MSPH 89 INS 14236/2011-C1-5
MSPH 89 INS 14236/2011-C1-5

89 ICm 390/2012 101 VSPH 152/2013-69 (MSPH 89 INS 14236/2011)

yESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z p edsedy JUDr.Ing.Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr.Ivy Novotné a JUDr.Františka Ku ery v právní vďci žalobce: JUDr. Jaroslav Hrn í , sídlem Rumunská 12, Praha 2, insolven ní správce dlužnice Renaty Štiftové, zast. JUDr. Evou Metzkerovou, advokátkou, sídlem Rumunská 12, Praha 2, proti žalovanému: PROFI CREDIT CZECH, a.s., sídlem Jind išská 941/24, Praha 1, zast. JUDr.Ervínem Perthenem, advokátem, sídlem Velké nám. 135/19, Hradec Králové, o pop ení vykonatelné pohledávky, o odvolání žalobce proti rozsudku Mďstského soudu v Praze .j. 89 ICm 390/2012-35 ze dne 20. února 2013,

takto:

I.Rozsudek Mďstského soudu v Praze .j. 89 ICm 390/2012-35 ze dne 20.února 2013 se potvrzuje.

II.Žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad odvolacího ízení.

Od vodnďní

Mďstský soud v Praze jako soud prvního stupnď ve výroku uvedeným rozsudkem pod bodem I. zamítl žalobu insolven ního správce, kterou se žalobce domáhal ur ení ú innosti svého pop ení pravosti a výše pohledávek žalovaného p ihlášené do konkursu v celkové výši 125.258,-K z titulu nedoplatku na smďne né sumď z revolvingového úvďru ve výši 89.498,-K , smďne ného úroku ve výši 34.160,-K a náklad rozhod ího ízení ve výši 1.600,-K a pod bodem II. rozhodl, že žádný z ú astník nemá právo na náhradu náklad ízení.

P i svém rozhodování vyšel soud prvního stupnď z tďchto zjištďní:

-žalobce uzav el s dlužnicí smlouvu o revolvingovém úvďru v písemné formď, na jejíž druhé stranď jsou vytištďny všeobecné smluvní podmínky úvďru, jejichž sou ástí je i rozhod í doložka, v níž si smluvní strany ujednaly pravomoc k ešení veškerých spor o nároky, které p ímo nebo odvozenď vzniknou z této úvďrové 2 89 ICm 390/2012 101 VSPH 152/2013 () smlouvy v jednoinstan ním písemném rozhod ím ízení s tím, že jako osoba rozhodce byli ur eni JUDr. Josef Kunášek, JUDr. Eva Vaěková, Mgr. Marek Landsmann, nebo jiný vď itelem zvolený rozhodce,

-závazky dlužnice ze smlouvy o úvďru byly zajištďny blanko smďnkou vlastní a smďne ným vyplěovacím prohlášením ze dne 22.6.2005,

-dlužnice se dostala do prodlení s plnďním revolvingové smlouvy a úvďrový vď itel vyplnil zajiš ovací blanko smďnku vlastní a nároky z ní uplatnil v rozhod ím ízení,

-rozhod í nález, kterým byla p iznána žalobci sporná pohledávka p ihlášená do konkursu, byl vydán rozhodcem Mgr. Landsmannem a proti rozhod ímu nálezu dlužnice nepodala návrh na jeho zrušení.

Mezi ú astníky sporu bylo sporné pouze to, zda pohledávka doložená rozhod ím nálezem vydaným rozhodcem Mgr. Markem Landsmannem dne 13.6.2006 (právní moc 3.7.2006) je pohledávka vykonatelná, i zda rozhod í nález je i není nicotným právním aktem a zda za této situace pohledávka ze zajiš ovací smďnky je pohledávka proml ená ke dni p ihlášky i nikoliv. Kromď toho žalobce ještď namítal, že všeobecné smluvní podmínky, které byly p ipojeny na druhé stranď podepsané smlouvy, nejsou sou ástí této smlouvy a rozhod í doložka v úvďrové smlouvď je nep imď enou podmínkou podle l. 3 odst. 1 Smďrnice 93/13/EHS.

Po zhodnocení všech d kaz provedených ke sporným tvrzením ú astník , a to zejména rozhod ího nálezu ze dne 13.6.2006, žádosti o poskytnutí revolvingového úvďru-smlouvy o revolvingovém úvďru a smluvních ujednání této smlouvy, které je otištďno na druhé stranď žádosti o poskytnutí revolvingového úvďru, dále smďnky vlastní ze dne 22.6.2005 a p ihlášky pohledávky žalovaného, dospďl soud prvního stupnď k právnímu závďru, že žaloba insolven ního správce není d vodná.

Poukázal na to, že sporná smďne ná pohledávka byla žalovaným p ihlášena jako vykonatelná a její vykonatelnost byla ádnď doložena rozhod ím nálezem, který je pravomocný a vykonatelný. Dovodil, že rozhod í smlouva byla sjednána písemnď v souladu se zákonem o rozhod ím ízení . 216/1994 ve znďní ú inném do 31.3.2012 a poukázal na to, že tvo í-li rozhod í doložka sou ást podmínek, jimiž se ídí smlouva hlavní, k níž se rozhod í doložka vztahuje, je rozhod í doložka platnď ujednána i tehdy, jestliže písemný návrh hlavní smlouvy s rozhod í doložkou byl druhou stranou p ijat zp sobem, z nďhož je patrný souhlas s obsahem rozhod í smlouvy. Poukázal v této souvislosti i na rozsudek Nejvyššího soudu yR sp.zn. 23 Cdo 1201/2009 ze dne 29.6.2001, v nďmž dovodil Nejvyšší soud obdobný právní závďr. V dané vďci pak soud prvního stupnď dospďl k závďru, že rozhod í smlouva v podobď rozhod í doložky zahrnuté do smluvních ujednání, které jsou sou ástí smlouvy o úvďru, byla uzav ena a rozhod í nález, který byl na základď této doložky vydán rozhodcem, je nález, který vydal rozhodce k tomu pravomocný a není proto nicotný a nep edstavuje nep imď ené podmínky ve spot ebitelské smlouvď z hlediska Smďrnice rady 93/13/EHS. Kromď toho dovodil právní závďr, že v inciden ním sporu nelze p ezkoumávat vykonatelný rozhod í nález pro nedostatek pravomoci rozhodce z d vodu neplatnosti rozhod í doložky. Jelikož jsou sporné pohledávky pohledávkami vykonatelnými, nem že být d vodná ani námitka proml ení, která byla právním d vodem pop ení vykonatelných sporných 3 89 ICm 390/2012 101 VSPH 152/2013 () pohledávek s ohledem na znďní § 110 odst. 1 ob .zák. Výrok o nákladech ízení od vodnil soud prvního stupnď odkazem na § 202 IZ.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce v as odvolání, v nďmž poukázal zejména na to, že rozhod í nález, o který žalovaný op el spornou pohledávku, je nicotným právním aktem. Smlouva o revolvingovém úvďru je nepochybnď svým obsahem smlouvou spot ebitelskou a z hlediska výkladu Smďrnice rady 93/13/EHS je ujednání o rozhod í doložce nep imď enou podmínkou ke spot ebitelské smlouvď, nebo toto ujednání zbavuje spot ebitele práva podat žalobu nebo použít jiný opravný prost edek. Žalobce je p esvďd en, že ve spot ebitelských smlouvách jsou rozhod í doložky zakázané. Navíc rozhod í doložka v dané vďci je jedním z více bod smluvních ujednání smlouvy o revolvingovém úvďru, která jsou otištďna na zadní stranď žádosti o poskytnutí revolvingového úvďru, a to drobným písmem bez pom cek ne itelným. Dlužnice jako fyzická osoba-nepodnikatelka vďdďla, že nemá možnost formulá ovou smlouvu zmďnit, proto z ejmď nestudovala s pom ckami zadní stranu žádosti o p j ku. Jelikož uplatnďný smďne ný nárok není vykonatelný, nebo rozhod í nález je nicotný právní akt, pak v dobď p ihlášených sporných pohledávek jde již o pohledávky proml ené. Navrhl proto, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď zmďnil a žalobď vyhovďl. Žalovaný vyvracel vývody odvolání a navrhl, aby odvolací soud rozsudek soudu prvního stupnď potvrdil z d vod v nďm uvedených.

Odvolací soud p ezkoumal napadený rozsudek, jakož i ízení jemu p edcházející podle § 212 a 212a o.s. . a dospďl k závďru, že z hlediska skutkových zjištďní soudu i jeho právní argumentace je správný a lze na jeho od vodnďní odkázat, protože ani ve stadiu odvolacího ízení nebylo zjištďno nic, co by bylo zp sobilé vést odvolací soud k jeho zmďnď i zrušení.

Odvolací soud se ztotožnil s právním závďrem soudu prvního stupnď o tom, že spory ze spot ebitelských smluv, a to v etnď spor ze zajiš ovací smďnky, jež zajiš uje pohledávky spot ebitelské smlouvy, lze rozhodovat v rozhod ím ízení (k tomu viz rozhodnutí Velkého senátu ob anskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu yR sp.zn. 31 Cdo 1945/2010, nález Ústavního soudu yR sp.zn. II. ÚS 3057/10 a sp.zn. II. ÚS 2164/10 a dále rozsudek Nejvyššího soudu yR sp.zn. 29 Cdo 1130/2011). Podstatné pro rozhodnutí, zda rozhod í doložka je platná i, nikoliv je to, zda byl rozhod í nález vydán rozhodcem, který byl oprávnďn spor rozhodnout. Pokud byl rozhod í nález vydán rozhodcem, který mďl pravomoc spor rozhodnout, jedná se o vykonatelnou pohledávku.

Soud prvního stupnď správnď zjistil z l. 18 bod 18.1. smluvního ujednání ke smlouvď o revolvingovém úvďru, že v tomto bodu je uvedeno, že se smluvní strany dohodly, že pravomoc v ešení veškerých spor o nároky, které p ímo nebo odvozenď vznikly z této smlouvy, nebo v návaznosti na ní, mají podle zákona . 216/1994 Sb. o rozhod ím ízení rozhodovat rozhodci, kterými pro tento ú el jsou JUDr. Eva Vaěková, Mgr.Marek Landsmann, event. jiný rozhodce ur ený vď itelem.

Podle názoru odvolacího soudu z tohoto ujednání také jednozna nď vyplývá, že jím byla založena pravomoc rozhodce Mgr. Marka Landsmanna, jež rozhod í nález, o který žalovaný opírá spornou vykonatelnou pohledávku, vydal. Pravomoc tohoto rozhodce byla založena nejen k rozhodování spor vzniklých p ímo ze smlouvy, ale i spor o nároky z blanko smďnky, která závazek dlužnice zajiš ovala. Jestliže v rozhod í doložce je vyjmenován rozhodce, který potom také rozhod í nález 4 89 ICm 390/2012 101 VSPH 152/2013 () vydal, jde o ujednání dostate nď obsahovď ur ité a nejde o ujednání nep imď ené a nevyvážené v neprospďch spot ebitele. Takovým ujednáním by mohla být jen ta ást ujednání o rozhod í doložce, která umožěuje použít jako rozhodce i osoby, které ve smlouvď nijak blíže definovány nejsou, ale k tomu v dané vďci nedošlo.

K dalším odvolacím námitkám odvolací soud pro úplnost dodává, že rozhod í doložka není obsažena v písemné žádosti dlužnice o poskytnutí revolvingového úvďru, nýbrž jak vyplývá ze správných skutkových zjištďní soudu prvního stupnď, tuto žádost podepsal i žalovaný, takže ú astníky byla ádnď uzav ena smlouva o spot ebitelském úvďru, jejíž sou ástí je i zadní strana této formulá ové smlouvy obsahující smluvní ujednání vztahující se k uzav ené úvďrové smlouvď a sou ástí tďchto smluvních ujednání je i bod 18 o rozhod í doložce. To, že smluvní ujednání jsou psána velmi drobným, mnohdy i ne itelným písmem samo o sobď nem že vést k závďru o neplatnosti takového ujednání. Jelikož správnď soud prvního stupnď dovodil, že sporná pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, je správný rovnďž jeho závďr o tom, že nejde o pohledávky proml ené.

Na správnosti rozhodnutí soudu ve vďci samé pak nem že ni eho zmďnit ani jeho názor o tom, že soud v inciden ním sporu nem že p ezkoumávat vykonatelný a pravomocný rozhod í nález. S tímto právním názorem se odvolací soud neztotožěuje, nicménď tento názor nemohl ovlivnit vďcnou správnost rozhodnutí soudu prvního stupnď, který je ve výroku vďcnď správný, a proto jej odvolací soud podle § 219 o.s. . potvrdil v etnď akcesorického výroku o nákladech ízení.

Výrok o nákladech odvolacího ízení je od vodnďn § 202 odst. 1 IZ, podle nďhož ve sporu o ur ení pravosti, výše nebo po adí pohledávky nemá žádný z ú astník právo na náhradu náklad ízení proti insolven nímu správci. Toto ustanovení se nepochybnď týká i sporu o ur ení pravosti vykonatelných pohledávek.

P o u e n í : Proti tomuto rozsudku je dovolání p ípustné, jestliže na základď dovolání podaného do dvou mďsíc od jeho doru ení k Nejvyššímu soudu yR prost ednictvím Mďstského soudu v Praze dospďje dovolací soud k závďru, že napadený rozsudek závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnď a nebo má-li být dovolacím soudem ešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze dne 3. íjna 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v.r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Hana Bulínová