MSPH 89 INS 15770/2016-A-24
Č.d. MSPH 89 INS 15770/2016-A-24

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Helenou Felcmanovou v insolvenční věci dlužníka: First Class Publishing a.s., IČO 24713252, Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1- Nové Město, zastoupeného: Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1-Nové Město, o návrhu na nařízení předběžného opatření dlužníka

takto:

Návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření, kterým by soud uložil navrhovateli QUADOM s.r.o., IČO 24279277, sídlem Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5-Smíchov, aby složil jistotu k zajištění škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, ve výši 100.000,-Kč, se o d m í t á. Odůvodnění:

Návrhem doručeným zdejšímu soudu dne 23.11.2016 (místně nepříslušnému soudu 1.8.2016) se dlužník ve věci zdejšího soudu, ve věci sp. zn. domáhal nařízení předběžného opatření ve znění ve výroku v tomto usnesení uvedeném. Dlužník uvedl, že se domáhá nařízení předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. c) zák. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ). V souvislosti s tím nesložil nejpozději v den podání návrhu na nařízení předběžného opatření jistotu 10.000,-Kč, ani neuvedl žádné skutečnosti osvědčující, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od povinnosti zaplatit soudní poplatek.

Podle § 82 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník (odst. 1). Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také: a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu (odst. 2). Neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž a) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria, nebo b) udělit souhlas se započtením vzájemných isir.justi ce.cz pohledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku, anebo c) zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele (odst. 3). Předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu, a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik takové škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však podle dosavadních výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, insolvenční soud návrh na nařízení takového předběžného opatření zamítne. Přiměřeně se dále použijí ustanovení § 202 odst. 5 a 6 a ustanovení občanského soudního řádu o jistotě u předběžného opatření. Předběžné opatření podle odstavce 3 lze nařídit jen na návrh dlužníka, insolvenčního správce, věřitele, jehož se započtení týká, nebo osoby, která na tom má právní zájem (odst. 4).

Podle § 74 zák. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) může předseda senátu před zahájením soudního řízení nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen (odst. 1). Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu (odst. 2). Příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení o věci, nestanoví-li zákon jinak (odst. 3). Podle § 75b odst. 1 věta prvá o.s.ř. k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10.000,-Kč a v obchodních věcech ve výši 50.000,-Kč. Podle § 75b odst. 2 o.s.ř. nebude-li jistota podle odst. 1 složena, předseda senátu návrh na předběžné opatření odmítne. § 75c odst. 1 o.s.ř. nepostupoval-li podle § 75a nebo podle § 75b odst. 2, předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením.

Protože dlužníkem nebyla jistota složena, nezbylo než návrh na nařízení předběžného opatření podle ust. § 75b odst. 2 o.s.ř. odmítnout.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 25. listopadu 2016 JUDr. Helena Felcmanová, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kantová