MSPH 89 INS 1400/2011-B-49
Č.d. MSPH 89 INS 1400/2011-B-49

USN ESEN Í

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Bc. Lenkou Černoškovou v insolvenční věci dlužníka: FITECH TRADE a.s., IČ: 267 38 872, se sídlem Novodvorská 1010/14, 140 00 Praha 4 t a k t o:

Soud ruší své rozhodnutí ze dne 30. července 2014 pod č.d. MSPH 89 INS 1400/2011-B-47, kte rým vyslovil souhlas s vyloučením neprodejného majetku z majetkové podstaty dlužníka.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 23.7.2014 požádal insolvenční správce soud o vyslovení souhlasu s vynětím majetku dlužníka z majetkové podstaty pro jeho neprodejnost. S tímto postupem vylovil souhlas věřitelský výbor dne 10.7.2014.

Insolvenční soud usnesením ze dne 30.7.2014 pod č.d. MSPH 89 INS 1400/2011-B-47 schválil, aby insolvenční správce vyloučil z majetkové podstaty dlužníka kancelářský nábytek, stolní lampu bílou, 22 krabic papírových rámečků 10x10 cm, 4 otočné kolečkové židle a 3 kancelářské židle šedé.

Podáním ze dne 28.7.2014 vzal insolvenční správce zpět svou žádost o vynětí předmětného majetku z majetkové podstaty dlužníka s tím, že již má zájemce o koupi tohoto majektu.

Soud na základě výše uvedeného postupoval dle ust. § 11 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ) a rozhodl jak je uvedeno ve výroku usnesení, a to v rámci své dohlédací činnosti.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (ust. § 91 IZ).

Zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku je dokladem o doručení i při zvláštním způsobu doručení této písemnosti (ust. § 74 odst. 1 IZ).

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem (ust. § 74 odst. 2 IZ).

Proti tomuto usnesení lze podat ke zdejšímu soudu námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy.

V Praze dne 10. září 2014 Bc. Lenka Černošková, v.r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Kantová