840 263,08 Kč, z toho jistinu 778 800 Kč a vyčíslený úrok z prodlení 61 463,08 Kč, z titulu paušální náhrady za dopravu zboží poskytnutou v roce 2012, v souladu s rámcovou smlouvou o dodávkách a dopravě zboží ze dne 1. 1. 2012. Ačkoliv žalobce uplatnil ve své přihlášce v insolvenčním řízení sp. zn.přihlášku se čtyřmi dílčími pohledávkami, žaloba se týká pouze dílčí pohledávky č. 1, 3 a 4, neboť v žalobě v bodě II. je výslovně uvedeno, že žalobce smluvní pokutu podle článku III. smlouvy o půjčce z 31. 1. 2011, resp. určení pravosti této pohledávky, nepovažuje za potřebné blíže specifikovat. Protože této dílčí pohledávky se žaloba netýká, předmětem řízení bylo určení existence pouze dílčích pohledávek č. 1, 3 a 4, popřených žalovaným při přezkumném jednání. Žalobce uvedl, že byl vyrozuměn o povinnosti podat incidenční žalobu přípisem žalovaného z 2. 12. 2013 a již při přípravném jednání účastníci konstatovali, že s ohledem na to byla žaloba podána včas. V doplnění žaloby pak žalobce uvedl pouze návrhy na doplnění dokazování, a to výslechem paní Gabriely anonymizovano , účetní závěrkou dlužníka založenou ve Sbírce listin obchodního rejstříku, který zdejší soud vede, a výňatkem z hlavní knihy a účetní rozvahy dlužníka za rok 2011. 2. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Žalovaný tvrdil, že důvodem zamítnutí žaloby jsou stejné důvody, které vedly k popření pohledávky na přezkumném jednání, tzn., že žalovaný tvrdí, že k reálnému předání částky podle smlouvy o půjčce nikdy nedošlo. Rovněž popírá, že by žalobce pro žalovaného míchal piezokeramickou hmotu a že by ji dopravoval v roce 2012 ze Slovenské republiky do České republiky, tedy popírá existenci důvodů všech vyúčtování uvedených žalobcem v přihlášce a žalobě. 3. Podle § 120 odst. 3 o.s.ř. vzal soud za svá zjištění shodná tvrzení účastníků, že žaloba byla podaná včas oprávněnou osobou, s ohledem na doručení výzvy k podání incidenční žaloby přípisem žalovaného z 2. 12. 2013. Dále soud podle § 121 o.s.ř. neprováděl dokazování o skutečnostech, které jsou jemu i účastníkům řízení známy z řízení vedeného mezi shodnými účastníky, ve shodném procesním postavení, před zdejším soudem pod sp.zn. 189 ICm 3168/2013, že osoba, která se představovala jako Karel Marek nebo jako Marek Benda nebo Karel Benda nebo Karel Marek Benda, je jedna a tatáž osoba, která vystupovala v obchodních vztazích mezi žalobcem a dlužníkem a jedná se o druha a manžela Gabriely anonymizovano . 4. Z provedených důkazů učinil soud tato zjištění: -z úplného výpisu z obchodního rejstříku ( dále jen OR) žalobce, zhotoveného z Obchodního registru Okresního soudu Bratislava I., že společnost byla založena 15. 5. 2010, jako společnost s ručením omezeným, jediným společníkem od samého počátku je Gabriela anonymizovano , Teplého 2120, Pardubice, statutárním zástupcem od samého počátku je jednatel Peter anonymizovano , základním kapitálem společnosti je částka 6 640 EUR. Předmětem činnosti T&Partners Praha s. r. o. je pronájem nemovitostí, koupě za účelem dalšího prodeje, pronájem movitých věcí, reklama a marketingové služby, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, zprostředkovatelská činnost v oblasti služby a provádění staveb a jejich změn. -z úplného výpis z OR organizační složky žalobce T&Partners Praha, IČO 015 49 944, že tato organizační složka vznikla 9. 4. 2013, jejím předmětem podnikání je výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona, vedoucí odštěpného závodu je Gabriela anonymizovano , anonymizovano , statutárním orgánem zřizovatele je Peter anonymizovano , anonymizovano .

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 4239/2013 3 MSPH 189 ICm 4239/2013

-z úplného výpisu dlužníka PKI EUROPE s. r. o., že společnost vznikla 25. 6. 2009, její původní sídlo bylo na adrese Libřice 115, IČ: 287 71 095, jejími statutárními orgány byly od 25. 6. 2009 do 17. 9. 2011 Markéta Ulrichová, od 25. 6. 2009 do 26. 11. 2012 Gabriela anonymizovano a od 25. 6. 2009 do 20. 1. 2010 Ing. Václav anonymizovano , současným jednatelem je James Michael Goodson, jemuž funkce vznikla 11. 4. 2013. Jediným společníkem je PIEZO KINETICS, INC. se sídlem ve Spojených státech, Bellefonte Eastst Rolling Ridge Drive 660, předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona. Dále se zjišťuje, že insolvenční řízení na společnost bylo zahájeno 1. 7. 2013 ve věci sp.zn. MSPH 89 INS 18491/2013 a insolvenčním správcem je společnost Zrůstek a Partneři v. o. s., konkurs na majetek dlužníka byl prohlášen dne 19. 8. 2013. -ze žaloby ve věci sp.zn., že ji dlužník PKI EUROPE s. r. o. podal s návrhem na řešení úpadku konkursem, tzn., jedná se o samodlužnický návrh. Dále, že zde dlužník v bodě III. uvedl, že je předlužen, že hodnota jeho majetku je takřka nulová, a že je zřejmé, že nebude v dalším provozování podniku pokračovat. -z přihlášky pohledávky žalobce, že jako dílčí pohledávka je přihlášena pohledávka ze smlouvy o půjčce z 31. 1. 2011, ve znění dodatku ke smlouvě z 10. 2. 2012 s tím, že na plnění byly částečně započítávány pohledávky dlužníka za věřitelem z titulu zaplacení kupních cen na základě kupní smlouvy z 13. 8. 2012, 9. 5. 2012 a 27. 7. 2012, a to v celkové částce 3 196 274 Kč. Celková výše pohledávky je 6 544 284,43 Kč. Další dílčí pohledávkou se soud nezabýval s ohledem na to, že není předmětem žaloby. Dílčí pohledávkou č. 3 je pohledávka z rámcové smlouvy o dodávkách a dopravě zboží z 1. 1. 2012, a to s odkazem na předávací protokoly z 1. 11. 2012, 8. 1. 2012 a fakturu F2011230 a jako dílčí pohledávka č. 4 je rovněž pohledávka z rámcové smlouvy o dodávkách a dopravě zboží z 1. 1. 2012, a to doprava za rok 2012 s tím, že se jedná o součet dílčích pohledávek za dopravu od února do prosince 2012, měsíčně po 70 800 Kč. Přihláška pohledávky byla doplněna 26. 11. 2013. -z protokolu o přezkumném jednání z 2. 12. 2013, že byla popřena pohledávka věřitele č. 11, kterým je žalobce, zcela ve výši 38 568 343,13 Kč, -ze Smlouvy o půjčce ze dne 31.1.2011, že byla uzavřena mezi žalobcem jako věřitelem, zastoupeným Peterem Kurhajcem a dlužníkem jako dlužníkem, zastoupeným Markétou Ulrychovou, na půjčení 8 480 000 Kč, které měly být půjčeny v hotovosti nebo na zde uvedený účet a vráceny do 1.4.2011 v hotovosti nebo na zde uvedený účet. Půjčka byla bezúročná, ale byla dohodnuta smluvní pokuta za prodlení s vrácením půjčky ve výši 0,5% denně z dlužné nevrácené částky. Z dodatku smlouvy o půjčce ze dne 10.2.2012, že byla uzavřena mezi žalobcem jako věřitelem, zastoupeným Peterem Kurhajcem a dlužníkem jako dlužníkem, zastoupeným Gabrielou anonymizovano , která původní smlouvu nepodepsala a nebyla finanční ředitelkou, a že deklaruje půjčení částky 8 480 000 Kč žalobcem s tím, že se dlužník zavazuje dluh zaplatit do 15.5.2012, bez toho, že by řešil dosavadní prodlení dlužníka. -z pokladních dokladů ze dne 2.2.2011 na 3 500 000 Kč a ze dne 7.2.2011 na 4 980 000 Kč, že odkazují na smlouvu o půjčce ze dne 31.1.2011, obsahují razítko žalobce a za přejímajícího nečitelný podpis bez razítka; razítko dlužníka je na místě pro označení příjemce. -z rámcové smlouvy o dodávkách a dopravě zboží ze dne 1. 1. 2012, uzavřené mezi T&Partners Praha s. r. o. jednající Peterem Kurhajcem ( dodavatel) a dlužníkem PKI EUROPE s. r. o., zastoupeným Gabrielou anonymizovano ( objednatel), že předmětem rámcové smlouvy je závazek žalobce provést podle pokynů dlužníka míchání hmoty a provést dopravu takto namíchané hmoty do místa určeného objednatelem, smlouva obsahuje závazek objednatele dodat dodavateli suroviny k namíchání hmoty a zaplatit namíchání hmoty. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou na období od 1. 1. 2012 do 30. 11. 2012. Dodavatel se zavázal pro objednatele namíchat hmotu o váze 0,01-8 tun s tím, že konkrétní výši váhy na kalendářní měsíc bude objednatelem vždy písemně sdělena nejpozději 15. den předchozího kalendářního měsíce s tím, že pro leden se tak stalo již před podpisem této smlouvy. Podle článku IV bod 7 se objednatel zavázal poskytnout dodavateli pracovní pomůcky a oděvy podle požadavku dodavatele. Podle článku V

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 4239/2013 4 MSPH 189 ICm 4239/2013 se dodavatel zavázal namíchanou hmotu dopravit podle pokynů objednatele do pěti pracovních dnů od písemné výzvy objednatele do místa, které objednatel určí, přičemž tato vzdálenost by neměla přesáhnout 800km. Strany se dohodly, že cena za služby bude 29 dolarů za kg namíchané hmoty a cena za dopravu bude v paušální částce 59 000 Kč bez DPH měsíčně, v tom budou zahrnuty náklady a služby, vč. zajištění vozidla a zaměstnance dodavatelem. -z příkazu k transportu s nečitelným podpisem, podle kterého Gabriela anonymizovano objednává přepravu za společnost PKI EUROPE s. r. o. na 1. resp. 7. listopadu. Listiny neobsahují podpisy a razítka o realizaci. -z faktury vystavené žalobcem k tíži dlužníka, že zní na 1 148 290,44 Kč za práce za míchání hmot za rok 2012; -z předávacích protokolů z 1. 11. 2012 a 8. 11. 2012 na 1320 a 1800kg, podle kterých mělo být letecky dopraveno balení 11ks a 15ks na adresu UPS SCS s. r. o., Stochovská, Praha. Doklady obsahují razítka stran a nečitelné podpisy -z leteckých přepravních listů č. 590512372T a 5905124764 na přepravu 1368kg a 1890kg, že jsou bez jakýchkoliv potvrzení a razítek o realizaci. -z účetní rozvahy PKI EUROPE za rok 2011, že mezi pasivy je uveden jako jiný závazek půjčka T&Partners 15 800 000 Kč, -z rozvahy ve zpracované k 31. 12. 2011 společností PKI EUROPE s. r. o., že vykazuje kladný výsledek hospodaření. Soudu je z jeho rozhodovací činnosti znám obsah pravomocně skončené věci sp. zn. 189ICm 3168/2013 mezi týmiž účastníky, proto soud s ohledem na zásadu ekonomiky řízení z tohoto spisu provedl důkazy, zejména protokoly o výslechu osob. Tím nahradil nejen žalobcem navrhovaný výslech Gabriely anonymizovano , ale doplnil i výpovědi dalších osob, které vypovídaly v tomto řízení o činnosti dlužníka, žalobce a jejich spolupráci. Dále provedl z tohoto spisu důkazy listinami-rozhodnutími a protokoly ze spisu Policie České republiky ( dále jen PČR) č. j. KRPH99077-4/TČ-2013-050080, ze kterých provedl následující zjištění: -ze záznamu o zahájení úkonu trestního řízení pro trestný čin zpronevěra a podvod proti Gabriele anonymizovano a Markétě Ulrichové, č. j. KRPH99077-4/TČ-2013-050080 z 18. 11. 2013, že Gabriela anonymizovano měla jako jednatelka PKI EUROPE s. r. o. minimálně od 1. 7. 2009 do 28. 11. 2012 na různých místech neoprávněně vybírat v různých částkách z účtu společnosti dlužníka částky, které nenechala vůbec zavést do účetnictví společnosti. Zejména je nechávala evidovat do účetnictví společnosti na účet jako pohledávky za společností, přičemž tyto oznamovala jedinému společníkovi dlužníka, společníkovi dlužníka žádné finanční prostředky nepředávala a používala je výhradně pro svojí potřebu. Takto měla vybrat z účtu společnosti 60 818 000 Kč a prostřednictvím karet nejméně 7 497 356 Kč. Markéta Ulrichová jako jednatelka dlužníka měla minimálně od 7. 7. 2009 do 27. 8. 2011 rovněž vybírat finanční prostředky z účtu dlužníka a tím způsobit škodu nejméně 10 374 290,24 Kč. Usnesením ze dne 2. 6. 2014, č. j. KRPH-99077-312/TČ-2013-050080 bylo zahájeno trestní stíhání Gabriely anonymizovano a Markéty Ulrichové. -z protokolu o výslechu svědka PČR z 20. 8. 2014, že došlo k výslechu Františka anonymizovano , anonymizovano , který v trestní věci Gabriely anonymizovano , Markéty Ulrichové a Marka Bendy vypověděl, že osobně zná paní anonymizovano , společnost PKI EUROPE ( dále jen dlužník) a také společnost T&Partners Praha a ještě v tomto ohledu nějakého Karla Marka. Dále vypověděl, že pracoval v objektu v Libřicích, kde byl ve dvou až třech případech přítomen a ví, že tam probíhala výroba, z pece normálně sálalo teplo. V té době tam mohlo pracovat 5-10 lidí. -z protokolu o výslechu obviněné Markéty Ulrichové, rozené Koudelkové z 2. 6. 2014 PČR, že podle ní pan Petríno a pan Karel Marek zajišťovali rekonstrukci stavby v Libřicích; Marek měl být partnerem paní anonymizovano . Vypověděla, že si není vědoma, že by dlužník potřeboval za dobu jejího působení ve společnosti nějakou půjčku, na počátku fungování sice zvažovala americká strana (jediný společník) investiční úvěr, ale tuto myšlenku zavrhla a investovala peníze, které chodily do Čech z účtu společníka Piezo Kinetics. K přímému dotazu, zda někdy za dlužníka uzavírala smlouvu o půjčce, uvedla, že pokud si pamatuje, tak ne. Po předložení smlouvy

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 4239/2013 5 MSPH 189 ICm 4239/2013 o půjčce ze dne 31. 1. 2001 uvedla, že o této smlouvě neví. Na smlouvě je podepsaná, jedná se o její podpis, ale opravdu neví, že by takový dokument existoval. Nikdy na základě toho nepřebírala žádné peníze. Musela na přání pana Petrína podepisovat velké množství dokumentů a bylo jí řečeno, že nemají reálnou validitu, a že se s tím nemusí trápit. Dále uvedla, že pana Kurhajce v životě neviděla a není si vědoma ani předloženého dokumentu, tedy smlouvy o půjčce, ani toho, že by na základě něho dostal dlužník nějaké peníze. S jistotou může tvrdit, že neprošly bankovním účtem, protože o bankovních operacích měla přehled. Jestli někdo za dlužníka převzal peníze v hotovosti neví, ale na 100% tomu nebyla přítomna. Po předložení dvou kusů příjmových pokladních dokladů uvedla, že tyto doklady vidí poprvé a podpis na nich je slečny anonymizovano . Není jí známo, že by na základě těchto dokladů byly předány nějaké peníze. Není si vědoma, že by proběhlo nějaké jednání ohledně půjčky ze společnosti T&Partners Praha s. r. o. Dále vypověděla, že co se týká majetku dlužníka, ten měl v držení budovu v Libřicích 115, pozemky k ní náležející, dále soubor movitých věcí odkoupených od správce konkursu společnosti Piezo Keramics, soubor skladových zásob nakoupených od správce podstaty a dále nově nabyté stroje, které posílal společník Piezo Kinetics. Pokud je jí známo, veškeré stroje a zásoby se nacházely v Libřicích. -z protokolu o výslechu PČR ze 3. 6. 2014 , že při výslechu Gabriela anonymizovano , anonymizovano , uvedla, že finanční prostředky měl dlužník pouze u společníka, za kterého jednal pan Dylan. Peníze, které jí byly posílány jako investice, byly přímo v Americe posílány na nákup surovin. V souvislosti s tím jednala s panem Petrínem a s panem Bendou. Prováděla výběry, na co byly použity v českém účetnictví a kam směřovaly zálohové platby, bylo z největší části pro získání piezokeramické hmoty. V roce 2012 veškeré výběry, přestože byly účtovány na účet 355, předávala společnosti T&Partners Praha právě za dodávku piezokeramické hmoty a to panu Vrbovskému a někdy panu Bendovi. O vztahu pana Bendy ke společnosti T&Partners vypověděla, že na základě jakého titulu za ní jednal, neví, osobně pana Bendu nikdy k jednání za společnost T&Partners nezmocňovala, ani k tomu, aby jednal za dlužníka. Neví, jaké bylo oprávnění pana Bendy jednat za společnost T&Partners Praha, nikdy žádné oprávnění neviděla. Peníze předávala i panu Vrbovskému, který byl přítomen téměř u všech jednání a byl zaměstnancem společnosti T&Partners Praha. Co se týče účetnictví, to nespravovala, to měla na starosti paní Ulrichová. Dále vypověděla, že v roce 2011 pan Petríno požádal o půjčku společnost T&Partners Praha na 8 480 000 Kč, byla sepsána smlouva o půjčce, na základě které byly vyplaceny peníze. Smlouva byla domluvena, u těchto jednání nebyla přítomna. Na základě této smlouvy poskytla společnost T&Partner Praha půjčku, peníze za dlužníka přebírala ona, peníze byly předány v hotovosti v kanceláří dlužníka, peníze jí předával pan Vrbovský. Na předání finanční hotovosti byl vystaven příjmový pokladní doklad. Peníze byly ve dvou splátkách, u předání peněz byl přítomen pan Petríno. Tyto finanční prostředky od společnosti T&Partners vkládala vkladovým lístkem na účet dlužníka, o tom existuje dokument. Není schopna si vybavit, kdy peníze od společnosti T&Partners vkládala na účet, bylo to někdy v roce 2010, na vkládanou částku si rovněž nevzpomíná. Finanční prostředky, které vkládala do společnosti T&Partners byly použity z části na půjčku pro dlužníka. Půjčka, kterou si vzal dlužník od společnosti T&Partners se brala v roce 2011. V té době měla vložené finance ve společnosti T&Partners, z toho důvodu nemohla půjčovat přímo dlužníkovi sama. Peníze, které vložila do své společnosti T&Partners pocházely částečně z podnikání a částečně od jejího otce a jejího partnera. Dále na otázku, na čem T&Partners vyráběla hmotu, kterou dodávala do společnosti PKI, uvedla, že o způsobu dodávek se dohodl pan Dynan s panem Bendou, dále že T&Partners měla nějaké stroje ve výpůjčce od společnosti PKI a některé technologické zkoušky se prováděly přímo v Libřicích. Dále uvedla, že s Karlem Markem Bendou, který se oficiálně jmenuje jen Karel Benda, žije od roku 2010. -dále ze spisu sp.zn. MSPH 189ICm 3168/2013 z protokolu o jednání z 2. 12. 2015 a 23. 8. 2016, bylo zjištěno, že Gabriela anonymizovano při jednání 2. 12. 2015 vypověděla mimo jiné, že je majitelkou T&Partners Praha s. r. o., a že byla jednatelkou dlužníka. Dále vypověděla, že co se

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 4239/2013 6 MSPH 189 ICm 4239/2013 týče smlouvy o půjčce mezi T&Partners s. r. o. a dlužníkem jí peníze předal pan Benda, prostředky za dlužníka přebírala ona sama. Dále uvedla, že pan Benda je její manžel, že měl plnou moc od pana Kurhajce a byl generálním ředitelem T&Partners. Na základě smlouvy o půjčce paní anonymizovano převzala prostředky za dlužníka a potom je předala panu Petrínovi, který měl na starosti účetnictví. Peníze přebírala v Libřicích, na místo je přivezl pan Benda jako zástupce společnosti T&Partners Praha. Opakovaně zdůraznila, že peníze převzala od pana Bendy. Nevzpomínala si, jestli u toho byl někdo přítomen. Nevzpomínala si na podrobnosti převzetí, protože přebírání hotovostí bylo údajně mnoho. Společnost T&Partners měla prostředky na půjčku ze vkladu učiněného její osobou a dále tam od roku 2010 probíhal obchodní styk s dlužníkem ohledně piezokeramických hmot. Dále doplnila, že vklad byl proveden asi půl roku po vzniku společnosti T&Partners Praha s. r. o. Půjčka byla použita na splácení faktur za výrobu hmot a částečně na přestavbu. Dále k dotazu soudu uvedla, že hmota byla dovážena společností T&Partners ze Slovenska přímo z místa, kde se hmota vyráběla, což ví pan Benda. Při další výpovědi, kterou učinila Gabriela anonymizovano před soudem 23. 8. 2016, uvedla, že na smlouvě o půjčce, poznala podpis paní Markéty Ulrichové, tehdejší jednatelky, na dodatku poznala svůj podpis a podpis pana Kurhajce a na příjmových dokladech poznala svůj podpis a uvedla, jinak byly zřejmě tyto doklady panem Karlem Bendou, který peníze předával, a že data na příjmových dokladech odpovídají reálnému předání a převzetí finančních prostředků. Pan Karel Benda byl výkonným ředitelem T&Partners Praha od jejího vzniku do současnosti, a to na základě jejího přání jako jediné společnice a se souhlasem jednatele. Pracovní smlouvu uzavřenou ale nemá. Má určitě plnou moc a měl jí v rozhodné době. Zda je plná moc v písemné formě ale nevěděla. Dále uvedla, že plnění podle smlouvy o půjčce převzala, přestože peníze měla převzít paní Ulrichová, která se zabývala finančními záležitostmi a podepsala potvrzení jako jednatelka. Částku převzala osobně od pana Bendy v kanceláři dlužníka v Libřicích. Peníze přepočítal před ní pan Benda, ona sama je znova už nepřepočítávala, peníze předala panu Petrínovi, který je přepočítával, ale už si nepamatuje, jestli za její přítomnosti. Dále uvedla, že hotovostní transakce jí splývají, protože byly tři až čtyři měsíčně, a protože docházelo i k hotovostním úhradám za hmotu a úhrady se pohybovaly mezi 700 000 a 1 700 000 Kč a dále uvedla, že si společnost PKI pravidelně půjčovala milionové částky. K dotazu soudu, zda zná pana Vrbovského, vypověděla, že šlo o zaměstnance T&Partners a pracoval jako řidič. K dotazu soudu, jak je možné, že při jednání 2. 12. 2015 u zdejšího soudu a v den výslechu vypověděla, že částku převzala od pana Bendy, a přitom do protokolu do výslechu obviněného v Hradci Králové před PČR 3. 6. 2014 uvedla, že jí peníze předával pan Vrbovský, uvedla, že to není schopna vysvětlit. Dále vypověděla, že ke zprovoznění provozu v Libřicích nikdy nedošlo, stavební práce nebyly dokončeny a nikdy se zde nevyráběla piezokeramická hmota, pouze se dělaly zkoušky. Dále uvedla, že míchání zajišťovala společnost T&Partners na základě smlouvy o dílo, a že vstupní materiály byly zaváženy na Slovensko, následně se vozily do Libřic ke kontrole. Výroba byla v Bratislavě. Svědkyně uvedla, že tuto výrobnu sama nikdy neviděla, ale věřila panu Bendovi, že výrobna existuje, a že ve výrobně se míchaly v objemu 1-4 tuny měsíčně a celkem bylo namícháno asi 130-140 tun, neví, jestli ročně nebo za celou dobu spolupráce. -z protokolu o výslechu svědka Petera Kurhajce, anonymizovano , že podle protokolu PČR ze dne 30. 7. 2014 přišel do kontaktu s panem Markem Bendou tak, že pracoval na adrese Kopanice 4, Bratislava, a když přišel o práci, pan Marek o něm věděl, že pracuje v kanceláři a nabídl mu práci jako správce areálu bývalého kina a pak mu řekl, že založí společnost T&Partners. Nakonec tuto firmu nezaložil se svědkem, ale založila jí paní anonymizovano , a že se toho účastnil s tím, že paní anonymizovano byla majitelkou firmy. Dokumentaci potřebnou pro založení společnosti vypracovali pan Benda a paní anonymizovano v ČR. Když pan Marek přestal platit nájemné, majitel domu je vyhodil. Co se týče činnosti ve společnosti T&Partners Praha s. r. o. měl mít svědek na starosti pronájmy, ale nic se tam nedělalo, jenom chodily faktury za telefon, a řešily se daňové

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 4239/2013 7 MSPH 189 ICm 4239/2013 odvody a úhrady pro sociální zabezpečení. O úhradu věcí se staral svědek, dva zaměstnanci pracovali v ČR, nebo dokonce čtyři, za ty vyřizoval povinné záležitosti. To dělal v souladu s ekonomem T&Partners Praha, to byl pan Ing. Handrlica Peter. Platby prováděl tak, že když bylo potřeba, peníze přinesl pan Marek. Ty se vložily na účet v bance a z toho se hradilo vše potřebné. Na účtech bylo jenom to, co bylo potřeba, málokdy tam bylo byť 100 EURO navíc. Na otázku, čím se zabývala společnost T&Partners, a jakou činnost vykonávala a pro koho, svědek vypověděl, že měl na starosti pouze areál Na Trnávce. Věděl, že pod touto firmou se zabývali v ČR výrobou piezokeramické hmoty a na základě toho v Libřicích předělávali fabriku. Byl v Čechách pětkrát nebo šestkrát pro doklady nebo pro peníze, viděl, jak to tam předělávali, byly tam stroje a zkoušeli výrobu. Pokud mu je známo, paní anonymizovano v minulosti dělala výrobu piezokeramické hmoty. Na dotaz, zda se společnost T&Partners zabývala výrobou té hmoty, uvádí, že ano, něco kupovali, nějaké suroviny a něco zřejmě vyráběli. Ví, že chlapci chodili v Libřicích a říkali, že něco suší, on té výrobě nerozuměl, pracoval tam Ozy a asi další tři chlapci ze Slovenska. Celková rekonstrukce toho objektu probíhala v Libřicích. O výrobu v ČR se starala paní anonymizovano a paní Věrka. Ta to dělala v minulosti manuálně. Na dotaz, z jakého titulu mu dával Petr Benda pokyny, svědek vypověděl, že on vlastně všechno řídil, ne paní anonymizovano , proto vždycky volal jemu, protože on byl šéf. Na dotaz, zda T&Partners Praha vyvíjela nějakou další činnost kromě výroby piezokeramické hmoty, uvedl, že z toho, co dělají na Slovensku, nic dalšího neví. Na Slovensku běžně podepisoval věci, ale jednou v ČR mu Karel řekl, aby podepsal nějakou fakturu, aby všechno nepodepisovala paní anonymizovano . Jednalo se o to, že ze společnosti T&Partners nebylo zaplaceno za hmotu s firmou z USA a jako kompenzace byly převedeny stroje na firmu T&Partners. K dotazu, zda se firma T&Partners Praha zabývala přepravními službami, sdělil, že T&Partners Praha měla IVECO, kterým prováděla přepravu piezokeramické hmoty na letiště, aspoň mu to tak říkali a dále měla mít nějaký valník, který se používal na stavbu. Na dotaz, jak to bylo s doklady ve společnosti T&Partners, uvedl, že se stále neplatili faktury, a tak upomínal, ale dlužili za mzdu i jemu samotnému 7 měsíců. Pouze občas přijel Karel, nebo poslal po někom pár korun. K dalšímu dotazu, zda osobně přijímal nějaké prostředky ze společnosti T&Partners mimo těch, o kterých hovořil, svědek uvedl, že mimo těch prostředků od pana Marka nic nedostával. Na dotaz, zda někomu předával nějakou větší hotovost u těch uvedených menších plateb, uvedl, že nikdy, platby byly prováděny max. do 1 000 EURO, tedy max. 20-30 000 Kč. Také bankovní účet se zrušil, protože na něm nebylo nic, pouze poplatky. Na dotaz, kdo konkrétně, kde a na jakých strojích prováděl výrobu piezokeramické hmoty, odpověděl, že neví. Na dotaz, kde se piezokeramická hmota dělala, řekl svědek, že ví o tom, že pouze v Libřicích a o jiném místě neví. Dále na dotaz komisaře, zda poskytla společnost T&Partners někdy nějakou finanční půjčku dlužníkovi, svědek odpověděl, že o tom neví. Po předložení smlouvy o půjčce z 31. 1. 2011 uzavřené mezi T&Partners a PKI EUROPE, svědek uvedl, že tuší, že tuto smlouvu někdy viděl, že ho volali do ČR pro doklady a tam pan Marek vytáhnul nějaké doklady, které bylo potřeba podepsat, že paní anonymizovano nemůže být na jedné smlouvě podepsána tak, že dává i přijímá zároveň, takže je všechno dohodnuté. Pan Marek říkal, že svědek nemusí se ničeho bát, že se to založí, že to je jen doklad jen mezi nimi dvěma, aby se vzájemně vyrovnali. Říkal, že však žádné peníze neproběhnou, a podle svědka tam nic neproběhlo, takže žádné předávání peněz samozřejmě neviděl. Podpis na straně věřitele T&Partners je jeho vlastní. -z protokolu z 23. 8. 2016, že Ing. Václav anonymizovano , anonymizovano , vypověděl, že pracoval krátce pro společnost dlužníka, o kterém se dozvěděl od své dcery paní Ulrichové. Podílel se na obnovení jeho činnosti krátce poté, co se stal jednatelem společnosti, tzn. asi od poloviny roku 2009. Výrobu se podařilo obnovit. Dlužník v té době měl asi dvacet zaměstnanců. On pomáhal měřit vzorky, dokud do Libřic chodil, výroba tam probíhala a šlo o soustavný provoz s velkým záběrem. Dále uvedl, že pokud prováděl rozbory, měl k dispozici třeba sto

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 4239/2013 8 MSPH 189 ICm 4239/2013

vzorků, ke kterým dělal šest měření. K dotazu svědek vypověděl, že si vzpomíná, že ve firmě se bavili o tom, že jim chodí prášek a ten se podle něj v Libřicích míchal a lisoval. 5. Po takto provedeném dokazování soud zhodnotil provedené důkazy podle ust. § 132 o.s.ř., a to každý jednotlivě a všechny ve vzájemné souvislosti, a dospěl k závěru, že žalobě není možné vyhovět. K hodnocení důkazů musí soud zdůraznit, že podstatné části výpovědi Gabriely anonymizovano a Markéty Ulrychové, které se týkají výrobní činnosti dlužníka a smluvních vztahů žalobce a dlužníka, považuje za krajně nevěrohodné a některá jejich prohlášení výslovně za lživá, vedená evidentně snahou vyhnout se důsledkům trestního řízení, které bylo proti nim zahájeno. Skutková zjištění svědčí o tom, že tyto osoby jednaly dlouhodobě v součinnosti ke škodě dlužníka a tím i jeho jediného společníka, což se ve svých výpovědích snažily zakrýt. Provedené důkazy prokazují, že činnost žalobce v rozhodné době řídil Karel (Marek) Benda, který nebyl jeho zaměstnancem ( tedy nemohl být ani ředitelem) ani zmocněncem (jednatel anonymizovano existenci jím udělené plné moci popřel), ovládaného jedinou společnicí, která v rozhodné době byla jednatelkou dlužníka, Gabrielou anonymizovano . Ta rozporně vypovídala před Policií ČR ( v roce 2014) a před zdejším soudem ( 2015 a 2016) ohledně postavení Bendy ve společnosti žalobce i dlužníka, o okolnostech uzavření smlouvy o půjčce a jejím plnění a o obchodní činnosti žalobce. Zejména z výpovědi jednatele žalobce Kurhajce bylo zjištěno, že jednal zcela pod vlivem a na základě pokynů Karla ( Marka) Bendy a plnil funkci tzv. bílého koně aby umožnil vyvést majetek dlužníka pro žalobce. Soud neuvěřil, že docházelo u žalobce k jakékoli výrobní činnosti, zejména k míchání prášku pro dlužníka, v sídle žalobce v Bratislavě nebo kdekoli na Slovensku, neboť o takovém provozu nevěděl nic konkrétního ani jednatel žalobce ani, zcela překvapivě, jeho jediná společnice anonymizovano . Jediná provozu schopná výrobna piezokeramického prášku byla podle shodných výpovědí jednatele žalobce, svědka anonymizovano , bývalého jednatele dlužníka Ing. Václava Koudelky, u dlužníka v Libřicích, kde snad po určitou dobu pracovali nějací zaměstnanci žalobce. Soud neuvěřil, že žalobce měl provozovnu na míchání piezokeramického prášku na Slovensku, když veškeré stroje na jeho výrobu a míchání byly v provozovně dlužníka v Libřicích, kde se prováděly i jeho zkoušky. Dlužník rovněž podle rámcové smlouvy o dílo měl dopravovat do nezjištěné provozovny žalobce na Slovensku tuny materiálu na míchání, žalobce však neprokázal, že by k tomu měl prostředky. Listiny předložené žalobcem k prokázání odelsání namíchané hmoty ze Slovenska k dlužníkovi, které měly prokázat pouze dva takové případy dodávky hmoty v listopadu 2012 dlužníkovi, byly podepsány pouze Gabrielou anonymizovano , popř. nebyly potvrzeny za dlužníka vůbec. Soud má za to, že byly vyhotoveny za účelem zakrytí skutečnosti, že žalobce pro dlužníka ve skutečnosti nic podle rámcové smlouvy o dílo nevykonával ani nepřepravoval. Pokud veškerá výroba probíhala v české republice v Libřicích, jak vyplývá z výše uvedených výpovědí, transportu na Slovensko nebylo třeba. Soud má rovněž za značně pochybné, že by dlužník, vlastnící výrobní stroje a výrobku v Libřicích nechával převážet tuny materiálu na Slovensko do zřejmě neexistující výrobny žalobce a odtud je namíchané vozil zpět. Rámcová smlouva, která je svým charakterem smlouvou o smlouvě budoucí, byla za žalobce podepsána jeho jednatelem, který ale neměl žádnou vědomost o existenci provozu žalobce, kde by k ve smlouvě specifikovaným činnostem žalobce mohlo docházet. Soud má za to, že jednatel žalobce smlouvu podepsal, jako jiné listiny předložené mu Karlem ( Markem ) Bendou, aniž by se zajímal o jejich obsah, prostě proto, že byl k tomu vyzván a bylo mu řečeno, že je to třeba a že to do budoucna nemá význam. Pravým účelem pak bylo zakrytí vyvedení finančních prostředků dodávaných společníkem dlužníka a majetku dlužníka ve prospěch žalobce. Dále soud neuvěřil rozporné výpovědi Gabriely anonymizovano , že převzala plnění ze smlouvy o půjčce, protože v době nejbližší údajnému předání peněz tvrdila, že několikamilionové částky převzala v hotovosti od pana Vrbovského, který měl u žalobce pracovat jako řidič, následně vypověděla před soudem, že peníze převzala od svého druha Karla Bendy. Dále tvrdila, že ačkoliv měla peníze správně převzít finanční ředitelka dlužníka Ulrychová, učinila tak sama na nátlak právníků, kteří však podle jejího tvrzení předání účastni nebyli. Přesto, že půjčka zněla na půjčení 8.480.000,-Kč, rozdílně uváděla, jaké částky převzala a vymlouvala se, že si na převzetí zcela nepamatuje, protože běžně přebírala

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 4239/2013 9 MSPH 189 ICm 4239/2013

od zaměstnanců žalobce ( ale nikdy od jeho jednatele) milionové částky v hotovosti. Dále rozporně vypověděla, že peníze z půjčky vložila na účet dlužníka, což popírala jednatelka Urbancová, zodpovědná za účetnictví, následně vypověděla, že peníze obratem předala panu Petrínovi. Soud ani neuvěřil, že takovým objemem finančních prostředků, jako byla půjčovaná částka, žalobce v rozhodné době disponoval, s ohledem na jeho platební morálku vůči jeho zaměstnancům a obchodním partnerům na Slovensku a stavu jeho účtu a hotovosti, jak o tom vypověděl jeho jednatel. 6. Po právní stránce soud posoudil věc podle zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku (dále jen obch. zák.), protože předmětem sporu byl spor vyplývající z obchodního vztahu, který vznikl za účinnosti tohoto zákona, když oba účastníci právního vztahu byli v rozhodné době podnikatelé, a podle zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku (dále jen obč. zák.), účinného do 31.12.2013, v souladu s § 3028 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen o.z.), účinného od 1.1.2014). Podle § 196a obch. zák. společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku ( odst.1). Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem jiné osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě ( odst.2). Podle § 135 odst.2 obch. zák. se ustanovení § 194 odst. 2 první až páté věty, odstavce 4 až 7 a § 196a použijí obdobně i pro společnost s ručením omezeným. Podle § 289 obch. zák. smlouvou o uzavření budoucí smlouvy se zavazuje jedna nebo obě smluvní strany uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem ( odst.1).Smlouva vyžaduje písemnou formu ( odst.2). Podle § 291obch.zák. se ustanovení § 290 a § 292 odst. 1 a 2 použijí přiměřeně i na písemnou dohodu stran o tom, že uzavřená smlouva bude doplněna ještě o úpravu určitých otázek, jestliže chybějící obsah smlouvy má podle této dohody být určen soudem nebo jinou osobou určenou stranami v případě, kdy by nedošlo k jeho sjednání stranami. Závazek doplnit chybějící obsah smlouvy může převzít jedna nebo obě strany; v pochybnostech se má za to, že závazek vznikl oběma stranám. Podle § 39 zák. 40/1964 Sb., občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 ( dále jen obč. zák.) je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. Podle § 657 obč. zák. smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Podle § 658 odst. 1 obč. zák. při půjčce peněžité lze dohodnout úroky. Podle ustanovení § 198 zák. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon) ( dále jen IZ) věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření ( odst.1). V žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku ( odst.2). 7. Dále se soud při posouzení věci opíral o ustálenou judikaturu. Při řešení otázky vztahu jednatelů, společníků a zaměstnanců k právnickým osobám, zejména o rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.1.2010 sp.zn. 29 Cdo 4822/2008, podle jehož právní věty: Fyzická osoba, která činí (může

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 4239/2013 10 MSPH 189 ICm 4239/2013

činit) jménem právnické osoby právní úkony, je-i z hlediska ustanovení § 196a obch. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2000-osobou blízkou této právnické osobě. Dále pak rozhodnutí NS ČR ze dne 1.8.2002 sp.zn. 21 Cdo 2192/2001, podle jehož právní věty Právnická osoba se ve smyslu ustanovení § 42a odst. 2 obč. zák. považuje za osobu blízkou dlužníku, který je fyzickou osobou, je-li dlužník jejím statutárním orgánem (členem statutárního orgánu), jakož i tehdy, jeli dlužník společníkem, členem nebo zaměstnancem této právnické osoby (popřípadě má-li k ní jiný obdobný vztah) a současně, kdyby důvodně pociťoval újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. 29 Cdo 2637/2010 Významem a účelem smlouvy o smlouvě budoucí tak, jak ho má na mysli ustanovení § 289 a násl. obchodního zákoníku, je zachytit v pevné a závazné formě dosaženou dohodu stran o tom, že chtějí uzavřít určitou smlouvu konkrétního typu nebo v základě vymezený inominátní kontrakt s určitým obsahem. Jejím předmětem proto není ještě konkrétní plnění. Předmětem této smlouvy je pouze závazek uzavřít v určité době příslušnou smlouvu, která bude vlastním podkladem plnění, o něž ve své podstatě účastníkům jde. 8. Soud se nejprve zabýval otázkou, zda byla žaloba s ohledem na znění § 198 IZ podána včas a s ohledem na podání žaloby uzavřel, že ano. Přitom vyšel ze zjištění, že žaloba byla podána 17.12.2013 a že dne 2. 12. 2013 byla při přezkumném jednání popřena pohledávka věřitele č. 11, kterým je žalobce, zcela ve výši 38 568 343,13 Kč. Žaloba byla podána věcně aktivně legitimovaným věřitelem, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, proti věcně pasivně legitimovanému insolvenčnímu správci, který ji popřel. V projednávané věci bylo břemeno tvrzení i důkazní na straně žalobce. Soud uzavřel, že se žalobci nepodařilo prokázat, že by poskytl dlužníkovi plnění na základě smlouvy o půjčce, kterou nemá soud za neplatně uzavřenou s ohledem na její rozpor s § 196a obch. zák., když žalobce netvrdil ani neprokazoval, že s půjčkou souhlasila valná hromada, resp. jediný společník, dlužníka. Dále soud neuvěřil tvrzení Gabriely anonymizovano , že osobně převzala ve dvou částkách původně půjčovanou částku 8 480 000 Kč v hotovosti od zástupce žalobce, když nebyla ani schopna specifikovat přesně, od koho tyto peníze převzala. Výpověď, kterou poskytla policii se zcela v tomto bodě lišila od výpovědi, kterou učinila v občansko-právním řízení před soudem. Stejný názor přijal soud i v rozsudku ve věci sp. zn. 189 ICm 3168/2013, který byl potvrzen rozhodnutím Vrchního soudu v Praze ze dne 7.9.2017 sp.zn.189 ICm 3168/2013; 101 VSPH 112/2017-283 (). V odůvodnění svého rozsudku odvolací soud mimo jiné uvedl: Zvolil-li žalobce k reálnému poskytnutí peněžní půjčky dlužníku způsob popisovaný Gabrielou anonymizovano v jejích výpovědích t.j. placení v hotovosti, pak to jde jen k tíži žalobce, nehledě na to, že v roce 2011 již několik let platil zákon číslo 254/2004 Sb., který omezoval platební styk plněním v hotovosti u částky údajně žalobcem poskytnuté dlužníku dovoloval jen platební styk převodem z účtu. Žalobce přesto, jak tvrdí Gabriela anonymizovano , zvolil při údajné půjčce cestu v rozporu se zákonem a reálný převod finančních prostředků z titulu půjčky nebyl schopen věrohodně doložit, stejně jako to, že takové plnění hospodářská situace žalobce v době půjčky umožňovala . Dále má soud za to, že žalobci se nepodařilo prokázat reálně poskytnuté plnění na základě rámcové smlouvy o dílo, které mělo proběhnout v roce 2012. Sama rámcová smlouva nebyla způsobilá založit povinnost ke konkrétnímu plnění (k míchání hmoty a k její přepravě). Žalobce předložil pouze kopie listin, které měly prokazovat provedení dvou dodávek v listopadu 2012, konkrétní objednávky k těmto obchodům však netvrdil ani neprokazoval. Všechny listiny předložené žalobcem k prokázání této tvrzené skutečnosti byly podle názoru soudu vytvořeny Gabrielou anonymizovano k zakrytí její nezákonné činnosti. Soud má za to, že reálně k žádnému míchání hmot a její přepravě ze strany žalobce podle předložených listin nedošlo, protože z výpovědí svědků, zejména jednatele žalobce, a dále z výpovědi otce jednatelky Ulrichové má soud za zjištěné, že výroba piezokeramické hmoty probíhala pouze v areálu v Libřicích, který náležel dlužníkovi. Žalobce žádnou výrobnu neměl a žádnou výrobu neprováděl. S ohledem na to soud žalobu ve všech třech bodech zamítl.

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová 189 ICm 4239/2013 11 MSPH 189 ICm 4239/2013

9. Výrok o náhradě nákladů řízení úspěšnému žalovanému se opírá o ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. Protože úspěšný žalovaný náhradu nákladů řízení neměl, soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti rozsudku l z e podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Praha 22. února 2018

JUDr. Helena Felcmanová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová