MSPH 89 INS 13286/2015-B-35
Č.d. MSPH 89 INS 13286/2015-B-35

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Helenou Felcmanovou v insolvenční věci dlužníka: Dana anonymizovano , anonymizovano , bytem Bílinská 514, 190 00 Praha 9, o zrušení schváleného oddlužení takto:

I. Oddlužení dlužníka: Dany anonymizovano , anonymizovano , bytem Bílinská 514, Praha 9, PSČ 190 00, plněním splátkového kalendáře, schválené usnesením zdejšího soudu ze dne 19. listopadu 2015 č.d. MSPH 89 INS 13286/2015-B-9, s e z r u š u j e. II. Insolvenční řízení dlužníka: Dany anonymizovano , narozené 12.5.1953, bytem Bílinská 514, 190 00 Praha 9, se z a s t a v u j e.

III. Schvaluje se odměna a náhrada nákladů insolvenčního správce JUDr. Ing. Lucie Kovářové, IČO: 012 61 657, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 za dobu od zjištění úpadku v červenci 2015 do zastavení řízení v lednu 2018 ve výši odměny 28 132,50 Kč ( včetně DPH) a 5 626,50 Kč ( včetně DPH).

IV. Insolvenčnímu správci JUDr. Ing. Lucii Kovářové, IČO: 012 61 657, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 bude doplatek schválené odměny a nákladů ve výši 14 152 Kč uhrazen z rozpočtových prostředků účtárnou zdejšího soudu po právní moci rozhodnutí.

V. Insolvenční správce JUDr. Ing. Lucie Kovářová, IČO: 012 61 657, se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 se zprošťuje funkce.

Odůvodnění:

Dlužník se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení. Usnesením ze dne 20.7.2015 č.d.-A-9 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho oddlužení, následně usnesením 19. 11.2015 č.d. -B-9 zdejší soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, přičemž splátky nezajištěným věřitelům měly být hrazeny ze mzdy a důchodu dlužníka s tím, že míra uspokojení nezajištěných věřitelů za celou dobu oddlužení dosáhne 33%. Dlužník s ohledem na zdravotní potíže a následnou ztrátu zaměstnání dlouhodobě neplnil svoji povinnost k úhradám podle splátkového kalendáře. Již ze zprávy insolvenčního správce z 13.3.2017 vyplývá, že s ohledem na ztrátu zaměstnání není příjem dlužníka z důchodu dostatečný ke splnění splátkového kalendáře tak, aby byli nezajištění věřitelé uspokojeni alespoň do 30% výše jejich zjištěných pohledávek, dokonce již nebyla plněna ani povinnost k placení záloh na odměnu a náklady správce, takže z tohoto titulu vznikl nedoplatek 2 172,-Kč. Shodné byly závěry zprávy správce z 11.9.2016 a jeho vyjádření při jednání 11.1.2018, kde konstatoval pouze nárůst nedoplatku na zálohách na odměnu a náklady správce na 8 712 Kč, resp. 14 157 Kč. Na slyšení dlužníka, které se konalo 11.1.2018 správce navrhl zrušení oddlužení a zastavení řízení pro nemajetnost dlužníka s tím, že nelze ani do budoucna očekávat zlepšení v plnění splátkového kalendáře. Dlužník se s odkazem na svůj vážný zdravotní stav, který mu brání v přivýdělku, k návrhu připojil.

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Klímová isir.justi ce.cz

Podle § 418 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení( insolvenční zákon), ( dále jen IZ), insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení , nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti , anebo d) to navrhne dlužník ( odst.1). Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující , ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3 ( odst.4). Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle § 390a odst. 5 ( odst.5). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu ( odst.7). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 7. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní mocí rozhodnutí se insolvenční řízení končí ( odst.8). Protože je zřejmé, že dlužník podmínky oddlužení splátkovým kalendářem dlouhodobě neplní a do budoucna toho nebude schopen, tedy nelze očekávat, že by nezajištění věřitelé mohli být uspokojeni ve výši alespoň 30% svých zjištěných splatných pohledávek, a zejména proto, že to dlužník sám navrhl, soud podle § 418 odst. 1 písm. a),b) a d) IZ schválené oddlužení zrušil. Pro nedostatek majetku dlužníka a protože nebyly splněny podmínky § 418 odst.4 IZ soud nerozhodoval o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, ale insolvenční řízení zastavil. Ve zprávě z 12.1.2018 provedl insolvenční správce vyúčtování , ze kterého vyplývá, že dlužník za celou dobu oddlužení zaplatil53 575 Kč, z toho 33 973 Kč bylo rozděleno mezi nezajištěné věřitele a ve zbytku 19 602 Kč byly prostředky použity na zálohu na odměnu a náklady správce. Podle § 3 písm. b) a § 7 odst. 4 vyhl. č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce ( dále jen vyhláška) při oddlužení plněním splátkového kalendáře má správce nárok na odměnu ve výši 750 Kč a 150,-Kč jako paušální náhradu nákladů za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Již v usnesení ze dne 20.7.2015 č.d.-A-9, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno jeho oddlužení, byla dlužníkovi uložena povinnost platit pravidelně měsíční zálohy na odměnu a náklady správce v celkové výši 900 Kč a 21% DPH. Za 31 měsíců, od zjištění úpadku v červenci 2015 do zrušení oddlužení splátkovým kalendářem v lednu 2018, náleží správci na odměně 23 250 Kč a 21% DPH 4 882,50 Kč a náhrada nákladů 4 650 Kč a 21% DPH 976,50 Kč, celkem 33 759 Kč. Podle ust. § 38 odst. 2 IZ se odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát, nejvýše však 50.000,-Kč na odměně insolvenčního správce a 50.000,-Kč na náhradě hotových výdajů insolvenčního správce. Podle § 8 vyhlášky, nelze-li odměnu insolvenčního správce zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí ji stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z těchto zdrojů, nejvýše však 50 000 Kč ( odst.1). Nelze-li náhradu hotových výdajů insolvenčního správce zcela nebo zčásti uhradit z majetkové podstaty nebo ze zálohy na náklady insolvenčního řízení, hradí ji stát v rozsahu, v jakém nemůže být uhrazena z těchto zdrojů, nejvýše však 50 000 Kč ( odst.2). V případě, kdy jsou odměna insolvenčního správce a jeho hotové výdaje hrazeny státem, vyplácí tyto částky insolvenční soud ( odst.3). Protože dlužník svou povinnost k placení záloh neplnil, bude nedoplatek odměny a náhrady nákladů správce zaplacen ve výši 14 152 Kč státem, prostřednictvím účtárny zdejšího soudu, po právní moci rozhodnutí.

Poučení: Proti rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolat se může jen dlužník, insolvenční správce, věřitelský výbor a věřitel, který zrušení oddlužení navrhl, a do výroku o zastavení řízení se mohou odvolat přihlášení věřitelé.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však osobám shora uvedeným počíná běžet ode dne, kdy jim bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

Právní mocí usnesení se insolvenční řízení končí.

V Praze dne 23. ledna 2018

JUDr. Helena Felcmanová v. r. samosoudce