MSPH 89 INS 120/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY MSPH 89 INS 120/2015 29 NSýR 77/2015-P5-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl p edsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenní vČci dlužníka Filipa KvČtonČ, narozeného 26. ledna 1985, bytem v LitomČ icích, Mírové námČstí 15/7, PSý 412 01, vedené u MČstského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS 120/2015, o p ihlášce pohledávky vČ itelky . 5, o dovolání vČ itelky . 5 Martiny KvČto ové Chlumské, narozené 12. zá í 1968, bytem v Praze 4, Antala Staška 2059/808, PSý 140 00, takto:

Dovolací ízení se zastavuje.

Od vodnČní:

Usnesením ze dne 18. února 2015, . j.-P5-2, odmítl MČstský soud v Praze (dále též jen insolvenní soud )-cituje ustanovení § 173 odst. 1, odst. 4 a § 185 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona) -p ihlášku pohledávky vČ itelky . 5 Martiny KvČto ové Chlumské (bod I. výroku) a uril, že právní mocí rozhodnutí úast této vČ itelky v insolvenním ízení koní (bod II. výroku). K odvolání vČ itelky . 5 Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 9. b ezna 2015, . j., 2 VSPH 445/2015-P5-7, potvrdil, usnesení insolvenního soudu. Toto usnesení napadla vČ itelka dovoláním (. l. P5-11). Jelikož p i podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdČlání (§ 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu-dále též jen o. s. . ), insolvenní soud ji usnesením ze dne 17. dubna 2015, . j.-P5-12, dorueným dovolatelce zvláš dne 24. dubna 2015 (srov. doruenku u . l. P5-12) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lh tČ urené ve výzvČ insolvenního soudu, ani pozdČji, p es pouení o následcích neinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 vČta p ed st edníkem a § 104 odst. 2 o. s. . ízení o jejím dovolání zastavil. S p ihlédnutím k dobČ vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací ízení rozhodný obanský soudní ád ve znČní úinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSýR 45/2014, uve ejnČné pod íslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doruené okamžikem zve ejnČní v insolvenním rejst íku; dovolatelce, dlužníku, insolvennímu správci, vČ itelskému výboru (zástupci vČ itel ) a státnímu zastupitelství, které (p ípadnČ) vstoupilo od insolvenního ízení, se však doruuje i zvláštním zp sobem. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ 31. srpna 2015

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.