MSPH 89 INS 16134/2012-A-25
Č.d. MSPH 89 INS 16134/2012-A-25

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Hanou Homolovou v insolvenční věci dlužníka: Jaroslav Hanus, dat. nar. 31.12.1975, bytem i místem podnikání Praha 10-Záběhlice, Záběhlická 3211/88, PSČ 106 00 k návrhu věřitele: IT credit, s.r.o., IČ 264 44 437, se sídlem Praha 8, Pernerova 502/50, PSČ 186 00, právně zastoupen Mgr. Dagmar Beníkovou, advokátkou, se sídlem Olomouc, Legionářská 797/3, PSČ 772 00 o odvolání věřitele do rozhodnutí Městského soudu v Praze č.d. MSPH 89 INS 16134/2012-A-22 ze dne 04. února 2013

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze č.d.-A-22 ze dne 4. února 2013 se mění v bodu I. výroku tak, že se insolvenční řízení nezastavuje a v bodu II. výroku tak, že se navrhovateli nevrací složená záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.d.-A-22 ze dne 4. února 2013 soud zastavil insolvenční řízení zahájené na návrh věřitele IT credit, s.r.o., IČ 264 44 437, se sídlem Praha 8, Pernerova 502/50, PSČ 186 00 (dále jen navrhovatel), a to v důsledku zpětvzetí insolvenčního návrhu ze strany insolvenčního navrhovatele a zároveň rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a rozhodl o vrácení složené zálohy na náklady insolvenčního řízení navrhovatelem.

V řádné odvolací lhůtě podal do tohoto rozhodnutí dne 5. února 2013 navrhovatel odvolání a zároveň navrhl, aby soud změnil své rozhodnutí v souladu s ust. § 95 zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon (dále jen IZ), ve znění pozdějších předpisů autoremedurou tak, že rozhodne, že se řízení nezastavuje.

Odvolatel uvedl, že nahlédnutím do insolvenčního rejstříku jeho právní zástupce zjistil, že soudu bylo dne 1. února 2013 doručeno zpětvzetí insolvenčního návrhu datované dnem 31. ledna 2013, a to prostřednictvím držitele poštovní licence. Ačkoliv je tato listina psána zdánlivě na hlavičkovém papíře právního zástupce navrhovatele a simuluje dispozitivní úkon činěný za navrhovatele, právní zástupce navrhovatele uvedl, že tuto listinu nevyhotovil on, ani žádný pracovník jeho kanceláře a jedná se zcela zřejmě o falzifikát. Navrhovatel tedy sám, ani prostřednictvím svého právního zástupce insolvenční návrh zpět nevzal. Právní zástupce navrhovatele poukázal na to, že předmětná listina neodpovídá standardizovaným podáním advokátní kanceláře Mgr. Dagmar Beníkové (neodpovídá logo advokátní kanceláře ani formát podání, řízení je v listině označeno č.j., zatímco advokátní kancelář používá sp.zn., zcela jiným způsobem jsou označeni účastníci řízení, předmět věci je psán velkými písmeny, což advokátní kancelář nepoužívá, text není zarovnán do bloku, etc.). Kromě toho byla listina odeslána prostřednictvím držitele poštovní licence, ačkoli právní zástupce navrhovatele komunikuje se soudem elektronicky.

Navrhovatel oznámil, že se v této souvislosti obrátil s podnětem na Českou advokátní komoru a orgány činné v trestním řízení. Navrhovatel požadoval, aby soud změnil své rozhodnutí tak, že se insolvenční řízení nezastavuje, neboť rozhodnutí bylo vydáno na základě simulovaného úkonu učiněného neznámou osobou.

Soud na základě podaného odvolání zjistil, že navrhovatel je od počátku v řízení zastoupen JUDr. Dagmar Beníkovou, advokátkou advokátní kanceláře Legionářská 797/3, PSČ 772 00, Olomouc, a to na základě plné moci ze dne 30. dubna 2012. Právní zástupce navrhovatele činil svá podání vůči soudu s výjimkou prvního podání, kterým byl vlastní insolvenční návrh, elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Dne 31. ledna 2013 došlo soudu podání, ve kterém se navrhovatel omluvil z účasti na jednání s tím, že má za to, že všechny rozhodné skutečnosti jsou obsaženy ve spisovém materiálu a v řízení lze proto rozhodnout na základě předložených listinných důkazů. Z obsahu podání vyplývá, že navrhovatel na svém insolvenčním návrhu trvá. Dne 1. února 2013 bylo doručeno soudu k sp.zn.podání, nadepsané logem advokátní kanceláře Mgr. Dagmar Beníkové, datované 31. ledna 2013, označené jako zpětvzetí insolvenčního návrhu. Obsahem tohoto podání bylo sdělení, že Tímto podáním dnešního dne bere Insolvenční navrhovatel výslovně předmětný návrh na zahájení řízení dle ust. § 96 odst.1 zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, v plném rozsahu zcela zpět, z důvodu vzniklé dohody s dlužníkem . Podání bylo opatřeno razítkem advokátní kanceláře Mgr. Dagmar Beníkové a jejím vlastnoručním podpisem.

Soud konstatuje, že právní zastoupení JUDr. Dagmar Beníkové k dnešnímu dni nadále trvá, soud nemá důvod pochybovat o pravosti podaného odvolání, které došlo soudu elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Spornou zůstává otázka, zda je pravým úkonem navrhovatele i podání ze dne 1. února 2013. Sám navrhovatel tvrdí, že tento úkon neučinil a na podporu tohoto tvrzení uvedl řadu rozdílů mezi běžným podáním advokátní kanceláře a sporným zpětvzetím . Soud prostým porovnáním shledal, že razítko na zpětvzetí není shodné s razítkem, kterým byl opatřen insolvenční návrh (vodorovná čára pod jménem advokáta je delší a tenčí než na návrhu, rozměr razítka a velikost písma jsou odlišné), podpis vykazuje také odlišnosti ve sklonu písma a vedení linky, ačkoli učinit závěr o jeho pravosti by bylo možné pouze na základě znaleckého zkoumání. Listina byla sepsána dne 31. ledna 2013 a téhož dne podána (dle údajů na připojené obálce) k poštovní přepravě, a to na pobočce České pošty v Praze 10. Vzhledem k tomu, že advokátní kancelář JUDr. Dagmar Beníkové sídlí v Olomouci, uvěřil soud právnímu zástupci navrhovatele, že toto podání neučinil, neboť se jeví nepravděpodobným, že by téhož dne (31. ledna 2013) sepsal dvě zcela protikladné listiny (omluvu z jednání s prohlášením, že na návrhu trvá a zpětvzetí návrhu) a jednu z nich podal elektronicky a druhou podal osobně k poštovní přepravě v Praze 10.

Vzhledem k tomu, že i ostatní odchylky od standardní podoby podání advokátní kanceláře nasvědčují tomu, že listina není pravá a nelze na ni pohlížet jako na právní úkon navrhovatele, dospěl soud k závěru, že je odvolání navrhovatele důvodné.

Soud rozhodl na základě nesprávně zjištěného skutkového stavu, když vyšel z toho, že listina označená logem a razítkem právního zástupce navrhovatele je úkonem účastníka a na základě této listiny insolvenční řízení zastavil. Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Protože rozhodnutí o zastavení řízení nemá povahu rozhodnutí o věci samé, jedná se o rozhodnutí procesní, kterým se řízení končí, rozhodl o odvolání soud prvního stupně, který napadené rozhodnutí vydal a to tak, že odvolání v celém rozsahu vyhověl.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 7. února 2013

JUDr. Hana Homolová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kantová